2
Ntyja ꞌnaanꞌ jñꞌoon na mayuuꞌ na itsijndaꞌ Tyoꞌtsꞌon na vaa jnan nnꞌan
Ndoꞌ ꞌuꞌ na minꞌcya ro tsꞌan ꞌuꞌ, macüjiꞌ cüenta na nque nnꞌan na contꞌa ꞌnantyiaminꞌ, ji vaa nanꞌxuanhan, ndoꞌ majuuntyi xjen matsaꞌ chaꞌxjen joohan. Ee ya na matsuꞌ na itsitja tsꞌan na itsꞌaa juuhanꞌ, ncuꞌ matsijndaꞌ na vaa jnanꞌ, ngꞌe nincüajon matsaꞌ chaꞌxjen contꞌa joo nanꞌñeen. Majoꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon, xjen na icüjiꞌ jon cüenta na nque nnꞌan na contꞌa nanꞌminꞌ, vaa jnanhan, ndoꞌ mangiö na itsꞌaa jon na nndaꞌ chaꞌxjen na chuhanꞌ. ꞌUꞌ na macüjiꞌ cüenta na conanꞌtja nanꞌñeen, majoꞌ ncuꞌ cüejon matsaꞌ chaꞌxjen joohan. Manchjiꞌ yaꞌ na joo nnꞌan na contꞌa ꞌnan tyia, icüjiꞌ Tyoꞌtsꞌon cüenta na conanꞌtjahin nnon jon, ngꞌe na nndaꞌ, tyiꞌntsitiuꞌ na tyiꞌjeꞌquitꞌuii jon ꞌuꞌ na mantyi matsaꞌhanꞌ. Nquii Tyoꞌtsꞌon tꞌman jndyi naya itsꞌaa jon yo ꞌuꞌ. Min na matsitja ꞌuꞌ nnon jon, tyiꞌtsivꞌiiꞌ tsꞌon jon ꞌuꞌ na ninñoonꞌ. ꞌUꞌ na tyiꞌquitsijñꞌonꞌhin, minndooꞌ jndyi jon ꞌuꞌ, ndoꞌ na matsaꞌ nanꞌminꞌ, tyiꞌcueeꞌ tsonꞌhin, min tyiꞌcovaaꞌ tsonꞌ na ya jndyi itsꞌaa jon yo ꞌuꞌ chaꞌ ntyja ꞌnaanhanꞌ ngayꞌoonhanꞌ ꞌuꞌ na ntcüeꞌ tsonꞌ yo jnan ꞌnanꞌ, Majoꞌ ngꞌe na queꞌ tsonꞌ, tyiꞌninꞌquiꞌndyiꞌ na matsitja ꞌuꞌ, ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ, mancuꞌtoꞌ matsaꞌ na vaquintoꞌchen na quitsivꞌii jon ꞌuꞌ juu xuee na matsꞌia ya na ntsivꞌii matyen jon nnꞌan tsojnaanꞌ na conanꞌtjahin. Juu xjenꞌñeen nnintyincyooꞌ na chaꞌxjen na chuhanꞌ, joꞌ icüjiꞌ jon cüenta na vaa jnaanꞌ tsꞌan. Ndoꞌ ya na ngüentyja juu xjenꞌñeen, ndyion jon xiꞌ ncüii cüii tsꞌan ntyjantyi ꞌnan na jndë totsꞌaa juu xjen na tovamꞌaan juu tsonnangue. Ndö vaa na ndyion jon nnꞌan, nque nnꞌan na cojooꞌ nꞌon na ntꞌa ꞌnan na chuhanꞌ chaꞌ ntyiiꞌ jonhan naijon na mꞌaan jon na taquintyja na nancooꞌhanꞌ, na ntyja nꞌonhan na ntsitꞌmaanꞌ jonhan yo na nninncyaa jon na nnanꞌxuanhan na tavijeꞌcüjehan, ndëë nanꞌñeen nninncyaa jon na ncyꞌonhan cüenta na tyiꞌquintycüii na cotaꞌndoꞌ ñuaanhan. Majoꞌ nque nnꞌan na ninnquiiꞌchen totsantyjahin ꞌnan na ntꞌue nꞌon nquehan, na min tyiꞌninꞌquindyehan jñꞌoon na mayuuꞌ na itsijndaꞌ jon, na conanꞌjonhan yo ꞌnan tyia, joohanꞌ ninꞌcontyjahan, ndyion jon nanꞌñeen na itsivꞌii jonhan na quitꞌuiiviꞌhanꞌhin. Ee tyiꞌncüii cüii tsꞌan na itsꞌaa juu ꞌnan natyia, ntꞌuiiviꞌhanꞌhin, ndoꞌ ntsiꞌndaaꞌhanꞌ nchjii juu tsojnaanꞌ joo natyia na jndë totsꞌaa juu. Navejndyee nque nnꞌan Israel ngenonhan na nndaꞌ, ndoꞌ mantyi nque nnꞌan na mañoon tsjan conduihan, manincüajon ngenonhan. 10 Majoꞌ nque nnꞌan na conanꞌjonhan yo juu na chuhanꞌ, tsoñꞌen nanꞌñeen ntyiiꞌ jonhan ntyja ꞌnaanꞌ na tꞌman condui nquii jon, ndoꞌ ntsitꞌmaanꞌ jon joohin ndoꞌ nninncyaa jon na nanꞌxuanhan na tajñuaanꞌ tsꞌonhan na tonnon jon. Ntsꞌaa jndyee jon na nndaꞌ yo nque nnꞌan Israel, ndoꞌ majoꞌntyi yo mañoon nnꞌan na chito tuihan tsjan nanꞌñeen.
11 Nndaꞌ vaa na nguaa ngꞌe nquii Tyoꞌtsꞌon icüjiꞌ jon cüenta yo ncüii cüii tsꞌan ꞌnan na itsitjahin nnon jon. 12 Mangiö na tsoñꞌen nnꞌan na tyiꞌcꞌonhan nacje ꞌnaanꞌ juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na tquen Moisés na icoꞌxenhanꞌ, ngitsuhan na conanꞌtjahan, minꞌ xeꞌcoꞌxen Tyoꞌtsꞌon jnanhan ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoonꞌñeen. Majoꞌ ꞌoꞌ nnꞌan judíos na mꞌanhoꞌ nacje ꞌnaanꞌ juu jñꞌoonvaꞌ, xiaꞌntyi ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ ncüjiꞌ jon cüenta joo ꞌnan na conanꞌtjahoꞌ. 13 Ee juu jñꞌoonꞌñeen na icoꞌxenhanꞌ, chito ngꞌe na indyii tsꞌanhanꞌ, joꞌ na iquen Tyoꞌtsꞌon tsanꞌñeen na tajnan tsixuan juu. Majoꞌ nque nnꞌan na conanꞌquindëhan juuhanꞌ, joo nanꞌñeen iquen jonhan na tajnan nanꞌxuanhan. 14 Quitquenhoꞌ cüenta ntyja ꞌnaan nnꞌan na chito conduihan nnꞌan Israel. Juu jñꞌoon na jndui na icoꞌxenhanꞌ, taꞌnan cuaahanꞌ ndueehan. Majoꞌ xjen na contꞌahan chaꞌxjen na icoꞌxen juu jñꞌoonꞌñeen ngꞌe na quityquiiꞌ nꞌon ꞌnaanhin itsiquindyihanꞌ nchu vaa na chuhanꞌ na quintꞌahan, ninꞌquitsohanꞌ na juu na mꞌaanꞌ nꞌonhan na nin ꞌnan icanhanꞌ na quintꞌahan, juu nanꞌñeen conduihanꞌ ntji na icoꞌxenhanꞌhin. 15 Ee ya na contꞌahan na nndaꞌ, itsiꞌmanhanꞌ na conanꞌquindëhan juu ntji na icoꞌxenhanꞌ na jndë mꞌaanhanꞌ quityquiiꞌ nꞌonhan. Ndoꞌ ngiohan na icoꞌxenhanꞌhin ngꞌe ya na jndë jntꞌahan ncüii nnon natyia, covicjehin quiiꞌ ñuaanhin na jndë jnanꞌtjahan nnon Tyoꞌtsꞌon. Ndoꞌ ya na contꞌahan chaꞌxjen na chuhanꞌ, juu na covicjehan quiiꞌ ñuaanhan ivañoonꞌhanꞌhin. 16 Nguaa na nndaꞌ juu xuee na matsꞌia, ya na njñon ntcüeꞌ Tyoꞌtsꞌon Jesucristo na ntcoꞌxen jon nnꞌan na jndë tontꞌahan ꞌnan natyia na veꞌ ntyꞌiu. Joo nnꞌan na mancya jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon ndëëhan, ndöꞌ vaa jñꞌoon na matsiquindyihan.
Nnꞌan Israel ndoꞌ ntji na icoꞌxenhanꞌ na tquen Moisés
17 Majoꞌ ꞌuꞌ matsuꞌ na condui ꞌuꞌ tsꞌan Israel. Matsiquii tsonꞌ juu ntji na tquen Moisés na icoꞌxenhanꞌ. Macoꞌ sꞌa nquii ꞌuꞌ na condui ꞌuꞌ cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon. 18 Ndoꞌ mavaaꞌ tsonꞌ nchu vaa na ntꞌue tsꞌon jon na quitsaꞌ. Ndoꞌ ngꞌe juu jñꞌoonꞌñeen jndë siꞌmanhanꞌ nnonꞌ nin ꞌnan na quitsaꞌ, joꞌ ndëë ncüjiꞌ cüenta nin ꞌnan na icüjiꞌ yahanꞌ na quitsaꞌ. 19 Ndoꞌ joo nnꞌan na tyiꞌquindiohan nchu vaa na ican Tyoꞌtsꞌon na quintꞌahan, ntyjii ya tsonꞌ na ncuꞌ condui ꞌuꞌ tsꞌan na ya ntsiꞌman jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ jon ndëëhin. Macüjiꞌ cüenta na joo nnꞌan na tyiꞌcovaaꞌ nꞌonhin ntyja ꞌnaanꞌ jon, ya jndyi mancyaꞌ jñꞌoon ndëëhan, chaꞌvijon na matsixueꞌ chon nato jaan na coꞌo nnꞌan. 20 Nque nnꞌan na tyiꞌcondyehan ntyja ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon, matsitiuꞌ na ncuꞌ condui ꞌuꞌ tsꞌan na ya ntsiꞌmanhanꞌ ndëë nanꞌñeen. Ndoꞌ nque nnꞌan na itsijonhanꞌhin chaꞌvijon yotsca ntyja ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon, macüjiꞌ cüenta ntyja ꞌnanꞌ na ya ntsiꞌmanꞌ ndëëhan. Nndaꞌ vaa na mꞌaanꞌ tsonꞌ na ndëë ntsaꞌ ngꞌe jñꞌoon na tji Moisés na icoꞌxenhanꞌ, itsiꞌmanhanꞌ nnonꞌ tsoñꞌen na icanhanꞌ na ncüaaꞌ nꞌon nnꞌan, ndoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juuhanꞌ mavajnanꞌ nchu vaa na chuhanꞌ na quitsꞌaa tsꞌan yo ninꞌjuu na conduihanꞌ na mayuuꞌ. 21 Ndoꞌ na nndaꞌ, ꞌuꞌ na matsiꞌmanꞌ ndëë nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌ jñꞌoon na icoꞌxenhanꞌ, ¿Ndu na tyiꞌquitsaꞌ chaꞌxjen juu ꞌnan na itsiquindyihanꞌ? Mancyaꞌ jñꞌoon na tyiꞌnchꞌuee tsꞌan, majoꞌ ꞌuꞌ machꞌueꞌ. 22 Matsuꞌ na tyiꞌquichuhanꞌ na ncꞌoon ya tsꞌan yo ncüiichen tsanscu na veꞌ ndöꞌ ro, majoꞌ ñꞌenhoꞌ na mꞌanhoꞌ yo ntcu ntyjehoꞌ. Joo ꞌnan na conanꞌya nnꞌan na conanꞌtꞌmaanꞌhinhanꞌ na chaꞌvijon conduihanꞌ Tyoꞌtsꞌon, matsuꞌ na tayuu jntꞌuehanꞌ, majoꞌ joo ꞌnan na concya nnꞌan ndëëhanꞌ quiiꞌ ntꞌaanꞌon naijon cotooꞌhanꞌ, ñꞌenhoꞌ na contyꞌueehoꞌ ꞌnan na concya nanꞌñeen ndëëhanꞌ. 23 Macüjiꞌ sꞌa ꞌuꞌ na nquehoꞌ conanꞌyꞌonhoꞌ jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na icoꞌxenhanꞌ. Majoꞌ ya na tyiꞌcüangueꞌ nchu vaa na icoꞌxen juuhanꞌ, matscüejnanꞌhin na mavenonꞌ juu jñꞌoon na icoꞌxenhanꞌ ꞌnan na icanhanꞌ na quitsaꞌ. 24 ꞌUꞌ na condui ꞌuꞌ tsꞌan Israel, tsojnaanꞌ na matsaꞌ nanꞌminꞌ, itsiquindëhanꞌ juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na jndui na itsohanꞌ: “ꞌOꞌ nnꞌan Israel, veꞌ tsojnaanꞌ nanꞌminꞌ na conanꞌtjahoꞌ, joꞌ joo nnꞌan na mañoon tsjan conduihan, cotjueꞌhan jñꞌoon cjooꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon na itscüejnaanꞌhanꞌ jon.”
25 Juu tsꞌian na ꞌoꞌ nnꞌan tsjan Israel contꞌahoꞌ yo yonnon ndahoꞌ, njon jndyi ntyjii Tyoꞌtsꞌon na jndë tui tsꞌianꞌñeen yo ꞌuꞌ xe na aa mavangueeꞌ juu jñꞌoon na tquen Moisés na icoꞌxenhanꞌ. Majoꞌ xe na aa matsitja ꞌuꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu ntjiꞌñeen, jndë tquenhanꞌ ꞌuꞌ chaꞌvijon tsꞌan na tyíꞌcondui tsꞌianꞌñeen yohin. 26 Majoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ ncüii tsꞌan na chito conduihin tsꞌan Israel, xe na aa itsue juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na icoꞌxenhanꞌ, iyꞌoon jon cüenta tsanꞌñeen na chaꞌvijon na jndë tui tsꞌianꞌñeen yohin chaꞌxjen na contꞌa nque nannon Israel. 27 Majoꞌ juu tsꞌan na tyiꞌcondui tsꞌianꞌñeen yo juu, ya na itsiquindë juu chaꞌxjen na ican jñꞌoon na tquen Moisés, na itsꞌaa juu na nndaꞌ, icüjiꞌ juu cüenta na ꞌuꞌ tsꞌan Israel matsitja ꞌuꞌ na tyiꞌquitsiquindëꞌ chaꞌxjen na coꞌxenhanꞌ. Ndoꞌ na nndaꞌ, itsꞌaahanꞌ na veꞌ jnꞌaan na mana yonꞌ juu jñꞌoonꞌñeen, ndoꞌ mantyi veꞌ jnꞌaan na tui yo ꞌuꞌ juu tsꞌian na contꞌa nnꞌan Israel yo yonnon ndahan. 28 Ee chito ngꞌe na aa matsueꞌ nchu vaa na icoꞌxen jñꞌoon na tquen Moisés, joꞌ tsiꞌmanhanꞌ na ityiiꞌ Tyoꞌtsꞌon ꞌuꞌ cüentaaꞌ nquii jon min na jndë tui tsꞌianꞌñeen yo ꞌuꞌ. 29 Xiaꞌntyi iquenhanꞌ ꞌuꞌ na condui ꞌuꞌ tsꞌan judío ya na mancyaꞌ na nquii Tyoꞌtsꞌon icoꞌxen jon ꞌuꞌ juu na vja na vamꞌanꞌ, na mancyaꞌ na condui na nndaꞌ, itsijonhanꞌ ntyja ꞌnanꞌ chaꞌvijon juu tsꞌianꞌñeen na contꞌa nnꞌan judíos yo yononꞌndaa ndahin. Juu na iquenhanꞌ ꞌuꞌ na condui ꞌuꞌ tsꞌan judío chito conduihanꞌ chaꞌxjen joo jñꞌoon na coꞌxenhanꞌ na cotquenhanꞌ xjen, majoꞌ conduihanꞌ ncüii nnon na itsꞌaa nquii Espíritu Santo. Joo nnꞌan na condui na nndaꞌ ntyja ꞌnaanhan, nquii Tyoꞌtsꞌon ya jñꞌoon icüjiꞌ jon ntyja ꞌnaanhan min na tyiꞌcondue nnꞌan jñꞌoon ya ntyja ꞌnaanhan.