20
هزارێن سال
رندا من پرێشتگے دیست که چه آسمانا اێر آیگا اَت. آییا جُهلێن تَهتَرونئے کلیت و مزنێن زمزیلے دستا اَت. و آییا اژدیا گپت و په هزار سالا بست، بزان هما کدیمی مار که اِبلیس و شئیتان اِنت. جُهلێن تَهتَرونئے تها دئوری دات و تَهتَرونئے دپی کُبل کرت و مُهر جت که تان اے هزارێن سال پوره مبنت، آ دگه برے کئومان رَد دات مکنت. چه هزارێن سالان و رند، اَلّما شئیتان په کَمُّکێن وهدێا آزات کنگَ بیت.
رندا من تهت دیست و آ که تهتانی سرا نِشتگ‌اتنت، آیان دادرسیئے اِهتیار دئیگ بوت. و من همایانی اَرواه دیستنت که آیانی سر په ایسّائے بارئوا شاهدی دئیگ و هُدائے هبرئے سئوَبا بُرّگ بوتگ‌اتنت، همایانی که رستر و آییئے بُتِش سُجده نکرتگ‌اَت و وتی پێشانیگ یا دستئے سرا آییئے نشانِش نزرتگ‌اَت. آ پدا زندگ بوتنت و په هزار سالا گۆن مَسیها هُکمرانی‌اِش کرت. اے ائولی جاه جَنَگ اِنت. پَشت کپتگێن مُردگ، تان هما وهدا پدا زندگ نبوتنت که اے هزارێن سال پوره نبوتگ‌اتنت. بَهتاور و پاک و پلگار اَنت هما که اے ائولی جاه جنگا شریکَ بنت، دومی مرکا آیانی سرا هچ اِهتیار نێست و آ، چه هُدا و مَسیهئے نێمگا دینی پێشوا جۆڑَ بنت و گۆن مَسیها تان هزار سالا هُکمرانیَ کننت.
شئیتانئے گُڈّی سزا
وهدے هزارێن سال سَرجمَ بنت، شئیتان چه وتی بندیجاها آزات کنگَ بیت و زمینئے چارێن کُنڈان نِشتگێن کئومانی رَد دئیگا رئوت که آجوج و ماجوج اَنت. اِشان په جنْگا مُچَّ کنت. اے دریائے رێکانی کِساسا بازَ بنت. اے سجّهێن کئوم دێم په زمینئے پْراهێن پَٹّا بُرزاد بوتنت و هُدائے پلگارتگێن مردمانی اُرد* 20‏:9 اُرد بزان جنگی کئیمپ. و دۆستناکێن شهرِش چپّ و چاگرد کرت، بله آسے چه آسمانا جهلاد آتک و اێری بُرتنت. 10 پدا اِشانی رَد دئیۆک، اِبلیس، آس و گۆکُرتئے گوَرما دئور دئیگ بوت، همۆدا که رستر و درۆگێن پئیگمبر اَنت. اِشان، شپ و رۆچ، اَبد تان اَبد اَزابَ رسیت.
بلاهێن اسپێتێن تهت
11 رندا من بلاهێن اسپێتێن تهتے دیست و هما هم که تهتئے سرا نِشتگ‌اَت. زمین و آسمان چه آییئے دێما تتکنت و په زمین و آسمانا هچ جاگهے پَشت نکپت. 12 من مُردگ دیستنت، مزن و کسان، که تهتئے دێما اۆشتاتگ‌اتنت. کتاب پَچ کنگ بوتنت و دگه کتابے هم پَچ کنگ بوت، «زِندئے کتاب». مُردگ وتی کرتگێن کارانی هسابا دادرسی کنگ بوتنت، هما کارانی هسابا که کتابانی تها نبشتگ‌اَت. 13 دریایا وتی لاپئے مُردگ در کرتنت و مرک و مُردگانی جهانا هم وتی تۆکئے مُردگ در کرتنت و هر یکّے وتی کرتگێن کارانی هسابا دادرسی کنگ بوت. 14 مرک و مُردگانی جهان، آسئے گوَرما دئور دئیگ بوتنت. اے آسئے گوَرم، دومی مرک اِنت. 15 اگن کسێئے نام «زِندئے کتابئے» تها نبشته نه‌اَت، آ، آسئے گوَرما دئور دئیگ بوت.

*20:9 20‏:9 اُرد بزان جنگی کئیمپ.