9
Iesus ikado kemi eaba imata ikila
Idio ta Iesus ilalala ga ila be igera eaba ede imata ikila toa aea popongai ga inam. * Ese 18.20, Lu 13.2,4Ta ele aluagau tibeta ei, “Eaba paoatainga am, sai ikado kadonga sat, eaba toa ne, mao itna ga itama, ta imata ikila toa aea popongai ga inam?”
* Ins 11.4Ta Iesus ikeo, “Eaba toa ne ikado kadonga sat mao, ga itna ga itama tikado mao pade. Be danga toa ne iuot ta irangrang ngan Deo ele naurata iuot masaeai ngan ei. Patautene tibur ado, ta gita manta takado naurata ton Eaba toa isula gau. Ngansa oangga bong inam, irangrang ngan eaba eta ikado naurata mao. * Mt 5.14, Ins 8.12Oangga namamado tanoeai maitne, gau mambe taranga ngan gid panua tanoeai ad.”
* Mk 8.23Io, ikeo bedane ga kus, ta ipla ga isulug tanoeai, ta ibul imau toman ngan tano. Ga kus ta isama tano maraka toa oa ga idae eaba toa oa imatai. Ta ikeo pan bedane, “La men matam ngan liu Siloam.” (Edaeda Siloam ipu eine “Tisula ei.”) Tota ila imen imata, ga kus ta iluai mulian ga inam, be imata iuot kemi.
Be ele panua tuangai ga gid panua toa tigera ei mugaeai mambe eaba gaugaunga aea, tikeo bedane, “Eaba sai toa oa? Eine eaba toa imamado ga igaugau danga sisid ne?” Panua edengada tikeo, “Be. Ei tota nena.”
Be padengada tikeo ga, “Mao. Eina eaba ede pade, be imata lalaede mambe ei.”
Be ei ikeo, “Mao. Gau tota eko!”
10 Ta tibeta ei, “Be matam iuot kemi ne madongan?”
11 Ta ikoli led posanga, “Eaba tiuato Iesus ibul tano toman ngan imau ta isama ngan matag, ta ikeo pagau bedane, ‘La ngan liu Siloam ta men matam.’ Tota nala namen matag ta nageragera pade!”
12 Ta tibeta ei, “Eaba toa ne sida?”
Be ikeo, “Gau naoatai mao.”
13 Io, tibada eaba toa mugaeai imata ikila oa ga ila pagid Parisi. 14 Be Iesus ele kadonga ngan bulnga tano ga iuot maraka ga keminga eaba oa imata, eine iuot ngan Ado Earainga aea. 15 Ta gid Parisi pade tibeta ei, “Eao matam iuot kemi ne madongan?”
Ta ikeo pagid, “Ei isama tano maraka ngan matag, ga kus ta namen matag, tota nageragera pade.”
16 Ta Parisi edengada tikeo bedane, “Eaba toa ne inam pan Deo mao, ngansa ei inasi apu ngan Ado Earainga aea mao.”
Be padengada tikeo, “Irangrang ngan eaba kadonga sat aea ikado gid uisinga bedane pade? Mao tau!” Tota timapoga ga tiuot iaoa rua.
17  * Ins 4.19Idio ta tipul matad ga ila pan eaba toa mugaeai imata ikila oa, ta tibeta ei pade bedane, “Eao keo mado ngan ei? Ngansa eao matam toa na ei ikado kemi.”
Ta ikeo, “Ei eaba ibada Deo iaoa.”
18 Be gid madidnga togid Iuda tiadi mambe mugaeai ei imata ikila mao. Tiuangga ei ipakaka ngan imata iuot kemi. Tiadi bedaoa ga irangrang ngan tibaba itna ga itama ga tinam. 19 Ta tibeta gisirua bedane, “Eaba toa ne lemi gergeu? Ta gimi akeo ga ei imata ikila toa aea popongai ga inam, eine tautaunga na? Be ikamado ga labone igeragera pade?”
20 Ta itna ga itama tikoli led posanga bedane, “Gai aoatai mambe eaba toa ne gai lemai gergeu. Ga pade aoatai mambe ei imata ikila toa aea popongai ga inam. 21 Be labone ikamado ga igeragera pade, mao sai ikemi imata, eine gai aoatai mao. Gimi abeta ei. Ei kapei ta irangrang ngan ikado posanga ngan ei mulian.” 22 Itna ga itama tikeo bedane ngansa timataud gid madidnga togid Iuda. Ngansa mugaeai gid madidnga toa oa tirau posanga ta tikeo ga oangga sai iuaoa ngan Iesus mambe ei Kristus* Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16., ei ga irangrang ngan ila ilup toman ngan gid ngan luma raring aea pade mao. 23 Ngan ipu toaine ta itna ga itama tikeo, “Ei kapei o. Gimi abeta ei.”
24 Io, tibaba eaba toa imata ikila oa parua aea pade ta tikeo, “Eao manta kado lem posanga tautaunga ta soa Deo ieda. Gai aoatai mambe eaba toa na kadonga sasat aea.”
25 Ta ei ikoli led posanga bedane, “Oangga ei eaba kadonga sasat aea, mao be ei eaba kadonga sasat aea mao, eine gau naoatai mao. Danga kelede gau naoatai ga bedane: Mugaeai gau matag ikila, be labone nageragera pade.”
26 Ta tibeta ei, “Ei ikado mado ngan eao? Ikado ga matam pal madongan?”
27 Ta ikeo pagid, “Gau nakeo pagimi na, be gimi alongo mao. Ikamado akeo ga alongo pade? Gimi aoangga aot ele aluagau pade na?”
28 Tota gid Parisi tidaba ei ta tikeo, “Eao sakirkir, aluagau ton eaba toa na! Be gai Moses ele aluagau. 29 Gai aoatai mambe Deo iposa pan Moses. Be eaba toa na, gai aoatai ngan ei inam sida mao.”
30 Ta eaba toa oa ikoli led posanga bedane, “Gau namatala tau ngan lemi posanga! Ikamado ga aoatai ngan ei inam sida mao? Ei ikado ga matag pal! 31  * Sng 34.15Gita taoatai mambe Deo ilongolongo gid panua kadonga sasat ad mao. Be ei ilongo eaba sai ilolon ngan ei ga inasnasi ele kimnga. 32 Mugaeai tau ga inam, talongo ato eta ngan eaba imata ikila toa aea popongai ga inam, ga kus ta tikado ga imata pal pade? Mao tau! 33 Oangga Deo isula eaba toa ne ga inama mao, ei ga irangrang ngan ikado danga eta mao.”
34  * Sng 51.5Ta gid Parisi tikoli ele posanga bedane, “Kadonga sat ibul go toa am popongai ga inam labone! Be eao oangga paoatai gai na?” Tota tisuk ei ga iuot ga ila.
Panua lolod matua ngan Iesus mao, gid mambe panua matad sususu
35 Iesus ilongo mambe tisuk eaba toa oa ga iuot. Tota ila iuot pan ta ikeo, “Eao lolom matua ngan Eaba Inat?”
36 Ta eaba toa oa ibeta ei bedane, “Maron, ei sai toa? Keo pagau ta lolog matua ngan ei.”
37 Ta Iesus ikeo, “Eao gera ei na. Gau tota naposaposa toman ngan eao ne.”
38 Ta eaba toa oa ikeo, “Maron, gau lolog matua ngan eao.” Tota ikor iae ta isoa ieda.
39 Ta Iesus ikeo, “Gau nanam tanoeai ngan patutuinga gid panua ad posanga. Toa bedaoa ta gid panua matad sususu ga tigeragera pade, be gid panua tikeo ga matad kemi, eine ga tiuot mambe panua matad sususu.”
40  * Mt 15.14Be gid Parisi edengada toa timamado, tilongo bedaoa ta tikeo, “Ikamado? Eao keo ga gai pade matamai sususu na?”
41 Ta Iesus ikeo pagid, “Oangga matami sususu, eine ga lemi kadonga sat eta mao. Be labone gimi akeo ga matami kemi, tota lemi kadonga sat ienono maitne.”

*9:2: Ese 18.20, Lu 13.2,4

*9:3: Ins 11.4

*9:5: Mt 5.14, Ins 8.12

*9:6: Mk 8.23

*9:17: Ins 4.19

*9:22: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*9:31: Sng 34.15

*9:34: Sng 51.5

*9:40: Mt 15.14