^
Sɑmuɛli II
Dɑfidi u Sɔɔlun ɡɔɔ nuɑ
Dɑfidi u Sɔɔlu kɑ Yonɑtɑm ɡɔɔ swĩ
Bɑ Dɑfidi kuɑ sunɔ Yudɑɔ
Bɑ Isi Bosɛti kuɑ
Isirelibɑn sunɔ
Tɑbu duɑ Isirelibɑ
kɑ Yudɑbɑn suunu sɔɔ
Dɑfidin bii be u mɑrɑ
Heboroniɔ
Abinɛɛ kɑ Isi Bosɛti
bɑ ǹ nɔɔsinɛ
Abinɛɛ kɑ Dɑfidi bɑ dorɑ
Yoɑbu u Abinɛɛ ɡo
Bɑ Isi Bosɛti ɡo
Dɑfidi u kuɑ
Isirelibɑ kɑ Yudɑbɑn sunɔ
Dɑfidi u Yerusɑlɛmu mwɑ
Dɑfidin bii be u mɑrɑ
Yerusɑlɛmuɔ
Dɑfidi u Filisitibɑ tɑbu di
Dɑfidi u Yinni Gusunɔn
woodɑn kpɑkororu suɑm dɑ
Bɑ kɑ kpɑkoro te nɑ
Yerusɑlɛmuɔ
Nɔɔ mwɛɛ
te Yinni Gusunɔ u Dɑfidi kuɑ
Dɑfidi u Gusunɔ siɑrɑmɔ
Dɑfidin tɑbu kowobu
bɑ nɑsɑrɑ wɑ
Dɑfidin sɔm kowobun yĩsɑ
Dɑfidi kɑ Mɛfibosɛti
Bɑ Dɑfidiɡibu sekuru doke
Dɑfidi u Siriɡibu kɑ Amɔnibɑ kɑmiɑ
Dɑfidi kɑ Bɑti Sebɑ
Urin ɡɔɔ
Nɑtɑni
u Dɑfidi nùn win tɑɑrɛ sɔ̃ɔsi
Dɑfidin biin ɡɔɔ
Sɑlomɔɔn mɑrubu
Dɑfidi u Rɑbɑ mwɑ
Amɔɔ kɑ Tɑmɑɑ
Abusɑlɔmu u win sesu
mɔru bɑrɑ
Yoɑbu u kĩ
Abusɑlɔmu u ɡɔsirɑmɑ yɛnuɔ
Abusɑlɔmu kɑ Dɑfidi bɑ dorɑ
Abusɑlɔmu u niɑ sɑ̃ɑ
u sinɑ boko bɑndu mwɑɑri
Dɑfidi u kpikiru suɑ Yerusɑlɛmun di
Dɑfidi u Usɑi ɡɔrɑ
u kɑ Abusɑlɔmun kpunɑɑ ɡiɑ
ɑsiri sɔɔ
Dɑfidi kɑ Sibɑ
Simɛi u Dɑfidi wɔmmɔ
Abusɑlɔmu u wɑ̃ɑ
Yerusɑlɛmuɔ
Abusɑlɔmu
u kɑ Dɑfidin kurɔbu kpunɑ
Usɑi u Ahitofɛlin kpunɑɑ
sɑnkɑ
Bɑ Dɑfidi bwisi kɑ̃ u kɑ dukɑ
Dɑfidi u wɑ̃ɑ Mɑhɑnɑimuɔ
Bɑ Abusɑlɔmun tɑbu kowobu
kɑmiɑ
Yoɑbu u Abusɑlɔmu ɡo
Bɑ Dɑfidi Abusɑlɔmun ɡɔɔ
sɔ̃ɔwɑ
Dɑfidin nuku sɑnkirɑnu
Dɑfidi u swɑɑ wɔri
u wurɔ Yerusɑlɛmuɔ
Dɑfidi u Simɛi suuru kuɑ
Dɑfidi u Mɛfibosɛti kĩru sɔ̃ɔsi
Dɑfidi u Bɑɑsilɑi kĩru sɔ̃ɔsi
Yudɑbɑ kɑ Isirelibɑ
bɑ sinɑ boko sikirinɛmɔ
Sebɑ u Dɑfidi seesi
Yoɑbu u Amɑsɑ ɡo
Bɑ Sebɑ kɑmiɑ bɑ ɡo
Dɑfidin sɔm kowobu
Bɑ Sɔɔlun bweseru ɡo
Dɑfidin tɑbu kowobu
bɑ kɑ Filisitibɑ tɑbu kuɑ
Dɑfidin nɑsɑrɑn womu
Dɑfidin ɡɑri dɑ̃ɑki
Dɑfidin tɑbu durɔbu
Dɑfidi u win tɔmbu ɡɑrɑ
Gusunɔ u Dɑfidi sɛɛyɑsiɑ
win torɑrun sɔ̃
Dɑfidi u Yinni Gusunɔ
yɑ̃ku yeru bɑniɑ