3
Tsꞌan Israel, ¿Aa vaa naya na tsixuan juu?
Ngꞌe na nndaꞌ vaa, juu na condui ꞌuꞌ tsꞌan Israel, ¿Aa vaa na njon ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ, ndoꞌ aa vaa naya ꞌnanꞌ na yo juu siꞌ tsꞌo ꞌnanꞌ jndë tui chaꞌxjen na contꞌa nnꞌan judíos yo yonnon ndahan chaꞌ quitsiꞌmanhanꞌ na condui ꞌuꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon? Mayuuꞌ, tꞌman naya ꞌnanꞌ vaa, ee joo ndochihoꞌ na tomꞌan ndyu na toxenꞌchen, ndëë nanꞌñeen tyincyaa jndyee Tyoꞌtsꞌon juu jñꞌoonꞌ jon. Majoꞌ ñꞌen ntyjehoꞌ nnꞌan Israel na tyíꞌcovantyja nꞌonhan na ntsiquindë jon jñꞌoon na totso jon. Ndoꞌ ngꞌe na tyíꞌcovantyja nꞌonhan jon, ¿Aa jnaanꞌ joꞌ ntsꞌaahanꞌ na tyiꞌxeꞌquitsiquindë jon jñꞌoon na jndë tso jon? Tyiꞌxeꞌcuaa na nndaꞌ, ngꞌe nquii Tyoꞌtsꞌon ninnquiiꞌchen conduihin jñꞌoon na mayuuꞌ, min na tsoñꞌen nnꞌan conanꞌneinhan quintu. Ee vaa jñꞌoonꞌ jon na jndui na itsohanꞌ:
ꞌUꞌ Tyoꞌtsꞌon, nintyincyooꞌ ndëë nnꞌan na joo jñꞌoon na matsininꞌ, jñꞌoon na mayuuꞌhanꞌ,
ndoꞌ juu xjen na cotjiꞌ nnꞌan cüenta na tyiꞌya matsaꞌ, mancüiixjen ngüantjonꞌhan.
Juu jñꞌoonꞌñeen, nndaꞌ vaa na itsiquindyihanꞌ.
Majoꞌ ndëë ntsꞌaahanꞌ na ngitso tsꞌan na joo ꞌnan tyia na contꞌa jaa conanꞌnchuꞌhanꞌ na ninnquiiꞌchen itsꞌaa jon chaꞌxjen na chuhanꞌ. Xe na aa mayuuꞌ juu jñꞌoonꞌñeen, itscuꞌhanꞌ na nnduë na minꞌchjo tyiꞌquichuhanꞌ na itsꞌaa jon na quityiön tsojnaanꞌ na conanꞌtja jaa nnon jon. (Matsjö na nndaꞌ ngꞌe mꞌan nnꞌan na nndaꞌ vaa jñꞌoon na conanꞌntcüeꞌhan.) Tyiꞌjon quitsꞌaa jon na nndaꞌ ngꞌe xe na aa tyiꞌquichuhanꞌ na ntcoꞌxen jon nnꞌan, yajoꞌ tyiꞌtsixuan jon na ntsijndaꞌ jon jñꞌoon na quitꞌuiihanꞌ tsoñꞌenhan.
Ndoꞌ mantyi vaa ncüiichen jñꞌoon na tyiꞌquichuhanꞌ na conanꞌnein nanꞌñeen. Conduehan na nndëë ncüaaꞌ nnꞌön na njon jndyi joo jñꞌoon na mayuuꞌ na itsiquindyi Tyoꞌtsꞌon jaa. Ngꞌe vaa tꞌman jndyi tejndyo jñꞌoon na incyaa jon ndëë yo joo jñꞌoon quintu na conanꞌnën. Nndaꞌ vaa na conduehan. Mangꞌe joꞌ conduehan cuaa nquii xe na aa conanꞌnën quintu, min tyiꞌquichuhanꞌ na ncüjiꞌ jon cüenta na conanꞌtja jaa nnon jon. Ee conduehan: Tanin min na conanꞌtja jaa ngꞌe ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ itsiꞌmanhanꞌ na nquii Tyoꞌtsꞌon conduihin na mayuuꞌ. Ata conduehan na ncö nndaꞌ vaa jñꞌoon na mancya. Jñoonꞌvahin na conanꞌneinhan, minꞌchjo tyiꞌyuuꞌhanꞌ, ndoꞌ nanꞌxuanhin na quitꞌuii jonhan na quityionhan na nndaꞌ vaa conduehan.
Majndaꞌ na tsoñꞌen jaa na conanꞌtja jaa
Ngꞌe na nndaꞌ, ¿Nin jñꞌoon na nnanꞌntcüë ntyja ꞌnaanꞌ jñꞌoonꞌñeen? ¿Aa mayuuꞌ já nnꞌan judíos njonntyichen condui já na tonnon Tyoꞌtsꞌon? Minꞌchjo tojoꞌ, ngꞌe jndë jnduë́ na cüajon vaa jnán já chaꞌxjen nque nnꞌan na mañoon tsjan conduihan. Manchaꞌñꞌen jaa nanꞌxuan jnan na tonnon jon. 10 Ngꞌe joo jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na jndui, itsinin jndyoyuhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ joꞌ. Itsohanꞌ:
Taꞌnan tsꞌan na ndëë ngitso Tyoꞌtsꞌon na itsꞌaa juu chaꞌxjen na chuhanꞌ. Minꞌncüii minꞌncüii.
11 Minꞌncüii tsꞌan taꞌnan ivaaꞌ tsꞌon juu nchu vaa na ican jon na quitsꞌaa juu.
Tanin juu na ijooꞌ tsꞌon na ntꞌue juu ꞌnan na ntꞌue tsꞌon jon.
12 Tsoñꞌenhan jndë jntyꞌehan natooꞌ Tyoꞌtsꞌon. Min tyiꞌquinjonhan na tonnon jon.
Minꞌncüii minꞌncüiihan tyiꞌcꞌonhan na ya nnꞌanhan yo ntyjehan chaꞌxjen na chuhanꞌ.
13 Jñꞌoon na conanꞌneinhan tsijonhanꞌ joohanꞌ chaꞌvijon jndye cꞌee na quinduiꞌ quiiꞌ tsiꞌtsꞌua na tooꞌ ꞌnan töꞌ.
Conanꞌneinhan jñꞌoon quintu.
Joo jñꞌoon na conanꞌnein nanꞌñeen conanꞌndaaꞌhanꞌ nnꞌan chaꞌxjen juu ndaa jndyue quindu vje itscueeꞌhanꞌ tsꞌan.
14 Coꞌmanjndohan ntyjehan. Ninnquiiꞌchen jñꞌoon viꞌ na cotjueꞌhan cjo nnꞌan.
15 Veꞌ chjoviꞌ jndyi jñꞌoon ndoꞌ cje ro nnanꞌcueeꞌhan tsꞌan.
16 Minyuuchen na coꞌohan, itꞌuiiviꞌhanꞌ nnꞌan ntyja ꞌnaanhan, tsojnan joohan viꞌ vaa na inchjehanꞌ nnꞌan.
17 Min tyiꞌquitaꞌjnꞌaanhan nchu vaa na ngitaꞌyahan nnꞌan na tooꞌ tyiaꞌ yo ntyjehan.
18 Minꞌchjo tyiꞌcꞌoonꞌ nꞌonhan na iquenhanꞌ xjen na cꞌonhan na cüincyaahan Tyoꞌtsꞌon.
Jñꞌoonminꞌ jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na jndui tivio.
19 Majoꞌ jaa nnꞌan judíos mangiö na tyincyaa Tyoꞌtsꞌon jñꞌoonꞌ jon ndëë ntyjëëhë nnꞌan Israel chaꞌ quitsiꞌmanhanꞌ ndëëhan nchu vaa na icanhanꞌ na cꞌonhan tsonnanguevahin. Tyincyaa jonhanꞌ ndëë chaꞌ juu tsꞌan na ninꞌquitso juu na tacotsitjahin nnon jon, ntscuꞌhanꞌ na nndaꞌ vaa mꞌaanꞌ tsꞌon juu, ndoꞌ chaꞌ tsoñꞌen nnꞌan ncüaaꞌ nꞌonhan na ntsꞌaa jon na quityionhan tsojnaanꞌ na jndë tonanꞌtjahan nnon jon. 20 Ngꞌe na nndaꞌ vaa, taꞌnan tsꞌan na ndëë na ngitso juu na tajnan tsixuan juu ngꞌe itsiquindë juu chaꞌxjen na itsiquindyi jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na tquen Moisés na icoꞌxenhanꞌ. Ee ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoonꞌñeen, itsiꞌman nquiiꞌhanꞌ ndëëhë na tsoñꞌen jaa condui jaa nnꞌan na jndë conanꞌtja tonnon Tyoꞌtsꞌon.
Na vantyja tsꞌon tsꞌan Tyoꞌtsꞌon, joꞌ na iquen jonhin na tajnan tsixuan juu
21 Majoꞌ nanein jndë tityincyooꞌ jndyoyu nchu vaa na iquen Tyoꞌtsꞌon tsꞌan na tajnan tsixuan juu na tonnon jon min na aa tacotsiquindë juu jñꞌoon na tquen Moisés. Juu jñꞌoonꞌñeen na icoꞌxenhanꞌ, yo ninꞌjñꞌoon na toninncya nnꞌan na tonanꞌneinhan ntyja nchu vaa ꞌnan na nngua, cotjiꞌ jndyoyuhanꞌ na itsꞌaa jon na nndaꞌ. 22 Naneinhin xiaꞌntyi nque nnꞌan na vantyja nꞌon Jesucristo, joo nanꞌñeen iquen Tyoꞌtsꞌonhan na tajnan nanꞌxuanhan na tonnon jon. Nincüajon itsꞌaa jon yo tsoñꞌen nnꞌan, min na aa tsꞌan judío ndoꞌ min na aa tsꞌan na chito tuihin tsjan nnꞌan judíos. 23 Tsoñꞌen nnꞌan nanꞌxuanhan jnan. Taꞌnan ncüii nnon na tsixuan tsꞌan na ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ nninncyaahanꞌ na ntsijonhin yo juu na taquintyja na tꞌman na condui nquii Tyoꞌtsꞌon. 24 Majoꞌ nanein ntyja ꞌnaanꞌ juu naya na condui nquii jon, veꞌ yu jndë siquindyaa jon jaa jnan na nanꞌxuan. Condëë itsꞌaa jon na nndaꞌ xengꞌe ntyja ꞌnaanꞌ nquii Cristo Jesús. 25 Nquii Tyoꞌtsꞌon, ntyja ꞌnaanꞌ na tueꞌ Cristo, sijndaꞌ jon na condëë ntsitꞌman tsꞌon jon nnꞌan yo jnan na nanꞌxuanhan. Juu nanꞌñeen conduihanꞌ ya na vantyja tsꞌon tsꞌan juu Cristo. Ndoꞌ na itsꞌaa Tyoꞌtsꞌon na nndaꞌ, itsiꞌmanhanꞌ na conduihin chaꞌxjen na chuhanꞌ. Ngꞌe na nndaꞌ conduihin, joꞌ nque nnꞌan na tovantyja nꞌonhan jon ndyu na toxenꞌchen, taꞌnan tꞌuii jon nanꞌñeen ntyja ꞌnaanꞌ jnanhan. 26 Totsꞌaa jon na nndaꞌ chaꞌ naneinhin, quitquën cüenta na itsꞌaa jon chaꞌxjen na chuhanꞌ, ndoꞌ ngꞌe joꞌ, joo nnꞌan na vantyja nꞌonhan Cristo, iquen jonhan na jndë jndyaahan yo jnan.
27 Mangꞌe na nndaꞌ, tajeꞌquindëë nnanꞌsaaꞌ nnꞌön na nnduë na itsitꞌman tsꞌon Tyoꞌtsꞌon jaa ntyja ꞌnaanꞌ ncüii nnon na contꞌa nquë, ngꞌe chito aa ngꞌe na conanꞌquindëë jñꞌoon na tquen Moisés, joꞌ na iquen jon jaa na tajnan nanꞌxuan. Ee xiaꞌntyi ngꞌe na vantyja nnꞌön Jesús, joꞌ na iyꞌoon Tyoꞌtsꞌon cüenta tsꞌan na itsintjuꞌ jon ñuaanꞌ juu. 28 Manndaꞌ vaa ngꞌe jndë tsjö ndëëhoꞌ min na aa tacotsiquindë tsꞌan juu jñꞌoonꞌñeen na icoꞌxenhanꞌ, majoꞌ ngꞌe na vantyja tsꞌon juu Jesucristo, joꞌ na iyꞌoon Tyoꞌtsꞌon cüentahin na iquen jonhin na tajnan tsixuan juu.
29 Ee nquii Tyoꞌtsꞌon, chito xiaꞌntyi conduihin Tyoꞌtsꞌon cüenta nnꞌan Israel, mantyi conduihin Tyoꞌtsꞌon cüenta nnꞌan na mañoon tsjan. 30 Nquii jon ninncüiihin na conduihin cüenta tsoñꞌen nnꞌan. Ndoꞌ iquen jon na tajnan tsixuan tsꞌan na tonnon jon ngꞌe na vantyja tsꞌon juu Jesucristo, tanin min na aa jndë tui yo juu juu tsꞌian na contꞌa ntyjehin nnꞌan nnꞌan Israel yo yonnon ndahin chaꞌ quitsiꞌmanhan na conduihin cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon. Ndoꞌ min aa na tuihin tsjan mañoon nnꞌan. 31 Ndoꞌ na nndaꞌ, yajoꞌ ¿Aa ngꞌe na vantyja nnꞌön Cristo, aa joꞌ contꞌa na tyiꞌquinjon condui juu jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na icoꞌxenhanꞌ na tquen Moisés? Tyiꞌjon jnda. Nanein ngꞌe na vantyja nnꞌön Cristo, njonntyichenhanꞌ contꞌa.