7
یکسَد و چِلّ و چار هزار مردمئے مُهر جنَگ
چه اِشان و رند من چار پرێشتگ دیست. زمینئے چارێن کُنڈان اۆشتاتگ و زمینئے چارێن گواتِش داشتگ‌اتنت تانکه گْواتے نه زمین، نه دریا و نه دْرچکێئے سرا بکَشّیت. پدا من دگه پرێشتگے دیست که چه هما جاگها چست بوت که رۆچ درَ کئیت و زندگێن هُدائے مُهری گۆن اَت. آییا گۆن هما چارێن پرێشتگان که زمین و دریائے تاوان دئیگئے زۆر و واکِش دئیگ بوتگ‌اَت، سکّ کوکّار کرت و گوَشت: «زمین، دریا و درچکان تان هما وهدا تاوان مدئیێت که ما، مئے هُدائے هزمتکارانی پێشانیگا مُهر نجتگ.» و من همایانی هساب اِشکت که مُهر جنَگ بوتگ‌اتنت. چه اِسراییلئے چُکّانی سجّهێن کَبیلهان، یکسَد و چِلّ و چار هزار مردم مُهر جنَگ بوتگ‌اَت: چه یَهودائے کَبیلها دوازده هزار مردم مُهر جنَگ بوتگ‌اَت، چه روبِنئے کَبیلها دوازده هزار، چه گادئے کَبیلها دوازده هزار، چه آشِرئے کَبیلها دوازده هزار، چه نَپتالیئے کَبیلها دوازده هزار، چه مَنَسّیئے کَبیلها دوازده هزار، چه شَمونئے کَبیلها دوازده هزار، چه لاویئے کَبیلها دوازده هزار، چه ایسّاکارئے کَبیلها دوازده هزار، چه زِبولونئے کَبیلها دوازده هزار، چه ایسُّپئے کَبیلها دوازده هزار، چه بِنیامینئے کَبیلها دوازده هزار کَس مُهر جنَگ بوتگ‌اَت.
اِسپێت‌پۆشانی مزنێن مُچّیے
چه اِشان و رند، من چارت تَه بلاهێن مُچّیے که کَسّا هساب کرتَ نکرت. آ چه هر کئوم، کَبیله، راج و زبانا اتنت و تَهت و گوَرانڈئے دێما اۆشتاتگ‌اتنت. آیان اسپێتێن پۆشاک گوَرا اَت و مَچّی پیشِّش دستا اَت. 10 په بُرزتئواری کوکّارا اتنت: «رَکّێنگ مئے هُدائے دستا اِنت، هماییئے که تهتئے سرا نِشتگ و رَکّێنگ گوَرانڈئے هم دستا اِنت.»
11 سجّهێن پرێشتگ، تهتئے چپّ و چاگردا اۆشتاتگ‌اتنت، کماش و چارێن سَهدارانی چپّ و چاگردا. تهتئے دێما، دێم په چێر کپتنت و هُدااِش پرستش کرت. 12 گوَشگا اتنت:
«آمین،
ستا و شئوکت و
دانایی و شُگرگزاری و اِزّت و
زۆر و واک مئے هُدائیگ اَنت،
اَبد تان اَبد. آمین.»
13 چه کماشان یکّێا منا جُست کرت: «اے که اسپێتێن پۆشاک گوَرا دئیگ بوتگ‌اَنت، اے کئے اَنت و چه کجا آتکگ‌اَنت؟» 14 من پَسّئو دات: «واجه! تئو وتَ زانئے.» نون آییا گۆن من گوَشت: «اے هما اَنت که چه مزنێن اَزابا در آتکگ‌اَنت و وتی پۆشاکِش گۆن گوَرانڈئے هۆنا شُشتگ و اسپێت کرتگ‌اَنت. 15 همے سئوَبا، اے هُدائے تهتئے دێما اَنت و شپ و رۆچ، آییئے پرستشگاها، آییئے هزمتا کننت و هما که تهتئے سرا نِشتگ اِشان ساهێلَ کنت. 16 چه اِدا و دێم اے نه شدیگَ بنت و نه تُنّیگ، نه اِشانی سرا رۆچئے بْرانزَ کپیت و نه دگه تَپت و لِوارے. 17 چیا که تهتئے نیاما اۆشتاتگێن گوَرانڈ، اِشانی شپانکَ بیت و اِشان زِنداپئے چمّگانی راها پێشَ داریت و هُدا چه اِشانی چمّان هر اَرسا پَهکَ کنت.»