2
Tã kĩkĩ Ôvârí kâ õjílã rú ãkí ãkó rî
Ámâ ậdrúpı̣̃ yî ámâ îzó yí bê, nĩ rî ãníkâ bê ı̣̂sũlâ rî kĩ, ãnî õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ãâꞌdô ĩyî ĩꞌdî õjílã tãndí gólĩyî îcá ꞌbá drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró tã gólĩyî ãzí-ãzí kâ rî ꞌbá yî kĩlí yã? Ãꞌdî ꞌbã ãnî âꞌdólé tã kĩ ꞌbá gólĩyíkâ ró rî nĩ yã? Õzõ nĩ ãâtâ tã kĩ, õjílã ãzâ õꞌê tã ãzákôlâ ꞌdĩ trá õnjí ró rî, ꞌdõvó nĩ ı̣̂sũ tã tã ãnî nyãányâ kâ rî ꞌbá yî tãsĩ. Nĩ ꞌê tã õnjí ró rî ꞌbá yî kpá trá, nyé õzõ tã õnjí gólĩyíkâ rî ꞌbá yí kâtí. Ĩtí rî, nĩ lẽ trá lậnjı̣̃ lâŋõ tã õnjí ꞌdĩ ꞌbá yí kâ rî kâ njı̣̃lı̣́ nĩ yã? Ôvârí ĩꞌdî rĩꞌá gólâ tã õjílã gólĩyî tã õnjí ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽ ꞌbá rî ꞌbá yí kâ kĩ ꞌbá lâ ꞌî. Mã nı̣̃ trá kĩ, gólâ rî tã kĩlí ndrĩ dódó mbı̣̂ ró. Âꞌdô bê trá ĩtí rî, ãnî gólĩyî cé õjílã mvá ró nõ ı̣̂sũ tã kĩ, yĩ ãâꞌdô îcáꞌá tã gólĩyî ãzí-ãzí kâ rî ꞌbá yî kĩlí nĩ rî ãꞌdô tãsĩ yã? Õzõ ãnî nyãányâ õꞌê tã ãlôlâ õnjí ró gólĩyî ãnî drí kĩꞌá nĩ rî Ôvârí ãâꞌdô lâŋõ fẽꞌá ãzí-ãzí drí tã lâ sĩ rî kpá rî, gõꞌdá nĩ ı̣̂sũ ãníkâ bê rî, nĩ âꞌdô îcáꞌá ngá pãlé lâŋõ rî gólâ ãnî drí lẽlé âꞌdélé õjílã ãzí ãzâ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ ꞌdĩ ꞌásĩ yã? Nĩ nı̣̃ı̣́ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ tãndĩ ạ̃ꞌdı̣́ ró Ôvârí kâ kô. Ĩtí rî, nĩ njâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ tãndĩ ạ̃ꞌdı̣́ ró Ôvârí kâ gólâ drí lẽlé âꞌdálâ ãnî drí tã õnjí ãnî nyãányâ kâ rî tãsĩ rî rú njãnjã yã? Ôvârí rî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ rĩꞌá ạ̃ꞌdı̣́ ró ãnî rú. Gólâ ꞌbãá ꞌálé ãdrã íyíkâ kô ꞌwãâ âꞌdólé ãnî rú, tãlâ gólâ rî ãnî tẽlé ndrĩ âꞌdólé tã õnjí ãníkâ rî ꞌbá yî nı̣̃lı̣́ zãlô, gõꞌdá vó lâ sĩ rî, nĩ ãâdĩ ró drı̣̃ bê vólé ꞌá lâ yî ꞌásĩ. Âꞌdó kô tãndí ãnî drí tã ꞌdî ndrẽlé tã fínyáwá ró.
Gõꞌdá õzõ ãnî drı̣̃ ãâmbâ âmbâ tã õnjí ãníkâ tãsĩ rî, ꞌdĩî ãnî trá rĩꞌá gólâ rî ꞌálé ꞌbãꞌá gĩlí ãnî rú âꞌdólé lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ kôrô. Ĩtí, gõꞌdá kậyı̣̂ gólâ drí tã õjílã ndrĩ kâ kĩzó rî sĩ rî lâŋõ ãníkâ rî âꞌdô âꞌdóꞌá ãmbá gạ̃rạ̃. Kậyı̣̂ rî ꞌdĩ tú, õjílã ndrĩ âꞌdô ĩyî nı̣̃ꞌá lâ kĩ, Ôvârí rĩꞌá tã gólĩyíkâ kĩꞌá mbı̣̂mbı̣̂ ró. Ôvârí âꞌdô tã õjílã ãlô-ãlô kâ kĩꞌá té âꞌdô tã gólĩyî õjílã rî ꞌdĩ drí rĩꞌá trá ꞌẽlâ rî kâ vó ró. Õjílã ũrûkậ ꞌbá yî rî rĩꞌá tã gólĩyî âꞌdó ꞌbá mbı̣̂mbı̣̂ ró rî ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî, ãꞌdô ró bê tã gólĩyíkâ drí sũzó Ôvârí rú, tãlâ ĩyî drí rĩzó zãâ gbạ́dú gólâ bê ạ̃dũkũ ãkó. Ĩtí rî, Ôvârí âꞌdô gólĩyî ꞌbãꞌá rĩlí yí bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Gõꞌdá õjílã ãzâ ꞌbá yî rî ĩyíkâ rĩꞌá cé tã gólĩyî ĩyî nyãányâ tãsĩ rî ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî. Gõꞌdá tã rî ꞌdĩ tãsĩ rî, gólĩyî gã dó tã pạ̃tı̣́ı̣̃ gólĩyî Ôvârí kâ ró rî ꞌbá yî lẽlé ꞌẽlé. ꞌDĩî võ lâ ꞌá rî, gólĩyî rî gõꞌdá tã gólĩyî õnjí lâ ró rî ꞌbá yî ꞌẽlé ĩꞌdî Ôvârí rú. Ĩtí rî, tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, Ôvârí rî fĩî âꞌdô gĩꞌá gólĩyî rú. Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí âꞌdô lâŋõ fẽꞌá õjílã ndrĩ tã õnjí ꞌẽ ꞌbá rî ꞌbá yî drí, ngãtá ãꞌdô ĩyî gbõ õjílã Yúdạ̃ yí kâ gõꞌdá õrĩ ãzâ ꞌbá yí bê rî ĩꞌdî rî. Gõꞌdá gólâ âꞌdô ngîngî lâ lâŋõ fẽꞌá õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî gã ꞌbá dó tã gólâkâ rî ꞌbá yî ârílí rî yî drí.* 2.9 Ôvârí âꞌdô lâŋõ fẽꞌá õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí lậnjı̣̃-lậnjı̣̃ ró, tãlâ gólĩyî ꞌê tã õnjí trá Ôvârí rú, kpálé gólĩyî nı̣̃ tã mbı̣̂ Ôvârí kâ bê trá rî. 10 Gõꞌdá rî, Ôvârí âꞌdô õjílã ndrĩ gólĩyî tã mbı̣̂mbı̣̂ ꞌẽ ꞌbá rî ꞌbá yî ı̣̂njı̣̃ꞌá, ĩtí gõꞌdá gólĩyî âꞌdô tã tãndí ûsúꞌá Ôvârí drı̣́gạ́ sĩ, ãꞌdô ró bê gólĩyî drí îcázó rĩlí ạ̃ꞌdı̣́ ró. Ôvârí âꞌdô tã tãndí ꞌdĩ ꞌẽꞌá ĩtí, ngîngî lâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî tã gólâkâ ꞌẽ ꞌbá rî yî drí, gõꞌdá gólâ âꞌdô kpá tã tãndí ꞌẽꞌá õjílã ndrĩ õrĩ ãzâ ꞌbá yí kâ gólĩyî tã gólâkâ ꞌẽ ꞌbá rî ꞌbá yî drí. 11 Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí âꞌdô tã õjílã kâ kĩꞌá ndrĩ îcâ-îcâ ró, âꞌdó kô rú nı̣̃nı̣̃ vó ró.
12-13 Gõꞌdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ tãsĩ rî, Ôvârí âꞌdô tã gólĩyíkâ rî ꞌbá yî kĩꞌá âꞌdô tã ꞌbãꞌbã gólâ Músạ̃ drí fẽlé rî vó ró, tãlâ gólĩyî rî rĩlí tã ꞌbãꞌbã rî ꞌdĩ ꞌbá yî zẽlé. Gõꞌdá nĩngá sĩ, gólĩyî ꞌê tã õnjí rî ꞌbá yî bê trá ĩtí tã ꞌbãꞌbã ꞌdî ꞌbá yî rú rî, Ôvârí âꞌdô lâŋõ fẽꞌá gólĩyî drí tã ꞌdî ꞌẽ ãkõ lâ yî tãsĩ. Nĩ ndrê drẽ, õzõ nĩ ãârî tã ꞌbãꞌbã ꞌdî ꞌbá yî cé ãnî bı̣́ sĩ gõꞌdá cú ĩtí tã lâ yî ꞌẽzó kôꞌdáwá rî, Ôvârí ndré ãnî kô õjílã tã mbı̣̂ ꞌbá yî ró.
Gõꞌdá kpá õjílã õrĩ ãzâ ꞌbá yí kâ rî ꞌbá yî tãsĩ rî, õzõ kpálé gólĩyî õrî kô tã ꞌbãꞌbã ꞌdî ꞌbá yî zẽlé rî, Ôvârí âꞌdô tã kĩꞌá kpá gólĩyî rú, tãlâ tã õnjí gólĩyî drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ꞌbá yî tãsĩ. 14-15 Õzõ kpálé õjílã õrĩ ãzâ ꞌbá yí kâ ũnı̣̃ ĩyî tã ꞌbãꞌbã gólĩyî âfẽlé kôrô Músạ̃ sĩ ꞌdî ꞌbá yî kôꞌdáwá rî, gõꞌdá gólĩyî õtírĩ rĩî rĩꞌá tã ꞌẽlé âꞌdô tã tã ꞌbãꞌbã ꞌdî ꞌbá yí kâ vó ró gbõ ĩtí lâ ꞌdĩ kâtí rî, ꞌdĩî âꞌdâ tã kĩ, Ôvârí lôfî tã ꞌbãꞌbã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ífí lâ yî trá gólĩyî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Ĩtí rî, tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ sĩ rî, gólĩyî nı̣̃ trá kĩ, tã ángô rî ꞌbá yî ĩꞌdî rĩꞌá dódó gõꞌdá tã ángô rî ꞌbá yî ĩꞌdî rĩꞌá ányâ ró. Rĩꞌá ókĩzõ gólĩyî nı̣̃ tã ꞌbãꞌbã ꞌdî ꞌbá yî trá rî kâtí, tãlâ tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ âꞌdâ tã trá gólĩyî drí kĩ, tã gólĩyî drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ꞌbá yî rĩꞌá tãndí ró, ngãtá õnjí ró yã rî. 16 Ôvârí nı̣̃ tã gólĩyî âꞌdó ꞌbá õjílã pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá rî ꞌbá yî trá ndrĩ, gõꞌdá kậyı̣̂ gólâ drílâ Yésũ Krístõ rî ꞌbãzó tã õjílã kâ kĩlí ndrĩ rî sĩ rî, Yésũ âꞌdô tã õjílã kâ kĩꞌá ãlô-ãlô âꞌdô tã rî ꞌdĩ ꞌbá yí kâ vó ró. Gõꞌdá âꞌdô rû ꞌẽꞌá té õzõ má drí îmbálé trá õjílã drí rî ꞌbá yí kâtí.
17 Nî ãzâ, õzõ ní ãꞌdô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ĩꞌdî rî, ní ı̣̂sũ tã kô kĩ, yí ãâꞌdô rĩꞌá õjílã tãndí Ôvârí kâ rî ĩꞌdî, cé tãlâ ní rî rĩlí tã ꞌbãꞌbã gólâ drí ꞌbãlé nĩ ꞌẽlé rî zẽlé. 18 Ní ı̣̂sũ áníkâ kĩ, ní nı̣̃ tã gólĩyî sũ ꞌbá Ôvârí rú rî ꞌbá yî trá. Gõꞌdá ní ı̣̂sũ trá kĩ, tã tãndí Ôvârí kâ rî ꞌbá yî ãâꞌdô trá ánî drı̣́ ágálé ꞌá, cé tãlâ íîmbâ nî trá tã gólĩyî tã ꞌbãꞌbã gólâkâ kâ rî ꞌbá yî sĩ. Gõꞌdá ĩtí rî, tã nı̣̃nı̣̃ áníkâ ꞌdĩ cú ĩtí tã lâ ꞌẽ ãkó îcá kô ánî pãlé. 19 Nî ãzâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî, ní âtâ tã kĩ, ní îcâ trá õjílã gólĩyî lı̣̃fı̣́ ãkó tã gólĩyî Ôvârí kâ rî ꞌbá yî ndrẽzó rî ꞌbá yî ậtı̣̃lı̣́ gạ́, ãꞌdô ró bê gólĩyî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ nı̣̃zó. Ní ı̣̂sũ bê rî kĩ, úlı̣́ áníkâ ꞌdĩ ꞌbá yî ãâꞌdô âꞌdóꞌá õzõ lámbã kâtí kõlé lạ́tı̣̂ Ôvârí kâ îꞌĩlí õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá ĩyî ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ ꞌá rî ꞌbá yî drí. 20 Gõꞌdá ní ı̣̂sũ tã kpá kĩ, ní nı̣̃ tã Ôvârí kâ trá tãndí ró âꞌdólé ní drí îcázó tã lâ îmbálé õjílã gólĩyî tã lâ nı̣̃ ꞌbá kôꞌdáwá rî yî drí, cé tãlâ nî rĩꞌá cú tã ꞌbãꞌbã gólĩyî Ôvârí kâ îgĩlí trá búkũ gólâkâ ꞌá rî bê rî drí sĩ.
21 Gõꞌdá nî bê trá rĩꞌá tã Ôvârí kâ îmbáꞌá ãzí-ãzí drí ĩtí lâ ꞌdĩ kâtí rî, ngã gõ ní rî rĩlí cú ĩtí tã rî gógó gólĩyî Ôvârí drí ꞌbãlé trá ní drí ꞌẽlé ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽ ãkó ãꞌdô tãsĩ yã? Õzõ ní õrî trá rĩꞌá tã pẽlé õjílã drí kĩ, ní ûgũ ngá kô, ngã nî rî gógó rî ngá ûgũlı̣́ íyíkâ ãꞌdô tãsĩ yã? 22 Õzõ ní õrî õjílã îmbálé rĩlí cé ĩyî õkó yí bê rî, ngã ní ngâ áníkâ líyá ró nĩꞌá ậꞌdú kõlé õkó gólâ âꞌdó ꞌbá kô ánî õkó ró rî bê ãꞌdô tãsĩ yã? Õzõ ní õgã tã ôvârí ãbãrãdãgõ kâ trá dó rî, gõꞌdá ní rî fĩlí jó ôvârí ãbãrãdãgõ ꞌdî ꞌbá yí kâ ꞌásĩ nĩꞌá ngá gólĩyî sũ ꞌbá ní lı̣̃fı̣́ rî ûgũlı̣́ ãꞌdô tãsĩ yã? 23 Nî gólâ ánî nyãányâ ꞌbã ꞌbá âꞌdólé sı̣́sı̣́ tãlâ ní nı̣̃ tã Ôvârí kâ rî ꞌbá yî trá, gõꞌdá ní gã dó rĩlí rĩꞌá tã gólâkâ rî ꞌbá yî ꞌẽlé dódó ãꞌdô tãsĩ yã? Gõꞌdá ní gã tã Ôvârí kâ bê trá ĩtí rî, ꞌdĩî ní ꞌdâ ꞌdĩ gólâ ĩꞌdî. 24 Ôvârí âtâ tã trá ạ̃kû ró tã õnjí áníkâ tãsĩ tã ậngũ ꞌbá Ĩsáyã sı̣́lı̣́ tã îgĩ íyíkâ ꞌá. Ĩsáyã kĩ,
“Õjílã õrĩ ãzâ ꞌbá yí kâ rî ꞌbá yî âꞌdô ĩyî Ôvârí rî rú îzãꞌá,
tãlâ tã õnjí ãnî õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî kâ drí sĩ.”
Ĩsáyã 52.5
Tã Ôvârí drí ı̣̂sũlı̣́ ꞌdẽꞌdẽ bãsã ꞌá rî tãsĩ rî
25 Ãnî gólĩyî ꞌdẽ ꞌbá trá bãsã ꞌá ãnî pãzó rî tãsĩ rî, ꞌdẽꞌdẽ bãsã ꞌá ꞌdĩ âꞌdô ãnî pãꞌá cé õzõ nĩ õrî tã ꞌbãꞌbã Ôvârí drí fẽlé trá Músạ̃ sĩ õjílã drí ꞌẽlé rî ꞌbá yî ꞌẽlé ndrĩ rî. Gõꞌdá õzõ nĩ ãâyê tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ ãlô rî trá ꞌẽ ãkó lâ rî, ꞌdẽꞌdẽ bãsã ꞌá ãníkâ ꞌdĩ rĩꞌá ngá tãkó ꞌî.
26 Gõꞌdá õjílã gólĩyî ꞌdẽ ꞌbá kô bãsã ꞌá rî ꞌbá yî tãsĩ rî, õzõ tí gólĩyî ĩîcâ tã ꞌbãꞌbã ꞌdî ꞌbá yî ꞌẽlé ndrĩ rî, tí Ôvârí âꞌdô gólĩyî ndrẽꞌá õjílã íyíkâ ró nyé õzõ õjílã íyíkâ gólĩyî ꞌdẽ ꞌbá trá bãsã ꞌá rî kâtí. 27 Õzõ tí gólĩyî ĩîcâ trá tã ꞌbãꞌbã ꞌdî ꞌbá yî ꞌẽlé ndrĩ rî, tí tã tãndí gólĩyíkâ âꞌdô ãnî õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî âꞌdáꞌá tã õnjí ꞌbá ró, tãlâ ãnî gólĩyî ꞌdẽ ꞌbá trá bãsã ꞌá rî, rî tã õnjí ꞌẽlé, gõꞌdá nĩ nı̣̃ bê tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ kpálé tãndí ró rî. 28-29 Tã gólâ õjílã ꞌbã ꞌbá âꞌdólé õjílã pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ ró rî âꞌdó kô cé tã ꞌdẽꞌdẽ bãsã ꞌá ꞌdĩ kâ tãsĩ. Õjílã ãzâ îcá kô âꞌdólé õjílã Ôvârí kâ ró cé lãꞌbí õjílã Ôvârí kâ rî ꞌbá yí kâ ꞌẽꞌẽ lâ sĩ. Ĩtí rî, õjílã âꞌdô îcáꞌá âꞌdólé õjílã Ôvârí kâ ró, cé õzõ Ôvârí õjâ âꞌdô-âꞌdô gólâkâ trá rî. ꞌDĩî tã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ ĩꞌdî. Gõꞌdá õzõ õjílã ãꞌdô trá õjílã Ôvârí kâ ró rî, Ôvârí ĩꞌdî gólâ rĩ ꞌbá õjílã ꞌdî lûyı̣́lı̣́ rî. Âꞌdó kô õjílã ãzâ ꞌbá yî drí gólâ rî lûyı̣́zó nĩ.

*2:9 2.9 Ôvârí âꞌdô lâŋõ fẽꞌá õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí lậnjı̣̃-lậnjı̣̃ ró, tãlâ gólĩyî ꞌê tã õnjí trá Ôvârí rú, kpálé gólĩyî nı̣̃ tã mbı̣̂ Ôvârí kâ bê trá rî.