پاکێن اِنجیل چه
مَتّائے
کَلَما
مَتّائے اِنجیلئے پجّار
اے کتابئے نبیسۆک، مَتّا، که دومی نامی لاوی اَت، هُداوندێن ایسّائے مریدے اَت. آ، بنی اِسراییلیے اَت و چه ایسّائے مریدیا پێسر مالیاتگیرے اَت (مَتّا 9‏:9). مَتّا، اے کتابئے تها چه پێسریگێن پئیگمبرانی پێشگۆییان پێشَ داریت که ایسّا هُدائے دێم داتگێن رَکّێنۆک اِنت.
مَتّا پێشَ داریت که ایسّا اِبراهێم و داوودئے پدرێچ اِنت، بله تهنا یَهودیانی رَکّێنۆک نه‌اِنت، سجّهێن دنیائے رَکّێنۆک اِنت. وتی وانۆکان سرپدَ کنت که ایسّا مَسیهئے پَنت و تالیمانی سرهال «آسمانی بادشاهی» اِنت و سجّهێن مردم، اگن چه وتی گناهان پشۆمان ببنت و ایسّائے سرا باور بکننت، آسمانی بادشاهیا رئونت و اَبدمانێن زِندئے واهندَ بنت.
مَتّائے اِنجیلئے تها، ایسّائے پێدایش و کسانی، په هُدایی کاران آییئے تئیار بئیگ، جَلیلئے دَمگا آییئے تالیم و کار، آییئے دێم په اورْشَلیما رئوگ، اورْشَلیما آییئے داتگێن سر و سۆج، سَلیب کَشّگ و چه مَرکا رند زندگ بئیگ په رِد و بند نبیسگ بوتگ‌اَنت.
1
ایسّائے بێه و بُنیاد
(لوکا 3‏:23‏–38)
ایسّا مَسیه، داوود و اِبراهێمئے چُکّ اِنت. آییئے بێه و بُنیادئے دپتر اے ڈئولا اِنت:
اِسْهاکِ اِبراهێم، آکوبِ اِسْهاک، یَهودا و آییئے برات که آکوبئے چُکّ اتنت. پارِس و زارَهِ یَهودا که آیانی ماتئے نام تامار اَت. هِسْرونِ پارِس، اَرَمِ هِسْرون، اَمینادابِ اَرَم، نَهْشونِ اَمیناداب، سَلْمونِ نَهْشون، بوازِ سَلْمون که آییئے ماتئے نام رَهاب اَت، اۆبئیدِ بواز که ماتئے نامی روت اَت، یَسّیِ اۆبئید، بادشاه داوودِ یَسّی.
سُلئیمانِ داوود، که ماتی پێسرا اوریائے لۆگی بوتگ‌اَت، رِهُبامِ سُلئیمان، اَبیایِ رِهُبام، آسایِ اَبیا، یِهوشاپاتِ آسا، یورامِ یِهوشاپات، اُزّیایِ یورام، یوتامِ اُزّیا، آهازِ یوتام، هِزِکیایِ آهاز، 10 مَنَسّیِ هِزِکیا، آمونِ مَنَسّی، یوسیایِ آمون، 11 یِکونیایِ یوسیا و آییئے سجّهێن برات، که اے وهدا یَهودی بابِلا درانڈێه* 1‏:11 درانڈێه، بزان جَلاوتن. بوتنت.
12 چه بابِلئے درانڈێهیا رند، شیالتیالِ یِکونیا، زِروبابِلِ شیالتیال، 13 اَبیهودِ زِروبابِل، اِلیاکیمِ اَبیهود، آزورِ اِلیاکیم، 14 سَدوکِ آزور، آکیمِ سَدوک، اِلیهودِ آکیم، 15 اِلیازرِ اِلیهود، مَتّانِ اِلیازر، آکوبِ مَتّان، 16 ایسُّپِ آکوب که مَریمئے مرد اَت. چه مَریما ایسّا پێدا بوت که مَسیه زانگَ بیت.
17 اے ڈئولا، چه اِبراهێما بگر تان داوودا چارده پُشت و چه داوودا بگر تان یَهودیانی بابِلئے درانڈێهیا دگه چارده پُشت و چه آ درانڈێهیا بگر تان ایسّا مَسیها هم چارده پُشت اَنت.
ایسّا مَسیهئے پێدایش
(لوکا 1‏:26‏–38؛ 2‏:21)
18 ایسّا مَسیهئے پێدایش اے ڈئولا اَت: ایسّائے مات مَریم، ایسُّپا سانگ کرتگ‌اَت بله چه آیانی سور و آرۆسا پێسر، زانتِش که چه هُدائے پاکێن روها، 1‏:18 هُدائے پاکێن روه، بزان روه‌اُلکُدُس. آییئے لاپ پُرّ بوتگ. 19 مَریمئے لۆگواجه ایسُّپ، راست و پهرێزکارێن مردمے اَت، نلۆٹتی مَریما بَنّام بکنت، پمێشکا وتی دلا شئوری کرت: «په بێتئواری اے سانگا بپرۆشان.» 20 اے بارئوا اَنگت پِگر کنگا اَت که آییئے وابا اَناگت 1‏:20 اَناگت، بزان یک اَناگت، اَچانَک، ناگهان. هُداوندئے پرێشتگے آتک و گوَشتی: «ایسُّپ، او داوود بادشاهئے چُکّ! چه وتی دِشتار مَریمئے زورگ و لۆگا برگا متُرس، چیا که آییا اے لاپ‌پرّی، چه پاکێن روها رَستگ. 21 آ، مردێن‌چُکّێئے سرا چِلّگَ بیت و آییئے ناما ایسّا§ 1‏:21 ایسّائے مانا «هُداوندَ رَکّێنیت» اِنت. بکن، چیا که آ وتی کئوما چه آیانی گناهانَ رَکّێنیت.»* 1‏:21 رَکّێنگ، بزان نجات دئیگ، بچّێنگ. 22 اے سجّهێن کار پمێشکا چُش بوتنت تان هُداوندئے هما هبر راست و پَدّر 1‏:22 پَدّر، بزان زاهر، آشکار. ببنت که آییا چه نبیئے زبانا گوَشتگ‌اَنت: 23  نِشتگێن جنێن‌چُکّێئے لاپ پُرَّ بیت و مردێن‌چُکّێئے سرا چِلّگَ بیت و آییئے ناما اِمانوییل پِرَ بندنت، 1‏:23 اِشئیا نبیئے کتاب 7‏:14. که اِشیئے مانا «هُدا گۆن ما» اِنت. 24 وهدے ایسُّپ چه وابا آگاه بوت، هما ڈئولا که هُداوندئے پرێشتگا هُکم داتگ‌اَت، وتی جنی زرت، 25 بله تان آ وهدا که چُکّ پێدا نبوتگ‌اَت، گۆن آییا وپت و وابی نکرت و چُکّئے نامی ایسّا پِر بست.

*1:11 1‏:11 درانڈێه، بزان جَلاوتن.

1:18 1‏:18 هُدائے پاکێن روه، بزان روه‌اُلکُدُس.

1:20 1‏:20 اَناگت، بزان یک اَناگت، اَچانَک، ناگهان.

§1:21 1‏:21 ایسّائے مانا «هُداوندَ رَکّێنیت» اِنت.

*1:21 1‏:21 رَکّێنگ، بزان نجات دئیگ، بچّێنگ.

1:22 1‏:22 پَدّر، بزان زاهر، آشکار.

1:23 1‏:23 اِشئیا نبیئے کتاب 7‏:14.