15
Yesuwɑ resɛm dɑ̃ɑ ɡeɑ
Yesu u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɛnɑ resɛm dɑ̃ɑ mɛro, nɛn Bɑɑbɑwɑ ɡbɑɑ yɛ̃ro. Nɛn kɑ̃ɑsɑ bɑɑyere ye yɑ ku rɑ binu mɑ, yerɑ u rɑ bure u kɔ̃. Kɑ̃ɑsɑ bɑɑyere ye yɑ rɑ binu mɑ, u rɑ ye sɔmɛwɑ kpɑ yen mɑrum mu kɑ sosi. Bɛɛ i dɛɛrɑ kɔ ɡɑri yin sɑɑbu yi nɑ bɛɛ sɔ̃ɔwɑ. I de i n kɑ mɑn mɑninɛ, nɑ kon mɑɑ kɑ bɛɛ mɑninɑ. Nɡe mɛ kɑ̃ɑsɑ yɑ ǹ kpɛ̃ yu kɑ tii binu mɑ, mɑ n kun mɔ yɑ kɑ dɑ̃ɑ mɛro mɑninɛ, mɛyɑ mɑɑ bɛɛn tii, i ǹ kpɛ̃ i binu mɑ, ì kun kɑ mɑn mɑninɛ.
Nɛnɑ resɛm dɑ̃ɑ mɛro, bɛɛyɑ yen kɑ̃ɑsi. Wi u kɑ mɑn mɑninɛ mɑ nɑ kɑ nùn mɑninɛ, wiyɑ u koo bii dɑbinu mɑ, domi nɛn sɑriru i ǹ kpɛ̃ i ɡɑ̃ɑnu ɡɑnu ko. Bɑɑwure wi u kun kɑ mɑn mɑninɛ, bɑ koo nùn wunɑwɑ bu kɔ̃ nɡe kɑ̃ɑsi kpɑ u dɛrurɑ. Yen biru bɑ koo kɑ̃ɑsi yi mɛnnɑ bu dɔ̃ɔ doke, kpɑ yi dɔ̃ɔ mwɑ. Bɛɛ ì n kɑ mɑn mɑninɛ mɑ nɛn ɡɑri yi wɑ̃ɑ bɛɛ sɔɔ, i bikio ye i kĩ, nɑ kon bɛɛ kuɑ. Ì n bii dɑbinu mɑrɑ yɑ koo nɛn Bɑɑbɑ bɛɛrɛ wɛ̃. Nɡe mɛyɑ i ko mɑɑ sɔ̃ɔsi mɑ nɛn bwɑ̃ɑbɑ i sɑ̃ɑ. Nɡe mɛ Bɑɑbɑ mɑn kĩ, nɡe mɛyɑ nɑ mɑɑ bɛɛ kĩ. I yɔ̃ro nɛn kĩru sɔɔ. 10 Nɡe mɛ nɑ nɛn Bɑɑbɑn woodɑ mɛm nɔɔwɑ mɑ nɑ wɑ̃ɑ win kĩru sɔɔ, nɡe mɛyɑ ì n nɛn woodɑ mɛm nɔɔwɑ, i ko n wɑ̃ɑ nɛn kĩru sɔɔ.
11 Nɑ bɛɛ yeni sɔ̃ɔwɑ kpɑ nɛn nuku dobu bu n kɑ wɑ̃ɑ bɛɛ sɔɔ, kpɑ bɛɛn nuku dobu bu kɑ yibu. 12 Nɛn woodɑ wee, i kĩɑnɔ nɡe mɛ nɑ bɛɛ kĩ. 13 Goo ù n win wɑ̃ɑru wɛ̃ win bɔrɔbɑn sɔ̃ kĩrun sɑɑbu, kĩi te, tɑ ǹ sɑɑrɑ mɔ. 14 Nɛn bɔrɔbɑrɑ bɛɛ i sɑ̃ɑ ì n mɔ̀ ye nɑ bɛɛ yiire. 15 Nɑ ǹ mɑɑ bɛɛ sokumɔ yobu yèn sɔ̃ yoo ku rɑ n yɛ̃ ye win yinni u mɔ̀. Adɑmɑ nɑ bɛɛ sokumɔ bɔrɔbɑ, yèn sɔ̃ ɡɑ̃ɑnu bɑɑnire ni nɑ nuɑ nɛn Bɑɑbɑn min di niyɑ nɑ bɛɛ sɔ̃ɔwɑ. 16 N ǹ mɔ bɛɛyɑ i mɑn ɡɔsɑ, nɛnɑ nɑ bɛɛ ɡɔsɑ. Nɑ mɑɑ bɛɛ wunɑ nɛnɛm kpɑ i dɑ i binu mɑ ni nu koo tɛ. Kpɑ ɡɑ̃ɑnu bɑɑnire ni bɛɛ i kɑnɑ nɛn Bɑɑbɑn mi kɑ nɛn yĩsiru, u bɛɛ wɛ̃. 17 Ye nɑ bɛɛ yiiremɔ wee, i kĩɑnɔ.
Hɑnduniɑ yɑ Yesu kɑ wiɡibu tusɑ
18 Yesu mɑɑ nɛɛ, hɑnduniɑɡibu bɑ̀ n bɛɛ tusɑ, i n yɛ̃ mɑ nɛnɑ bɑ ɡbiɑ bɑ tusɑ. 19 Bɛɛ ì n dɑɑ sɑ̃ɑn nɑ hɑnduniɑɡibu, hɑnduniɑ yɑ ko n bɛɛ kĩwɑ nɡe yeɡibu. Adɑmɑ nɑ bɛɛ ɡɔsɑ hɑnduniɑ ye sɔɔn di, i ǹ mɑɑ sɑ̃ɑ yeɡibu, yen sɔ̃nɑ hɑnduniɑɡibɑ bɛɛ tusɑ. 20 I ɡɑri yi yɑɑyo yi nɑ rɑɑ bɛɛ sɔ̃ɔwɑ nɑ nɛɛ, yoo ku rɑ win yinni kere. Bɑ̀ n mɑn nɔni sɔ̃ɔwɑ bɑ koo mɑɑ bɛɛ nɔni sɔ̃. Bɑ̀ n nɛn ɡɑri mɛm nɔɔwɑ bɑ koo mɑɑ bɛɛɡii mɛm nɔɔwɑ. 21 Adɑmɑ yeni kpurowɑ bɑ koo bɛɛ kuɑ nɛn yĩsirun sɔ̃, domi bɑ ǹ yɛ̃ro yɛ̃ wi u mɑn ɡɔrimɑ. 22 Nɑ̀ kun dɑɑ nɛ, nɑ kɑ bu ɡɑri kue, bɑ ǹ dɑɑ tɑɑrɛ mɔ. Adɑmɑ tɛ̃ bɑ ǹ mɑɑ ɡɑfɑrɑ mɔ. 23 Wi u mɑn tusɑ u mɑɑ nɛn Bɑɑbɑ tusɑwɑ. 24 Nɑ̀ kun dɑɑ sɔmɑ kue ben suunu sɔɔ ye ɡoo kun koore, bɑ ǹ dɑɑ tɑɑrɛ mɔ. Adɑmɑ tɛ̃, bɑ sɔmɑ ye wɑ kɔ, mɑ bɑ sun tusɑ nɛ kɑ nɛn Bɑɑbɑ. 25 Nɡe mɛyɑ n sɑ̃ɑ kpɑ ɡɑri yi bɑ yoruɑ woodɑn tirerɔ yi kɑ koorɑ, yi yi nɛɛ, “Bɑ mɑn tusɑ, bɑ ǹ ten wiru kɑ nɑɑsu yɛ̃.”
26 Adɑmɑ Dɑm Kɛ̃ɔ, Hunde ɡemɡii wi, u sisi sɑɑ nɛn Bɑɑbɑn min di. Kon bɛɛ nùn ɡɔriɑmɑ kɑ Bɑɑbɑ win yĩsiru, kpɑ u bɛɛ nɛn ɑreru diiyɑ. 27 Bɛɛ i ko mɑɑ nɛn ɑreru di, domi i wɑ̃ɑ kɑ nɛ sɑnnu sɑɑ toren di.