18
ایسّائے دَزگیر کنگ
(مَتّا 26‏:47‏–56؛ مَرکاس 14‏:43‏–50؛ لوکا 22‏:47‏–53)
چه اے هبران و رَند، ایسّا گۆن وتی مریدان کِدْرونئے دَرَگئے* 18‏:1 دَرَگ، بزان وادی، گوَتر. آ دستا شت. اۆدا یک باگے هست‌اَت، ایسّا و آییئے مرید همۆدا شتنت. یَهودایا، که آییئے دْرۆهۆک 18‏:2 درۆهۆک، بزان هما که وتی همراها رَدَ دنت و بها کنت. اَت، آ جاگه زانت، چیا که ایسّا و آییئے مرید گێشتر همۆدا شتنت. گڑا، یَهودایا هکومتی پئوجی گۆن پرستشگاهئے سپاهیگان، که چه مزنێن دینی پێشوا و پَریسیانی نێمگا رئوان دئیگ بوتگ‌اتنت، زرت و هما باگا برتنت. 18‏:3 بزان یَهودا اَت که اے کاری کرت. آیان مَشَل و کَنڈیل و سِلاه گۆن اَت. ایسّایا زانت که آییئے سرا چۆنێن کارے کپگی اِنت، دێما شت و جُستی کرت: «کئیا شۆهازَ کنێت؟» گوَشتِش: «ایسّا ناسِریئے پدا گردێن.» پَسّئوی دات: «من آن!» یَهودا، ایسّائے دْرۆهۆک هم همۆدا اَت. وهدے ایسّایا گوَشت: «من آن،» آ پُشتا کِنزان کِنزان زمینا کپتنت. پدا گوَشتی: «کئیی رَندا گردێت؟» آیان گوَشت: «ایسّا ناسِریئے.» ایسّایا درّاێنت: «من شمارا گوَشت: من آن. اگن منی رَندا گردێت، اِشان بِلّێت که رئونت.» ایسّایا اے گوَشت تان آییئے پێسریگێن هبر سَرجم ببیت: «آ که تئو منا داتگ‌اتنت، چه آیان کَسّ تباه و هلاک نبوت.»§ 18‏:9 بچار: یوهَنّائے اِنجیل 6‏:39. 10 آ وهدی، شَمون پِتْرُسا که زَهمے گۆن اَت کَشّت و مسترێن دینی پێشوائے نئوکرئے راستێن گۆشی گۆن زربتے سِست. نئوکرئے نام مَلْکوس اَت. 11 ایسّایا گۆن پِتْرُسا گوَشت: «وتی زَهما جُتکا* 18‏:11 جُتک، بزان زَهم یا کارچئے جِلد، پۆش، نیام. کن! آ جاما نۆش مکنان که پتا منا داتگ؟»
ایسّا مسترێن دینی پێشوائے دێم په دێما
(مَتّا 26‏:57؛ مَرکاس 14‏:53؛ لوکا 22‏:54)
12 گڑا هکومتی پئوجی و آیانی سرمستر و یَهودی سپاهیگان، ایسّا دَزگیر کرت و مُهر و مُهکم بست. 13 ایسّااِش پێسرا هَنّائے کِرّا برت، که آ کیاپائے جَنئے پت اَت. کیاپا آ سالا، مسترێن دینی پێشوا اَت. 14 اے هما کیاپا اَت که گۆن یَهودیان گوَشتگ‌اَتی: «کئومئے جاها، یک مردمێئے مِرَگ گهتر اِنت.»
پِتْرُسئے اِنکار
(مَتّا 26‏:69‏–70؛ مَرکاس 14‏:66‏–68؛ لوکا 22‏:54‏–57)
15 شَمون پِتْرُس و دگه مریدے ایسّائے پدا رئوان بوت و شتنت. آ دگه مریدا گۆن مسترێن دینی پێشوایا پَجّارۆکی هست‌اَت، پمێشکا گۆن ایسّایا مسترێن دینی پێشوائے پێشجاها پُترت. 16 بله پِتْرُس ڈنّا دَروازگئے نزّیکا اۆشتاتگ‌اَت. گڑا آ مرید که گۆن مسترێن دینی پێشوایا پَجّارۆک اَت، ڈنّا در آتک، دروازگپانێن مۆلدئے گۆشا چیزّے گوَشتی و پِتْرُسی تۆکا برت. 17 آ مۆلدا پِتْرُسئے نێمگا دێم تَرّێنت و گوَشتی: «زانا، تئو چه اے مردئے مریدان نه‌ائے؟» آییا گوَشت: «نه، نه‌آن!» 18 هِزمتکار و سپاهیگان آسے رۆک کرتگ‌اَت، چیا که هئوا سارت اَت. آسئے کِرّا اۆشتاتگ‌اتنت و دست تاپگا اتنت. پِتْرُس هم آیانی کِرّا اۆشتاتگ‌اَت و وتا تاپگا اَت.
چه ایسّایا جُست و پُرس
(مَتّا 26‏:59‏–68؛ مَرکاس 14‏:55‏–65؛ لوکا 22‏:63‏–71)
19 مسترێن دینی پێشوایا چه ایسّایا، آییئے مرید و تالیم و سَبکانی بارئوا لهتێن جُست و پُرس کرت. 20 ایسّایا پَسّئو دات: «من سجّهێنانی دێما رۆشن و پکّا گپّ و هبر کرتگ. مُدام کَنیسَهان و مزنێن پرستشگاها، همۆدا که سجّهێن یَهودی مُچَّ بنت، درس و سَبکُن داتگ و هچبر پناه و چێرکایی چیزّے نگوَشتگُن. 21 گڑا چیا چه من جُستَ گرئے؟ چه همایان جُست بگر که منی گپّ و هبرِش اِشکتگ‌اَنت. آ زاننت من چے گوَشتگ.» 22 ایسّایا که اے هبر کرتنت، یک سپاهیگے اۆدا اۆشتاتگ‌اَت، ایسّایی شَهماتے جت و گوَشتی: «مسترێن دینی پێشوایا اے ڈئولا پَسّئوَ دئیئے؟» 23 ایسّایا درّاێنت: «اگن من رَدێن هبرے کرتگ، منا مئیاریگ بکن، اگن راستُن گوَشتگ، په چے جنئے؟» 24 گڑا هَنّایا ایسّا دست بَستکا، مسترێن دینی پێشوا، کیاپائے کِرّا دێم دات.
پِتْرُس اَنگت ایسّایا نمَنّیت
(مَتّا 26‏:71‏–75؛ مَرکاس 14‏:69‏–72؛ لوکا 22‏:58‏–62)
25 شَمون پِتْرُس همۆدا اۆشتاتگ‌اَت و دست تاپگا اَت. لهتێنا گوَشت: «زانا، تئو چه آییئے مریدان نه‌ائے؟» آییا نمَنِّت و گوَشتی: «نه، نه‌آن.» 26 چه مسترێن دینی پێشوائے هِزمتکاران یکّے، هما مردئے سیاد اَت که پِتْرُسا آییئے گۆش بُرِّتگ‌اَت. آییا گۆن پِتْرُسا گوَشت: «من وت ترا گۆن آییا هما باگا ندیست؟» 27 پِتْرُسا پدا هم نمَنِّت. هما دمانا، کرۆسا بانگ دات.
ایسّا پیلاتوسئے دێما
(مَتّا 27‏:11‏–26؛ مَرکاس 15‏:1‏–15؛ لوکا 23‏:1‏–5‏؛ 23‏:13‏–25)
28 سَباها ماهلّه، ایسّااِش چه کیاپائے کِرّا رومئے والیئے کلاتا برت. یَهود، آ کلاتا نشُتنت که ناپاک مبنت و سَرگوَزئے اییدئے وراکا وارت بکننت. 29 گڑا پیلاتوس آتک و چه آیان جُستی کرت: «اے مردئے سرا شمئے بُهتام چی اِنت؟» 30 آیان پَسّئو تَرّێنت: «اگن مئیاریگ مبوتێن ما تئیی کِرّا نئیاورت.» 31 پیلاتوسا گوَشت: «اِشیا ببرێت و گۆن وتی شَریَتا په اِشیا هُکم و شئورے ببُرّێت.» یَهودیان گوَشت: «مارا کَسّێئے کُشگئے هَکّ و اِهتیار نێست.» 32 آهِرا، هما ڈئولا که ایسّایا وتی مَرکئے بارئوا گوَشتگ‌اَت، هما داب بوت.
33 رَندا پیلاتوس، وتی کۆٹ و کلاتا شت و ایسّایی همۆدا لۆٹاێنت و گوَشتی: «هئو! تئو یَهودیانی بادشاه ائے؟» 34 ایسّایا گوَشت: «اے تئیی جندئے گپّ و هبر اِنت یا ترا اے ڈئولا گوَشتگِش؟» 35 پیلاتوسا گوَشت: «زانا، من یَهودیے آن؟ تئیی وتی کئوم و مزنێن دینی پێشوایان ترا منی کِرّا آورتگ. چی‌اِت کرتگ؟» 36 ایسّایا پَسّئو دات: «منی بادشاهی، دنیایی بادشاهیے نه‌اِنت. اگن منی بادشاهی دنیایی بادشاهیے بوتێن، منی هِزمتکاران جنْگَ کرت تانکه یَهودیانی دستا مکپان. بله منی بادشاهی دنیایی نه‌اِنت.»
37 پیلاتوسا گوَشت: «اَچه، تئو بادشاهے ائے؟!» ایسّایا گوَشت: «تئو وت گوَشگا ائے که من بادشاهے آن. من پێدا بوتگ و دنیایا آتکگان که په راستیا گواهی بدئیان. هرکَسا که راستی دۆستَ بیت، منی هبران گۆشَ داریت.» 38 پیلاتوسا درّاێنت: «راستی چی اِنت؟» اِشیئے گوَشگا و رَند، پیلاتوس پدا یَهودیانی کِرّا شت و گوَشتی: «من په اے مردا هچ مئیارے نگندان. 39 بله گۆن شمئے رسما، من سَرگوَزئے اییدئے رۆچا، یک بندیگے په شما آزاتَ کنان. لۆٹێت یَهودیانی بادشاها په شما آزات بکنان؟» 40 آ سجّهێنان کوکّار کرت: «نه، آییا نلۆٹێن! باراباسا آزات کن!» باراباس، یک یاگیے اَت.

*18:1 18‏:1 دَرَگ، بزان وادی، گوَتر.

18:2 18‏:2 درۆهۆک، بزان هما که وتی همراها رَدَ دنت و بها کنت.

18:3 18‏:3 بزان یَهودا اَت که اے کاری کرت.

§18:9 18‏:9 بچار: یوهَنّائے اِنجیل 6‏:39.

*18:11 18‏:11 جُتک، بزان زَهم یا کارچئے جِلد، پۆش، نیام.