14
Yesuwɑ swɑɑ ye yɑ dɔɔ
Bɑɑbɑn mi
Yesu bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, i ku wururɑ. I Gusunɔ nɑɑnɛ dokeo kpɑ i mɑɑ mɑn nɑɑnɛ doke. Wɑ̃ɑ yee dɑbinɑ nu wɑ̃ɑ nɛn Bɑɑbɑn yɛnuɔ. N wee nɑ dɔɔ mi, n bɛɛ wɑ̃ɑ yerun sɔɔru kuɑ. Ǹ kun sɑ̃ɑ mɛ, nɑ ǹ dɑɑ bɛɛ sɔ̃ɔmɔ. Nɑ̀ n wɑ̃ɑ yee ten sɔɔru kuɑ nɑ kpɑ, kon kpɑm wurɑmɑ n bɛɛ suɑ n kɑ dɑ nɛn tiin mi. Mi nɑ wɑ̃ɑ kpɑ sɑ n wɑ̃ɑ mi sɑnnu. I ru swɑɑ yɛ̃ kɔ mi nɑ dɔɔ.
Tomɑɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, Yinni, sɑ ǹ yɛ̃ mi ɑ dɔɔ. Amɔnɑ sɑ ko n kɑ min swɑɑ yɛ̃.
Yesu u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɛnɑ nɑ swɑɑ, nɛnɑ nɑ ɡem, nɛnɑ nɑ wɑ̃ɑru, ɡoo sɑri wi u koo dɑ Bɑɑbɑn mi mɑ n kun mɔ sɑɑ nɛn min di. Bɛɛ ì n dɑɑ mɑn yɛ̃, i ko n mɑɑ nɛn Bɑɑbɑ yɛ̃. Sɑɑ tɛ̃n di i nùn ɡiɑ, i mɑɑ nùn wɑ.
Filipu u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, Yinni ɑ sun Bɑɑbɑ wi sɔ̃ɔsio, n den turɑ mɛ.
Yesu u nɛɛ, mìn di nɑ kɑ bɛɛ wɑ̃ɑ n tɛ, kɑ mɛ, ɑ ǹ mɑn ɡie Filipu? Bɑɑwure wi u ɡesi mɑn wɑ u mɑɑ Bɑɑbɑ wɑwɑ. Amɔnɑ ɑ kɑ ɡeruɑ ɑ nɛɛ, n bɛɛ Bɑɑbɑ sɔ̃ɔsio. 10 A ǹ nɑɑnɛ doke mɑ nɑ wɑ̃ɑ Bɑɑbɑ sɔɔ, Bɑɑbɑ mɑɑ wɑ̃ɑ nɛ sɔ̃ɔ? Gɑri yi nɑ bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, nɑ ǹ ɡerumɔ kɑ nɛn tiin yiiko. Bɑɑbɑ wi u wɑ̃ɑ nɛ sɔɔ, wiyɑ u win sɔmburu mɔ̀. 11 I ɡesi nɑɑnɛ dokeo mɑ nɑ wɑ̃ɑ Bɑɑbɑ sɔɔ, mɑ Bɑɑbɑ mɑɑ wɑ̃ɑ nɛ sɔɔ. Ǹ kun mɛ, i nɑɑnɛ dokeo sɔmɑ ye nɑ kuɑn sɔ̃. 12 Kɑ ɡeemɑ nɑ bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, bɑɑwure wi u mɑn nɑɑnɛ doke, sɔmɑ ye nɑ mɔ̀, yeyɑ yɛ̃ro koo mɑɑ ko. U koo mɑm sɔmɑ ko ye yɑ yeni kere domi nɑ dɔɔ nɛn Bɑɑbɑn mi. 13 Nɑ kon mɑɑ bɛɛ ɡɑ̃ɑnu bɑɑnire kuɑ ni i ɡesi kɑnɑ kɑ nɛn yĩsiru, kpɑ bu kɑ Bɑɑbɑ wɔlle suɑ sɑɑ Biin min di. 14 Ì n ɡɑ̃ɑnu kɑnɑ kɑ nɛn yĩsiru, kon bɛɛ ni kuɑ.
Hunde Dɛɛron nɑɑrun
nɔɔ mwɛɛru
15 Yesu u nɛɛ, ì n mɑn kĩ i nɛn woodɑ mɛm nɔɔwɔ. 16 Kon Bɑɑbɑ kɑnɑ, u koo bɛɛ Dɑm Kɛ̃ɔ kpɑo wɛ̃ wi u ko n kɑ bɛɛ wɑ̃ɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Wiyɑ sɑ̃ɑ Hunde ɡemɡii. 17 Hɑnduniɑɡibu bɑ ǹ kpɛ̃ bu nùn mwɑ yèn sɔ̃ bɑ ǹ nùn wɑɑmɔ, mɛyɑ bɑ ǹ mɑɑ nùn yɛ̃. Adɑmɑ bɛɛ i nùn yɛ̃, domi u wɑ̃ɑ kɑ bɛɛ, u kon mɑɑ wɑ̃ɑ bɛɛn bɑɑwure sɔɔ.
18 Nɑ ǹ bɛɛ derimɔ ɡoberu. Kon kpɑm wurɑmɑ bɛɛn mi. 19 N tie fiiko ye hɑnduniɑɡibu bɑ ǹ mɑɑ kɑ mɑn wɑsi, ɑdɑmɑ bɛɛ i ko mɑn wɑ. Yèn sɔ̃ nɑ wɑsi, bɛɛ i ko n mɑɑ wɑsi. 20 Dɔmɑ teyɑ i ko n yɛ̃ mɑ nɑ wɑ̃ɑ nɛn Bɑɑbɑ sɔɔ mɑ bɛɛ i wɑ̃ɑ nɛ sɔɔ, mɑ nɑ mɑɑ wɑ̃ɑ bɛɛ sɔɔ.
21 Wi u nɛn woodɑ mwɑ, mɑ u ye mɛm nɔɔwɑ, wiyɑ u mɑn kĩ. Wi u mɑn kĩ, nɛn Bɑɑbɑ koo nùn kĩɑ. Nɛn tii kon mɑɑ yɛ̃ro kĩɑ, kpɑ n nùn tii sɔ̃ɔsi.
22 Yudɑsi, n ǹ mɔ wi bɑ rɑ nɛɛ Isikɑriɔtu, u bikiɑ u nɛɛ, Yinni, ɑmɔnɑ kɑɑ sun wunɛn tii sɔ̃ɔsisinɑ hɑnduniɑɡibu bɑ kun kɑ nun wɑ.
23 Mɑ Yesu u nùn wisɑ u nɛɛ, bɑɑwure wi u mɑn kĩ u koo nɛn ɡɑri mɛm nɔɔwɑ. Nɛn Bɑɑbɑ u koo nùn kĩɑ, nɛ kɑ nɛn Bɑɑbɑ sɑ ko mɑɑ nɑ yɛ̃ron mi kpɑ su bɛsɛn wɑ̃ɑ yeru ko wi sɔɔ. 24 Wi u kun mɑn kĩ, u ǹ mɑɑ nɛn ɡɑri mɛm nɔɔwɑmmɛ. Gɑri yi i nuɑ, n ǹ nɛɡii, yi sɑ̃ɑwɑ Bɑɑbɑɡii wi u mɑn ɡɔrimɑ.
25 Nɑ bɛɛ yeni kpuro sɔ̃ɔmɔ tɛ̃ ye nɑ kɑ bɛɛ wɑ̃ɑ. 26 Adɑmɑ Hunde Dɛɛro, Dɑm kɛ̃ɔ wi, wi Bɑɑbɑ koo ɡɔrimɑ kɑ nɛn yĩsiru, wiyɑ u koo bɛɛ bɑɑyere keu sɔ̃ɔsi, u koo mɑɑ bɛɛ ye kpuro yɑɑyɑsiɑ ye nɑ bɛɛ sɔ̃ɔwɑ.
27 Bɔri yɛndɑ nɑ bɛɛ deriɑ, nɛn bɔri yɛndɑ nɑ bɛɛ wɛ̃ɛmɔ. Nɑ ǹ bɛɛ tu wɛ̃ɛmɔ nɡe mɛ hɑnduniɑ yɑ rɑ wɛ̃. I ku wururɑ, i ku mɑɑ nɑndɑ. 28 Bɛɛ i nuɑ nɡe mɛ nɑ bɛɛ sɔ̃ɔwɑ mɑ nɑ doonɔ, ɑdɑmɑ kon kpɑm wurɑmɑ bɛɛn mi. Ì n dɑɑ mɑn kĩ i ko n nuku dobu mɔ ye nɑ kɑ dɔɔ Bɑɑbɑn mi, domi nɛn Bɑɑbɑ u yiiko mɔ u mɑn kere. 29 Nɑ bɛɛ ɡɑ̃ɑ ninin ɡɑri sɔ̃ɔmɔ tɛ̃, nu sere koorɑ. Nù n koorɑ kpɑ i kɑ mɑn nɑɑnɛ doke. 30 Nɑ ǹ mɑɑ kpɛ̃ n kɑ bɛɛ ɡɑri dɑbinu ko domi hɑnduniɑn wiruɡii u sisi. U ǹ dɑm mɔ nɛ sɔɔ, 31 ɑdɑmɑ kpɑ hɑnduniɑɡibu bɑ n kɑ yɛ̃ mɑ nɑ Bɑɑbɑ kĩ, nɑ mɑɑ kpuro mɔ̀ nɡe mɛ Bɑɑbɑ u mɑn yen woodɑ wɛ̃. I seewo su doonɑ.