7
Iesus iselele gid madidnga ngansa tinasi Deo ele posanga mao
(Mateus 15.1-9)
Idio ta gid Parisi ga gid madidnga edengada apu ad titnan Ierusalem ta tila tiluplup pan Iesus. * Lu 11.38Gid tigera ele aluagau edengada tianean be tisigiri baged mao, ta tiselele Iesus. (Ngansa gid Parisi ga gid Iuda toa ngada oa tinasnasi tibutibud led nasinga, ta oangga tisigiri baged mao, irangrang ngan tian mao. * Mt 23.25Ga oangga tila ngan tibur oalo aea ta tiluagid led lumaeai, be tisigiri tinid aea muk mao, eine irangrang ngan tian mao pade. Tinasi led nasinga busa bedaoa ta tisigiri ad loba ga eaupat ga ulo ga mulid.)

Louise Bass © 1994 The British and Foreign Bible Society
Gid Parisi led nasinga ngan sigiringa imata ede ga ede.
Tota gid Parisi ga madidnga apu ad tibeta ei bedane, “Ikamado ga lem aluagau tinasi tibutibuda led nasinga ngan bageda aea sigiringa mao, be tianean sapaean?”
* Ais 29.13Ta ei ikeo pagid bedane, “Mugaeai Aisaia ibada Deo iaoa tutui ngan gimi panua pakakanga ami ta ibode bedane,
 
“ ‘Gid panua toa ne tilolon ngan gau ngan aoad kekelen,
be lolod inam pagau tautaunga mao.
Gid tisoa edag sapaean.
Tikado paoatainga ngan gid eababa led posanga
ta tikeo ga eine Deo ele apu.’
 
Gimi atnan Deo ele apu, be akisi matua gid eababa led nasinga.”
Ta ikeo pade bedane, “Gimi anasi kemi nasinga togid tibutibumi, be apaki tangami ngan Deo ele apu. 10  * IM 20.12, 21.17, Lo 5.16Nakeo pagimi bedane ngansa mugaeai Moses ikeo, ‘Eao manta lolon ngan tamam ga tnam ta nasi linged,’ ga ‘Oangga sai iposa paeamao ngan itama, mao ngan itna, ei ga imate.’ 11 Be gimi akeo ga oangga sai ikim, kemi ngan ikeo pan itama ga itna bedane, ‘Leg pat toa mugaeai ienono ngan luanga gimirua, gau nasio ga iuot korban.’ (Posanga idil toaine ipu bedane: Deo ele tenainga.) 12 Ta panua tinasi lemi kadonga toa ne ta tirangrang ngan tilua tamad ga tnad mao. 13 Tota ngan lemi nasinga, gimi akado ga Deo ele posanga iman danga buligaliga. Gimi abada nasinga toa ne pagid tibutibumi ta apaoatai lemi gergeu ngan pade. Be lemi kadonga toa bedaoa imata ede ga ede.”
Iesus iposa ngan gid danga ikado gita ga taot paeamao Deo imatai
(Mateus 15.10-20)
14 Idio ta Iesus ibaba gid ipom ta tinam pan pade ta ikeo pagid, “Gimi toa ngada ne alongo kemi leg posanga ga abada oatainga ngan. 15-16  * PA 10.14-15Gid danga ienono gaot ngan eaba ga idudunga iaoai, irangrang ngan ikado ei ga iuot paeamao Deo imatai mao. Be gid danga toa ienono eaba iloleai ga iuot, tota ikado ei ga iuot paeamao Deo imatai.”* Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain toaine ga bedane: 16 Eaba sai itanga, manta ilongo kemi posanga toaine.
17 Idio ta itnan gid ipom toa oa ga tidio ta idudunga lumaeai. Be ele aluagau tibeta ei ngan oanenga itna toa ne ipu. 18 Ta ikeo pagid, “Ikamado? Gimi pade laborami ibada maitne? Manta gimi aoatai bedane: Saoa danga ienono gaot ngan eaba ga idudunga iaoai, eine irangrang ngan ikado ei ga iuot paeamao Deo imatai mao. 19 Eine ngansa idudunga tautaunga eaba iloleai mao, be idudunga iapai ta inasi edap sakir aea.” (Ngan posanga toa ne, Iesus ikeo ga annga toa ngada ne kemi ngan eaneannga.)
20 Ta ikeo pade bedane, “Be gid danga ienono eaba iloleai ga iuot, tota ikado ei ga iuot paeamao Deo imatai. 21 Ngansa gid danga inam eaba iloleai ga iuot, eine gid danga ga bedane: matad nanan danga papaeamao, ga kadonga iriau aea, ga lublubnga, ga raunga panua ga timate, 22 ga kadonga arala, ga mogal buda, ga lolod papaeamao, ga pakakanga, ga nasinga kadonga mambe kaua, ga mata galgal, ga dabanga sat, ga kadonga parimnga, ga kadonga mangamanga. 23 Gid danga papaeamao toa ngada ne ienono panua lolodeai ga iuot, ta ikado gid ga tiuot paeamao Deo imatai.”
Taine alu ede pade aea ilolo matua ngan Iesus
(Mateus 15.21-28)
24 Idio ta Iesus idae ta itnan tuanga toa oa ta ila ngan tibur togid panua Tair ad. Ei idudunga ngan luma ede, be itin ngan panua tiuatai ngan ei mao. Be ei irangrang ngan imumul mao. 25 Mole mao taine ede ilongo posanga ngan ei ta ila ikor iae boloma pan. Ele gergeu taine, iriau paeamao ienono ngan ei. 26 Be taine toa oa Iuda aea mao. Ei tibur Ponisia aea ngan tibur kapei Siria. Be ila ta ibeta matua ei ngan serenga iriau paeamao ngan inat taine.
27 Be Iesus ikeo pan bedane, “Kemi ngan gid gergeu tian ga apad isum bua. Ngansa oangga nabada ad annga ta natado ga ila pagid kaua, eine kemi mao.” Iesus ele oanenga itna toa ne ipu bedane: Deo isula ei ngan luanga gid Iuda mugaeai. Ngan ado toaiua, gid Iuda tiuatoato gid alu padengada kaua.
28 Be taine toa oa ikoli ele posanga bedane, “Be Maron, gid kaua pade toa popou ibuloloeai tian annga isakirkir togid gergeu.”
29 Ta Iesus ikeo pan, “Eao keo bedane kemi. Tota luago ga la. Iriau paeamao itnan lem gergeu na.”
30 Idio ta taine toa oa iluai mulian ele lumaeai ta igera ele gergeu ienono imuliai, be iriau paeamao itnan ei ga ila o.
Iesus ikado kemi eaba itanga kua ga imae kulupu ngan posanga
31 Idio ta Iesus idae pade ta itnan tibur togid Tair ga Saidon ta ila boloma ngan liu kapei Galili ngan tibur togid Dekapolis. 32 Ila ta panua edengada tital eaba ede toa itanga kua ga imae kulupu, ta ila pan Iesus. Gid tibeta ei matua ngan idol ibage ga idae ngan eaba toa oa.
33 Idio ta Iesus ibada ei ga ila ta titnan gid ipom, be gisirua kekelegid tidio. Ta idol ibage igonga ga idae ngan eaba itanga toa rua oa. Ta ipla imau ta ibage idae ngan eaba toa oa imae. 34 Ga kus ta Iesus imata idae ga ila buburiai ta isolil. Ta ikeo pan eaba toa oa bedane, “Epata!” (Posanga toa ne ipu bedane, “Manta pak!”) 35 Be mole mao, eaba toa itanga pak ga imae imapolai ta iposaposa kemi.
36  * Mk 1.43-45Idio ta Iesus iaoa ikarara gid ngan tiposa alele ngan danga toa oa. Ei iposa matua pagid, be mao. Gid tipaoasasa alele pagid panua busa. 37  * Ais 35.5Be gid panua tilongo ngan posanga toa oa ta timatala kapei ta tikeo, “Ele kadonga toa ngada ne kemi. Ei ikado gid panua tangad kua ta tilongolongo, ga ikado panua aoad gum ta tiposaposa pade.”

*7:2: Lu 11.38

*7:4: Mt 23.25

*7:6: Ais 29.13

*7:10: IM 20.12, 21.17, Lo 5.16

*7:15-16: PA 10.14-15

*7:15-16: Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain toaine ga bedane: 16 Eaba sai itanga, manta ilongo kemi posanga toaine.

7:27: Iesus ele oanenga itna toa ne ipu bedane: Deo isula ei ngan luanga gid Iuda mugaeai. Ngan ado toaiua, gid Iuda tiuatoato gid alu padengada kaua.

*7:36: Mk 1.43-45

*7:37: Ais 35.5