13
Eaba ipul ilolo mao, ei ga imate
Ngan ado toaiua, panua edengada timamado be tikeo pan Iesus ngan gid panua Galili ad toa Pailat ele madidnga tirau gid ga timate ngan ado imata toa tikakado led tenainga ga ila pan Deo. * Ins 9.2Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Gimi aoangga gid panua Galili ad toa ne led kadonga sasat iasal kadonga sat togid panua Galili ad padengada, ta kadonga paeamao toa ne iuot ngan gid na? Nakeo pagimi, eine mao. Be oangga gimi apul lolomi mao, gimi toa ngada ne ga amate toa bedaoa pade. Be panua sangaul igegea lima ga tol toa timate ngan luma mamarae Siloam itap ga ipatae gid, gimi aoangga led idil papaeamao iasal idil papaeamao togid panua padengada timamado Ierusalem na? Nakeo pagimi, eine mao. Be oangga gimi apul lolomi mao, gimi toa ngada ne ga amate toa bedaoa pade.”
Oanenga itna ngan abei itautau mao
Iesus itado oanenga itna bedane, “Eaba ede iarum abei fik aea dadangai. Idio ta inam ngan ilonga abei itautau, be mao. * Lu 3.9Ta ikeo pan eaba toa imariala ngan dadanga bedane, ‘Ega, ngan rai tol gau nanam ngan ilonga abei fik toa ne itautau, be naot ngan eta mao. Ged ga isulug. Ikamado ga ipaeabu ngan tano toa ne imona?’
* 2Pe 3.9,15“Be paeaeanga toa oa ikoli ele posanga bedane, ‘Maron, tnan ga idio ngan rai keleta pade bua, ta gau ga nasuk tano ga idae ngan ipu ga nadol bulmakao itae ngan. Ta oangga rai muriai itautau, eine kemi. Be oangga mao, tota ged ga isulug.’ ”
Ngan Ado Earainga aea Iesus ikado kemi taine ede aea dibala
10 Ngan Ado Earainga aea, Iesus ipapaoatai gid panua luma raring aea ede iloleai. 11 Be taine ede imamado. Iriau paeamao ital ei ga ibeberonga ngan aea rai sangaul igegea lima ga tol. Ta irangrang ngan imadid tutui mao. 12 Be Iesus igera ta ibaba ei ga inam ta ikeo, “Taine, gau napola go ta dibala toa ne ipakala go pade mao.”


“Taine, gau napola go ta dibala toa ne ipakala go pade mao.”
13 Tota idol ibage ga idae ngan ei, be mole mao idae imadid tutui ta isoa Deo ieda.
14  * IM 20.9-10, Lo 5.13-14Be madidnga ngan luma raring aea ilolo bake, ngansa Iesus ikemi dibala ngan Ado Earainga aea. Ta ikeo pagid ipom bedane, “Ado lima ga ede eine ado naurata aea. Gimi anama ngan gid ado toa oa, ta tikemikemi ami dibala, be anama ngan Ado Earainga aea mao.”
15  * Lu 14.5Be Maron ikoli ele posanga bedane, “Gimi panua pakakanga ami! Ngan Ado Earainga aea gimi kelede kelede ala pagid lemi bulmakao mao donki ad lumaeai ta apola ad oaro ta abada gid ga tila tiun eau. 16 Be taine toa ne ei iaoa kelede pan Abraam pade, be Satan ipakala ei ngan aea dibala ngan rai sangaul igegea lima ga tol. Ta oangga napola ei ngan Ado Earainga aea ngan danga toa ipakala ei ne, gimi agera mambe itutui mao?”
17 Iesus iposa toa bedaoa, ta aea miri itamatama toa ngada oa maeamaea gid. Be gid ipom tinid igelgel ngan gid danga kemikemi ei ikakado.
Oanenga itna ngan mastet ipuapua
(Mateus 13.31-32, Markus 4.30-32)
18 Idio ta Iesus ikeo, “Madonga Deo ibageai eine mambe saoa toa? Eine ga natado saoa oanenga itna ngan? 19 Eine mambe mastet ipuapua eaba ede ibada ta iarum aea dadangai. Idio ta ipara ga idae ta iuot mambe abei kapei ede, ta gid man tinam tirau ad luma ngan ibogaboga.”
Oanenga itna ngan yis
(Mateus 13.33)
20 Iesus ikeo pade bedane, “Nakeo ngan madonga Deo ibageai, be eine mambe saoa toa? 21 Eine mambe yis toa taine ede ibada ta ibul toman plaoa iuon ngan tabla kapeipei tol. Ga kus ta plaoa toa ngada oa isum ga idae kapei.”
Manta adudunga ngan atama kakauede
(Mateus 7.13-14,21-23)
22 Iesus ilalala ga ila Ierusalem, be toa edapeai oa ila ngan gid tuanga kapeipei ga gereirei ta ipapaoatai gid panua. 23 Ta eaba ede ibeta ei bedane, “Maron, Deo ga ibada mulian panua pidaede mon, mao madongan?”
Ta ikeo pagid, 24 “Gimi manta urami pakpakia ta adudunga ngan atama kakauede, ngansa nakeo pagimi, panua busa ga titoba ngan tidudunga, be tirangrang mao. 25  * Mt 25.10-12Ngansa oangga luma itama idae ta isaisai atama toa oa, eine gimi ga amadid gaot ta atintin atama ta aeansaban bedane, ‘Maron, repe atama ngan gai.’
“Be ei ga ikeo pagimi bedane, ‘Gau naoatai ngan gimi mao. Gimi sida ga anam?’
26 “Ta gimi ga akeo, ‘Gai aeanean ga aunun toman ngan go, be eao madmadid lemai melemeleai ta papaoatai gai.’
27  * Sng 6.8“Be ei ga ikeo pagimi, ‘Gau naoatai ngan gimi mao. Gimi sida ga anam? Gimi panua toa anasnasi kadonga papaeamao, gimi toa ngada ne ala aluai ngan gau!’
28  * Mt 8.11-12“Ta gimi ga atangtang ga luomi kek ga kek ngan ado toaiua, ngansa gimi ga agera Abraam ga Aisak ga Iakop ga gid panua tibada Deo iaoa timamado Deo ibageai. Be gimi, eine ga tisere gimi ga ala gaot. 29  * Sng 107.3Gid panua ga tinam ado ele parangai ga ado ele dilngai ga not ga saut pade, ta tibada gid mul ngan eaneannga kapei ngan madonga Deo ibageai. 30  * Mt 19.30Be ega, ngan kadonga toaine, panua busa toa edad kapei labone, muriai edad ga isulug. Be panua busa toa edad mao labone, muriai edad ga iuot kapei.”
Iesus ilolo isat ngan tuanga Ierusalem
(Mateus 23.37-39)
31 Ngan ado imata toaiua, gid Parisi idanga ede tila pan Iesus ta tikeo, “Eao tnan tibur toa ne, ta la ngan tibur eta pade, ngansa Erot iuangga ipamate go.”
32 Be ei ikeo pagid, “Ala ta akeo pan kaua saksak toa na bedane: Ega, gau ga nasere iriau papaeamao ga nakemi gid panua ad dibala labone ga sabale. Be ngan ado tol aea, gau ga napasala leg naurata toa ngada ne tanoeai. 33 Goibe saoa danga iuotot, gau ga matag tutui ngan leg naurata labone ga sabale ga bong rua. Ngansa eaba sai toa ibada Deo iaoa, irangrang ngan imate gaot ngan tuanga Ierusalem mao.
34 “O Ierusalem, Ierusalem, gimi apapamate gid panua tibada Deo iaoa. Ga gid panua toa Deo isula gid ga tila pagimi, gimi araurau gid ngan pat ga timate. Somisomi naoangga napaluplup gimi ga namariala kemi ngan gimi mambe kokako taine ipaluplup inatnat ibagbage ibuloloeai, be tinimi ngan mao. 35  * Sng 118.26Ega, Deo ga itnan lemi tuanga ta adio sapaean. Be gau nakeo pagimi, gimi ga agera gau pade mao ga ila irangrang ngan ado toaiua gimi akeo, ‘Maron ipamatua eaba toa ne ta isula ei ga inama ngan ei ieda.’ ”

*13:2: Ins 9.2

*13:7: Lu 3.9

*13:8: 2Pe 3.9,15

*13:14: IM 20.9-10, Lo 5.13-14

*13:15: Lu 14.5

*13:25: Mt 25.10-12

*13:27: Sng 6.8

*13:28: Mt 8.11-12

*13:29: Sng 107.3

*13:30: Mt 19.30

*13:35: Sng 118.26