12
Məzmur 12
Musiqi rəhbəri üçün. Davudun səkkiz simli alətlərin müşayiəti ilə oxunan məzmuru.
Ya Rəbb, bizə yardım et, mömin insan qalmayıb,
Bəşər övladları arasında vəfalılar qurtarıb.
Hər kəs başqasına yalan söyləyir,
Ağzı yalan danışır, ikiüzlülük edir.
 
Qoy Rəbb yalan danışan hər ağzı yumsun,
Hər lovğa dili kəssin!
Onlar deyir ki, biz dilimizlə zəfər çalacağıq.
Bu ağız bizdədirsə, kim bizə ağalıq edə bilər?
 
Rəbb deyir: «İndi qalxacağam,
Çünki fəqirlərə zülm edilir,
Məzlumlar nalə çəkir, qurtuluş istəyir.
Mən bunu onlara verəcəyəm».
Rəbbin kəlamları pakdır,
Kürədə əridilən, yeddi dəfə təmizlənən gümüş kimidir.
 
Sən, ya Rəbb, onları qoru,
Bu nəsildən onların hər birini əbədilik hifz et.
Bəşər övladları arasında namərdlik artarkən
Hər yanda pislər gəzər.