یوهَنّائے اِلهامئے کتاب
1
پێشلَبز
ایسّا مَسیهئے هما اِلهام که هُدایا آییارا دات تان وتی هزمتکاران هما چیزّان پێش بداریت که اَلّم زوتّ بئیگی اتنت. آییا وتی پرێشتگے په وتی هزمتکار یوهَنّایا رئوان دات تان اے اِلهام آشکار ببیت. یوهَنّایا هما چیزّانی گواهی دات که دیستگ‌اتنتی، بزان هُدائے هبر و ایسّا مَسیهئے شاهدی. بَهتاور هما اِنت که اے پێشگۆییئے لَبزان په بُرزتئواریَ وانیت و بَهتاور هما اَنت که اے پێشگۆییئے لَبزان گۆشَ دارنت و هرچے که نبیسگ بوتگ، وتی دلا دارنتِش، چیا که وهد نزّیک اِنت.
دْرَهبات
4‏-6 چه یوهَنّائے نێمگا، په آسیائے* 1‏:4‏–6 آ وهدا، آسیائے مانا انّوگێن تُرکیَهئے رۆنندی نێمگ اَت. دَمگئے هپتێن کِلیسایان:
چه هماییئے جندئے نێمگا که هست‌اِنت، هست بوتگ و آیَگی اِنت، چه هما هپتێن روهانی نێمگا که آییئے بادشاهی تهتئے دێما اَنت و چه وپادارێن شاهد ایسّا مَسیهئے نێمگا شمارا رهمت و اێمنی سر بات. ایسّا مَسیه هما ائولی اِنت که چه مُردگان زندگ بوتگ و دنیائے بادشاهانی هاکم اِنت. شان و شئوکت و زۆر، اَبد تان اَبد هماییا سر بات که مارا دۆستَ داریت و گۆن وتی هۆنا مارا چه گناهان آزاتی کرتگ و دینی پێشوا و بادشاهیے جۆڑی کرتگ که آییئے هُداێن پتئے هزمتا بکنێن. اَنچش بات. آمین.
بچار، آ گۆن جمبران پێداک اِنت و
هَمُک چمّ آییا گندیت،
هما هم که آییئے جانِش ٹُنگ ٹُنگ کرتگ و
زمینئے سجّهێن کئوم هماییئے سئوَبا پُرسیگَ بنت.
هئو، اَنچش بات. آمین.
هُداوندێن هُدا گوَشیت: «بِندات من آن و هلاسی من آن، 1‏:8 اَسلیگێن نبشتانکا په بِندات و هلاسیا یونانی زبانئے ائولی و آهری آبانی نام گرگ بوتگ. هما که هست‌اِنت، هست بوتگ و آیَگی اِنت، پُرواک، آ من آن.»
یوهَنّائے اِلهامئے بِندات
من، یوهَنّا، شمئے برات آن و هما آزار، بادشاهی و سبر و اۆپارا شمئے همراه آن که مارا ایسّائے نامئے سئوَبا رسنت. من هُدائے هبر و ایسّائے شاهدیئے سئوَبا پَتموسئے جَزیرها اتان. 10 هُداوندئے رۆچا 1‏:10 بزان یکشَمبِهئے رۆچا. هُدائے روه منی دلا پُترت و من اِشکت که پُشتا بُرزێن تئوارے بوت، گوَشئیگا کَرنائے§ 1‏:10 کَرنا، بزان سُرنائے ڈئولێن سازے. تئوارے اَت. 11 گوَشتی: «اے چیزّان که تئو گندئے، کتابێئے تها نبشتهِش کن و په هپتێن کِلیسایان دێمِش دئے، په اِپِسُس، سَمورنا، پِرگاموم، تیاتیرَه، ساردیس، پیلادِلپیا و لئودیکیائے کِلیسایان.» 12 من هما تئوارئے نێمگا چَکّ جت که گۆن من هبرا اَت. من که چَکّ تَرّێنت، هپت تلاهێن چِراگدانُن دیست و 13 چِراگدانانی نیاما انسانئے چُکّێئے ڈئولێنے دیستُن، دْراجێن پَشکے گوَرا اَتی که تان پادان اَت و سێنَگا تلاهێن پَٹّیے بستگ‌اَتی. 14 سر و مودی چۆ پژما اِسپێت اتنت، چۆ برپا اِسپێت، و چمّی چۆ آسئے بْرانزا. 15 پادی پوره تاپتگێن بْرنج اتنت که آسئے کورهێا* 1‏:15 کوره، بزان جاگهے که آسئے تها کونزگ، مَٹّ و دگه چیزَّ پچنت. رۆک اتنت و تئواری چۆ بازێن آپانی تئوارا اَت. 16 هپت اِستاری راستێن دستا اَت و چه آییئے دپا دودپێن تێزێن زهمے در آیگا اَت. دێمی گۆن وتی سَرجمێن رُژنا چۆ رۆچا دْرپشگا اَت. 17 من که دیست، پوره مُردگے بوتان و آییئے پادانی دێما کپتان. وتی راستێن دستی منی سرا اێر کرت و گوَشتی: «متُرس، من ائولی و آهری آن. 18 من زندگێن آن. من مُرتگ‌اتان و بچار، نون زندگ آن، اَبد تان اَبد. مرک و مُردگانی جهانئے کلیت منا گۆن اَنت. 19 پمێشکا هرچے که تئو دیست، هرچے که انّون بئیگا اِنت و هرچے که دێمترا بیت، نبشتهِش کن. 20 هپتێن اِستار که تئو منی راستێن دستا دیستنت، آیانی و هپتێن تلاهێن چِراگدانانی راز اِش اِنت: هپتێن اِستار هپتێن کِلیسایانی پرێشتگ اَنت و هپتێن چِراگدان هپتێن کِلیسا اَنت.»

*1:4‏-6 1‏:4‏–6 آ وهدا، آسیائے مانا انّوگێن تُرکیَهئے رۆنندی نێمگ اَت.

1:8 1‏:8 اَسلیگێن نبشتانکا په بِندات و هلاسیا یونانی زبانئے ائولی و آهری آبانی نام گرگ بوتگ.

1:10 1‏:10 بزان یکشَمبِهئے رۆچا.

§1:10 1‏:10 کَرنا، بزان سُرنائے ڈئولێن سازے.

*1:15 1‏:15 کوره، بزان جاگهے که آسئے تها کونزگ، مَٹّ و دگه چیزَّ پچنت.