14
Manta takim gid tenainga ipamatua iaoa kelede ton Kristus
* 1Ko 12.31, 14.39Gimi manta anasi kadonga kimnga aea ga amarum ngan ilonga gid tenainga inam pan Itautau Tutui. Be tenainga toa gimi manta akim kapei tau, eine tenainga ngan badanga Deo iaoa. Ngansa oangga sai imae ikado posanga imata ede ga ede, eine ikakado posanga ga ila pagid eababa mao, be ila pan Deo. Ngansa eaba eta iuatai ngan ele posanga mao, be ngan Itautau Tutui iura, ikakado posanga mumulnga. Be eaba sai ibada Deo iaoa, ei ikado posanga ngan luanga panua padengada ga ipamatua gid ga ipamus lolod pade. Eaba toa imae ikado posanga imata ede ga ede, eine ipamatua ei mulian. Be eaba toa ibada Deo iaoa, eine ipamatua gid iaoa kelede ton Kristus. Gau nakim gimi kelede kelede maemi ikado posanga imata ede ga ede. Be oangga abada Deo iaoa, eine kemi tau. Be oangga eaba eta imae ikado posanga imata ede ga ede, manta eaba ede pade imamado ngan pulnga posanga toa oa, ta irangrang ngan gid iaoa kelede ton Kristus tibada pamatuanga. Oangga mao, eaba toa ibada Deo iaoa, ilua gid iaoa kelede ton Kristus kemi, be eaba toa imae ikakado posanga imata ede ga ede, ele luanga kemi tau mao.
Oaeoaeg, oangga nala pagimi ta maeg ikakado posanga imata ede ga ede, gau ga nalua gimi madongan? Oangga nakado posanga eta toa Deo ipaola ga inam pagau, mao oangga nabada oatainga kemi pagimi, mao oangga nabada Deo iaoa, mao oangga napananale gimi, eine ga nalua gimi kemi. Be irangrang ngan maeg ikado posanga sapaean ga ilua gimi mao. Eine lalaede ngan gid danga sisid toa imata bibita mao, mambe piloli ga arp. Oangga eaba iuso piloli, mao igalgal arp, be ele tandanga iuotot masaeai mao, panua ga tiuatai ngan baunga toa oa aea gagal madongan? Ga pade, oangga taule ele tandanga iuot masaeai mao, eine gid panua ga matad idae ngan paraunga madongan? Toa bedaoa pade ngan gimi. Oangga maemi iposaposa ngan posanga eta gid panua tiuatai ngan mao, eine ga panua tiuatai ngan lemi posanga ipu madongan? Eine mambe aoami klau ga klau sapaean. 10 Tautaunga, tano toa ne aea posanga imata ede ga ede ienono, ga gid posanga kelede kelede aea posanga ipu ienono. 11 Tota oangga natalingalinga ngan eaba ede ele posanga ipu, eine ga nagera ei mambe eaba alu ede pade aea, ta ei ga igera gau mambe alu ede pade ag. 12 Toa bedaoa pade ngan gimi. Oangga akim tau gid tenainga inam pan Itautau Tutui, manta amarum ngan ilonga gid tenainga toa ipamatua gid iaoa kelede ton Kristus.
Paulus iposa ngan kadonga posanga imata ede ga ede
13 Ngan ipu toaine, oangga sai imae ikado posanga imata ede ga ede, ei manta iraring ta irangrang ngan ipul gid posanga toa oa. 14 Ngansa oangga maeg ikado raring ngan posanga ede, eine tautaudig iraring, be lologeai naoatai ngan mao. 15 Tota gau ga nakado mado? Eine ga nakado raring ngan tautaudig, be nararing ngan lolog pade. Eine ga nabau ngan tautaudig, be nabau ngan lolog pade. 16 Oangga eao soasoa Deo ieda ngan tautaudim, be eaba ede imamado rabu ngan gimi be iuatai ngan lemi nasinga mao, eine ga irangrang ngan ikeo, “Amen,” ngan lem posanga kemi ila pan Deo oa mao, ngansa iuatai ngan saoa danga toa eao posaposa ngan oa mao. 17 Tautaunga eao kakado lem posanga kemi ga ila pan Deo, be eaba toa ede pade oa ibada pamatuanga mao.
18 Naposa kemi ga ila pan Deo ngansa gau naeasal gimi toa ngada ne ngan maeg ikakado posanga imata ede ga ede. 19 Be oangga gid iaoa kelede ton Kristus tirourou, ta nakado posanga idil lima eta masaeai ngan paoatainga gid, kadonga toa ne ga iasal posanga bunoringring sangaul iuotot sapaean ngan maeg.
20  * Ep 4.14Oaeoaeg, akaput ngan nasinga oatainga mambe gid gergeu. Ngan kadonga papaeamao, manta aot mambe gergeu puruanga, be ngan lemi oatainga, manta aot mambe panua kapeipei. 21  * Ais 28.11-12Deo ele apu aea posanga bedane,
 
“Maron ikeo ga,
‘Gau ga nakado posanga ila pagid panua toa ne
ngan posanga togid alu padengada
ga ngan gagal togid tuanga padengada.
Be oangga nakado toa bedaoa, eine irangrang ngan tilongo lingeg mao.’ ”
 
22 Posanga imata ede ga ede toa iuotot ngan maeda eine iman kilala ngan pasolannga Deo iura pagid panua toa lolod matua ngan ei maitne. Be eine ngan pasolannga iura pagita panua lolo matua ada mao. Be posanga ngan badanga Deo iaoa ipasolan Deo iura pagita panua toa loloda matua, be eine ngan pasolannga iura pagid panua toa lolod matua maitne oa mao. 23  * PA 2.13Tota oangga gid iaoa kelede toa ngada ne ton Kristus tinam tiluplup, ta panua toa ngada ne maed ikakado posanga imata ede ga ede, be eaba ede imamado toa inanale ngan lemi nasinga mao, mao oangga panua edengada toa lolod matua ngan Deo maitne tinam tidudunga, eine ga tikeo ga gimi panua mangamanga. 24  * Ins 16.8Be oangga eaba toa inanale ngan lemi nasinga mao, mao oangga eaba ede toa ilolo matua ngan Deo maitne inam idudunga, be igera gid tibabada Deo iaoa, eine ga panua toa ngada oa led posanga ga igal ilolo, ta tipasolan ei mambe ei eaba kadonga sat aea. 25 Ta ele posanga mumulnga toa iloleai oa ga iuot masaeai, ta ei ga idio ikor iae ga isoa Deo ieda ta ikeo, “Tautaunga, Deo imamado rabu ngan gimi!”
Kadonga raring aea manta inasi edap tutui
26  * 1Ko 12.8-10Tota oaeoaeg, eine ga takado mado? Oangga gimi anama aluplup, gimi kelede kelede lemi naurata. Eaba ede ele baunga, be eaba ede pade ele paoatainga, be eaba ede pade ele posanga toa Deo ipaola pan, be eaba ede pade imae ikado posanga imata ede ga ede, be eaba ede pade ipulpul posanga toa oa. Naurata toa ngada ne manta akado ngan pamatuanga iaoa kelede ton Kristus. 27 Oangga posanga imata ede ga ede iuotot ngan panua maed, manta panua rua, mao tol mon tikado, be ede iposa ga imuga, ga kus ta ede pade inasi. Be eaba ede pade manta ipulpul gid posanga. 28 Be oangga eaba eta imamado ngan pulnga posanga toa oa mao, eaba toa imae ikado posanga oa manta mumun rabu ngan gid iaoa kelede ton Kristus, ta ikakado ele posanga toa iloleai oa ga ila pan Deo.
29  * 1Te 5.21Kemi ngan panua rua mao tol tibada Deo iaoa, be panua padengada manta matad inasi kemi led posanga. 30 Be oangga eaba ede idio imado, be Deo ipaola posanga ede pan, eaba toa iposa ga imuga oa manta mumun. 31 Ngansa gimi kelede kelede toa ababada Deo iaoa, gimi arangrang ngan anasi ngan gimi. Toa bedaoa ta panua toa ngada oa tibada oatainga ga pamatuanga. 32 Gid panua toa tibabada Deo iaoa, gid tautaudid ga aoad irangrang ngan ilongolongo linged mulian. 33 Ngansa Deo ei eaba buobuonga aea mao, be ei eaba toa ikado ga loloda itarui.
Kadonga imata lalaede manta iuotot ngan gid panua tututui ton Kristus led rourounga toa ngada ne. 34  * 1Ko 11.3, 1Ti 2.12Manta gid taine mumun ga timamado gadudunga ngan rourounga. Ngansa itutui ngan gid tiposaposa mao. Be kemi ngan tilolon ga timamado mambe apu ikeo ngan. 35 Be oangga tikeo ga tibeta ngan posanga idil eta, kemi ngan tibeta adaoad toa lumaeai oa. Ngansa oangga gid taine tiposaposa gadudunga ngan gid iaoa kelede ton Kristus led rourounga, eine iaoa kelede ton Kristus ga maeamaea gid. 36 Kado gimi aoangga Deo ele posanga iuot pagimi matamata. Eine mao. Be kado gimi aoangga Deo ele posanga iparangrang gimi kekelegimi. Eine mao.
37  * 1Io 4.6Oangga sai ikeo ga ibabada Deo iaoa, mao ikeo ga Itautau Tutui ibada tenainga pan, ei manta iuatai kemi bedane: Posanga toa nabode ga ila pagimi ne, eine Maron ele renrennga. 38 Oangga sai ipaki itanga ngan posanga toa ne, eine panua padengada ga tipaki tangad ngan ei ele posanga.
39 Tota oaeoaeg, manta akim tau ngan badanga Deo iaoa. Ga pade irangrang ngan aoami ikarara panua ngan maed ikakado posanga imata ede ga ede oa mao. 40 Be kadonga toa ngada ne manta iuot kemi ga inasi edap tutui.

*14:1: 1Ko 12.31, 14.39

*14:20: Ep 4.14

*14:21: Ais 28.11-12

*14:23: PA 2.13

*14:24: Ins 16.8

*14:26: 1Ko 12.8-10

*14:29: 1Te 5.21

*14:34: 1Ko 11.3, 1Ti 2.12

*14:37: 1Io 4.6