16
ایسّائے جاه جنَگ
(مَتّا 28‏:1‏–10؛ لوکا 24‏:1‏–12؛ یوهَنّا 20‏:1‏–10)
وهدے شَبَّتئے رۆچ هلاس بوت، مَریم مَجْدَلیَه، آکوبئے مات مَریم و سالومَها، وشبۆێن دارو گپت که ایسّائے جۆنا چرپ کننت. یکشَمبِهئے* 16‏:2 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: «هپتگئے ائولی رۆچئے». بامگواها، دێم په ایسّائے کَبرا شتنت. راها، وت‌مان‌وت هبر کنگا اتنت که «بارێن، کَبرئے دَپئے ڈۆکا کئے په ما لێٹێنیت و دورَ کنت؟» بله وهدے نزّیک رَستنت دیستِش ڈۆک، که سکّ مزن اَت، لێٹێنگ بوتگ. کَبرا که پُترتنت، دیستِش که راستێن نێمگا یک اِسپێت‌پۆشێن ورناے نِشتگ. چه آییئے گِندگا، سکّ هئیران و هَبَکَّه منتنت. وَرنایا گوَشت: «متُرسێت، شما ایسّا ناسِریئے شۆهازا اێت که سَلیب کَشّگ بوتگ. آ زندگ بوتگ، جاهی جتگ و اِدا نه‌اِنت. بچارێت، اے هما جاگه اِنت که اِدا آییئے جۆن اێر اَت. نون شما برئوێت، پِتْرُس و آ دگه مریدان سهیگ کنێت که ایسّا چه شما پێسر، جَلیلا رئوت. اَنچش که وت شمارا گوَشتگ‌اَتی، همۆدا آییا گندێت.» جنێن در آتک و چه کَبرئے سرا جِستنت. آ چه تُرسا لَرزگ و درَهگا اتنت. پمێشکا، گۆن هچکَسا هبرِش نکرت.
ایسّائے زاهر بئیگ
(لوکا 24‏:13‏–35؛ یوهَنّا 20‏:11‏–18)
یکشَمبِهئے سَباها ماهَلّه، چه وتی جاه جنَگا رَند، ایسّا چه سجّهێنان پێسر، مَریم مَجْدَلیَهئے دێما پَدّر بوت. اے هما مَریم اِنت که ایسّایا چه آییا هپت جِنّ کَشّتگ‌اَت. 10 آ شت و همایانا هالی دات که ایسّائے همراه بوتگ‌اتنت و نون گرێوان و مۆتک آران اتنت. 11 بله وهدے آیان اے هبر اشکت که ایسّا زندگ بوتگ و مَریما دیستگ، باورِش نکرت.
12 رَندا، ایسّا دگه شِکل و دْرۆشمێا، دو مریدئے دێما زاهر بوت که دێم په یک کلّگێا رئوگا اتنت. 13 آ، پدا آتکنت و اے دگه مریدِش هال داتنت، بله آیان هم باور نکرت.
ایسّا په وتی یازدهێن مریدان زاهرَ بیت
(مَتّا 28‏:16‏–20؛ لوکا 24‏:36‏–49؛ یوهَنّا 20‏:19‏–23؛ کاسِدانی کار 1‏:6‏–8)
14 رَندا، ایسّا وتی یازدهێن مریدانی دێما، هما وهدا آتک و زاهر بوت که وراک ورگا اتنت. ایسّایا، په آیانی کَمباوری و سِنگدلیا، آ مئیاریگ کرتنت چیا که آ مردمانی هبرِش باور نکرتگ‌اَت که ایسّااِش چه جاه جنَگا رند دیستگ‌اَت. 15 گۆن آیان گوَشتی: «شما دنیائے سجّهێن کئومانی کِرّا برئوێت و وشّێن مستاگا سر کنێت. 16 هرکَس که منی سرا باورَ کنت و پاکشۆدیَ کنت، آ رَکّیت. بله کَسے که منی سرا باورَ نکنت، مئیاریگَ بیت. 17  باورمندان، اے نشانی گۆنَ بنت: منی نامئے سرا، جِنّان چه مردمانَ کَشَّنت، نۆک نۆکێن زبانان هبرَ کننت، 18 ماران په دستَ گرنت و اگن زَهرناکێن چیزّ هم بوَرنت، آیان هچ پرواهَ نبیت. گۆن باورمندانی دست پِر مُشَگا، نادْراه وشّ و دْراهَ بنت.»
ایسّا آسمانا رئوت
(لوکا 24‏:50‏–53؛ کاسِدانی کار 1‏:9‏–11)
19 اَنچش که هُداوندێن ایسّایا گۆن آیان وتی هبر هلاس کرتنت، آسمانا برگ بوت و هُدائے راستێن نێمگا نِشت. 20 مرید، په آییئے مستاگئے شِنگ و تالان کنگا، هر مُلک و شهرا شتنت و هُداوند هم آیانی همراه اَت و گۆن بازێن مۆجزه و اَجَبَّتێن نشانیان، وتی هبرانی بَرهَکّی‌ای راست و پَدّر کرت. 16‏:20 لهتێن دَزنبشتا، نُهمی تان بیستمی بَند نێست‌اَنت.

*16:2 16‏:2 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: «هپتگئے ائولی رۆچئے».

16:20 16‏:20 لهتێن دَزنبشتا، نُهمی تان بیستمی بَند نێست‌اَنت.