3
Tã Ôvârí drí úlı̣́ íyíkâ ı̣̂njı̣̃zó ꞌẽꞌẽ lâ sĩ mbı̣̂ rî
Áâtâ trá kĩ nĩ rî, “Õzõ tã ꞌdẽꞌdẽ kâ bãsã ꞌá rî õꞌbã ãmâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî kô âꞌdólé õjílã Ôvârí kâ ró rî, gõꞌdá ĩtí rî, rĩꞌá tã tãndí ꞌî Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá ngãtá ãmâ rĩꞌá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ĩꞌdî rî drí yã?” Tã-drı̣̃ má drí lôgõlé tã ꞌdî ꞌá rî rĩꞌá õzõ nõtí. Ãwô, tã âꞌdózó õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî rĩꞌá tãndí ró kôrô õrĩ õjílã ãzâ ꞌbá yí kâ drı̣̃ı̣̂ sĩ. Tã ạ́ngı̣́ gólâ ãmâ ậmú ꞌbá rî rĩꞌá ĩꞌdî nõtí kĩ, Ôvârí âfẽ tã ꞌbãꞌbã íyíkâ tíbê ꞌbãlé õjílã drí ꞌẽlé rî trá ãmâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî drí.
Gõꞌdá íîjî tã kpá trá kĩ, “Õzõ õjílã ũrûkậ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî õrî ĩyî gõꞌdá kô tã gólĩyî Ôvârí drí ꞌbãlé gólĩyî drí rî ꞌẽlé rî, ꞌdĩî rî âꞌdâ tã kĩ, tã lẽ ãkõ ngãtá tã ârí ãkõ gólĩyíkâ ꞌdĩ âꞌdô Ôvârí rî ꞌbãꞌá rû jãlé tã gólĩyî yí drí ꞌbãlé trá ꞌẽlé õjílã drí rî ꞌbá yî ꞌẽlé yã?” Ĩtí rî, má lôgõ tã rî ꞌdĩ drı̣̃ lâ nõtí kĩ, âꞌdó kô rĩꞌá õzõ ꞌdĩî rî kâtí ãlôwálâ. Tãlâ Ôvârí rĩꞌá tã gólĩyî gólâ drí ꞌbãlé ꞌẽlé õjílã drí rî ꞌẽꞌá kậyı̣̂ vósĩ ı̣̃tú-pá bê kárá. Úlı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌbá yî rĩꞌá kậyı̣̂ vósĩ kárá pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, õzõ kpálé úlı̣́ rî gógó ꞌdĩ ꞌbá yî ãâꞌdâ ĩyî tã kĩ, tã ı̣̂sũ õjílã ndrĩ kâ ĩyî tãsĩ rî ãâꞌdô ányâ ró rî. Gõꞌdá ĩtí rî, úlı̣́ Dạ̃wúdı̣̃ kâ rî ꞌbá yî âꞌdâ tã trá kĩ, úlı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌbá yî rĩꞌá pạ̃tı̣́ı̣̃ ró. Gólâ kĩ Ôvârí drí rî,
“Tã gólĩyî ní drí kĩlí má rú rî ꞌbá yî rĩꞌá ĩyî ngbá mbı̣̂mbı̣̂ ró.
Õzõ gõꞌdá õjílã ãzâ ãâtâ tã õnjí trá ní rú rî,
ní âꞌdâ tã kậyı̣̂ vósĩ kárá kĩ, tã kĩkĩ áníkâ rĩꞌá mbı̣̂mbı̣̂ ró.”
Lôngó 51.4
Õjílã ũrûkậ ꞌbá yî âꞌdô ĩyî tı̣̂ ânyáꞌá ꞌdĩî drı̣̃ı̣̂ sĩ kĩ, “Õzõ tã õnjí ãmákâ rî ãâꞌdâ tã kĩ Ôvârí rî nyãányâ ãâꞌdô tãndí ró rî, rĩꞌá tã ányâ ꞌî Ôvârí drí tã kĩzó ãmâ rú tãlâ tã õnjí ãmákâ ꞌdĩ tãsĩ yã?” Gõꞌdá má âtâ tã kĩ, âꞌdó ĩtí kô. Úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdó kô mbı̣̂. Õzõ tí ãꞌdô trá ányâ ró Ôvârí drí lâŋõ fẽzó ãmâ drí tãlâ tã õnjí ãmákâ tãsĩ rî, gõꞌdá gólâ îcá kô ãlôwálâ tã õjílã ãngó drı̣̃ ꞌá nõ kâ kĩlí.
Gõꞌdá nĩngá sĩ, áâtâ tã kpá kĩ, “Õnjõ má drí âdólé rî âꞌdâ kpá tã kĩ, úlı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌbá yî rĩꞌá kậkậrậ pạ̃tı̣́ı̣̃ ró. Gõꞌdá õzõ õnjõ ámákâ ꞌdĩ ꞌbá yî õꞌbã õjílã trá Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ úlı̣́ pạ̃tı̣́ı̣̃ âtá ꞌbá ró ĩtí lâ ꞌdĩ kâtí rî, gõꞌdá ĩtí rî, Ôvârí âꞌdô îcáꞌá ángô tí ró tã kĩlí má rú tã rî ꞌdĩ tãsĩ tã õnjí ꞌbá ró yã?” Nĩ ı̣̂sũ tã úlı̣́ ányâ rî ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ. Âꞌdô âꞌdóꞌá ókĩzõ má âtâ kĩ, ꞌdõvó mã õꞌê tã õnjí ró rî ꞌbá yî ãꞌdô ró bê kĩ, tã gólĩyî tãndí ró rî ꞌbá yî âꞌdô rû ꞌẽꞌá tãlâ tã rî ꞌdĩ tãsĩ. Gõꞌdá õjílã ányâ ũrûkậ ꞌbá yî âmã ĩyî tã kĩ, ꞌdĩî ãâꞌdô rĩꞌá tã gólĩyî ãmâ drí rĩꞌá îmbálâ rî ꞌbá yî ĩꞌdî. Gõꞌdá ĩtí rî, úlı̣́ gólĩyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá ꞌdó ányâ ró. Rĩꞌá mbı̣̂ Ôvârí drí lâŋõ fẽzó drílĩyî tãlâ tã âtâ-âtâ gólĩyíkâ ãmâ rú õnjí ĩtí ꞌdĩ tãsĩ.
Tã mbı̣̂mbı̣̂ Ôvârí kâ tã õjílã ndrĩ kâ kĩzó tã õnjí ꞌbá ró rî
Ôvârí âfẽ tã îmbâ íyíkâ trá ãmâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî drí. Ĩtí rî, tã rî ꞌdĩ ĩtõ lâ kĩ, ãmâ ĩꞌdî õjílã tãndí ꞌî lậvũlı̣́ kôrô tã õjílã ũrûkậ ꞌbá yí kâ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ yã? ꞌÉꞌẽ, âꞌdó ĩtí kô. Mã âtâ trá ãnî drí sı̣́sı̣́ nã sĩ kĩ, Ôvârí rî tã kĩlí ãmâ rú ndrĩ tã õnjí ꞌbá ró. Õjílã Yúdạ̃ yí kâ gõꞌdá õjílã õrĩ ãzâ ꞌbá yí kâ bê ndrĩ njı̣̃ ĩyî ꞌdó ngá lậnjı̣̃ tã õnjí kâ. 10 Rĩꞌá õzõ tã îgĩ Ôvârí kâ drí âtálé trá rî kâtí kĩ nĩ rî,
“Õjílã ãzãkã yûꞌdạ́wạ́ gólâ rĩ ꞌbá íyíkâ kárá rĩꞌá tã mbı̣̂mbı̣̂ Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá rî ꞌẽlé ĩꞌdî.
11 Õjílã ãzãkã yûꞌdạ́wạ́ rĩ ꞌbá tã gólĩyî Ôvârí kâ rî ꞌbá yî nı̣̃lı̣́ gõꞌdá ꞌẽlé rî.
Õjílã ãzãkã kpá yû gólâ rĩ ꞌbá Ôvârí rî lôndãlé rî.
12 Gõꞌdá õjílã cé tı̣̂tı̣̂ dĩ ĩyî trá vólé Ôvârí rú sĩ ãkí ãkó.
Ĩtí rî, Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá rî, gólĩyî trá cú ĩtí tã ífí ãkó,
cé rĩlí ĩyî rĩꞌá tã õnjí tẽtẽ ró rî ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî.
Ĩtí rî, õjílã ãzâ ãlô kpá yû gólâ rĩ ꞌbá kárá rĩꞌá tã mbı̣̂ ꞌẽlé ĩꞌdî rî.
Lôngó 14.1-3
13 Gõꞌdá úlı̣́ ndrĩ gólĩyî drí âtálé rî ꞌbá yî âꞌdâ tã kĩ,
âꞌdô-âꞌdô gólĩyíkâ rî rĩꞌá ãŋâ ró, õzõ ãvõ gólâ ŋã ꞌbá trá rî kâtí.
Gólĩyî rî trá rĩꞌá õnjõ âgãlé ĩꞌdî õjílã drí.
Lôngó 5.9
Tã õnjí gólĩyî drí rĩꞌá âtálâ ĩyî õjílã ãzâ ꞌbá yî rú rî rĩꞌá ókĩzõ ı̣̃nı̣̃ gĩî ꞌî rî kâtí.
Lôngó 140.3
14 Gólĩyî rî trá rĩꞌá õjílã lôꞌdálé ạ̃wạ̃ sĩ.
Lôngó 10.7
15 Gólĩyî rĩꞌá njãâ õjílã ûfúlı̣́ ꞌwãâ cú ĩtí tã ífí ãkó.
16 Gólĩyî rî trá võ îzãlé gõꞌdá kpá ĩzã fẽlé õjílã drí võ gólĩyî drí lậmúzó rî ꞌbá yî ꞌásĩ ndrĩ.
17 Gólĩyî nı̣̃ı̣́ ĩyî rĩrĩ ãzí-ãzí yí bê ạ̃ꞌdı̣́ ró rî kô.
Ĩsáyã 59.7-8
18 Gólĩyî ûrı̣̃ı̣́ Ôvârí kô tã õnjí ĩyíkâ ꞌẽꞌẽ lâ sĩ.”
Lôngó 36.1
ꞌDĩî tã gólĩyî Ôvârí drí âtálé õjílã ãngó nõ kâ rî ꞌbá yî tãsĩ rî ĩꞌdî.
19 Mã nı̣̃ trá kĩ, tã gólĩyî Ôvârí drí ꞌbãlé Músạ̃ sĩ õjílã drí ꞌẽlé rî rĩꞌá ĩyî ndrĩ õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî rĩ ꞌbá tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî zẽlé rî drí. Gõꞌdá úlı̣́ rî gógó ꞌdĩ ꞌbá yî âtâ tã trá kĩ nĩ rî, kpálé õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî rĩꞌá ĩyî õjílã õnjî-õnjî ꞌî rî, tã ꞌdî tãsĩ rî, gólĩyî ãzãkã îcá kô tã-drı̣̃ lôgõlé Ôvârí tã kĩ ꞌbá ró rî drí tã õnjí gólĩyíkâ tãsĩ. Ĩtí rî, Ôvârí rî tã kĩlí õjílã rú ndrĩ. 20 Nĩ ndrê drẽ, õjílã ãzãkã ãlô îcá kô âꞌdólé nyé õjílã tã mbı̣̂ ꞌbá ró Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá tã ꞌbãꞌbã ꞌdî ꞌbá yî ı̣̂njı̣̃-ı̣̂njı̣̃ lâ yî sĩ. Tãlâ tã ꞌbãꞌbã rî ꞌdĩ ꞌbá yî îcâ ĩyî cé tã õnjí õjílã kâ rî ꞌbá yî âꞌdálé ĩꞌdî gólĩyî drí.
Lạ́tı̣̂ Ôvârí drí õjílã ndrẽzó tã mbı̣̂ ꞌbá ró Yésũ sĩ rî
21 Ngbãângbânõ rî, Ôvârí njı̣̃ lạ́tı̣̂ trá trậ õjílã drí âꞌdózó tã mbı̣̂ ꞌbá ró. ꞌDĩî âꞌdó kô lạ́tı̣̂ gólâ tã ꞌbãꞌbã ı̣̂njı̣̃ kâ rî ĩꞌdî. Gõꞌdá Ôvârí âtâ tã trá lạ́tı̣̂ tãndí ngá pãzó rî kâ tãsĩ tã îgĩ-îgĩ íyíkâ ꞌá. Gólâ âtâ tã trá tã lâ sĩ ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã sĩ tã ậngũ ꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî sı̣́lı̣́. 22 Lạ́tı̣̂ rî ĩꞌdî rĩꞌá nõtí. Ôvârí rî õjílã ꞌbãlé âꞌdólé mbı̣̂ yí lı̣̃fı̣́ rî, õzõ gólĩyî õlẽ tã trá Yésũ Krístõ ꞌá rî, Ôvârí rî rĩꞌá õjílã pãlé ndrĩ lạ́tı̣̂ ãlôlâ ꞌdĩ ꞌásĩ. Ôvârí cá õjílã lãfâ kô tã ꞌdî tãsĩ.
23 Nĩ ndrê drẽ kpá, õjílã ndrĩ ꞌê ĩyî tã õnjí trá. Õjílã ãzãkã yûꞌdạ́wạ́ gólâ îcá ꞌbá tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé gólĩyî drí ꞌẽlé rî ꞌbá yî ꞌẽlé ndrĩ. 24 Kpálé ĩtí rî, Ôvârí pâ õjílã ndrĩ gólĩyî tã lẽ ꞌbá Yésũ Krístõ ꞌá rî yî drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró tãlâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ạ̃ꞌdı̣́ tãndĩ gólâkâ tãsĩ. Tãlâ õdrã Yésũ kâ tã õnjí õjílã kâ tãsĩ rî sĩ, Ôvârí îcâ trá õjílã pãlé lâŋõ tã õnjí gólĩyíkâ rî ꞌbá yí kâ ꞌásĩ, gólâ tĩ ãmâ drı̣̃ ró bê. 25 Ôvârí âfẽ Yésũ îpálé fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ ngá fẽfẽ ró yí drí õmbã íyíkâ ậꞌdı̣́zó, ãꞌdô ró bê yî Ôvârí drí îcázó bê tã õnjí õjílã kâ âyélé tãlâ Yésũ rî ãrí tãsĩ. Ôvârí ꞌê tã ꞌdî ĩtí, ãꞌdô ró bê yí drí tã âꞌdázó kĩ, yí rî tã ꞌẽlé ndrĩ mbı̣̂mbı̣̂ ró tã õnjí tãsĩ. Bũúũ ãndrõ nô rî, Ôvârí rî trá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ạ̃ꞌdı̣́ sĩ tã õnjí õjílã kâ rî ꞌbá yî tãsĩ. Gólâ fẽé lâŋõ gólĩyî drí ꞌwãâ kôꞌdáwá. 26 Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, Ôvârí âꞌdâ tã trá kĩ, yí rî tã ꞌẽlé mbı̣̂mbı̣̂ ró tã õnjí õjílã kâ rî ꞌbá yî tãsĩ. Nĩ ndrê drẽ, tãlâ õdrã Yésũ kâ tã õnjí tãsĩ rî tãsĩ, Ôvârí îcâ trá tã kĩlí mbı̣̂mbı̣̂ ró tã õnjí tãsĩ gõꞌdá kpá tã õnjí ꞌbá gólĩyî tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî ꞌbãlé âꞌdólé tã mbı̣̂ ꞌbá ró yí lı̣̃fı̣́.
27 Gõꞌdá bê trá ĩtí rî, mã âꞌdô îcáꞌá ãmâ ậrúlı̣́ ãꞌdô tã tãsĩ yã? Ngá ãzãkã kó yû! Tã Ôvârí drí ãmâ ndrẽzó tã mbı̣̂ ꞌbá ró rî, tã ífí lâ íyíkâ ãꞌdô ꞌî yã? Tã rî ꞌdĩ ífí lâ kĩ, mã ı̣̃ı̣̂njı̣̃ tã ꞌbãꞌbã yã? Âꞌdó ĩtí kô, gõꞌdá cé ãmâ drí tã lẽlé Yésũ ꞌá ꞌdíyî pã ꞌbá ró. 28 Ạ̃dũkũ lâ ró rî, Ôvârí rî õjílã ꞌbãlé âꞌdólé mbı̣̂mbı̣̂ ró cé tã lẽlẽ gólâkâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ rî tãsĩ. Âꞌdó kô tã tã ꞌbãꞌbã kâ ꞌẽlé rî sĩ. 29 Ôvârí rî cé õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî pãlé ĩꞌdî yã? Gõꞌdá âꞌdó kô kpá drílâ õjílã gólĩyî Yúdạ̃ ró kô rî ꞌbá yî pãlé yã? 30 Ôvârí rĩꞌá cé ãlô, gõꞌdá gólâ ꞌê tã ãlô trá õjílã pãlé ndrĩ. Gólâ ꞌbã õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî gõꞌdá kpá gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ꞌbá yí bê âꞌdólé mbı̣̂mbı̣̂ yí lı̣̃fı̣́ lạ́tı̣̂ ãlô sĩ, tã lẽlẽ gólĩyíkâ Yésũ ꞌá rî sĩ. 31 Tã ꞌdíyî pãpã tã lẽlẽ sĩ rî kâ ꞌdĩ ĩtõ lâ kĩ, mã ãâyê tã tã ꞌbãꞌbã ı̣̂njı̣̃ kâ vólé yã? Ĩtí kô ãlôwálâ. ꞌDĩî võ lâ ꞌá rî, mã âmô tã ꞌbãꞌbã gạ́gạ́ drı̣́-mvá mûdrı̣́ sĩ tã lẽlẽ ãmákâ tãsĩ.