19
یَهودیانی کێنگ و پیلاتوسئے دودلی
(مَتّا 27‏:27‏–31؛ مَرکاس 15‏:16‏–20)
آ وهدی، پیلاتوسا هُکم دات ایسّایا شَلّاک و هئیزران بجننت. پئوجیان چه ڈَنگر و کُنٹگان تاجے جۆڑێنت و ایسّائے سرا اێر کرت، بادشاهی جَمورنگێن* 19‏:2 جمو، رنگے که پارسیا بنفش و اردوا بنفشی گوَشنتی. کَباهے هم گوَرا داتِش. آییئے کِرّا آیان و گوَشان اتنت: «دْرود و دْرَهبات، 19‏:3 دْرود و دْرَهبات، بزان سلام و اَلئیک. او یَهودیانی بادشاه!» شَهماتِش هم جت. پیلاتوس پدا یَهودیانی کِرّا آتک و گوَشتی: «بچارێت، شمئے کِرّا کارانی تان بزانێت که من په آییا هچ مئیارے نگندان.» ایسّا که آییا کُنٹگێن تاجے سرا و جَمورنگێن کَباهے گوَرا اَت، ڈنّا در آتک. پیلاتوسا گوَشت: «بچارێت، اے مرد همِدا اِنت!» وهدے مزنێن دینی پێشوایان و آیانی سپاهیگان آ دیست، کوکّارِش کرت: «سَلیبی کَشّ! سَلیبی کَشّ!» پیلاتوسا گوَشت: «شما وت آییا سَلیب بکَشّێت. من هچ وڑێن مئیارے په آییا نگندان.» یَهودیان گوَشت: «مارا شَریَتے هست‌اِنت که آییئے رهبندانی رِدا، 19‏:7 رِدا، بزان مُتابکا. باید اِنت کُشگ ببیت، چیا که گوَشتگی: ‹من هُدائے چُکّ آن.›»
وهدے پیلاتوسا اے اِشکت، چه پێشا گێشتر تُرسی دلا نِشت. وتی کۆٹ و کلاتا شت و چه ایسّایا جُستی کرت: «تئو چه کجا ائے؟» ایسّایا پَسّئو ندات. 10 پیلاتوسا گوَشت: «منا پَسّئوَ ندئیئے؟ تئو نزانئے که تئیی آزاتی و سَلیب کَشّگئے اِهتیار منی دستا اِنت؟» 11 ایسّایا پَسّئو دات: «اگن هُدایا ترا اے اِهتیار مداتێن، منی سرا ترا هچ واک و اِهتیارے نێست‌اَت. بله، هما که منا تئیی دستا داتی، گێشتر مئیاربار اِنت.» 12 چه اِد و رَند، پیلاتوسا آییئے آزات کنگئے جُهدَ کرت، بله یَهودیان کوکّارَ کرت: «اگن اے مردا آزات بکنئے، کئیسرئے دۆزواه نه‌ائے. هرکَس وتا بادشاه بزانت و بلێکیت، کئیسرئے دژمن اِنت.»
13 وهدے پیلاتوسا اے اِشکت، ایسّایی ڈنّا آورت و وت یک جاهے په هُکم کنگا نِشت که آییا «سِنْگپَرْشَ» گوَشنت، په آرامی زبانا «جَبّاتا» بیت. 14  سَرگوَزئےتئیاریئے رۆچئے نێمرۆچا،§ 19‏:14 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: «ششمی ساهتئے وهد». پیلاتوسا گۆن یَهودیان گوَشت: «بچارێت، شمئے بادشاه همِدا اِنت!» 15 بله آیان کوکّار کرت: «گاری کن! گاری کن! سَلیبی کَشّ!» پیلاتوسا گوَشت: «پکّا شما لۆٹێت که شمئے بادشاها بکُشان؟» مزنێن دینی پێشوایان گوَشت: «چه کئیسرا اَبێد، مارا دگه بادشاهے نێست.» 16 آهِرا، پیلاتوسا ایسّا پئوجیانی دستا دات که آییا سَلیبئے سرا بدْرنجنت. گڑا آیان ایسّا برت.
ایسّا و سَلیب
(مَتّا 27‏:32‏–37؛ مَرکاس 15‏:21‏–26؛ لوکا 23‏:32‏–38)
17 ایسّایا سَلیبئے کُنٹ بَڈّا اَت و «کامپۆل» نامێن جاگهێا برتِش، که آرامی زبانا «جُلْجُتا» گوَشگَ بیت. 18 همۆدا آاِش زرت و سَلیبئے سرا دْرتک. گۆن آییا دگه دو مردمِش هم سَلیب کَشّت، یکّے راستێن و دومی چپّێن نێمگا. ایسّا، آ دوێنانی نیاما اَت. 19  پیلاتوسئے هُکما، مئیارنامگے نبشتِش که سَلیبئے سرا دْرَنجگ ببیت و آ نبشتگ اے ڈئولا اَت «ایسّا ناسِری - یَهودیانی بادشاه.» 20 چه یَهودیان بازێنێا اے مئیارنامگ وانت، چیا که ایسّائے سَلیب کَشّگئے جاگه چه شهرا دور نه‌اَت و په اِبرانی، لاتینی و یونانی زبانان نبیسگ بوتگ‌اَت. 21 پمێشکا، یَهودیانی مزنێن دینی پێشوایان گۆن پیلاتوسا گوَشت: «‹یَهودیانی بادشاه› مَنبیس، بنبیس که اے مردا گوَشتگ ‹من یَهودیانی بادشاه آن›.» 22 پیلاتوسا گوَشت: «هرچے که من نبشتگ، نبشتگُن.»
23 چه سَلیب کَشّگا رَند، پئوجیان ایسّائے پُچّ زرتنت، چار بهرا بهر کرتنت و هر یکّێا یک بهرے زرت. بله ایسّائے یک دَزگواپێن جامگے مَنت، که آییا هچ چاکے نێست‌اَت، سَرجم و یَک‌گواپ اَت. 24 گڑا آیان گۆن وت گوَشت: «بیاێت اِشیا ندرّێن، اِشیئے سرا پالَ* 19‏:24 پال، لاٹری، بئے و شَرتبندی. جنێن، بچارێن بارێن کئے کَٹّیت؟» هما داب که هُدائے پاکێن کتابَ گوَشیت، هما ڈئولا بوت:
«منی پُچِّش وتی
نیاما بهر کرتنت و
جامگئے سرا
پال جتِش.» 19‏:24 زَبور 22‏:18.
پئوجیان هم همے کار کرت.
25 سَلیبئے نزّیکا ایسّائے مات، گۆن وتی گهار، کْلیوپاسئے جَن مَریم و مَریم مَجْدَلیَها اۆشتاتگ‌اَت. 26 وهدے ایسّایا وتی مات دیست که هما دۆستێن مریدئے کِرّا اۆشتاتگ، گۆن ماتا گوَشتی: «او بانُک! اے تئیی چُکّ اِنت.» 27 رَندا گۆن وتی مریدا گوَشتی: «اے تئیی مات اِنت.» آ مریدا، چه هما ساهتا رند مَریم وتی لۆگا برت.
ایسّا ساهَ دنت
(مَتّا 27‏:45‏–50؛ مَرکاس 15‏:33‏–37؛ لوکا 23‏:44‏–46)
28 نون ایسّایا دیست که سجّهێن چیزّ سَرجم بوتگ‌اَنت و پمێشکا که پاکێن کتابئے هبر سَرجم ببنت، گوَشتی: «تُنّیگ آن.» 19‏:28 بچار: زَبور 22‏:15؛ 69‏:21. 29 چه تْرپشێن شرابا پُرّێن کونزگے اۆدا اێر اَت. آیان یک اِسْپنجے زرت و شرابێن کرت، دارێئے سرا بست و ایسّائے لُنٹان پِر مُشت. 30 وهدے ایسّایا شراب دپ جت، گوَشتی: «هلاس بوت!» رَندا سَری جَهل اێر آورت و ساهی دات.
ایسّایا نَیزهَ جننت
31 آ رۆچ، جُمَه و سَرگوَزئے اییدئے تئیاری گِرگئے رۆچ اَت. پمێشکا یَهودیان نلۆٹت دار کَشّتگێنانی جۆن و جَسَد، آ مزنێن شَبَّتئے رۆچا سَلیبئے سرا لۆنجان ببنت. پمێشکا چه پیلاتوسا لۆٹتِش آ سئیێنانی ٹانگان بپرۆشنت و چه سَلیبانی سرا اێر بگێجنت. 32 گڑا پئوجی دێما آتکنت و آ دوێنانی پادِش پرۆشتنت که گۆن ایسّایا سَلیب کَشّگ بوتگ‌اتنت. 33 ایسّائے کِرّا که آتکنت، دیستِش ساهی داتگ. پمێشکا آییئے پادِش نپرۆشتنت. 34 بله چه پئوجیان یکّێا، نئیزَهے ایسّائے پهلوگا جت و هما دمانا چه آییئے جۆنا هۆناپ در آتک. 35 آ کَس که وت اے چیزّانی شاهد بوتگ، اے هبرانَ گوَشیت و آییئے شاهدی راست اِنت. آ زانت که راستێنَ گوَشیت تان شما ایمان بیارێت. 36 اے کار، هما ڈئولا بوت تان پاکێن کتابئے هبر سَرجم ببیت که گوَشیت: «آییئے هچ هڈّے پرۆشگَ نبیت.»§ 19‏:36 دَرگوَز 12‏:46. 37 پاکێن کتاب، دگه یک جاگهے هم گوَشیت: «آ هما کَسا چارنت که نئیزه‌اِش جتگ.»* 19‏:37 زَکَریا نبیئے کتاب 12‏:10.
ایسّائے کَبر و کپُن
(مَتّا 27‏:57‏–61؛ مَرکاس 15‏:42‏–47؛ لوکا 23‏:50‏–56)
38 رَندا، ایسُّپ نامێن مردے که اَریماتیائے شهرئے نندۆک اَت و چه یَهودیانی تُرسا چێرکایی ایسّائے مرید اَت، پیلاتوسئے کِرّا شت و ایسّائے جۆنئے برگئے اِجازتی لۆٹت. پیلاتوسا اِجازت دات و آییا جۆن برت. 39 نیکودیموس، هما که ائولی رَندا یک شپے ایسّائے گِندگا شتگ‌اَت، آتک و گۆن وت لهتێن هۆر و هئوارێن مُرّ و اَوود و کَرْزاَرواهی آورت، که سی کیلوئے کِساسا 19‏:39 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: «سد لیترا»، بزان کِساس سێسد گِرام. اتنت. 40 نون آیان ایسّائے جۆن زرت و یَهودیانی کَبر و کپُنئے دۆد و ربێدگانی رِدا، گۆن وشبۆێن داروان لیلُمێن 19‏:40 لیلُم، گُدئے تَهرے که اَنگرێزیا «لینِن» گوَشگَ بیت. گُدێا پتات. 41 هما سَلیبئے نزّیکا یک باگے اَت که اۆدا نۆکێن کَبرے هست‌اَت و اَنگت کَسے آییئے تها کَبر نبوتگ‌اَت. 42 یَهودیانی تئیاریئے رۆچ اَت و کَبر هم هما نزّیکا اَت، پمێشکا ایسّائے جۆنِش همۆدا کَبر کرت.

*19:2 19‏:2 جمو، رنگے که پارسیا بنفش و اردوا بنفشی گوَشنتی.

19:3 19‏:3 دْرود و دْرَهبات، بزان سلام و اَلئیک.

19:7 19‏:7 رِدا، بزان مُتابکا.

§19:14 19‏:14 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: «ششمی ساهتئے وهد».

*19:24 19‏:24 پال، لاٹری، بئے و شَرتبندی.

19:24 19‏:24 زَبور 22‏:18.

19:28 19‏:28 بچار: زَبور 22‏:15؛ 69‏:21.

§19:36 19‏:36 دَرگوَز 12‏:46.

*19:37 19‏:37 زَکَریا نبیئے کتاب 12‏:10.

19:39 19‏:39 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: «سد لیترا»، بزان کِساس سێسد گِرام.

19:40 19‏:40 لیلُم، گُدئے تَهرے که اَنگرێزیا «لینِن» گوَشگَ بیت.