3
Quitanhoꞌ na quitejndei Tyoꞌtsꞌon já
ꞌOꞌ ntyjë, jñꞌoon na matsꞌia na conduë́ ndëëhoꞌ, quinanꞌneinhoꞌ nnon Tyoꞌtsꞌon ntyja nján. Quitanhoꞌ na cje ro ngocya jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ ta Jesús ndoꞌ na nditꞌmaanꞌ Tyoꞌtsꞌon ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ, chaꞌxjen na sꞌaahanꞌ quiiꞌ ntꞌanhoꞌ. Mꞌan nnꞌan na tyia jndyi nanꞌxuanhan. Mantyi quitanhoꞌ na tyiꞌninncyaahanꞌ na ntꞌa viꞌ nanꞌñeen já, ee tyiꞌtsoñꞌen nnꞌan vantyja nꞌonhan jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ ta Jesús. Majoꞌ nquii jon na ityeꞌntjon jon jaa conduihin na itsiquindë jon. Ntsꞌaa jon na ntsayꞌonhoꞌ na jndëhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na vantyja nꞌonhoꞌhin ndoꞌ mantyi ngüañoonꞌ jonhoꞌ quityquiiꞌ tsoñꞌen nnon naviꞌ na ninꞌquitsꞌaa yutyia ꞌoꞌ. Incyaa ta Jesús na coyꞌö́n na tꞌman qui nꞌö́n na cotaꞌngueeꞌhoꞌ jñꞌoon na conduë́ ndëëhoꞌ, ndoꞌ mantyi na ninvito ngotsamꞌanhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ. Quitejndei ta Jesús ꞌoꞌ na nanꞌveꞌngiohoꞌ nnꞌan chaꞌxjen nquii Tyoꞌtsꞌon itsiviꞌntyjii jonhan. Ndoꞌ na nnanꞌxuanhoꞌ na ntsayꞌonhoꞌ najndëhoꞌ quityquiiꞌ naviꞌ na coquenonhoꞌ chaꞌxjen totsꞌaa Cristo.
Chuhanꞌ na quintꞌa ya tsꞌian njanhan
ꞌOꞌ ntyjë, minꞌninchen ntyjehoꞌ na vantyja tsꞌon juu Cristo na tyiꞌninꞌquitsꞌaa juu tsꞌian, min tyiꞌninꞌquitsindë juu jñꞌoon na tonanꞌmán ndëëhoꞌ, yo xueeꞌ ta Jesucristo cotyꞌí jndyꞌuë́ ꞌoꞌ na tyiꞌnanꞌjonhoꞌ yo juu tsanꞌñeen. Ee nquehoꞌ mangiohoꞌ na icanhanꞌ na cꞌonhoꞌ chaꞌxjen na tojntyꞌiahoꞌ na tontꞌá xjen na tomꞌán quiiꞌ ntꞌanhoꞌ. Ee juu xjenꞌñeen, chito tꞌö́n na tatsꞌian tontꞌá. Min chito tocüꞌá ꞌnaanꞌ ncüiichen tsꞌan na tyíꞌquityiö́nhanꞌ, min tyiꞌjndye xjen na totaꞌjndyë́. Xjenꞌñeen vaa xjen naxuee ndoꞌ natsjon na tontꞌá tsꞌian chaꞌ na tyíꞌquityiö́ xu cjo minꞌncüiihoꞌ. Min chito tontꞌá na nndaꞌ ngꞌe na tyiꞌcüanaan na ninncyahoꞌ ꞌnan na nninjntꞌue já. Tontꞌáhanꞌ chaꞌ quitsiꞌmanhanꞌ ndëëhoꞌ na quintꞌahoꞌ chaꞌxjen na tontꞌá. 10 Ee viochen xjen na tomꞌán quiiꞌ ntꞌanhoꞌ, totquë́n jñꞌoonvaꞌ ndëëhoꞌ, xe na aa mꞌaan nin juu na tsinchqueenꞌhin, tanin, min tyiꞌcüaꞌ juu. 11 Majoꞌ naneinhin condyë́ na ñꞌen ntyjehoꞌ na jndë jntyꞌehan na contꞌahin tsꞌian chaꞌ nnanꞌjndaꞌhin ꞌnan na icanhanꞌhin, majoꞌ comaꞌndyiꞌtohan na cotꞌiooꞌhin tsꞌian na contꞌa ntyjehin. 12 Cotquë́n jñꞌoon ndëë nanꞌñeen yo xueeꞌ ta Jesucristo, ndoꞌ conanꞌjntꞌá nquenhin, ijndeiꞌhanꞌ na quintꞌahin tsꞌian chaꞌ cuen ꞌnan na nninjntꞌuehin na ntixeeꞌhin nnꞌan ꞌnaanhin. Ndoꞌ mantyi cꞌonhin quiiꞌ ntꞌan ntyjehin chaꞌxjen na chuhanꞌ, min tyiꞌntyiiꞌhin na ntꞌiooꞌhin nchu vaa na mꞌan nanꞌñeen.
13 Ndoꞌ ndëë mañoonchen ꞌoꞌ ntyjë, maninjuu tmaanꞌ na mꞌanhoꞌ, tyiꞌnanꞌntyquenhoꞌ na contꞌahoꞌ ꞌnan ya. 14 Mantyi quitquenhoꞌ cüenta xe na aa mꞌaan nin juu na tyiꞌninꞌcüangueeꞌ juu jñꞌoon na conduë́ nnon tsonvahin, min tyiꞌnanꞌquiihoꞌ yohin chaꞌ cꞌoon juu na jnaanꞌ juu. 15 Majoꞌ tyiꞌntꞌahoꞌ yohin chaꞌvijon na conduihin tsꞌan na jndohoꞌhin. ꞌOꞌ quinanꞌquiꞌmaanꞌhoꞌhin xengꞌe na conduihin ntyjehoꞌ na vantyja tsꞌon juu Jesús.
Jñꞌoon na matsꞌia na tji Pablo tsonva
16 Nquii ta Jesús conduihin na tajñuaanꞌ tsꞌonhin. Manchaꞌxjen ncyaa jon na cꞌonhoꞌ na tajñuaanꞌ tsꞌonhoꞌ tsoñꞌen nnon ꞌnan na coquenonhoꞌ. Ninnquiiꞌchen cꞌoon jon yo tsoñꞌenhoꞌ.
17 Ncö Pablo macüji jñꞌoonva na mancya tsꞌon njan ndëëhoꞌ. Ndö vaa na maquën xuë ncüii cüii tson na macüji, chaꞌ quitaꞌjnꞌaanhoꞌ na ja matscüenönhanꞌ. 18 Macꞌan nnon ta Jesucristo na quityio jon jnꞌaanhoꞌ na tsoñꞌenhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu naya na tsiꞌxuan jon.