10
Oanenga itna ngan eaba imariala ngan sipsip
Iesus ikeo pade bedane, “Nakeo tautaunga pagimi, eaba sai idudunga ngan gid sipsip led ala aea atama mao, be idug ga idudunga ngan tibur eta pade, ei eaba lublubnga aea ga ipapaeaoa gid sipsip. Be eaba idudunga ngan ala aea atama, ei gid sipsip tamad. Eaba toa imariala ngan atama, ipokaka atama ngan ei, ta gid sipsip tilongo tamad ilinge. Be ei iuato gid sipsip kelede kelede edad, ta imugamuga ngan gid ga tiuot. Oangga ibada ele sipsip toa ngada oa ga tiuot ga kus, ei ga imuga ngan gid, ta ele sipsip tinasi ei, ngansa tiuatai ngan ilinge. Gid ga tinasi eaba eta pade mao, be eine ga tiaoa ngan ei, ngansa tiuatai ngan eaba eta pade ilinge mao.” Iesus itado oanenga itna toa ne, be gid panua tiuatai ngan saoa danga toa iposaposa ngan oa mao.
Idio ta Iesus ikeo pade, “Nakeo tautaunga pagimi, gau eine atama togid sipsip.

Louise Bass © 1994 The British and Foreign Bible Society
“Gau eine atama togid sipsip.”
* Jer 23.1-2, Ese 34.2-3Panua toa ngada oa tinam mugaeai ngan gau, eine gid panua lublubnga ad ga tipapaeaoa gid sipsip. Be gid sipsip tilongolongo gid mao. Gau eine atama. Oangga sai inam pagau ta idudunga, Deo ga ibada ei mulian. Ta ei ga idudunga ga iuot ngan atama toa oa. Ta somisomi ei ga iuotot ngan purup kemikemi eaneannga aea. 10 Eaba lublubnga aea ikim ilub gid sipsip, ga ipapaeabu ngan gid, ga ipapamate gid. Ei inama ngan ipu eta pade mao. Be gau nanam ngan badanga madonga kemi pagid. Ta madonga kemi toa oa eine kemi ga kemi tau ga ilalala ga ila.
11  * Sng 23.1, PM 7.17“Gau sipsip tamad kemi. Sipsip tamad kemi ilongean ei mulian ga imate ngan luanga gid. 12  * PA 20.29Be eaba sai iboko pat pan sipsip tamad, ei sipsip tamad mao. Ei irangrang ngan imariala kemi ngan gid sipsip mambe sipsip tamad mao. Tota oangga igera kaua saksak inam, eine ga itnan gid ga tidio, be iaoa ga ila. Ta kaua saksak ga ian gid ga ipare gid alele. 13 Eaba toa oa iaoa ngansa ei iboko pat, ta imata ila ngan gid sipsip mao.
14 “Gau sipsip tamad kemi. Gau naoatai ngan leg sipsip, ga leg sipsip tiuatai ngan gau, 15  * Mt 11.27, 1Io 3.16lalaede mambe Tamag iuatai ngan gau, ga gau pade naoatai ngan ei. Ta nalongean gau ga namate ngan luanga gid sipsip. 16  * Ais 56.8, Ese 34.23Be gau leg sipsip padengada toa tienono gadudunga ngan ala toa ne mao. Ta gau manta nabada gid pade ga tinama. Tota gid ga tilongo lingeg ta tiuot sipsip iaoa kelede ga tamad kelede pade. 17  * Plp 2.8-9Tamag ilolo ikim gau ngan ipu ga oaine: Nalongean gau mulian ga namate ngan luanga gid sipsip, ga kus ta nadae mulian pade. 18 Irangrang ngan eaba eta ipamate gau sapaean mao. Oangga nalongean gau ga namate, ta io. Gau urag kapei ngan longeannga gau ga namate, ga urag kapei ngan daenga mulian pade. Ngansa Tamag irenren pagau toa bedaoa.”
19 Io, ngan gid posanga toa ne, gid Iuda timapoga ga tiuot iaoa rua pade. 20 Busa ngan gid tikeo ga, “Iriau paeamao ienono ngan ei ta imangamanga. Ikamado ga gimi alongo ele posanga?”
21 Be padengada tikeo ga, “Posanga toa ne inam pan eaba eta toa iriau paeamao ienono ngan ei ne mao. Irangrang ngan iriau paeamao ikado eaba imata ikila ga igeragera pade? Mao tau!”
Gid Iuda timan Iesus aea isat
22 Ngan ado toaiua, gid Iuda led eaneannga iuot Ierusalem ngan Matad Nanan Deo ele Luma Ilolo aea Silenga. Eiua aoara lolo. 23 Be Iesus ilalala gadudunga ngan Deo ele luma aea ala boloma ngan Naparpar ton Solomon. 24 Be gid Iuda tinam tibalil ngan ei ta tikeo, “Ngeda be eao patarui lolomai ta keo pagai ngan eao sai? Oangga eao Kristus* Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16., manta posa masaeai pagai.”
25 Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Gau nakeo pagimi na, be gimi lolomi matua ngan gau mao. Gid uisinga nakakado ngan Tamag ieda, eine ipasolan gimi mambe gau sai. 26 Be gimi lolomi matua mao, ngansa gimi eine gau leg sipsip mao. 27 Gau leg sipsip tilongo lingeg. Gau naoatai ngan gid, ta gid tinasi gau. 28  * Ins 3.16, 6.39Ta gau nabada madonga kemi somisomi aea pagid, ta irangrang ngan eta ngan gid iduaea mao ga ilalala ga ila. Irangrang ngan eaba eta ipaeaoa gid toa bagegeai ne mao. 29 Tamag toa ibada gid ga tinam pagau, ei kapei ngan panua toa ngada ne. Eaba eta irangrang ngan ipaeaoa gid Tamag ibageai mao. 30 Gau ga Tamag aot kelede.”
31 Io, gid Iuda tibada pat pade ta tiuangga tirau ei, 32 be Iesus ikeo pagid bedane, “Gau napasolan gimi ngan naurata kemikemi busa iuot ngan Tamag iura. Be gimi aoangga arau gau ngan naurata isaoa?”
33  * Wkp 24.16Ta gid Iuda tikeo, “Gai arau go ngan naurata eta ngan gid naurata toa kemikemi ne mao, be aoangga arau go ngansa eao paeabu ngan Deo ieda ta keo ga ot mambe Deo, be eao eababa.”
34  * Sng 82.6Ta Iesus ikeo pagid, “Posanga ga oaine tibode ga idae ngan lemi apu. Be gimi aoatai mao? Ikeo ga bedane, ‘Gau nakeo ga gimi aman deo.’ 35 Gita taoatai mambe Deo ele laulau aea posanga eta irangrang ngan itap sapaean mao. Be Deo ikado posanga toa ne ga ila pagid madidnga. Tota oangga iuato gid deo, 36 ikamado ga gimi akeo ga gau napaeabu ngan Deo ieda ngan oatonga gau mulian Deo Inat? Ngansa Deo idol ele ul ngan gau ta isula gau ga nanam tanoeai. 37 Oangga nakakado Tamag ele naurata mao, goibe lolomi matua ngan gau mao. 38  * Ins 14.10-11Be gau nakakado ele naurata. Tota oangga lolomi matua ngan gau mao, goibe lolomi matua ngan gid uisinga, ta irangrang ngan aoatai kemi mambe Tamag imamado pagau, ga gau namamado pan Tamag.” 39 Io, titoba ngan lukunga ei pade, be ei itir baged ga ila.
40  * Ins 1.28Ei iluai mulian ta iuore ngan eau Iordan, ta ila ngan tibur toa Ioanes ipaliliu gid panua ngan mugaeai. Ei idio imamado toa eoa 41 be panua busa tilagalaga pan. Ta tikeo bedane, “Tautaunga Ioanes ikado uisinga eta iman kilala mao, be posanga toa ngada oa ikado ngan eaba toa ne eine tautaunga.” 42 Ta ngan tibur toa oa panua busa lolod matua ngan Iesus.

*10:8: Jer 23.1-2, Ese 34.2-3

*10:11: Sng 23.1, PM 7.17

*10:12: PA 20.29

*10:15: Mt 11.27, 1Io 3.16

*10:16: Ais 56.8, Ese 34.23

*10:17: Plp 2.8-9

*10:24: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*10:28: Ins 3.16, 6.39

*10:33: Wkp 24.16

*10:34: Sng 82.6

*10:38: Ins 14.10-11

*10:40: Ins 1.28