15
Iesus eine abei oain tautaunga
Iesus ikeo pade bedane, “Gau eine abei oain tautaunga, be dadanga itama eine gau Tamag. * Mt 3.10Abei iboga isaoa ngan gau toa itautau mao, eine iket ga iduaea, be iboga isaoa toa itautau pidaede, eine isalud idanga etangada ta itautau iuot busa.


“Abei iboga isaoa ngan gau toa itautau mao, eine iket ga iduaea.”
Be gimi mambe abei iboga toa isalud ga iuot kemi na. Ngansa posanga toa nakado pagimi, eine ikado ga aot kemi. Manta atoi gau, ta gau ga natoi gimi. Abei iboga eta irangrang ngan itautau sapaean mao. Manta itoi itna ta itautau. Toa bedaoa pade ngan gimi. Oangga gimi atoi gau mao, eine ga lemi naurata itautau mao pade.
“Gau abei oain, be gimi ibogaboga. Oangga sai itoi gau ga gau natoi ei, eine ga itautau busa. Ngansa oangga gimi atnan gau, irangrang ngan akado danga eta mao. * Mt 7.19, 13.42Oangga sai itoi gau mao, ei mambe abei iboga toa titado ga iduaea. Ibogaboga bedane eine imalai ga imisi, ta tisuk ga kus ta titun. Oangga gimi atoi gau, ga leg posanga ienono pagimi, goibe abeta ngan saoa danga ta gimi ga abada. * Mt 5.16Manta lemi naurata itautau iuot busa ta ipasolan mambe gimi gau leg aluagau tautaunga. Toa bedaoa ta Tamag ga ibada edaeda kapei.
“Gau lolog ikim gimi, lalaede mambe Tamag ilolo ikim gau. Manta amamado ngan leg kimnga. 10  * Ins 14.15, 1Io 2.5Oangga anasnasi leg apu, eine ga amamado ngan leg kimnga, lalaede mambe gau nanasi Tamag ele apu ga namamado ngan ele kimnga. 11 Nakado gid posanga toa ne pagimi ngansa nakim leg tingelgel ienono pagimi, ta lemi tingelgel toa ne ga ila iuot lai. 12  * Ins 13.34Gau leg apu eine ga bedane: Manta akimkim pol ngan gimi, lalaede mambe gau nakimkim gimi. 13  * Ins 10.11, 1Io 3.16Oangga sai ikimkim iuaeoae ta ilongean ei ga imate ngan luanga gid, ele kadonga kimnga aea toa ne iuot kapei tau. Kimnga eta pade irangrang ngan iasal kimnga toaine mao. 14  * Mt 12.50Be oangga anasnasi leg apu, gimi eine oaeoaeg. 15 Mugaeai ga inam, naoatoato gimi leg paeaeanga, be labone mao. Eine ngansa paeaeanga iuatai ngan aea maron ele naurata mao. Be labone naoato gimi oaeoaeg, ngansa posanga toa ngada ne nalongo pan Tamag, eine napaoatai gimi ngan na. 16 Gimi asio gau mao. Be gau nasio gimi ta nadol gimi ga ala ta akado naurata ga itautau iuot. Be lemi naurata itautau toa ne ga ienono toa bedaoa ga ilalala ga ila. Be saoa danga gimi abeta Tamag ngan gau edag, ei ga ibada pagimi. 17  * Ins 13.34Gau leg apu eine ga bedane: Akimkim pol ngan gimi.”
Panua tanoeai ad ga timan gid aluagau ad isat
18 Iesus ikeo pade bedane, “Oangga panua tanoeai timan ami isat, manta aoatai kemi mambe mugaeai timan gau ag isat pade. 19  * Ins 17.14Oangga gimi panua tanoeai ami, eine gid panua tanoeai ad ga tikim gimi. Be tautaunga gimi tanoeai ami mao. Gau nasio gimi ta adio rol ngan gid panua tanoeai ad, ta ngan ipu toaine timan ami isat. 20  * Ins 13.16Matami nanan posanga nakado pagimi ga bedane, ‘Paeaeanga eta irangrang ngan iasal aea maron mao.’ Oangga tipaieiei gau, eine ga tipaieiei gimi pade. Be oangga tinasi gau leg posanga, eine ga tinasi gimi lemi posanga pade. 21 Be tiuatai ngan Eaba toa isula gau ne mao, tota tikado kadonga papaeamao toa ngada ne ngan gimi, ngansa lolomi matua ngan gau edag. 22 Oangga nanam ta nakado Tamag ele posanga pagid mao, eine ga led idil eta paeamao ngan pulnga murid ngan gau mao. Be labone tirangrang ngan tikarara gid mao. 23  * Lu 10.16Oangga sai iman ag isat, eine iman Tamag aea isat pade. 24 Mugaeai ga inam, eaba eta ikado gid uisinga mambe gau nakakado rabu ngan gid mao. Ta oangga nakado gid uisinga toa ne mao, eine led idil eta paeamao ngan pulnga murid ngan gau mao. Be labone tigera gid uisinga, ta timan gau ag isat ga Tamag aea isat pade. 25  * Sng 35.19, 69.4Be kadonga toa ne iuot ta iparangrang posanga ede tibode ngan led apu ga bedane, ‘Gid led ipu eta mao, be timan ag isat.’
26  * Ins 14.26“Be ami Luanga toa Itautau Tutui, ei Eaba posanga tautaunga aea. Gau ga nasula ei ta ila pagimi. Ei inam pan Tamag. Ta oangga ei inam, eine ga ipaola posanga ngan gau. 27 Be gimi pade ga apaola posanga ngan gau, ngansa gimi amamado toman ngan gau toa mugaeai ga inam.

*15:2: Mt 3.10

*15:6: Mt 7.19, 13.42

*15:8: Mt 5.16

*15:10: Ins 14.15, 1Io 2.5

*15:12: Ins 13.34

*15:13: Ins 10.11, 1Io 3.16

*15:14: Mt 12.50

*15:17: Ins 13.34

*15:19: Ins 17.14

*15:20: Ins 13.16

*15:23: Lu 10.16

*15:25: Sng 35.19, 69.4

*15:26: Ins 14.26