6
Gid Nasaret tipul murid ngan Iesus
(Mateus 13.53-58, Lukas 4.16-30)
Idio ta Iesus itnan tibur toa oa ta ila aea tuanga ipuiai Nasaret. Ele aluagau pade tinasi ei. * Ins 7.15Be ngan Ado Earainga aea, ei ila ngan luma raring aea ta ipaoatai gid panua.
Panua busa tilongo ele posanga ta titogragid ta tikeo, “Eaba toa ne ibada ele oatainga madongan? Ele posanga inam sida ga inam? Be sai ipamatua ei ta ikakado gid uisinga? Be tautaunga ei Maria ele gergeu toa mugaeai ikakado luma. Ei itar kakakau Jems ga Iosep ga Iudas ga Saimon ga iliuliu pade timamado toman ngan gita.” Gid lolod paeamao ngan ei ta tiposa bedaoa.
* Ins 4.44Ta Iesus ikeo pagid, “Oangga eaba ibada Deo iaoa ta ila ngan tuanga ga tuanga, gid busa ga tilolon ngan ei. Be oangga ila aea tuanga ipuiai, pagid isobosobo ga iaoa kelede ei ton, gid ga tilolon ngan ei mao.” Tota ei irangrang ngan ikado uisinga kapei eta toa eoa mao. Be idol ibage ga idae ngan dibala pidaede ta ikado kemi gid. Ta igera mambe lolod matua eta mao ta itograi. Be ei ila ngan gid tuanga boloma ta ipapaoatai gid.
Iesus isula ele aluagau ta tila ngan gid tuanga
(Mateus 10.5-15, Lukas 9.1-6)
Idio ta Iesus ibaba ele aluagau sangaul ga igegea rua ta tinam pan. Ei ipamatua gid ngan serenga iriau papaeamao, ta isula gid ruangada ga tila ngan tuanga ga tuanga.
* Lu 10.4-11Ei irenren pagid ta ikeo ngan led lalalanga toa oa, irangrang ngan tikisi led toto lalalanga aea kekelen, be danga eta pade mao. Ikeo ga tibada annga mao ga pat mao ga bisinga mao pade. Irangrang ngan tidol su, be led pononga ruangada mao. 10 Ta irenren pagid bedane, “Oangga gimi ala ngan luma eta, adio aeno ngan luma toa oa irangrang ngan atnan led tuanga. 11  * PA 13.51Be oangga tuanga ede tibada gimi ga ala led lumaeai mao, ga tinid ngan longonga lemi posanga mao, tota atnan tuanga toa oa, be asile aemi aea kangkanga ga idio pagid ta iman kilala ngan paoatainga gid.”* Kadonga ngan silenga aed aea kangkanga eine kilala ipasolan gid mambe gid aluagau tipabib led ga kus. Ta oangga muriai gid panua toa oa tibada panasnga, eine danga togid.
12 Idio ta tila tipaola posanga ta tikeo ga gid panua manta tipul lolod. 13  * Jms 5.14Ta tiseresere iriau papaeamao busa, ga tisama gid dibala ngan bude ta tikado kemi gid.
Erot ipamate Ioanes Paliliunga aea
(Mateus 14.1-12, Lukas 9.7-9)
14  * Mt 16.14, Mk 8.28, Lu 9.19-20Idio ta maron kapei Erot ilongo ngan Iesus, ngansa iualu iuot ngan tuanga toa ngada oa. Ta panua edengada tikeo ga, “Ioanes Paliliunga aea idae mulian ngan ele matenga ta ngan ipu toaine ikakado gid uisinga.”
15 Be panua padengada tikeo ga, “Mao, ei Elaija.”
Be padengada tikeo ga, “Ei eaba ede ibada Deo iaoa, mambe gid panua mugaeai tibabada Deo iaoa.”
16 Be Erot ilongo posanga toa oa ta ikeo, “Mugaeai naket Ioanes igagal, be ei idae mulian pade!”
17 Erot ikeo bedaoa ngansa mugaeai isula ele panua ta tiluku Ioanes ta tiaud ei ta tidol ei idudunga ngan luma panasnga aea. Ngansa Ioanes iselele Erot ngan oainga ele kadenge Erodias toa itar kapei Pilip iadaoa. 18  * Wkp 18.16Ngansa Ioanes ikeo pan Erot bedane, “Lem kadonga ngan oainga lem kadenge ne itutui mao.” 19 Tota Erodias ilolo paeamao ngan Ioanes ta iuangga ipamate ei, be irangrang mao. 20 Ngansa Erot iuatai mambe Ioanes ei eaba tutui, ta ilolon ngan ei ga imariala kemi ngan ei. Ioanes ele posanga ikakado ei ga ilolo ede ga ede, be ikim tau ngan longonga ele posanga.
21 Be ado ede danga toa Erodias ikim, iuot ga bedane: Erot ikado eaneannga kapei ngan aea poponga. Ta ibaba ele panua toa edad kapeipei, ga gid madidnga paraunga ad, ga gid mamaron Galili ad. 22 Gid tianean, be Erodias inat taine blala idudunga ga inam ta itoltol. Ta ikado ga Erot toman ngan ele nounga tinid igelgel kapei.
Ta maron kapei Erot ikeo pan taine blala toa oa bedane, “Eao kim saoa pagau, eine ga nabada pago.” 23 Ta ikado posanga tautaunga gadae pan bedane, “Naposa tautaunga, saoa danga eao beta gau ngan, eine ga nabada pago. Oangga eao keo ga napoga leg tibur kapei toman leg danga sisid ga iman rua ta lem iadag, eine ga nakado.”
24 Ta taine toa oa iuot ga ila ta ibeta itna, “Gau ga nakeo pan ngan saoa ga ibada pagau?”
Ta itna ikeo, “Eao keo pan ta ibada Ioanes Paliliunga aea ilabora ga inam.”
25 Tota taine blala toa oa iluai manmanae ga ila pan maron kapei ta ikeo, “Gau nakim toa patautene eao dol Ioanes Paliliunga aea ilabora ga idae ngan lalate ta bada ga inam pagau.”
26 Be maron kapei Erot ilongo posanga toa oa ta ilolo itang. Be imata nanan ele posanga tautaunga gadae toa ikado ele nounga matadeai, ta igera mambe irangrang ngan itolatola ngan taine toa oa ele posanga mao. 27 Ta manmanae isula ele eaba ede ga ila ngan luma panasnga aea ta irenren pan ngan badanga Ioanes ilabora ga inam. Tota eaba toa oa ila iket Ioanes igagal ga put. 28 Ga kus ta idol ilabora ga idae ngan lalate ta ibada ga ila pan taine blala toa oa, ta ei ibada ga ila pan itna. 29 Idio ta Ioanes ele aluagau tilongo ngan kadonga toa oa iuot, ta tila tibisi ipat ga ila ta tidol dengaeai.
Iesus ipan panua bunoringring lima ad annga
(Mateus 14.13-21, Lukas 9.10-17, Ioanes 6.1-14)
30  * Lu 10.17Idio ta Iesus ele panua ato ad tiluagid mulian ta tiluplup pan. Ta tininipu pan ngan kadonga toa ngada oa tikakado ga ngan saoa posanga tipapaoatai ngan. 31 Be panua busa tau tila ga tinam ta tikado ga Iesus asingada ele aluagau tirangrang ngan tian ad annga mao. Ta ikeo pagid, “Anam ta gita kekelegita tala ngan tibur modamodanga, ta aearagimi teta.”
32 Tota tidae oagaeai ta gid kekelegid tila ngan tibur modamodanga. 33 Be panua busa tigera gid tila ta tiuatai ngan led lalalanga toa oa. Ta panua busa ngan tuanga ga tuanga tiladlado labiai ga tila ta tipaket gid matad. 34  * Nam 27.17, Mt 9.36Idio ta Iesus itnan oaga ga idio ta igera ipom kapei toa oa ta ilolo isat ngan gid, ngansa gid mambe sipsip, be tamad eta imariala ngan gid mao. Ta ipaoatai gid ngan danga imata ede ga ede.
35  * Mk 8.1-9Idio ta ado iuangga isulug ta ele aluagau tila pan ta tikeo, “Tibur ne modamodanga, be teta pade ado idil. 36 Tota sula gid ipom ga tila ngan gid tibur ga tuanga gereirei boloma, ta tiuol ad annga ta tian.”
37 Be Iesus ikoli led posanga ta ikeo, “Gimi apan ad annga.”
Ta tikeo pan bedane, “Eao oangga gai ala ta aol ad bret ngan pat buno rua Ngan ado toaiua, pat buno rua eine eaba aea olnga ngan kadonga naurata ngan taiko lima ga tol. ta apan gid?”
38 Be ibeta gid, “Gimi ami bret pida ienono? Ala agera.”
Io, tigera ga kus ta tikeo, “Gai amai bret lima ga ia rua.”
39 Idio ta ikeo pagid ipom ta tidio timado ngan rounga ga rounga toa tanoeai Ngan posanga Grik, ikeo ga tidio timado garaseai. oa. 40 Ngan rounga edengada panua dabad iuot buno, be ngan rounga padengada dabad iuot sangalima. 41 Idio ta ibada bret lima ga ia rua ta imata idae ga ila buburiai ta iposa kemi pan Deo. Ta itei bret ta ibada ga ila pagid ele aluagau, ta gid tiuade pagid ipom. Ta ipota gid ia toa rua oa ga ila pagid toa ngada oa. 42 Ta gid toa ngada oa tian ga apad isum. 43 Ga kus ta tibada mulian annga ilialia ta tinonoi ngan karei sangaul ga igegea rua. 44 Ngan gid ipom toa tian annga oa, gid arangaranga tiuot bunoringring lima.
Iesus ilalala eau igogoeai
(Mateus 14.22-33, Ioanes 6.15-21)
45 Idio ta Iesus iaoa isensen ele aluagau ta tidae oagaeai ta timuga ngan ei ga tila ngan liu isal iadag, ngan tuanga Betsaida. Be ei idio ta isula gid ipom ta tiluagid mulian led tuangai. 46  * Lu 5.16Ga kus ta itnan gid ta idae ga ila lusiai ta iraring.
47 Io, bong ta gid aluagau tiuodeode ga tila liu irabuiai, be ei kekelen imamado tanopuiai. 48 Be ei igera rai isoka gid be pakpakid ngan odenga. Io, gaga iuangga itakai be Iesus ilalala gadae ngan eau igogo ta ingata gid, be iuangga ilalala ga ila matadeai. 49  * Lu 24.37Be gid tigera ei ilalala gadae ngan eau igogo, ta tiuangga ei lausio eta, ta tingangar. 50 Gid toa ngada oa tigera ei ta timataud kapei. Be ei iposa toman ngan gid ta ikeo, “Lolomi pu! Eine gau. Amataud mao.” 51  * Mk 4.39Tota idae pagid oagaeai, be rai kos ga idio. Ta gid timatala kapei tau. 52 Ngansa gid tiuatai kemi mao ngan ele kadonga ipu ngan ikado bret ga iuot busa. Laborad irangrang ngan ibada mao.
Iesus ikado kemi dibala busa Genesaret
(Mateus 14.34-36)
53 Iesus asingada ele aluagau tiuore ngan liu isal iadag ta tidudunga ngan tuanga Genesaret ta titado nagun. 54 Gid titnan oaga ga idio, be mole mao panua tiuatai mambe eine Iesus. 55 Ta ipom kapei ngan tuanga busa ngan tibur toa oa tiladlado ga tila pan. Somisomi oangga panua tilongo ngan ei imamado ngan tibur isaoa, gid tibisibisi gid dibala ngan nagarengreng ga tila pan. 56 Ta somisomi oangga ila ngan gid tibur ga tuanga kapeipei ga gereirei, gid tidol gid dibala ngan tibur oalo aea, ta tibeta matua ei ngan ilongean gid dibala ta tisibo ele pononga imatamata. Ta gid toa ngada oa tisibo ei bedaoa, tinid iuot kemi.

*6:2: Ins 7.15

*6:4: Ins 4.44

*6:8: Lu 10.4-11

*6:11: PA 13.51

*6:11: Kadonga ngan silenga aed aea kangkanga eine kilala ipasolan gid mambe gid aluagau tipabib led ga kus. Ta oangga muriai gid panua toa oa tibada panasnga, eine danga togid.

*6:13: Jms 5.14

*6:14: Mt 16.14, Mk 8.28, Lu 9.19-20

*6:18: Wkp 18.16

*6:30: Lu 10.17

*6:34: Nam 27.17, Mt 9.36

*6:35: Mk 8.1-9

6:37: Ngan ado toaiua, pat buno rua eine eaba aea olnga ngan kadonga naurata ngan taiko lima ga tol.

6:39: Ngan posanga Grik, ikeo ga tidio timado garaseai.

*6:46: Lu 5.16

*6:49: Lu 24.37

*6:51: Mk 4.39