پاکێن اِنجیل چه
مَرکاسئے
کَلَما
مَرکاسئے اِنجیلئے پجّار
اے کتابئے نبیسۆک، مَرکاس، ایسّا مَسیهئے مرید شَمون پِتْرُسئے سنگت و چه بُنگێجی کِلیسائے باورمندان یکّے اَت. کاسِدانی کارئے کتابا، لهتێن جاگها مَرکاسئے نام آتکگ که پِتْرُس و پولُسئے سنگت اِنت. باور اِش اِنت، هما وهدا که مَرکاس، پِتْرُس و پولُسئے همراهیا رومئے شهرا نندۆک بوتگ، آییا په رومئے شهرئے جهمنندێن درکئومان اے کتاب نبشتگ. لهتێن زانتکارانی هئیال همِش اِنت که مَرکاسا، ایسّائے بارئوا بازێن یادداشتے چه پِتْرُسا زرتگ.
چارێن اِنجیلانی تها، مَرکاسئے کتاب چه آ دگران گوَنڈتر اِنت. اے کتابا، ایسّا مَسیهئے هُداوندی، چه آییئے مۆجزه و هئیران کنۆکێن کاران پێش دارگَ بیت.
مَرکاسئے اِنجیلا، مردمانی دێما ایسّائے آیگ، جَلیلئے دَمگا آییئے تالیم و کار، دێم په اورْشَلیما رئوگئے وهدا آییئے داتگێن سر و سۆج، اورْشَلیما آییئے گُڈّی رۆچانی سرگوَست، مَرک و پدا زندگ بئیگ نبیسگ بوتگ‌اَنت.
1
پاکشۆدۆکێن یَهیائے کُلئو
(مَتّا 3‏:1‏–12؛ لوکا 3‏:1‏–18؛ یوهَنّا 1‏:19‏–28)
ایسّا مَسیه، هُدائے چُکّئے وشّێن مستاگئے* 1‏:1 مستاگ، بزان وشّێن هال، بشارت. بُنگێج 1‏:1 بُنگێج، بزان بِندات، شُرو. و شروهات.
اَنچش که اِشئیا نبیئے کتابا نبشته اِنت:
بچار، من وتی کاسِدا چه تئو پێسر راهَ دئیان
که آ، تئیی راها تچک و تئیارَ کنت.
گیابانا، کَسے گوانکَ 1‏:3 گوانک، بزان بُرزێن تئوار.جنت:
هُداوندئے راها تئیار و
آییئے کِشکا راست و تچک بکنێت.§ 1‏:3 بند 2‏–3، بچار مَلاکی نبیئے کتاب، بَهر 3‏، بَند 1؛ اِشئیا نبیئے کتاب، بَهر 40‏، بَند 3.
پاکشۆدۆکێن یَهیا گیابانا زاهر بوت و گوانکی جت: «چه وتی گناهان پشۆمان ببێت* 1‏:4 پشۆمان بئیگ، بزان تئوبه کنگ. و پاکشۆدی بکنێت که بَکشگَ بێت.» مردم، چه یَهودیَهئے سجّهێن مێتگ و کلّگان و چه اورْشَلیمئے شهرا آییئے کِرّا شتنت. وتی گناهانی پشۆمانی‌اِش زاهرَ کرت و یَهیایا اُرْدُنئے کئورا پاکشۆدیَ داتنت. 1‏:5 اے یَهیا اَت که پاکشۆدیَ داتی. یَهیایا چه اُشترئے پُٹان گوَپتگێن پۆشاک گوَرا اَت و پۆستێن کمربندے لانکا بستگ‌اَتی. آییا، مَدَگ و گیابانی بێنگَ 1‏:6 بێنگ، بزان اَسَل. وارت. یَهیایا جارَ جت و گوَشتی: «چه من و رَند، مردے کئیت که چه من باز زۆراکتر اِنت و منا اے لاهکی هم نێست که کۆنڈان بکپان و آییئے کئوشبندان ببۆجان. من شمارا گۆن آپا پاکشۆدیَ دئیان، بله آ شمارا گۆن هُدائے پاکێن روها§ 1‏:8 هُدائے پاکێن روه، بزان روه‌اُلکُدُس. پاکشۆدیَ دنت.»
ایسّائے پاکشۆدی و چَکّاس
(مَتّا 3‏:13‏—4‏:11؛ لوکا 3‏:21‏–22؛ 4‏:1‏–13)
آ رۆچان، ایسّا چه جَلیلئے دَمگئے شهر ناسِرَها آتک و اُرْدُنئے کئورا یَهیائے دستا پاکشۆدی دئیگ بوت. 10 اَنچش که آ چه آپا در آیگا اَت، دیستی که آسمانئے دپ پَچ بوت و هُدائے پاکێن روه کپۆتێئے دْرۆشما* 1‏:10 دْرۆشم، بزان شکل. آتک و آییئے سرا اێر نِشت. 11 چه آسمانا اے تئوار آتک: «تئو منی دۆستێن بَچّ ائے و من چه تئو باز وشّ و رَزا آن.»
12 هما وهدا پاکێن روها ایسّا گیابانا رئوان دات. 1‏:12 اے پاکێن روه اَت که ایسّایی رئوان دات. 13 آ، تان چِل رۆچا گیابانا مَنت و شئیتان آییا باز چَکّاسگا 1‏:13 چَکّاسگ، بزان آزمایش کنگ، اِمتهان گِرگ. اَت. اۆدا جنگلی جانوَر هم گۆن آییا هۆر اتنت و پرێشتگان آییئے هِزمت کرت.
چار ماهیگیرئے لۆٹاێنگ
(مَتّا 4‏:12‏–22؛ لوکا 4‏:14‏–15‏؛ 5‏:1‏–11)
14 چه یَهیائے دَزگیر بئیگا رَند، ایسّا جَلیلا شت و هُدائے بادشاهیئے وشّێن مستاگئے جاری جت و 15 گوَشتی: «وهد آتکگ و رَستگ. هُدائے بادشاهی نزّیک اِنت. نون په دل چه وتی گناهان پشۆمان ببێت و هُدائے وشّێن مستاگئے سرا باور بکنێت.» 16 ایسّا، جَلیلئے مَزَن‌گوَرمئے§ 1‏:16 مَزَن‌گوَرم، بزان دریاچه. لَمبا* 1‏:16 لمب، بزان دامن، کِرّ. رئوگا اَت که دو ماهیگیری دیست، شَمون و آییئے برات اَنْدْریاس، که په ماهیگیریا وتی دام و ماهۆران گوَرما چێر گێجگا اتنت. 17 ایسّایا گۆن آیان گوَشت: «بیاێت، منی رَندگیریا بکنێت و من شمارا اَنچشَ کنان که ماهیگ گِرگئے بدلا، مردمانی دلا شکار بکنێت.» 1‏:17 دلئے شکار کنگئے مکسد مردمان هُدائے راها آرگ اِنت. 18 آیان هما دمانا وتی دام یله دات و آییئے همراه بوتنت. 19 ایسّا که کمّے دێما شت زِبْدیئے چُکّ، آکوب و آییئے برات یوهَنّایی دیستنت، که بۆجیگا 1‏:19 بۆجیگ، بزان لانچ، یکدار، کشتی. نِشتگ‌اتنت و وتی ماهۆران سْراچگ§ 1‏:19 سْراچگ، بزان دامئے دۆچگ و اڈّ کنگ. و شَرّ کنگا اتنت. 20 اَنچش که ایسّایا آ دیستنت، گوانکی جتنت. آ دوێنان، وتی پت زِبْدی گۆن کارندهان بۆجیگا یله دات و ایسّائے همراه بوتنت.
گنۆکێئے جِنّئے کَشّگ
(لوکا 4‏:31‏–37)
21 ایسّا و آییئے مرید کَپَرناهومئے شهرا شتنت. شَبَّتئے رۆچا* 1‏:21 شَبَّتئے رۆچ، هما شمبِه اِنت، بزان یَهودیانی کار نکنگئے رۆچ. ایسّا کَنیسَها 1‏:21 کَنیسَه، بزان یَهودیانی پرستشگاه. شت و مردمی تالیم داتنت. 22 مردم چه آییئے درس و سَبکان هئیران اتنت، چیا که آییا شَریَتئے زانۆگرانی 1‏:22 شَریَتئے زانۆگر، بزان دینی آلِم و موسّائے شَریَتئے زانتکار. پئیما درسَ ندات، گۆن واک و اِهتیارے درس و تالیمَ دات. 23 همے وهدا، کَنیسَهئے تها یک مردێا که آییا جِنّے پِر اَت، کوکّار کنانا گوَشت: 24 «او ایسّا ناسِری! ترا گۆن ما چِه کار اِنت؟ آتکگئے که مارا گار و تباه بکنئے؟ منَ زانان تئو کئے ائے، تئو هُدائے گچێن کرتگێن هما پاکێن ائے.» 25 ایسّایا جِنّ هکّل دات و گوَشتی: «وتی دپا بدار و اے مردا یله دئے.» 26 جِنّا آ مرد سکّ پْرِتک و ژامبلێنت§ 1‏:26 ژامبلێنگ، بزان چیزّێئے گِرگ و په ترندی سُرێنگ و لَرزێنگ. و کوکّار کنان چه آییا در آتک. 27 مردمان په هئیرانی وت‌مان‌وتا گوَشت: «اے چۆنێن هبرے؟ گوَشئے نۆکێن تالیمے، گۆن چُشێن واک و اِهتیارے که جِنّان هم هُکمَ دنت و جِنّ هم آییئے هبرا مَنّنت.» 28 دێر نگوَست که جَلیلئے سجّهێن کِرّ و گوَران، ایسّایا نام در آورت.
نادْراهانی دْرهبکشی* 1‏:28 دْرهبکشی، بزان دْراهی و سلامتیئے بَکشگ، اربی و پارسیا «شفا».
(مَتّا 8‏:14‏–17؛ لوکا 4‏:38‏–41)
29 ایسّا، اَنچش که چه کَنیسَها در کپت، آکوب و یوهَنّائے همراهیا شَمون و اَنْدْریاسئے لۆگا شت. 30 اۆدا، شَمونئے وَسّیگ تپیگ اَت و نِپادئے سرا وپتگ‌اَت. اَنچش که ایسّا لۆگا آتک، نادْراهئے هالِش دات، 31 ایسّا نزّیکا شت، آییئے دستی گپت و پادی کرت. آییئے تَپ کپت، آ وشّ بوت و آیانی هِزمت کنگا لگّت.
32 بێگاها رۆنِندا 1‏:32 رۆنند، بزان هما نێمگ که رۆچَ نندیت، مَگرِب. رَند، مردمان وتی نادْراه که آیانی نیاما 1‏:32 نیاما، بزان میانا، درنیاما، تها، تۆکا. گنۆک و جِنّی هم هست‌اَت، ایسّائے کِرّا آورتنت. 33 شهرئے سجّهێن مردم، لۆگئے دپا مُچّ بوتنت. 34 ایسّایا بازێنے دْراه کرت که ڈئول ڈئولێن نادْراهیان گپتگ‌اتنت و بازێن گنۆکانی جِنّی کَشّتنت، آییا جِنّ په هبرا نه‌اِشتنت، چیا که جِنّان آ پَجّاهَ آورت.§ 1‏:34 اے جِنّ اتنت که ایسّااِش پَجّاه آورت.
اِنجیلئے وشّێن مستاگئے جار
(لوکا 4‏:42‏–44)
35 سَباها ماهَلّه که اَنگت تهار اَت، ایسّا پاد آتک، چه لۆگا در کپت، یک گِستا* 1‏:35 گِستا، بزان یک کِرّ، دور. و پناهێن جاگهێا شت و دْوایی کرت. 36 شَمون و آییئے همراه په ایسّائے شۆهازا در کپتنت. 37 وهدے ایسّااِش دیست، گۆن آییا گوَشتِش: «سجّهێن مردم ترا شۆهاز کنگا اَنت.» 38 ایسّایا گوَشت: «بیاێت دگه نێمگێا برئوێن، دێم په کِرّ و گوَرئے هَلک و هَنکێنان، تانکه من وشّێن مستاگا برسێنان، چیا که من په همے کارا آتکگان.» 39 گڑا، سجّهێن جَلیلا تَرّ و تابی کرت، کَنیسَهانی تها وشّێن مستاگئے جاری جت و جِنّیانی جِنّی هم کَشّت و در کرتنت.
گَرّیێئے دْرهبکشی
(مَتّا 8‏:1‏–4؛ لوکا 5‏:12‏–16)
40 یک مردے، که آییا سْیَه‌گَرّ 1‏:40 اَسلیگێن یونانی زبانئے لبز، په سْیَه‌گَرّ و بَگ، بزان جُزام و په دگه تَهر تَهرێن گَرّان هم کار بندگَ بیت. اَت ایسّائے کِرّا آتک، کۆنڈان کپت، دَزبندی کرت و گوَشتی: «اگن تئو بلۆٹئے، منا وشّ و پَلگار کرتَ کنئے.» 41 ایسّایا آییئے سرا سکّ بَزّگ بوت، دستی شهارت و آ مردی دست پِر مُشت و گوَشتی: «منَ لۆٹان، وشّ و پَلگار بئے.» 42 هما دمانا آ مرد چه سْیَه‌گَرّا دْراه بوت. 43 رُکست کنگئے وهدا، ایسّایا کَڈّن 1‏:43 کَڈَّن، بزان مُهرێن تاکید، هُکم. کرت و گوَشت: 44 «هُژّار بئے. هچکَسا چه اے هبر و هالا سَهیگ مکن. بله برئو، وتا دینی پێشوایا پێش بدار و په وتی پاک و پَلگاریا، هما کُربانیگ که موسّائے شَریَتا نبیسگ بوتگ، هئیراتی بکن تانکه په آیان گواه و شاهدیے ببیت.» 45 بله آ مرد که چه اۆدا در کپت، وتی دْرهبکشیئے هبری هر جاه شِنگ و تالان کرت. اے سئوَبا، نون ایسّایا سرزاهرا، هچ شهرێا شتَ نکرت، دشت و گیابان و گِستاێن جاگهانَ ترّت. بله اَنگت مردم چه هر نێمگا آییئے کِرّا آتکنت.

*1:1 1‏:1 مستاگ، بزان وشّێن هال، بشارت.

1:1 1‏:1 بُنگێج، بزان بِندات، شُرو.

1:3 1‏:3 گوانک، بزان بُرزێن تئوار.

§1:3 1‏:3 بند 2‏–3، بچار مَلاکی نبیئے کتاب، بَهر 3‏، بَند 1؛ اِشئیا نبیئے کتاب، بَهر 40‏، بَند 3.

*1:4 1‏:4 پشۆمان بئیگ، بزان تئوبه کنگ.

1:5 1‏:5 اے یَهیا اَت که پاکشۆدیَ داتی.

1:6 1‏:6 بێنگ، بزان اَسَل.

§1:8 1‏:8 هُدائے پاکێن روه، بزان روه‌اُلکُدُس.

*1:10 1‏:10 دْرۆشم، بزان شکل.

1:12 1‏:12 اے پاکێن روه اَت که ایسّایی رئوان دات.

1:13 1‏:13 چَکّاسگ، بزان آزمایش کنگ، اِمتهان گِرگ.

§1:16 1‏:16 مَزَن‌گوَرم، بزان دریاچه.

*1:16 1‏:16 لمب، بزان دامن، کِرّ.

1:17 1‏:17 دلئے شکار کنگئے مکسد مردمان هُدائے راها آرگ اِنت.

1:19 1‏:19 بۆجیگ، بزان لانچ، یکدار، کشتی.

§1:19 1‏:19 سْراچگ، بزان دامئے دۆچگ و اڈّ کنگ.

*1:21 1‏:21 شَبَّتئے رۆچ، هما شمبِه اِنت، بزان یَهودیانی کار نکنگئے رۆچ.

1:21 1‏:21 کَنیسَه، بزان یَهودیانی پرستشگاه.

1:22 1‏:22 شَریَتئے زانۆگر، بزان دینی آلِم و موسّائے شَریَتئے زانتکار.

§1:26 1‏:26 ژامبلێنگ، بزان چیزّێئے گِرگ و په ترندی سُرێنگ و لَرزێنگ.

*1:28 1‏:28 دْرهبکشی، بزان دْراهی و سلامتیئے بَکشگ، اربی و پارسیا «شفا».

1:32 1‏:32 رۆنند، بزان هما نێمگ که رۆچَ نندیت، مَگرِب.

1:32 1‏:32 نیاما، بزان میانا، درنیاما، تها، تۆکا.

§1:34 1‏:34 اے جِنّ اتنت که ایسّااِش پَجّاه آورت.

*1:35 1‏:35 گِستا، بزان یک کِرّ، دور.

1:40 1‏:40 اَسلیگێن یونانی زبانئے لبز، په سْیَه‌گَرّ و بَگ، بزان جُزام و په دگه تَهر تَهرێن گَرّان هم کار بندگَ بیت.

1:43 1‏:43 کَڈَّن، بزان مُهرێن تاکید، هُکم.