12
Gid tenainga inam pan Itautau Tutui
Oaeoaeg, patautene naoangga nakado posanga ga ila pagimi ngan gid tenainga inam pan Itautau Tutui. Nakim gimi aoatai kemi ngan posanga toa ne. * Hab 2.18-19Gimi aoatai, ngan ado toaiua gimi aman kusukusu maitne, gid deo pakakanga toa aoad gum ne tipabuobuo gimi ta tidada gimi alele. * 1Io 4.2-3Tota nakim gimi aoatai kemi bedane: Oangga Deo Itautau Tutui ikado posanga ga iuot eaba ede iaoai, eine irangrang ngan eaba toa oa ikado posanga ngan paeabunga Iesus mao. Ga pade, Itautau Tutui kekelen ilualua gita ta tarangrang ngan takeo ga Iesus ei Maron. Irangrang ngan takeo bedaoa sapaean mao.
* Ro 12.6Tenainga imata ede ga ede ienono, be Itautau Tutui kelede mon. Gid naurata ngan lualuanga imata ede ga ede ienono, be Maron kelede mon. Edap imata ede ga ede ngan kadonga naurata ienono, be Deo toa kelede ne ikado naurata toa ngada ne ga iuot ngan panua toa ngada ne.
Itautau Tutui ipasolan iura ngan eaba kelede kelede ngan luanga gid panua busa. Ngansa Itautau Tutui ilua eaba ede ta ipaola ele oatainga ngan gid edap kemikemi panua manta tinasnasi. Be Itautau Tutui toa kelede ne ibada oatainga imata ede ga ede ga ila pan eaba ede pade ta iposaposa ngan. Itautau Tutui toa kelede ne ibada kadonga lolo matua aea ga ila pan eaba ede pade. Be Itautau Tutui toa kelede ne ibada tenainga ga ila pan eaba ede pade ngan keminga gid dibala. 10 Eaba ede ga ibada pamatuanga ngan kadonga uisinga, be eaba ede pade ga ibada Deo iaoa. Eaba ede ga irangrang ngan imata inasi saoa danga inam pan Itautau Tutui, be eaba ede pade imae ga ikado posanga imata ede ga ede. Be eaba ede pade ga ibada oatainga ngan pulnga gid posanga toa oa. 11  * 1Ko 7.7Gid naurata toa ngada ne eine inam pan Itautau Tutui toa kelede ne, ta ei inasi ele kimnga ta ipotapota gid tenainga ga ila pagid panua kelede kelede.
Tinida kelede be idanga sisid busa
12  * 1Ko 10.17Tinida eine dodol kelede, be idanga sisid busa. Tautaunga idanga sisid busa, be toa ngada oa tilup ga tiuot kelede. Be Kristus eine lalaede toa bedaoa pade. 13  * Gal 3.28Ngansa gita toa ngada ne tabada paliliunga ngan Itautau Tutui toa kelede ne, tota taot tinida kelede. Tautaunga gita edengada Iuda ada, ga padengada Grik ad ga alu padengada ad, ga padengada timan paeaeanga sapaean, ga padengada timan paeaeanga sapaean mao, be gita toa ngada ne taun ngan Itautau Tutui toa kelede ne.
14 Tinida idanga kelede mon mao, be idanga sisid busa. 15 Oangga aeda ikeo ga, “Gau eaba ibage mao, tota naman itin idanga eta mao.” Tautaunga iuangga ikeo bedaoa, be irangrang ngan ikule ei ga itnan itin ngan ipu toaine mao. 16 Ta oangga tangada ikeo, “Gau eaba imata mao, tota naman itin idanga eta mao.” Tautaunga iuangga ikeo bedaoa, be irangrang ngan ikule ei ga itnan itin ngan ipu toaine mao pade. 17 Oangga eaba itin dodol iman imata, eine ga irangrang ngan ilongolongo madongan? Be oangga eaba itin dodol iman itanga, eine ga irangrang ngan inudnud madongan? 18 Be tautaunga Deo idol tinida idanga kelede kelede lalaede mambe ei ikim. 19 Oangga tinida idanga toa ngada ne iman tinida idanga kelede, eine tinida dodol ga iuot madongan? 20 Tautaunga, tinida idanga sisid busa be iuot tinida dodol kelede.
21 Irangrang ngan matada ikeo pan bageda bedane mao, “Gau leg naurata eta ngan eao mao.” Be laborada irangrang ngan ikeo pan aeda bedane mao, “Gau leg naurata eta ngan eao mao.” 22 Tinida idanga edengada imata mambe iura tau mao, be oangga ienono mao, irangrang ngan tinida ienono kemi mao. 23 Be tinida idanga sisid toa taoangga edad mao, eine tamariala kemi ngan gid. Ga tinida idanga sisid toa maeamaea gita ngan, eine tapamumul kemi ngan pononga. 24 Be tinida idanga sisid padengada, talongean ga ienono sapaean. Be Deo ipaluplup tinida idanga toa ngada ne, ta tinida idanga edengada toa mugaeai edad mao, eine Deo idol edaeda kapei ga idae ngan gid. 25 Toa bedaoa ta irangrang ngan Kristus itin imapmapoga alele mao, be idanga sisid kelede kelede timariala kemi pol ngan gid ngan kadonga imata lalaede. 26 Oangga idanga eta ibada ieieinga, toa ngada oa tibada ieieinga toman ngan ei. Oangga idanga eta ieda iuot kapei, eine toa ngada oa tinid igelgel toman ngan ei.
27  * Ro 12.5Be gimi aman Kristus itin. Tota gimi kelede kelede aman itin idanga sisid toa ngada oa. 28  * Ep 4.11-12Ngan iaoa kelede ton Kristus, matamata idol gid panua ato ad, ga kus ta gid panua tibabada Deo iaoa tinasi gid, ga kus ta gid panua paoatainga ad, ga gid panua tikakado uisinga, ga gid panua toa led tenainga ngan keminga gid dibala, ga gid panua toa led naurata ngan lualuanga, ga gid panua timan madidnga, ga gid panua toa maed ikakado posanga imata ede ga ede. 29 Gid toa ngada oa timan panua ato ad mao. Be gid toa ngada oa tibabada Deo iaoa mao. Gid toa ngada oa timan panua paoatainga ad mao. Be gid toa ngada oa tikakado uisinga mao. 30 Gid toa ngada oa led tenainga ngan keminga dibala mao. Be gid toa ngada oa, maed ikakado posanga imata ede ga ede mao. Be gid toa ngada oa tirangrang ngan tipulpul gid posanga toa oa mao. 31  * 1Ko 14.1Be manta amarum ngan ilonga gid tenainga kapeipei toa oa.
Kadonga ngan kimnga panua padengada iasal kadonga toa ngada ne
Be patautene ga napasolan gimi ngan edap kemi ede iasal gid edap padengada.

*12:2: Hab 2.18-19

*12:3: 1Io 4.2-3

*12:4: Ro 12.6

*12:11: 1Ko 7.7

*12:12: 1Ko 10.17

*12:13: Gal 3.28

*12:27: Ro 12.5

*12:28: Ep 4.11-12

*12:31: 1Ko 14.1