5
Nnꞌan na vantyja nꞌon Jesús, jndë jndyaahan jnan na ntꞌuiihanꞌhin
Ngꞌe na vantyja nnꞌön Jesucristo, joꞌ iquen Tyoꞌtsꞌon jaa na tajnan nanꞌxuan, ndoꞌ na mꞌan na tajñuaanꞌ tsꞌon jaa na tonnon jon. Nndaꞌ vaa xengꞌe nquii Jesucristo na conduihin na ityentjon jon jaa. Na ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon, naneinhin nanꞌxuan jaa nayavahin na condui jaa nnꞌan na tajnan nanꞌxuan ngꞌe na vantyja nnꞌön jon. Ndoꞌ ngꞌe na contyja nnꞌön na nnanꞌjön yo juu na taquintyja na tꞌman condui nquii Tyoꞌtsꞌon, joꞌ na mꞌan na nën jndyihi. Ndoꞌ chito xiaꞌntyi joꞌ na incyaahanꞌ na nënhën. Comꞌan na nën min na contꞌa viꞌ nnꞌan jaa ngꞌe na nanꞌxuan cüentaaꞌ Cristo. Ngꞌe mangiö na joo naviꞌ na coquenön, conanꞌjndaꞌhanꞌ na nndëë nnanꞌquii nnꞌön ncüii cüii nnon ꞌnan na cotjön. Ndoꞌ juu na condëë na conanꞌquii nꞌön, juuhanꞌ itsiꞌmanhanꞌ na tyiꞌvacüaaꞌ jaa na tonnon Tyoꞌtsꞌon, ndoꞌ juuhanꞌ incyaahanꞌ na contyja nnꞌön na ntsquë naijon na mꞌaan jon. Ndoꞌ juu na contyja nnꞌön jon, tyiꞌxeꞌquintjo jnaanꞌ jaa ngꞌe quityquiiꞌ nnꞌön jndë tquen jon juu na venchjii jon jaa xengꞌe nquii Espíritu Santo na jndë tyincyaa jon na nanꞌxuanhin quiiꞌ nnꞌön.
Quitquenhoꞌ cüenta na majuuto xjen na minꞌncüii minꞌncüii nnon taꞌnan nndëë ntꞌa chaꞌ ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ ntsinꞌman Tyoꞌtsꞌon ñuan njanhan, majuu xjenꞌñeen tueꞌ Cristo ntyja njan na condui jaa nnꞌan jnan. Ncüii tsꞌan jeꞌ na vamꞌaan ntyja ꞌnaanꞌ na chuhanꞌ, jndyaaꞌ jndyi na ninjndaꞌ ncüii tsꞌan na ninncyaahin na cueꞌ juu ntyja ꞌnaanꞌ tsanꞌñeen. Majoꞌ tyiꞌnan ro na nninjndaꞌ ncüii tsꞌan na nninncyaa nquiihin na cueꞌ juu ntyja ꞌnaanꞌ ncüiichen tyje juu na ya tsꞌan tsanꞌñeen. Majoꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon, siꞌman jndyoyu jon na tꞌman vaa na venchjii jon jaa. Ee juu xjen na tonanꞌxuan jnan, xjenꞌñeen tyincyaa Cristo na tueꞌ jon ntyja njanhan. Nanein ngꞌe nquii Cristo jndë tueꞌ jon ntyja njanhan, jndë tquen Tyoꞌtsꞌon jaa na taviquichöjnan nnon jon. Ngꞌe joꞌ covaaꞌ nnꞌön xengꞌe nquii Cristo, joꞌ tajeꞌquitꞌuii Tyoꞌtsꞌon jaa juu xjen na ntꞌuiiviꞌ jon nnꞌan na nanꞌxuan jnan. 10 Na toxenꞌchen tondui jaa nnꞌan na vꞌiiꞌ nnꞌön Tyoꞌtsꞌon. Majuuto xjenꞌñeen ngꞌe tueꞌ Cristo ntyja njanhan, joꞌ sitjonꞌ ntcüeꞌ Tyoꞌtsꞌon jñꞌoon jaa yohin. Ndoꞌ ngꞌe na jndë sꞌaa jon na nndaꞌ, majnda na ntsinꞌman jon ñuan njanhan ngꞌe na vandoꞌ xco Cristo. 11 Ndoꞌ chito xiaꞌntyi na nndaꞌ vaa, mantyi mꞌan na nën quityquiiꞌ naviꞌ na coquenön ngꞌe nquii Jesucristo na ityeꞌntjon jon jaa. Ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon contjo ya nchjii Tyoꞌtsꞌon yo jaa.
Ntyja ꞌnaanꞌ Adán covje nnꞌan, majoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Cristo cotaꞌndoꞌ ñuaanhan
12 Juu Adán, tsan navejndyee, sitjahin nnon Tyoꞌtsꞌon. Ndoꞌ tsojnaanꞌ joꞌ, tquenhanꞌhin na tsixuan juu jnan, tueꞌ juu, ndoꞌ mangꞌe na nndaꞌ, mantyi tijndaꞌ na tsoñꞌen jaa nanꞌxuan jnan na tonnon Tyoꞌtsꞌon, joꞌ mantyi ncüjë chaꞌxjen na tueꞌ tsanꞌñeen. 13 Na toxenꞌchen vitjachen na tquen Moisés jñꞌoon na icoꞌxenhanꞌ, ninvaa na conanꞌtja nnꞌan nnon Tyoꞌtsꞌon. Majoꞌ tyiꞌxeꞌquityiiꞌ jon cüenta na vaa jnaanꞌ tsꞌan xe na aa taꞌnan jñꞌoon na icoꞌxenhanꞌ. 14 Majoꞌ juu na tonanꞌtja nnꞌan nnon Tyoꞌtsꞌon, min na tyiꞌquitsijonhanꞌ juuhanꞌ chaꞌxjen juu na sitja Adán xjen na tyíꞌcüangueeꞌ jon jñꞌoon na tquen Tyoꞌtsꞌon nnon jon, majoꞌ juu na itsꞌaa na covje nnꞌan, toquenhanꞌ xjen ꞌnaanꞌhanꞌ nanꞌñeen. Tyeꞌ na condui na nndaꞌ xjen na tueꞌ Adán, ndoꞌ ata xjen na jndui ntji na tquen Moisés na coꞌxenhanꞌ, ninvito jndyocahanꞌ na tovje nnꞌan. Ee chaꞌxjen juu Adán conduihin tsan na tomꞌaan jndyee na totsitjahin, manndaꞌ vaa na itsijonhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Cristo, juu jon tsan navejndyee na totsiquindë. Manquii jon na sijndaꞌ Tyoꞌtsꞌon na quindyo jon tsonnangue.
15 Majoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu ꞌnan na sitja Adán, tyiꞌquitsijonhanꞌ juuhanꞌ yo juu naya na incyaa Tyoꞌtsꞌon na tajnan nanꞌxuan jaa. Ngꞌe tsojnaanꞌ na sitja tsanꞌñeen, joꞌ covje nnꞌan na ninvaa tsonnangue. Majoꞌ juu naya na tsixuan Tyoꞌtsꞌon na veꞌ yu na incyaa jon na tajnan nanꞌxuan, tꞌmanntyichen conduihanꞌ. Juuhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Jesucristo iveeꞌhanꞌ ndëë jndye nnꞌan. 16 Ndoꞌ juu naya na iquen Tyoꞌtsꞌonhan na tajnan nanꞌxuanhan, tꞌmanntyichen na condëë itsꞌaahanꞌ, chintyi ntyja ꞌnaan juu na sitja Adán. Ee ngꞌe ntyja ꞌnaanꞌ ncüii nnon na sitjahin, joꞌ nnꞌan na ninvaa tsonnangue, tꞌaa jnanhin na ngitsu ñuaanhan. Majoꞌ nein ngꞌe juu naya na condui Cristo, tꞌmanntyichen na itejndei Tyoꞌtsꞌon jaa, ee tsoñꞌen na tꞌaahanꞌ jaa ngꞌe na sitja Adán, itsinduuꞌ jonhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Cristo. 17 Ngꞌe nquii Adán sitjahin, joꞌ juu na itsꞌaa na covje nnꞌan, tyeꞌ na coxenhanꞌ na cüjehan. Majoꞌ naneinhin ngꞌe juu naya na condui Tyoꞌtsꞌon na veꞌ yuhanꞌ, tꞌmanntyichenhanꞌ, joꞌ ndëë ntquen jon jaa na tajnan nanꞌxuan na tonnon jon. Ndoꞌ xengꞌe juu nayaꞌñeen, nninncyaa jon na ntantꞌö xcö yo Jesucristo naijon na icoꞌxen jon.
18 Mangꞌe na nndaꞌ, chaꞌxjen juu na sitja Adán sijndaꞌhanꞌ na tsoñꞌen nnꞌan itꞌuii Tyoꞌtsꞌonhan tsojnaanꞌ jnan, manndaꞌ vaa na itsijonhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ nquii Cristo. Totsiquindë jon chaꞌxjen na ntꞌue tsꞌon Tyoꞌtsꞌon, ndoꞌ ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ, tsoñꞌen nnꞌan na vantyja nꞌonhan jon, iquen Tyoꞌtsꞌonhan na tajnan nanꞌxuanhan yo na tyiꞌquintycüii na cotaꞌndoꞌhan ntyja ꞌnaanꞌ Cristo. 19 Juu Adán taꞌnan tangueeꞌ jon Tyoꞌtsꞌon, ndoꞌ ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ, tsoñꞌen nnꞌan tijndaꞌ na nanꞌxuanhan jnan. Manndaꞌ vaa na itsijonhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Jesús. Tovangueeꞌ jon, ndoꞌ ngꞌe joꞌ tsoñꞌen nnꞌan na vantyja nꞌonhan jon, iquen Tyoꞌtsꞌonhan na tajnan nanꞌxuanhan tonnon jon.
20 Jndëcya tꞌua Tyoꞌtsꞌon tsꞌian nnon Moisés na tyincyaa jon jñꞌoon na icoꞌxenhanꞌ ntꞌö juu. Sꞌaa jon na nndaꞌ chaꞌ quitsiꞌmanhanꞌ ndëëhë na jndye jndyi nnon jnan nanꞌxuan jaa na tonnon jon. Majoꞌ min na tëvijndyechen na conanꞌtja jaa tonnon jon, juu naya na tsixuan jon, vantjochen na condëë itsꞌaahanꞌ. 21 Ee juu jnan iquenhanꞌ xjen na nque nnꞌan na conanꞌtjahan nnon Tyoꞌtsꞌon cüjehan. Machaꞌxjen juuhanꞌ nndaꞌ itsꞌaahanꞌ, mantyi juu naya na tsixuan jon iquenhanꞌ xjen na joo nnꞌan na vantyja nꞌon nquii Jesucristo na ityentjon jon jaa, condui nanꞌñeen nnꞌan na tajnan nanꞌxuan. Ndoꞌ ngꞌe joꞌ, condahan na tyiꞌxeꞌquintycüii na cotandoꞌ ñuaanhan na tonnon jon.