21
Yesu u bwɑ̃ɑbu nɔɔbɑ yiru kure
Yen biru Yesu u kpɑm win bwɑ̃ɑbu tii sɔ̃ɔsi Tiberiɑn dɑɑ burerun bɔkuɔ. Wee nɡe mɛ u tii sɔ̃ɔsi. Simɔɔ Piɛɛ kɑ Tomɑɑ wi bɑ rɑ nɛɛ Sikɑ, kɑ Nɑtɑniɛli Gɑlilen Kɑnɑɡii, kɑ Sebeden bibu, kɑ win bwɑ̃ɑbu ɡɑbu yiru, be kpurowɑ bɑ wɑ̃ɑ sɑnnu. Simɔɔ Piɛɛ u be bɑ tie sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, u susure dɔɔ.
Mɑ bɑ nɛɛ, ben tii bɑ koo kɑ nùn dɑ.
Mɑ bɑ yɑrɑ yɑnde bɑ ɡoo duɑ bɑ doonɑ. Adɑmɑ bɑ ǹ ɡɑ̃ɑnu ɡɑnu mwɛ wɔ̃ku te sɔɔ. Ye yɑm sɑ̃rɔ Yesu u yɔ̃ dɑɑrun ɡoorɔ, ɑdɑmɑ bwɑ̃ɑ be, bɑ ǹ yɛ̃ Yesuwɑ. Mɑ Yesu u bu bikiɑ u nɛɛ, ɑluwɑɑsi bɛɛ, i ǹ ɡɑ̃ɑnu mwɛ bɑɑ fiiko?
Mɑ bɑ nɛɛ, ɑɑwo.
Mɑ u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, i bɛɛn yɑ̃ɑkororu kɔ̃ɔwɔ ɡoo ɡen nɔm ɡeuɔ, i ko ɡɑ̃ɑnu wɑ mi.
Bɑ kuɑ mɛ, mɑ bɑ kpɑnɑ bu tu ɡɑwɑ swɛ̃ɛ dɑbirun sɔ̃. Mɑ bɔ̃ɔ wi Yesu u kĩ, u Piɛɛ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, Yinniwɑ.
Ye Simɔɔ Piɛɛ u nuɑ mɑ Yinniwɑ, yerɑ u win yɑberu pɔrɑ sie domi bɑsiwɑ u rɑɑ wɑ̃ɑ mi. Mɑ u sure nim sɔɔ ɡoon di. Adɑmɑ bwɑ̃ɑ be bɑ tie bɑ kɑ ɡoo nɑ dɑɑrun bɔ̃ɔwɔ bɑ ben yɑ̃ɑkororu ɡɑwe, tɑ swɛ̃ɛ yibɑ. Be kɑ dɑɑrun bɔ̃ɔn tondɑm kun kere ɡɔm soonu ɡoobu (200). Ye bɑ sɑrɑ temɔ mɑ bɑ dɔ̃ɔ ɡɛ̃ɛ wɑ, swɛ̃ɛ wɑ̃ɑ yin wɔllɔ, kɑ mɑɑ pɛ̃ɛ. 10 Mɑ Yesu u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, bu swɛ̃ɛ ɡɛɛ tɑmɑ yi bɑ ɡo tɛ̃ ɡe.
11 Simɔɔ Piɛɛ u ɡoo duɑ mɑ u yɑ̃ɑkoro te ɡɑwɑ temɔ te tɑ swɛ̃ɛ bɛkɛ yibɑ. Yin ɡeerɑ sɑ̃ɑ wunɑɑ weeru kɑ wɔkurɑ itɑ. Bɑɑ mɛ yi kɑ dɑbi mɛ, yɑ̃ɑkoro te, tɑ ǹ ɡɛ̃ɛre. 12 Yesu u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, i nɑ i sɔndu wunɑ.
Bɑɑ bwɑ̃ɑ ben turo kun kɑ̃kɑ u nùn bikie wɑrɑ u sɑ̃ɑ, domi bɑ yɛ̃ mɑ Yinniwɑ. 13 Yesu u dɑ u pɛ̃ɛ suɑ mɑ u bu wɛ̃. Mɛyɑ u mɑɑ kuɑ kɑ swɛ̃ɛ yi.
14 Yeniwɑ nɔn itɑse ye Yesu u tii win bwɑ̃ɑbu sɔ̃ɔsi sɑɑ mìn di u seewɑ ɡɔrin di.
Yesu kɑ Piɛɛ
15 Ye bɑ sɔndu wunɑ bɑ kpɑ, Yesu u Simɔɔ Piɛɛ bikiɑ u nɛɛ, Simɔɔ, Yohɑnun bii, ɑ mɑn kĩ n beni kpuroɡiru kere?
Mɑ u nɛɛ, Yinni, ɑ yɛ̃ mɑ nɑ nun kĩ.
Mɑ Yesu u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ nɛn yɑ̃ɑ binu nɔɔrio.
16 Yesu u kpɑm nùn bikiɑ nɔn mɛɛruse, Simɔɔ, Yohɑnun bii, ɑ mɑn kĩ?
Mɑ u nɛɛ, Yinni, ɑ yɛ̃ mɑ nɑ nun kĩ.
Mɑ Yesu u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ nɛn yɑ̃ɑnu kpɑro.
17 Yesu kpɑm wure u nùn bikiɑ nɔn itɑse, Simɔɔ, Yohɑnun bii, ɑ mɑn kĩ?
Mɑ Piɛɛn nukurɑ sɑnkirɑ yèn sɔ̃ u nùn bikiɑ nɔn itɑse u nùn kĩ. Mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, Yinni, ɑ bɑɑyere yɛ̃, ɑ yɛ̃ kɑm kɑm mɑ nɑ nun kĩ.
Mɑ Yesu u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ nɛn yɑ̃ɑnu nɔɔrio. 18 Geemɑ nɑ nun sɔ̃ɔmɔ, sɑnɑm mɛ ɑ sɑ̃ɑ ɑluwɑɑsi, ɑ rɑ rɑɑ kɑ wunɛn tii kpɑkɑ sɛ̃ke, kpɑ ɑ dɑ mi ɑ kĩ. Adɑmɑ sɑnɑm mɛ ɑ tɔkɔ kuɑ kɑɑ wunɛn nɔmɑ dɛmiɑwɑ kpɑ ɡoo u nun wunɛn kpɑkɑ sɛ̃kɑ u kɑ nun dɑ mi ɑ ǹ kĩ.
19 Kɑ ɡɑri yiyɑ Yesu u sɔ̃ɔsi ɡɔɔ wìn bweseru Piɛɛ u koo kɑ Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃. Ye u yeni ɡeruɑ u kpɑ mɑ u nɛɛ, ɑ mɑn swĩiyɔ.
Yesu kɑ Yohɑnu
20 Yen biru Piɛɛ u sĩirɑ mɑ u wɑ ben biruɔ bɔ̃ɔ wi Yesu u kĩ, u wee. Bɔ̃ɔ wiyɑ, u rɑɑ Yinni ɡbɑlli yɑɑ dibun sɑnɑm mɑ u nùn bikiɑ wɑrɑ koo nùn dɔmɛ. 21 Sɑnɑm mɛ Piɛɛ u bɔ̃ɔ wi wɑ u Yesu bikiɑ u nɛɛ, Yinni, durɔ wini mɑɑ ni?
22 Yesu u nùn wisɑ u nɛɛ, nɑ̀ n kĩ n de u n wɑ̃ɑ sere n kpɑm kɑ wurɑmɑ, mbɑ n nun wɑ. Wunɛ, ɑ ɡesi mɑn swĩiyɔ.
23 Yen sɔ̃nɑ ɡɑri yi, yi nɔɔrɑ nɑɑnɛ dokeobu sɔɔ mɑ bɔ̃ɔ wi, u ǹ ɡbimɔ. Adɑmɑ Yesu u ǹ ɡeruɑ mɑ u ǹ ɡbimɔ, u ɡesi ɡeruɑwɑ ù n kĩ u de u n wɑ̃ɑ sere u kpɑm kɑ wurɑmɑ, mbɑ n nùn wɑ.
24 Bɔ̃ɔ wiyɑ u yenin ɑreru dimɔ, wiyɑ u mɑɑ tire teni yoruɑ, sɑ mɑɑ yɛ̃ mɑ win ɑreru ɡeemɑ.
Gɑrin wii ɡoberu
25 Gɑ̃ɑ dɑbinu ɡɑnu mɑɑ wɑ̃ɑ ni Yesu u kuɑ. Bɑ̀ n ni kpuro yoruɑ tiɑ tiɑ, nɑ ǹ tɑmɑɑ hɑnduniɑ kpuro sɔɔ bu yen ɑyeru wɑ mi bɑ koo tire ni kpuro doke ni bɑ koo rɑ yore.