21
نۆکێن آسمان و نۆکێن زمین
رَندا من نۆکێن آسمان و نۆکێن زمینے دیست چیا که ائولی آسمان و ائولی زمین گار بوتگ‌اتنت و دریا هم نون نێست‌اَت. و من پاکێن شهر دیست، نۆکێن اورْشَلیم، چه هُدائے نێمگا چه آسمانا اێر آیگا اَت. بانۆرێئے ڈئولا تئیار کنگ و په وتی لۆگ‌واجها سمبهێنگ بوتگ‌اَت. و من بُرزێن تئوارے اِشکت که چه تهتا پێداک اَت، گوَشگا اَت:
«بچار! هُدائے منندجاه مردمانی کرّا اِنت،
نون آ وت آیانی کرّا نندۆکَ بیت.
آ، هُدائے مردمَ بنت و
هُدا وت گۆن آیان یکجاهَ بیت.
هُدا چه آیانی چمّان هر اَرسێا پَهکَ کنت.
مرک نون پَشتَ نکپیت و
نه پُرس و نه زاری و نه دردَ بیت،
چیا که پێسریگێن چیزّ گوَستگ‌اَنت.»
هما که تهتئے سرا نِشتگ‌اَت، گوَشتی: «بچار، من سجّهێن چیزّان چه نۆکسرا اڈَّ کنان.» پدا گوَشتی: «نبشته کن، چیا که اے هبر پُراِهتبار و راست اَنت.» چُش هم منا گوَشتی: «کار هلّتنت. بِندات من آن و هلاسی من آن،* 21‏:6 اَسلیگێن نبشتانکا په بِندات و هلاسیا یونانی زبانئے ائولی و آهری آبانی نام گرگ بوتگ. بُنگێج و آسر. هما که تُنّیگ اِنت، من آییا چه زِندئے چمّگا مُپت و بے زرّا آپَ دئیان. هما که سۆبێنَ بیت، اے سجّهێن چیزّی میراسا رسنت، من آییئے هُدا بان و آ منی چُکَّ بیت. بله لگۆر و ناباور و هما که بَژناک اَنت، هۆنیگ و زِنهکار و جادوگر و بُت‌پرست و سجّهێن درۆگبند، اِشانی آسر اِش اِنت که آسئے گوَرما گۆن آس و گۆکُرتا سۆچگ ببنت. اے دومی مرک اِنت.»
نۆکێن اورْشَلیم
چه هما هپتێن پرێشتگان که چه گُڈّی هپتێن اَزابان پُرّێن هپت دَرپِش گۆن اَت، یکّے آتک و منا گوَشتی: «اِدا بیا، من ترا بانۆرا پێشَ داران، گوَرانڈئے لۆگبانکا.» 10 آییا روهئے تها منا بلاهێن و بُرزێن کۆهێئے سرا برت و پاکێن شهر، اورْشَلیمی پێش داشت که چه هُدائے نێمگا چه آسمانا اێر آیگا اَت و 11 گۆن هُدائے شان و شئوکتا دْرپشگا اَت. اِشیئے دْرپشناکی چۆ گرانبهاێن سِنگ، اکیکئے ڈئولا ساپ اَت. 12 بلاه و بُرزێن دیوالے هست‌اَتی و دوازده دروازگ که هر دروازگئے دپا پرێشتگے اۆشتاتگ‌اَت و دروازگئے سرا نامے نبشتگ‌اَت. اے اِسراییلئے دوازدهێن کَبیلهانی نام اتنت. 13 رۆدراتکا سئے دروازگ، شمالا سئے دروازگ، جنوبا سئے دروازگ و رۆنندا هم سئے دروازگ اتنت. 14 شهرئے دیوالا دوازده بُنرِد هست‌اَت و آیانی سرا گوَرانڈئے دوازدهێن کاسِدانی نام اتنت، هر یکّێئے سرا یک نامے. 15 هما که گۆن من هبرا اَت، کَدّ و کِساس کنگی تلاهێن لَٹّے گۆن اَتی که شهرا و آییئے دروازگ و دیوالا کَدّ و کِساس بکنت. 16 و شهر چارکُنڈ اَت، همینچک که اِشیئے دْراجی اَت همینچک پْراهی. پرێشتگا شهر گۆن لَٹّا کَدّ و کِساس کرت، سَرجمیا کِساس دو هزار و دوسد کیلومیتر 21‏:16 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: دوازده هزار سْتادیا. اَت. دْراجی، پْراهی و بُرزی یکّێن کَدّا اتنت. 17 پدا آییئے دیوالی کَدّ و کِساس کرت. انسانی کَدّ و کِساسئے هسابا که پرێشتگ کار بندگا اَت، دیوال کِساس شست و پنچ میتر 21‏:17 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: یکسَد و چِلّ و چار کیوبِٹ. اَت. 18 شهرئے دیوال چه یَشْما§ 21‏:18 یَشْم گرانبهاێن سِنگے. جۆڑ کنگ بوتگ‌اَت و شهر چه پهکێن تلاها، چۆ شیشّگا ساپ. 19 دیوالئے بُنرِد گۆن هر وڑێن گرانبهاێن سنگان سینگارگ بوتگ‌اَت. ائولی بُنرِد یَشْم اَت، دومی نیلم، سئیمی اکیک، چارمی زُمُرُّد، 20 پنچمی سِنگِ سُلئیمان، ششمی روبی، هپتمی تلاه‌رنگێن آکوت، هشتمی بئیرِل، نُهمی پُکراج، دهمی شونزێن اکیک، یازدهمی پێرۆزه، دوازدهمی جموێن آکوت. 21 دوازدهێن دروازگ چه مُرواردا جۆڑ کنگ بوتگ‌اتنت، هر یک دروازگے چه یک مُرواردێا و شهرئے پْراهێن دَمْک چه پهکێن تلاها جۆڑ کنگ بوتگ‌اَت، چۆ شیشّگا ساپ. 22 من اِشیئے تها هچ پرستشگاه ندیست، چیا که پُرواکێن هُداوندێن هُدا و گوَرانڈ اِشیئے پرستشگاه اَنت. 23 و شهرا نه رۆچ پکار اِنت و نه ماه که آییا رُژنا بکننت، چیا که هُدائے شان و شئوکت اِشیا رُژنا کنت و گوَرانڈ اِشیئے چراگ اِنت. 24 کئوم اِشیئے رُژنئے تها گامَ جننت و زمینئے بادشاه وتی شان و شئوکتا اِشیئے تها کارنت. 25 اِشیئے دروازگ هچبر رۆچا بندَ نبنت چیا که اۆدا هچبر شپَ نبیت. 26 سجّهێن کئومانی شئوکت و شرپ اِشیئے تها آرگَ بنت. 27 هچ پئیمێن پلیتێن چیزّ یا هما که بژناکێن کارَ کننت و درۆگَ بندنت، اۆدا پُترتَ نکننت، بسّ هما شتَ کننت که آیانی نام «زِندئے کتابا» نبیسگ بوتگ‌اَنت، هما گوَرانڈئے کتابا.

*21:6 21‏:6 اَسلیگێن نبشتانکا په بِندات و هلاسیا یونانی زبانئے ائولی و آهری آبانی نام گرگ بوتگ.

21:16 21‏:16 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: دوازده هزار سْتادیا.

21:17 21‏:17 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: یکسَد و چِلّ و چار کیوبِٹ.

§21:18 21‏:18 یَشْم گرانبهاێن سِنگے.