9
Amɔsu, u Yinni Gusunɔ wɑ u yɔ̃ sɑ̃ɑ yerun yɑ̃ku yerɔ. Mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, u sɑ̃ɑ yerun ɡberebɑ soowo sɑɑ ben wɔllun di kpɑ tem mu diiri,
kpɑ bu wɔruku bu tɔn be bɑ wɑ̃ɑ mi kpuron winu kɔsuku.
Kpɑ wi, Yinni Gusunɔ u de bu be bɑ tie ɡo tɑbu sɔɔ kɑ tɑkobi.
Bɑɑ ben ɡoo kun kpɛ̃ u kisirɑ u doonɑ.
Bɑɑ bɑ̀ n kukuɑ ɡɔriɔ, win nɔmu ɡɑ koo bu yɑrɑmɑ.
Bɑɑ bɑ̀ n yɔɔwɑ wɔllɔ, u koo bu sɑrɑsiɑmɑ.
Bɑ̀ n dɑ bɑ kukuɑ ɡuu te bɑ mɔ̀ Kɑɑmɛlin wii kpiirɔ, u koo bu kɑsu,
kpɑ u bu mwɑ.
Bɑ̀ n numɑ nim wɔ̃kun sɔɔwɔ,
u koo de wɑɑ bɑkɑ yu bu dwɛ̃ɛ miɡum.
Ben yibɛrɛbɑ bɑ̀ n mɑɑ bu yoru mwɛɛrɑ,
u koo de yibɛrɛ be, bu bu ɡo kɑ tɑkobi.
U ko n bu nɔni ɡirɑriwɑ,
kpɑ u bu kɔ̃sɑ kuɑ, n ǹ mɔ ɡeɑ.
Mɑ Amɔsu u nɛɛ,
Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinni u tem bɑbɑ,
mɑ mu kɔsikirɑ.
Mɑ mɛn tɔmbu kpuro bɑ ɡɔɔ wooru sɔ̃.
Mɛ kpuro mu kukumɔ,
mɑ mu suremɔ
nɡe Eɡibitin dɑɑ bɑkɑ te bɑ mɔ̀ Nilun nim.
U win wɑ̃ɑ yeru bɑnɑ wɔllɔ,
mɑ u derɑ wɔllɑ kuɑ tem ɡirum kpɛɛru.
U nim wɔ̃kun nim mɛnnɑ,
mɑ u mu yɛ̃kɑ tem sɔɔ.
Win yĩsirɑ Yinni Gusunɔ.
Tɑɑrɛɡibun siribu
Yinni Gusunɔ u mɑɑ nɛɛ,
bɛɛ Isirelibɑ, i ǹ Etiopiɡibu kere nɛn nɔni sɔɔ.
Geemɑ, nɑ bɛɛ yɑrɑ Eɡibitin tem di.
Adɑmɑ nɑ mɑɑ Filisitibɑ yɑrɑ Kɑfitorin di.
Mɑ nɑ mɑɑ Siriɡibu yɑrɑ Kirin di.
Wee, nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ Isirelibɑn bɑndu nɔni ɡirɑri,
domi tɑ torɑ.
Kon tu kpeerɑsiɑwɑ hɑnduniɑ sɔɔ.
Adɑmɑ n ǹ mɔ Isirelibɑ kpurowɑ kon kpeerɑsiɑ.
Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
Wee, kon nɛn woodɑbɑ wɛ̃,
kpɑ n Isirelibɑ sĩire
bwese tukunun suunu sɔɔ
nɡe mɛ bɑ rɑ dobi sĩire,
bɑɑ yen bin teeru tɑ kun kɑ wɔrɑ.
10 Nɛn tɔn be bɑ durum mɔ̀,
mɑ bɑ ɡerumɔ bɑ mɔ̀,
nɑ ǹ bu nɔni swɑ̃ɑru suremɔ,
bɑ koo be kpuro ɡowɑ tɑbu sɔɔ.
Isirelibɑn tem koo wurɑmɑ
nɡe yellu
11 Tɔ̃ru ɡɑrɑ sisi tè sɔɔ kon Dɑfidin bɑndu seeyɑ
te tɑ sɑ̃ɑ nɡe yɛnu ɡe ɡɑ bɑnsu kuɑ.
Kon tu sɔmɛ, kpɑ tu se tu wurɑmɑ nɡe yellu.
12 Kpɑ bu wɑ bu Edɔmubɑn tem kɑ bwese tuku ni nu rɑɑ mɑn sɑ̃ɑmɔn tem mwɑ.
Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ kon yeni ko.
13 Wee sɑɑ yɑ sisi yè sɔɔ bɑ̀ n ɡɑ̃, n ǹ tɛɛmɔ bu kɑ kpɑm duure.
Bɑ̀ n resɛm duurɑ, n ǹ tɛɛmɔ bu kɑ ye ɡɑmɑ.
Bɑɑ kɑ ɡuunu wɔllɔ resɛm yɑ koo kpiwɑ
yɑ n tɛrie bu kɑ tɑm ko.
14 Kon nɛn tɔmbu Isirelibɑ yɑkiɑ yorun di.
Kpɑ bu wure bu wuu si su rɑɑ bɑnsu kuɑ seeyɑ
bu sinɑ mi.
Bɑ koo resɛmbɑ duure,
kpɑ bu yen tɑm nɔ.
Bɑ koo dɑ̃ɑ ɡbɑɑnu ko,
kpɑ bu yen mɑrum di.
15 Kon den bu ɡirɑwɑ n sire dim dim nɡe dɑ̃ɑ,
bɑ n wɑ̃ɑ ben temɔ mɛ nɑ bu wɛ̃ mi.
Goo kun mɑɑ bu wukɑmɔ mɛ sɔɔn di.
Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.