9
پێدایشی کۆرێئے دْرهبکشی
چه راهێا گوَزان، ایسّایا یک پێدایشی کۆرے* 9‏:1 پێدایشی کۆر، بزان مادرزادێن کۆر. دیست. مریدان چه آییا جُست کرت: «او استاد! اے مرد چیا کۆر پێدا بوتگ؟ وت گُنهکار اِنت یا آییئے پت و مات؟» ایسّایا پَسّئو دات: «نه آییئے جند گُنهکار اِنت، نه پت و مات. پمێشکا اے ڈئولا بوت که هُدائے کار و زۆراکی گۆن آییا پَدّر و زاهر ببیت. تانکه رۆچ اِنت، باید وتی رَه دئیۆکئے کاران سَرجم بکنێن، شپ که بیت گڑا کَسّ کارے کرتَ نکنت. من، تان وهدے که جهانا آن، جهانئے رُژنایی آن.» وهدے چُش گوَشتی، لِبزی زمینا دئور دات و چه لِبزا گِلی اڈّ کرت، کۆرئے چمّان پِر مُشت و گوَشتی: «برئو، وتی چمّان سیلوهائے تَلاوگا بشۆد.» (سیلوهائے مانا «دێم داتگێن» اِنت.) گڑا آ شت، چمّی شُشتنت، بینا بوت و آتک.
رَندا، همساهگ و اے دگه مردم که آ مردِش چه پنڈۆگریئے رۆچان پَجّاه آورتگ‌اَت، گوَشگا لگّتنت: «اے هما نه‌اِنت که نِشتگ‌اَت و پِنڈگا اَت؟» لهتێنا گوَشت: «هما اِنت.» دگه لهتێنا گوَشت: «آییئے همرنگ و همدْرۆشم اِنت.» آ وت گوَشگا اَت: «من هما مردم آن.» 10 جُستا اتنت: «گڑا تئیی چمّ چۆن بینا بوتنت؟» 11 گوَشتی: «هما مرد که نامی ایسّا اِنت، آییا گِل ترّ کرت، منی چمّان پِر مُشت و گوَشتی که سیلوهائے تَلاوگا برئوان و چمّان بشۆدان. من چمّ شُشتنت و بینا بوتان.» 12 گوَشتِش: «آ مرد کجا اِنت؟» گوَشتی: «منَ نزانان.»
پێدایشی کۆر و پَریسیانی جُست و پُرس
13 هما مرد که پێسرا کۆر اَت پَریسیانی کِرّا برتِش. 14  شَبَّتئے رۆچ اَت که ایسّایا گِل جۆڑێنتگ‌اَت و آییئے چمّ بینا کرتگ‌اتنت. 15 نون پَریسی هم چه آییا جُستا اتنت: «تئو چۆن بینا بوتئے؟» مردا گوَشت: «آییا منی چمّ گِل پِر مُشتنت، من شُشتنت و نون گِندگا آن.» 16 لهتێن پَریسیا گوَشت: «اے مرد چه هُدائے نێمگا نئیاتکگ، پرچا که شَبَّتئے رَهبندئے سرا کارَ نکنت.» دگه لهتێنا گوَشت: «گُنهکارێن مردمے چۆن اے ڈئولێن اَجَبَّتێن نشانی پێش داشتَ کنت؟» آ وت‌مان‌وت کَشّ و چیلّێا کپتنت. 17 پدا چه هما مردا جُستِش کرت که پێسرا کۆر اَت: «اے تئیی چمّ اتنت که آییا بینا کرتنت، نون تئو آییئے بارئوا چے گوَشئے؟» گوَشتی: «نبیے.»
18 یَهودیان باور نکرت که آ مرد کۆر بوتگ و انّون بینا اِنت، پمێشکا آییئے پت و ماتِش آورتنت. 19 چه آیان جُستِش کرت: «اے مرد شمئے چُکّ اِنت، هما که شما گوَشێت پێدایشی کۆرے اَت؟ گڑا نون چۆنَ گندیت؟» 20 پت و ماتا آیانی پَسّئوا گوَشت: «ما زانێن که مئے چُکّ اِنت و کۆر پێدا بوتگ. 21 بله نزانێن نون چۆنَ گندیت و کئیا بینا کرتگ. چه آییئے جندا جُست بگرێت، رُستگ و تمانێن مردے، وتی هبرا وتَ کنت.» 22 آییئے پت و ماتا چه یَهودیان تُرست، پمێشکا اے ڈئولا پَسّئوِش دات. پرچا که یَهودیان چه پێشا شئور کرتگ‌اَت، هرکَس بمَنّیت که ایسّا مَسیه اِنت، آییا چه کَنیسَه و پرستشگاهان درَ کننت. 23 پمێشکا آ مردئے پت و ماتا گوَشت که «چه آییا جُست بگرێت، آ وت رُستگ و تمانێن مردے.»
24 دومی رَندا، آ مرد که پێسرا کۆر بوتگ‌اَت پدا آورت و گوَشتِش: «په هُدائے ناما سئوگند بوَر که راستَ گوَشئے، ما زانێن که اے مرد، ایسّا، گُنهکارے.» 25 آییا گوَشت: «اے مرد گُنهکارے یا نه، منَ نزانان، تهنا یک چیزّے زانان، که من کۆر بوتگان و نون بینا آن.» 26 آیان جُست کرت: «گۆن تئو چے کرتی؟ چۆن تئیی چمّی بینا کرتنت؟» 27 پَسّئوی دات: «من انّون گۆن شما گوَشت، شما گۆش نداشت، په چے لۆٹێت پدا بِشکنێت؟ زانا، شما هم لۆٹێت آییئے مرید ببێت؟» 28 گڑا آ بینا بوتگێن مردِش زا و زَکَت کرت و گوَشتِش: «تئو وت آییئے مرید ائے، ما موسّائے مرید اێن. 29 ما زانێن که هُدایا گۆن موسّایا هبر کرتگ، بله اے مردئے بارئوا نزانێن که چه کجا آتکگ.» 30 نون آ مردا آیانی پَسّئوا گوَشت: «اے اَجَبێن هبرے، آییا منی چمّ بینا کرتگ‌اَنت و شما نزانێت آ چه کجا آتکگ! 31 ماشما سجّهێنَ زانێن که هُدا گُنهکارانی دْوایا گۆشَ نداریت، هماییئے دْوایا گۆشَ داریت که هُدادۆستے و آییئے واهگانی سرا کارَ کنت. 32 چه جهانئے جۆڑێنگا بگر تان مرۆچی، اِشکنگ نبوتگ که یکّے پێدایشی کۆرے بینا بکنت. 33 اگن اے مرد چه هُدائے نێمگا مئیاتکێن، هچ چُشێن کاری کرتَ نکرت.» 34 آییئے پَسّئوا گوَشتِش: «تئو که وت گناهئے چُکّ ائے، مارا سَبکَ دئیئے؟» گڑا آ مردِش در کرت.
کۆردلان
35 وهدے ایسّایا اِشکت بینا بوتگێن مردِش گلّێنتگ، آ مردی در گێتک و گوَشتی: «ترا انسانئے چُکّئے سرا باور اِنت؟» 36 مردا دَرّاێنت: «او واجه! منا بگوَش، آ کئے اِنت که آییئے سرا باور بکنان؟» 37 ایسّایا گوَشت: «تئو آ دیستگ. هما اِنت که گۆن تئو هبر کنگا اِنت.» 38 گوَشتی: «او هُداوند! ایمانُن آورت» و ایسّائے پادان کپت. 39 گڑا ایسّایا گوَشت: «من په هُکم بُرّگ و دادرسیا اے دنیایا آتکگان، تانکه کۆر بینا ببنت و بینا کۆر.» 40 چه پَریسیان لهتێن که آییئے چپّ و چاگردا اتنت اے گپِّش اِشکت و گوَشتِش: «تئیی مکسد اِش اِنت که ما کۆر اێن؟» 41 ایسّایا گوَشت: «اگن کۆر بوتێنێت شمارا مئیارے پِر نێست‌اَت، بله پمێشکا اَنگت مئیاریگ اێت که گوَشێت: ‹ما بینا اێن.›

*9:1 9‏:1 پێدایشی کۆر، بزان مادرزادێن کۆر.