6
Tsojnaanꞌ jnan, joꞌ condui jaa chaꞌvijon ntꞌoo majoꞌ cotantꞌö ntyja ꞌnaanꞌ Cristo
Ndoꞌ ngꞌe na nndaꞌ vaa, ¿Nchu vaa na mꞌaanꞌ nꞌonhoꞌ? Juu naya na condui Tyoꞌtsꞌon, ngꞌe vantjoꞌchen na condëë itsꞌaahanꞌ, ¿Aa ngꞌe joꞌ na nnanꞌtjantyichen jaa nnon jon ata xjen na ngacjöhö? Minꞌchjo tojoꞌ. Ee jaa na condui ntꞌoo ntyja ꞌnaanꞌ jnan, taviquichuhanꞌ na ntcoꞌxenntyichenhanꞌ jaa. ꞌOꞌ jeꞌ, ¿Aa tyiꞌcovaaꞌ nꞌonhoꞌ na tsoñꞌen jaa na jntꞌë ntyja ꞌnaanꞌ Jesucristo, juu nanꞌñeen tquenhanꞌ jaa na mantyi condui jaa ntꞌoo chaꞌxjen nquii jon iscueeꞌhanꞌhin? Xjen na jntꞌëhë, itsiꞌmanhanꞌ na tjë ndoꞌ tantyꞌiu ja yohin. Ndoꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon na conduihin Tyëëhë ntyja ꞌnaanꞌ na tꞌman najndei na tsixuan jon, chaꞌxjen na tyincyaa jon na vandoꞌ xco Cristo, majoꞌntyi itsꞌaa jon yo jaa chaꞌ tsoñꞌen nchu vaa na cotsamꞌan, covixcohanꞌ.
Ndoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na tueꞌ jon, chaꞌxjen na sijonhanꞌ jaa chaꞌvijon ntꞌoo yo Cristo, manndaꞌ vaa na conanꞌjön yo juu na tandoꞌ xco jon. Ngꞌe mangiö na tsoñꞌen ꞌnan ndyo na tonanꞌxuan na toxenꞌchen, tojnaanꞌ jndë tꞌionhanꞌ joohanꞌ tsonjnꞌaan yo nquii Cristo. Tui na nndaꞌ chaꞌ quitscueeꞌhanꞌ juu najndei na nanꞌxuan siꞌtsꞌo njanhan na ntꞌue jndyi nꞌonhanꞌ na quinanꞌtja jaa. Nndaꞌ tui chaꞌ ntsacüentyjëëꞌ na cotyeꞌntjön nnon jnan. Ngꞌe tsꞌan na jndë tueꞌ, tajeꞌcoꞌxenntyichen jnanhin, jndë jndyaahin ntyja na icoꞌxen jnanꞌñeenhin. Ndoꞌ na tꞌionhanꞌ jaa tsonjnꞌaan yo Cristo na jñon nnꞌanhin joꞌ, mantyi covantyja nnꞌön na nnanꞌjön yohin ntyja ꞌnaanꞌ juu na vandoꞌ xco jon xjen na sue ntcüeꞌ Tyoꞌtsꞌonhin. Ngꞌe mangiö na nquii Cristo tandoꞌxco jon, joꞌ tyiꞌjeꞌcueꞌ nndaꞌ jon ngꞌe juu na itsꞌaa na covje nnꞌan taxeꞌcoꞌxenntyichenhanꞌhin. 10 Nquii Cristo, ninjon jnda tueꞌ jon ntyja ꞌnaanꞌ jnan tsoñꞌen jaa. Ndoꞌ naneinhin ntyja na vandoꞌ jon, vandoꞌ jon chaꞌ cüitꞌmaanꞌ Tyoꞌtsꞌon ntyja ꞌnaanꞌ jon. 11 Mangꞌe na nndaꞌ vaa, mantyi chuhanꞌ na quitjiꞌ nquehoꞌ cüenta na conanꞌxuanhoꞌ chaꞌvijon ntꞌoo ntyja ꞌnaanꞌ jnan. Ndoꞌ na nndaꞌ, na tonnon Tyoꞌtsꞌon conduihoꞌ nnꞌan na cotaꞌndoꞌ xco ngꞌe na conanꞌjonhoꞌ yo nquii Cristo Jesús.
12 Mangꞌe joꞌ, joo siꞌtsꞌo ꞌnaanhoꞌ na covjehanꞌ, taninncyahoꞌ na juu jnan ngaca na ntcoꞌxenntyichenhanꞌ joohanꞌ na nnanꞌtjantyichen jaa tonnon Tyoꞌtsꞌon. Tyiꞌntsꞌaahanꞌ na ntaꞌngueeꞌhoꞌ joo natyia na ntꞌue jndyi tsꞌonhanꞌ yohoꞌ. 13 Joo na quiñjonꞌ siꞌtsꞌo ꞌnaanhoꞌ, minꞌncüiihanꞌ tavininncyahoꞌ na ntcoꞌxenntyichenhanꞌ ꞌoꞌ na ntꞌahoꞌ ncüii nnon na tsixuanhanꞌ jnan. Ndoꞌ ngꞌe na conduihoꞌ nnꞌan na cotaꞌndoꞌ xcohoꞌ na nintonanꞌxuanhoꞌ chaꞌvijon ntꞌoo, juu siꞌtsꞌo ꞌnaanhoꞌ ninvaañꞌenhanꞌ ncyahoꞌhanꞌ ntꞌö Tyoꞌtsꞌon, chaꞌ ntyja ꞌnaanꞌ joꞌ nntsꞌaahanꞌ ncüii cüii nnon na chuhanꞌ. 14 Ngꞌe nanein tyiꞌquichuhanꞌ na juu jnanhoꞌ ntquenntyichenhanꞌ xjen ꞌnaanhanꞌ ꞌoꞌ, ee chito cotsamꞌanhoꞌ nacje ꞌnaanꞌ jñꞌoon na tquen Moisés, ꞌoꞌ cotsamꞌanhoꞌ nacje ꞌnaanꞌ juu naya na condui Tyoꞌtsꞌon.
Ncüii jñꞌoon na tyiꞌquitsiquindyi nquiiꞌhanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ tsꞌan na tyeꞌntjontyen
15 Yajoꞌ ¿Nchu vaa nduë? ¿Aa ngꞌe na tyiꞌcꞌön nacje ꞌnaanꞌ juu jñꞌoon na tquen Moisés na icoꞌxenhanꞌ, majoꞌ mꞌan nacje ꞌnaanꞌ juu naya na condui Tyoꞌtsꞌon, joꞌ tanin min na ntꞌa ya na nnanꞌtjantyichen jaa? Tyiꞌjon quintꞌa na nndaꞌ. 16 Ngꞌe covaaꞌ jndaꞌ nꞌonhoꞌ na juu tsꞌan na cotaꞌngueeꞌhoꞌ jñꞌoon na iquen jon ndëëhoꞌ, conduihoꞌ nnꞌan na cotyeꞌntjontyen nnon juu tsanꞌñeen. Ee minꞌcya ro tsꞌan na itsiquindë juu na icoꞌxen ncüiichen tsꞌanhin, conduihin tsꞌan na ityeꞌntjontyen juu nnon tsanꞌñeen. Mangꞌe joꞌ, xe na aa matsijon ꞌuꞌ yo ꞌnan natyia, condui ꞌuꞌ tsꞌan na ityeꞌntjontyen nnonhanꞌ, ndoꞌ matsꞌiañꞌen ngayꞌoonhanꞌ ꞌuꞌ na ngitsu ñuan ꞌnanꞌ. Majoꞌ xe na aa mavangueꞌ jñꞌoon na iquen Tyoꞌtsꞌon, condui ꞌuꞌ tsꞌan na ityeꞌntjontyen nnon nquii jon, ndoꞌ ngꞌe na matsaꞌ na nndaꞌ, ntquen jon ꞌuꞌ na tajnan tsixuanꞌ na tonnon jon. 17 Na toxenꞌchen tondui ꞌoꞌ nnꞌan na totyentjontyenhoꞌ nnon jnan, majoꞌ nanein, ncya ya Tyoꞌtsꞌon ngꞌe juu xjen na toninncyaa tsꞌan jñꞌoon naya ntyja ꞌnaanꞌ Jesucristo ndëëhoꞌ, xoncüeeꞌ nꞌonhoꞌ na totaꞌngueeꞌ ꞌoꞌ juu jñꞌoonꞌñeen. 18 Ndoꞌ na nndaꞌ, jndë siquindyaa Tyoꞌtsꞌon ꞌoꞌ na totyeꞌntjontyenhoꞌ nnon jnan na tonanꞌxuanhoꞌ. Majoꞌ nanein cojooꞌ nꞌonhoꞌ na ntyentjontyenhoꞌ nnon nquii jon chaꞌxjen na chuhanꞌ. 19 Juu jñꞌoonvaꞌ matsinchꞌu jahanꞌ chaꞌxjen jñꞌoon na conanꞌnein nnꞌan tsonnangue ngꞌe tyiꞌndiquitjiꞌ yahoꞌ cüenta. Juu siꞌtsꞌo ꞌnaanꞌhoꞌ na toxenꞌchen toninncyahoꞌ na tontꞌatohoꞌ minꞌcya ro nnon natyia na tovayꞌoonhanꞌ ꞌoꞌ na jndyentyi natyia na totsantyjahoꞌ. Machaꞌxjen na tontꞌahoꞌ na nndaꞌ, nanein yo na ninvaa najndëhoꞌ, cjooꞌ nꞌonhoꞌ na quintꞌahoꞌ ꞌnan na ntꞌue tsꞌon Tyoꞌtsꞌon chaꞌ quitsiꞌmanhanꞌ na cotsamꞌanhoꞌ na ñuan nquiiꞌhoꞌ na tonnon jon.
20 Majoꞌ majuu xjenꞌñeen na tomꞌantyenhoꞌ nacje ꞌnaanꞌ jnan, iscuꞌhanꞌ na ntꞌahoꞌ chaꞌxjen na chuhanꞌ na tonnon Tyoꞌtsꞌon. 21 Ndoꞌ joo natyiaꞌñeen na tonanꞌjonhoꞌ yo joohanꞌ juu xjenꞌñeen, nanein jnꞌan jndyihoꞌ ngiohoꞌ ntyja ꞌnaanhanꞌ. Min minꞌncüii naya tatantjonhoꞌ yohanꞌ. Ee joo nanꞌñeen vayꞌoonhanꞌ tsꞌan na ngitsu ñuaanꞌ juu. 22 Majoꞌ naneinhin jndë siquindyaa Tyoꞌtsꞌon ꞌoꞌ yo juu jnan na tovayꞌoontyenhanꞌ ꞌoꞌ, nein conduihoꞌ nnꞌan na cotyentjontyen nnon nquii jon. Ndoꞌ juu nayava na cotantjonhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ, nanꞌxuanhoꞌ ñuan nquiiꞌ, ndoꞌ na matsꞌia nninncyaa jon na tyiꞌxeꞌquintycüii na ntaꞌndoꞌhoꞌ yo jon quiñoonꞌndue. 23 Juu tsan na tsixuan jnan tonnon Tyoꞌtsꞌon, ngüantjon juu na ncja juu naijon na tyiꞌquintycüii na mꞌaan tsꞌan vꞌio. Majoꞌ joo nnꞌan, ngꞌe na vantyja nnꞌonhin Jesucristo, nquii jon na conduihin na ityeꞌntjon jon jaa, veꞌ yu itsiquindaaꞌ Tyoꞌtsꞌon joohan na tyiꞌquintycüii na cotaꞌndoꞌhan ntyja ꞌnaanꞌ juu Jesucristo.