16
“Nakado gid posanga toa ne pagimi ngansa tinig ngan danga eta ikado ga gimi atap ngan lemi kadonga lolo matua aea mao. * Mt 24.9, Lu 6.22, Ins 9.22Be gid ga tisuk gimi ta irangrang ngan alup toman ngan gid ngan led luma raring aea pade mao. Be ngan ado ede ga inam, sapadua tipamate gimi, eine ga tiuangga kadonga toa ne iman led tenainga ila pan Deo. * Ins 15.21Eine ga tikado bedane ngansa tiuatai ngan gau mao ga Tamag mao pade. Be labone nakeo pagimi ngan gid danga toa ne. Ta oangga iuot, eine ga matami nanan mambe nakeo pagimi ngan motean. Mugaeai ga inam, nakado gid posanga toa ne pagimi mao, ngansa gau namamado toman ngan gimi.”
Itautau Tutui ele naurata
Iesus ikeo pade bedane, “Teta pade gau nala pan Eaba toa isula gau, be eta ngan gimi ibeta gau ngan nala sida mao. Be nakado gid posanga toa ne pagimi, ta labone lolomi isat kapei. * Ins 14.16Be nakeo tautaunga pagimi, gau natnan gimi ngan lemi kemi aea. Gau manta nala, ngansa oangga nala mao, eine ami Luanga toa Itautau Tutui ga ila pagimi mao. Be oangga nala, eine ga nasula ei ga ila pagimi. Ta oangga inam, ei ga igal gid panua tanoeai lolod ngan led kadonga sasat, ga led pakakanga ngan nasinga kadonga tututui, ga ngan led selelenga sapaean. Ei ga igal lolod ngan led kadonga sasat, ngansa lolod matua ngan gau mao. 10 Be ei ga igal lolod ngan led pakakanga ngan kadonga tututui, ngansa gau nala pan Tamag, ta gimi ga agera gau pade mao. 11  * Ins 12.31Be ei ga igal lolod pade ngan led selelenga sapaean, ngansa eaba paeamao toa imugamuga ngan tano toa ne, Deo irau posanga motean ngan aea panasnga.
12  * 1Ko 3.1-2“Gau leg posanga busa maitne ngan keonga pagimi, be patautene irangrang ngan laborami ibada mao. 13 Be oangga Eaba posanga tautaunga aea toa Itautau Tutui inam, ei ga ipanasi gimi ngan posanga tautaunga toa ngada ne. Ngansa ei ga inasi ele kimnga mulian ngan kadonga posanga mao. Be ei ga iposa ngan saoa danga ilongo, ga ipalongo gimi ngan saoa danga ga iuot muriai. 14 Be ei ga isoa gau edag ga idae, ngansa ei ga ibada posanga togau ta ipalongo gimi ngan. 15 Danga toa ngada ne ton Tamag, eine gau togau. Tota nakeo ga Itautau Tutui ga ibada saoa posanga inam pagau, ta ipalongo gimi ngan.”
Gid aluagau led lolo isat eine ga ipul ei ga iuot tingelgel
16  * Ins 14.19Iesus ikeo pade bedane, “Teta pade gimi ga agera gau mao. Be teta pade ga kus ta agera gau pade.”
17 Ta ele aluagau tibeta pol ngan gid, “Ele posanga toa ne ipu madongan ta ikeo ga teta pade tagera ei mao, be teta pade ga kus ta tagera ei pade? Ga pade ikeo ga, ‘Gau nala pan Tamag,’ be posanga toa ne ipu madongan?” 18 Idio ta tikeo, “Ele posanga idil toa ne, ‘Teta pade,’ eine ipu madongan? Taoatai ngan saoa danga iposaposa ngan mao.”
19 Be Iesus iuatai mambe tiuangga tibeta ei ngan posanga idil toa ne ta ikeo pagid, “Patautene nakeo ga teta pade gimi ga agera gau mao, be teta pade ga kus ta agera gau pade. Gimi abetabeta pol ngan gimi ngan posanga idil toa ne, na? 20 Nakeo tautaunga pagimi, gimi ga atangtang ga matami isul isulug, be gid panua tanoeai ad ga tinid igelgel. Gimi ga lolomi isat, be lemi lolo isat toa ne ga ipul ei ga iuot tingelgel. 21 Matami nanan, taine iuangga ipopo gergeu, ei ilolo ede ga ede ngansa ele ado poponga aea ta iuot. Be oangga ipopo gergeu ga kus, tota imata sapian aea kadonga kulupu toa oa, ngansa itin igelgel ngan ipopo gergeu pau ga isulug ngan tano toa ne. 22 Toa bedaoa pade ngan gimi. Patautene lolomi isat, be gau ga nagera gimi pade. Ta gimi ga tinimi igelgel. Be irangrang ngan eaba eta ipalakaukau lemi tingelgel toa ne mao. 23  * Mt 7.7Ngan ado toaiua, gimi ga abeta gau ngan danga eta mao. Nakeo tautaunga pagimi, oangga abeta Tamag ngan saoa danga ngan gau edag, eine ga ikado ngan gimi. 24 Irangrang ngan labone, gimi abeta ngan danga eta ngan gau edag mao. Abeta ta abada, ta lemi tingelgel ga ila iuot lai.”
Iesus iasal eaba paeamao iura
25 Iesus ikeo pade bedane, “Gau nakado gid posanga toa ne pagimi be natatado ngan oanenga itna. Be ado ede ga inam, eine ga natado oanenga itna pagimi pade mao. Eine ga nakado posanga masaeai kekelen, ta napalongo gimi ngan Tamag. 26 Ngan ado toaiua, gimi ga abeta ei ngan gau edag. Be nakeo ga gau leg ipu eta ngan betanga ei ngan luanga gimi mao. 27  * Ins 14.21,23Ngansa Tamag tota ikim gimi. Ei ikim gimi ngansa gimi akim gau ga lolomi matua mambe gau nanam pan Deo. 28 Mugaeai namamado pan Tamag ga kus ta nasulug ga nanam tanoeai. Be labone natnan tano toa ne ta naluagau mulian pan Tamag.”
29 Ta ele aluagau tikeo pan, “Ega, patautene eao kado posanga masaeai, be tado oanenga itna mao. 30 Patautene gai aoatai mambe eao oatai ngan danga toa ngada ne, ta lem ipu eta ngan eaba sai ibeta go ngan posanga mao. Ngansa gai abeta go maitne, be eao keo pagai ngan saoa posanga ienono lolomaiai. Kadonga toa ne ikado gai ga lolomai matua mambe eao nam pan Deo.”
31 Ta Iesus ikeo pagid, “Patautene lolomi matua? 32  * Mt 26.31,56Ega, ado ede iuangga inam, be patautene iuot, eine ga tipare gimi ta ala ngan gimi kelede kelede lemi luma. Ta gimi ga atnan gau ta nadio kekelegau. Be tautaunga nadio kekelegau mao, ngansa Tamag imamado toman ngan gau.
33  * Ins 14.27, Ro 5.1, 1Io 5.4“Nakado gid posanga toa ne pagimi, ngansa nakim matami nanan gau ta lolomi itarui. Ngan tano toa ne, kadonga kulupulupu busa ikado ga lolomi ede ga ede. Be apamatua lolomi! Ngansa gau naeasal eaba paeamao toa imugamuga ngan tano toa ne.”

*16:2: Mt 24.9, Lu 6.22, Ins 9.22

*16:3: Ins 15.21

*16:7: Ins 14.16

*16:11: Ins 12.31

*16:12: 1Ko 3.1-2

*16:16: Ins 14.19

*16:23: Mt 7.7

*16:27: Ins 14.21,23

*16:32: Mt 26.31,56

*16:33: Ins 14.27, Ro 5.1, 1Io 5.4