16
Yeni kpurowɑ nɑ bɛɛ sɔ̃ɔwɑ kpɑ i ku rɑ kɑ biru wurɑ. Bɑ koo bɛɛ ɡirɑ sɑɑ mɛnnɔ yerun di. Sɑɑ yɑ mɑm sisi ye bɑɑwure wi u bɛɛ ɡoomɔ u ko n tɑmɑɑ u Gusunɔ sɔmburu kuɑmmɛwɑ. Bɑ koo bɛɛ yɑbu yeni kuɑ yèn sɔ̃ bɑ ǹ Bɑɑbɑ ɡie, bɑ ǹ mɑɑ mɑn ɡie. Adɑmɑ nɑ bɛɛ ɡɑ̃ɑ nini sɔ̃ɔmɔwɑ, dɔmɑ te nin sɑɑ yɑ turɑ kpɑ i kɑ yɑɑyɑ mɑ nɑ rɑɑ bɛɛ nu sɔ̃ɔre.
Hunde Dɛɛron sɔmburu
Yesu mɑɑ nɛɛ, nɑ ǹ dɑɑ bɛɛ ɡɑ̃ɑ nini sɔ̃ɔwɑ sɑɑ yellun di yèn sɔ̃ nɑ wɑ̃ɑ kɑ bɛɛ sɑnnu. Adɑmɑ tɛ̃ nɑ dɔɔ wi u mɑn ɡɔrimɑn mi. Goo mɑɑ sɑri bɛɛ sɔɔ wi u mɑn bikiɑ mi nɑ dɔɔ. Adɑmɑ yèn sɔ̃ nɑ bɛɛ yeni sɔ̃ɔwɑ, bɛɛn ɡɔ̃ru ɡɑ sɑnkirɑ too. Kɑ mɛ, nɑ bɛɛ ɡem sɔ̃ɔmɔ, bɛɛn ɑrufɑɑniwɑ nɑ̀ n dɑ, domi nɑ̀ kun de, Dɑm Kɛ̃ɔ wi, u ǹ sisi bɛɛn mi. Adɑmɑ nɑ̀ n dɑ kon bɛɛ nùn ɡɔriɑmɑ. Ù n tunumɑ, wiyɑ u koo de hɑnduniɑɡibu bu tubu ye n sɑ̃ɑ torɑru kɑ ye n sɑ̃ɑ ɡem kɑ mɑɑ Gusunɔn siribu. U koo bu tɑɑrɛ wɛ̃ yèn sɔ̃ bɑ ǹ mɑn nɑɑnɛ doke. 10 U koo bu sɔ̃ɔsi mɑ ɡem wɑ̃ɑ nɛ sɔɔ ye nɑ kɑ dɔɔ Bɑɑbɑn mi, mɑ bɑ ǹ mɑɑ mɑn wɑsi. 11 U koo mɑɑ de bu siribu tubu yèn sɔ̃ Gusunɔ u hɑnduniɑ yenin wiruɡii siri kɔ.
12 Nɑ mɑɑ ɡɑ̃ɑ dɑbinu mɔ n kɑ bɛɛ sɔ̃, ɑdɑmɑ nu bɛɛ kere ɡinɑ. 13 Sɑnɑm mɛ Hunde ɡemɡii wi, u tunumɑ wiyɑ u koo bɛɛ kpɑrɑ i kɑ ɡem kpuro ɡiɑ. U ǹ koo ɡɑri ɡere kɑ win tiin yiiko. Ye u nuɑ, yeyɑ u koo ɡere, u koo mɑɑ bɛɛ sɔ̃ ye yɑ sisi. 14 Wiyɑ u koo mɑn bɛɛrɛ wɛ̃, domi u koo nɛɡiɑ nɔ, kpɑ u bɛɛ ye nɔɔsiɑ. 15 Kpuro ye Bɑɑbɑ u mɔ nɛɡiɑ. Yen sɔ̃nɑ nɑ ɡeruɑ mɑ Hunde u koo nɛɡiɑ nɔ, kpɑ u bɛɛ ye nɔɔsiɑ.
Nuku sɑnkirɑnu koo ko
nuku dobu
16 Yesu bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ǹ n sosi fiiko i ǹ mɑɑ mɑn wɑsi. Ǹ n mɑɑ kpɑm sosi fiiko, i ko mɑn wɑ.
17 Mɑ win bwɑ̃ɑbu ɡɑbu bɑ bikiɑnɑmɔ, mbɑ yen tubusiɑnu ye u sun sɔ̃ɔmɔ, ǹ n sosi fiiko sɑ ǹ mɑɑ nùn wɑsi, ǹ n mɑɑ kpɑm sosi fiiko sɑ ko nùn wɑ. Mbɑ mɑɑ yen tubusiɑnu ye u nɛɛ u dɔɔ win Bɑɑbɑn mi. 18 Bɑ bikiɑnɑmɔ mbɑ ǹ n sosi fiikon tubusiɑnu. Bɑ nɛɛ, sɑ ǹ yɛ̃ yèn ɡɑri u mɔ̀.
19 Yesu u ɡiɑ mɑ bɑ kĩ bu nùn ɡɑ̃ɑnu bikiɑ. Yen sɔ̃nɑ u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɑ nɛɛ yɑɑ, ǹ n sosi fiiko i ǹ mɑn wɑsi, ǹ n mɑɑ kpɑm sosi fiiko i ko mɑn wɑ. Gɑri yiniwɑ i bikiɑnɑmɔ bɛɛn suunu sɔɔ ro? 20 Kɑ ɡeemɑ nɑ bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, i ko swĩ, i ko kpɑsɑ wɔri ko, ɑdɑmɑ hɑnduniɑɡibu bɑ koo yɛ̃ɛri. Bɛɛn nukurɑ koo sɑnkirɑ, ɑdɑmɑ bɛɛn nuku sɑnkirɑnu koo ɡɔsirɑ nuku dobu. 21 Sɑnɑm mɛ tɔn kurɔ u yiire u rɑ n nɔni swɑ̃ɑru mɔ domi win sɑɑ yɑ turɑ. Adɑmɑ sɑnɑm mɛ u win bii mɑrɑ, u ku rɑ mɑɑ nɔni swɑ̃ɑ te yɑɑye nuku dobun sɔ̃ ye u kɑ tɔnu mɑrɑ hɑnduniɑ sɔɔ. 22 Mɛyɑ n mɑɑ sɑ̃ɑ bɛɛn mi. Tɛ̃, bɛɛ i nuku sɑnkirɑnu mɔ, ɑdɑmɑ kon kpɑm bɛɛ wɑ, mɑ bɛɛn nukurɑ koo dorɑ. Goo mɑɑ sɑri wi u koo kpĩ u bɛɛ nuku doo bi mwɑɑri.
23 Sɑɑ ye, yɑ̀ n tunumɑ, i ǹ ko mɑn ɡɑ̃ɑnu ɡɑnu bikiɑ. Kɑ ɡeemɑ nɑ bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, bɑɑyere ye i Bɑɑbɑ kɑnɑ kɑ nɛn yĩsiru, u koo bɛɛ kɛ̃. 24 Sere kɑ tɛ̃ i ǹ ɡɑ̃ɑnu ɡɑnu kɑnɛ kɑ nɛn yĩsiru. I bikio, i ko wɑ, kpɑ bɛɛn nuku dobu bu kɑ yibu.
Yesu u hɑnduniɑ kɑmiɑ
25 Yesu mɑɑ bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, yeni kpurowɑ nɑ bɛɛ sɔ̃ɔwɑ kɑ mɔndu. Adɑmɑ sɑɑ yɑ sisi ye nɑ ǹ mɑɑ bɛɛ ɡɑri sɔ̃ɔmɔ kɑ mɔndu, kon bɛɛ Bɑɑbɑn ɡɑri sɔ̃wɑ kpɑsɑsɑ. 26 Sɑɑ ye, yɑ̀ n tunumɑ, i ko Bɑɑbɑ kɑnɑ kɑ nɛn yĩsiru. Nɑ ǹ mɑɑ ɡerumɔ mɑ kon nùn kɑnɑ bɛɛn sɔ̃, 27 domi Bɑɑbɑn tii u bɛɛ kĩ. U bɛɛ kĩ yèn sɔ̃ i mɑn kĩ, i mɑɑ nɑɑnɛ doke mɑ nɑ weewɑ Gusunɔn min di. 28 Nɑ yɑrimɑwɑ sɑɑ Bɑɑbɑn min di, nɑ nɑ hɑnduniɑɔ. Tɛ̃ nɑ hɑnduniɑ derimɔ nɑ dɔɔ nɛn Bɑɑbɑn mi.
29 Win bwɑ̃ɑbɑ nùn sɔ̃ɔwɑ bɑ nɛɛ, tɛ̃rɑ ɑ re sun ɡɑri sɔ̃ɔwɑ kpɑsɑsɑ, n ǹ kɑ mɔndu. 30 Tɛ̃ sɑ ɡiɑ mɑ ɑ bɑɑyere kpuro yɛ̃, n ǹ mɑɑ mɔ ɡoo u nun ɡɑ̃ɑnu bikiɑ. Yenin sɔ̃nɑ sɑ nɑɑnɛ doke mɑ Gusunɔn min diyɑ ɑ yɑrimɑ.
31 Mɑ Yesu u bu bikiɑ u nɛɛ, tɛ̃ i nɑɑnɛ doke? 32 I lɑɑkɑri koowo, sɑɑ yɑ sisi yɑ mɑm tunumɑ kɔ ye bɑ koo kɑ bɛɛ kpuro yɑrinɑsiɑ, bɑɑwure u kɑ dɑ win yɛnuɔ. I ko mɑn deri nɛ turo, ɑdɑmɑ nɑ ǹ wɑ̃ɑ nɛ turo yèn sɔ̃ Bɑɑbɑ u wɑ̃ɑ kɑ nɛ. 33 Yɑbu yeniwɑ nɑ rɑɑ bɛɛ sɔ̃ɔwɑ kpɑ i n kɑ bɔri yɛndu mɔ nɛ sɔɔ. Hɑnduniɑ ye sɔɔrɑ i ko nɔni swɑ̃ɑru wɑ, ɑdɑmɑ i ku mwiɑ kpɑnɑ, nɑ hɑnduniɑ kɑmiɑ kɔ.