9
پنچمی پرێشتگا وتی کَرنا جَت و من دیست که اِستارے چه آسمانا سِستگ و زمینا کپتگ‌اَت. آییا جُهلێن تَهتَرونئے* 9‏:1 تَهتَرون، بزان جهنّم، دۆزه. چاتئے دپئے کلیت دئیگ بوت. اِستارا جُهلێن تَهتَرونئے چاتئے دپ پَچ کرت. نون چه چاتا دوتّ چست بوت، گوَشئیگا چه مزنێن کورهێا دوتّ در آیگا اَت. چه چاتا در آیۆکێن دوتّان رۆچ و آسمانئے دێم تهار کرتنت. نون چه دوتّان زمینئے سرا مَدَگ در آتک و اے مَدَگان زمینئے زومّانی پئیمێن زۆرے دئیگ بوت. گۆن اِشان گوَشگ بوت که تهنا هما مردم که هُدائے مُهرِش پێشانیگا پِر نه‌اِنت، آیان و اَبێد زمینئے سرئے هچ کاه و سبزگ یا دگه کِشار و دْرچکے تاوان مدئینت. مَدَگان اے هکّ دئیگ نبوت که اِشان بکُشنت بله تهنا تان پنچ ماها اَزابِش بکننت، اَنچێن اَزاب که چه زومّئے تِجا 9‏:5 تِج، بزان نێش. مردمێا رسیت. آ رۆچان مردم مرکَ لۆٹنت بله مرکِشَ نرسیت. مرکئے لۆٹۆکَ بنت و مرک چه آیانَ تچیت.
مَدَگ پوره اسپانی پئیما اتنت که په جنْگا تئیار کنگ بوتگ‌اتنت و آیانی سرگئے سرا تلاهێن تاجئے ڈئولێن چیزّ اتنت و چِهرگِش انسانئے پئیما اتنت. آیانی مود جنێنی مودانی ڈئولا اتنت و دنتان شێرئے دنتانانی پئیما. آیانی سێنَگا آسنی سێنَگ‌پۆش بستگ‌اَت و بانزُلانی تئوارِش پوره هما بازێن اَرّابهانی تئوارئے ڈئولا اتنت که اسپِش بستگ و په جنْگا مانَ رِچنت. 10 زومّانی ڈئولێن لِٹّک و تِجِش پِر اَت و لِٹّکان اے زۆر مان اَت که مردمان تان پنچ ماها ٹَپّیگ بکننت. 11 بادشاهے هست‌اَتِش که جُهلێن تَهتَرونئے پرێشتگ اَت، اِبرانی زبانا نامی اَبَدّۆن اَت و یونانیا، اپۆلیۆن. 9‏:11 اَبَدّۆنئے مانا تباه کنگ و اپۆلیۆنئے مانا تباه کنۆک اِنت.
12 ائولی «اَپسۆز» گوَستگ، بچار، چه اے چیزّان و رند دگه دو «اَپسۆز» آیَگی اِنت.
13 ششمی پرێشتگا وتی کَرنا جت و هما تلاهێن کُربانجاه که هُدائے دێما اِنت، من چه آییئے چارێن کانٹان تئوارے اِشکت. 14 گۆن ششمی پرێشتگا، هماییا که کَرنایی گۆن اَت، گوَشگا اَت: «هما چارێن پرێشتگان آزات کن که مزنێن کئور پَراتئے کَشا بستگ‌اَنت.» 15 نون چارێن پرێشتگ آزات کنگ بوتنت که په هما ساهت، رۆچ، ماه و سالا تئیار کنگ بوتگ‌اتنت که بنی آدمانی سئےیکّا بکُشنت. 16 من اِشکت، اسپ‌سوارێن لشکر دو هزار لکّ§ 9‏:16 اَسلیگێن نبشتانکَ گوَشیت: «دو ده هزار بران ده هزار.» اَت. 17 هما اسپ و اسپ‌سوار که من اِلهامئے تها دیستنت، چُش اتنت: اسپ‌سوارانی سێنَگا آس‌رنگێن، سیه‌سبزێن و زردێن گۆکُرت‌رنگێن سێنَگ‌پۆش بستگ‌اَت؛ اسپانی سر، شێری سرگئے ڈئولا اتنت و چه آیانی دپا آس، دوتّ و گۆکُرت در آیگا اَت. 18 بنی آدمانی سئےیک، سئے اَزابا کُشت، بزان هما آس، دوتّ و گۆکُرتئے اَزابا که چه اسپانی دپا در آیگا اَت، 19 چیا که اسپانی زۆر آیانی دپ و لِٹّکانی تۆکا اَت و آیانی لِٹّک مارئے ڈئولا اتنت که سرِش پِر اَت و گۆن اِشان مردمِش ٹَپّیگَ کرتنت.
20 پَشت کپتگێن مردم که اے اَزابان نکُشتگ‌اتنت، اَنگت چه وتی دستانی کاران پشۆمان نبوتنت و تئوبهِش نکرت و تلاه، نُگره، بْرنج، سنگ و دارئے هما پلیتێن اَرواه و بُتانی سُجده کنگِش یله نکرت که نه دیستَ کننت، نه اِشکتَ کننت و نه راه شتَ کننت. 21 اے مردم نه چه وتی کُشت و کۆشان پشۆمان بوتنت، نه چه وتی سِهر و جادوگریا، نه چه وتی زِنهکاریا و نه چه وتی دُزّیان.

*9:1 9‏:1 تَهتَرون، بزان جهنّم، دۆزه.

9:5 9‏:5 تِج، بزان نێش.

9:11 9‏:11 اَبَدّۆنئے مانا تباه کنگ و اپۆلیۆنئے مانا تباه کنۆک اِنت.

§9:16 9‏:16 اَسلیگێن نبشتانکَ گوَشیت: «دو ده هزار بران ده هزار.»