8
هپتمی مُهر و تلاهێن بۆسۆچ
وهدے گوَرانڈا هپتمی مُهر پَچ کرت اَرشا کِساس نێم ساهتا بێتئواری بوت. پدا من هپتێن پرێشتگ دیستنت که هُدائے دێما اۆشتاتگ‌اتنت. آیان هپت کَرنا دئیگ بوت.
دگه پرێشتگے آتک و کُربانجاهئے کرّا اۆشتات که تلاهێن بۆسۆچے* 8‏:3 بۆسۆچ، بزان جاگه یا دَرپے که آییئے سرا یا تها سۆچُکی دوتَّ دئینت. گۆن اَتی. آییا باز سۆچُکی دئیگ بوت که گۆن هُدائے سجّهێن پَلگارتگێنانی دْوایان یکجاهِش بکنت و هما تلاهێن کُربانجاهئے سرا پێشِش بکنت که هُدائے تهتئے دێما اِنت. سۆچُکیانی دوتّ گۆن هُدائے پَلگارتگێنانی دْوایان هئوار، چه پرێشتگئے دستا هُدائے کرّا بُرزاد شتنت. پدا پرێشتگا بۆسۆچ زرت، چه کُربانجاهئے آسا پُرّی کرت و زمینئے سرا دئوری دات. گْرندان گْرندِت، بُرزێن تئوار چست بوتنت، گْرۆکان جت و زمین‌چَنڈے آتک.
کَرنا
پدا هپتێن پرێشتگان، که آیان هپتێن کَرنا گۆن اتنت، وتا په کَرنایانی جنَگا تئیار کرت.
ائولیگا وتی کَرنا جت، ترۆنگل و آس گۆن هۆنا هئوار زمینئے سرا اێر رێچگ بوت. زمینئے سئےیک 8‏:7 سئےیک، بزان چه سئے بهرا یکّے. آسا اێر برت، درچکانی سئےیک آسا اێر برت و سجّهێن سبزێن کاه آسا اێر برتنت.
دومی پرێشتگا وتی کَرنا جت، بلاهێن کۆهێئے ڈئولێن چیزّے که پَهک بُن اَت، دریائے تها دئور دئیگ بوت و دریائے سئےیک هۆن بوت. دریایی سَهدارانی سئےیک مُرت و بۆجیگانی 8‏:9 بۆجیگ، بزان لانچ، یکدار، کشتی. سئےیک تباه بوت.
10 سئیمی پرێشتگا وتی کَرنا جت، بلاهێن اِستارے که مَشَلێئے ڈئولا رۆک اَت، چه آسمانا کئور و چمّگانی سئےیکئے سرا کپت. 11 اِستارئے نام «جئور» اِنت. آپانی سئےیک تَهل بوت و بازێن مردمے چه آپانی تَهلیا مُرت.
12 چارمی پرێشتگا وتی کَرنا جت. رۆچئے سئےیک، ماهئے سئےیک و اِستارانی سئےیک اَنچش جنَگ بوت که سئےیکِش تهار بوت. رۆچا هم وتی رُژناییئے سئےیک گار دات و شپا هم وتی رُژناییئے سئےیک گار دات.
13 رندا من چارِت و اِشکت که آسمانئے نیاما بالێن وَکابے کوکّار کنگا اَت: «اَپسۆز، اَپسۆز، اَپسۆز په زمینئے نندۆکان، هما کَرنایانی تئوارانی سئوَبا که اے دگه سئیێن پرێشتگان جنَگی اَنت.»

*8:3 8‏:3 بۆسۆچ، بزان جاگه یا دَرپے که آییئے سرا یا تها سۆچُکی دوتَّ دئینت.

8:7 8‏:7 سئےیک، بزان چه سئے بهرا یکّے.

8:9 8‏:9 بۆجیگ، بزان لانچ، یکدار، کشتی.