20
Deo ele apu kapeipei sangaul
Ta Deo ikado posanga toa ngada ne ga bedane,
“Gau Maron Deo togo, toa nabada go ga tnan Isip. Ngan tibur toa oa mugaeai tipakala go ta eao kakado led naurata paeaeanga.
 
“Irangrang ngan deo eta pade iman am deo mao. Gau kekelegau naman am Deo.
 
* IM 34.17, Wkp 19.4, 26.1, Lo 4.15-18, 27.15“Irangrang ngan eao kado lem deo eta aea namer mao. Be kado danga eta pade aea namer mao pade. Danga eta ienono buburiai, mao tanoeai, mao ngan eau gadio tanoeai, irangrang ngan eao kado aea namer mao. * IM 34.6-7, Nam 14.18, Lo 7.9-10Be irangrang ngan eao kor aem ngan gid deo padengada mao ga soa edad mao pade. Ngansa gau, Maron Deo togo, naparpar tau ta irangrang ngan nalongean deo eta pade ibada mulig mao. Be sapadua lolod paeamao ngan gau, gid led idil paeamao ienono matageai, ta gau ga napanas gid ngan led kadonga sat ga napanas led gergeu ga tibutibud ga led sasasa pade. Be sapadua lolod ikim gau ga tinasnasi leg apu, gau ga lolog ikim gid pade ga nanasi kadonga mata tutui aea pagid toman ngan led gergeu ga tibutibud ga ila irangrang ngan led panua iaoa bunoringring muriai ngan gid.
 
* Wkp 19.12“Irangrang ngan eao oato am Maron Deo ieda sapaean mao. Ngansa gau Maron ga napanas sapadua toa tiuatoato edag sapaean.
 
* IM 16.23-30, 31.12-14“Eao manta matam nanan kemi Ado Earainga aea ta lolon ngan ado toa oa aea ul. * IM 23.12, 31.15, 34.21, 35.2, Wkp 23.3Ngan ado toa lima ga ede ne, eao ga kado lem naurata toa ngada ne. 10 Be ado lima ga rua aea, eine Ado Earainga aea ton am Maron Deo. Ngan ado toaiua, irangrang ngan eao kado naurata eta mao. Be lem gergeu arangaranga ga taine, ga lem paeaeanga arangaranga ga taine, ga lem masilau mud, ga panua ngan tibur padengada toa timamado pago, gimi toa ngada ne arangrang ngan akado naurata eta ngan ado toaiua mao. 11  * OM 2.1-3, IM 31.17Ngansa ngan ado toa lima ga ede oa mugaeai, gau Maron nakado bubur ga tano ga tad ga danga toa ngada ne ienono ngan ga iuot. Be naearagau ngan ado lima ga rua aea. Tota gau Maron nakado posanga kemi ngan pamatuanga Ado Earainga aea ta nadol leg ul ngan ado toa oa.
 
12  * Lo 27.16, Mt 15.4, 19.19, Mk 7.10, 10.19, Lu 18.20, Ep 6.2,3“Manta lolon ngan tamam ga tnam ta nasi linged. Oangga eao kado toa bedaoa, eine eao ga mamado mole ngan tano toa am Maron Deo iuangga ipan ga iman am.
 
13  * OM 9.6, Wkp 24.17, Mt 5.21, 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20, Ro 13.9, Jms 2.11“Irangrang ngan eao pamate eaba ede pade mao.
 
14  * Wkp 20.10, Mt 5.27, 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20, Ro 13.9, Jms 2.11“Irangrang ngan eao paeabu ngan oainga ngan kadonga arala mao.
 
15  * Wkp 19.11, Mt 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20, Ro 13.9“Irangrang ngan eao lublub mao.
 
16  * IM 23.1, Mt 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20“Oangga eao madid ngan posanga, irangrang ngan eao pakaka ta sol lem eaba ede pade ngan posanga sapaean mao.
 
17  * Ro 7.7, 13.9“Irangrang ngan eao ngale ga kim luma ton eaba ede pade mao, ga ngale ga kim iadaoa mao, ga ngale ele paeaeanga arangaranga ga taine mao, ga ngale ele bulmakao ga donki mao, ga ngale ele danga sisid padengada mao pade.”
Gid panua timataud Deo
18  * Ibr 12.18-19Be gid panua tilongo taule itang ga pelaka ele tandanga, ga tigera gla isamil alele ga basu puk ga idae lusiai, tota timataud kapei ga tisamimi. Ta kos ga tiluagid ta timadid aluai tede ngan lusi 19 ta tikeo pan Moses, “Kemi ngan eao kekelego posa pagai ta alongo. Be kado Deo iposa ga inam pagai ta amate.”
20 Be Moses ikeo pagid, “Amataud mao. Deo inam ngan tobanga gimi. Toa bedaoa ta alolon ngan ei, ta irangrang ngan akado kadonga sasat mao.”
21 Io, gid panua timadmadid aluai tede maitne, be Moses ilalala ga ingata laulau kusuksuk toa Deo imamado ngan.
Deo ele apu ngan gid deo ad namer ga gid popou tenainga aea
22 Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Keo pagid panua Israel ga bedane, ‘Gimi agera ngan matami ta aoatai mambe gau namamado buburiai ta naposaposa pagimi. 23 Tota irangrang ngan akado deo eta pade ga itlan gau mao. Be gimi akado lemi deo eta aea namer ngan gol ga silva mao.
24 “ ‘Abada tano ta akado ngan leg popou tenainga aea, ta arau lemi sipsip ga meme ga bulmakao ngan, ta timan lemi tenainga ga inam pagau. Edengada adol ga idae dingaeai, ta dinga inono ga timomout ga kus, be padengada iman tenainga eaneannga aea ngan gitaingada loloda kelede. Ngan tibur isaoa nadol ngan gimi asoa edag ngan, gau ga nanam pagimi ta nakado kemi ngan gimi. 25  * Lo 27.5-7, Jos 8.31Be oangga akado leg popou tenainga aea ngan pat, irangrang ngan akado ngan gid pat toa panua tiket oa mao. Ngansa oangga aket pat ngan danga eta mambe kabasi, eine gimi apaeabu ngan, ta irangrang ngan adol ngan leg popou tenainga aea mao.

Horace Knowles © 1954, 1967, 1972, 1995 The British and Foreign Bible Society
“Irangrang ngan akado popou tenainga aea ngan gid pat toa panua tiket mao.”
26 Be irangrang ngan akado leg popou tenainga aea ga idae gadae mao. Ngan kado ta aeasi ngan tete ga adae ta panua tigera tinimi.’ ”

*20:4: IM 34.17, Wkp 19.4, 26.1, Lo 4.15-18, 27.15

*20:5: IM 34.6-7, Nam 14.18, Lo 7.9-10

*20:7: Wkp 19.12

*20:8: IM 16.23-30, 31.12-14

*20:9: IM 23.12, 31.15, 34.21, 35.2, Wkp 23.3

*20:11: OM 2.1-3, IM 31.17

*20:12: Lo 27.16, Mt 15.4, 19.19, Mk 7.10, 10.19, Lu 18.20, Ep 6.2,3

*20:13: OM 9.6, Wkp 24.17, Mt 5.21, 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20, Ro 13.9, Jms 2.11

*20:14: Wkp 20.10, Mt 5.27, 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20, Ro 13.9, Jms 2.11

*20:15: Wkp 19.11, Mt 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20, Ro 13.9

*20:16: IM 23.1, Mt 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20

*20:17: Ro 7.7, 13.9

*20:18: Ibr 12.18-19

*20:25: Lo 27.5-7, Jos 8.31