5
Iesus ikado ga Petrus ibada ia busa
(Mateus 4.18-22, Markus 1.16-20)
* Mt 13.1-2, Mk 3.9-10Idio ta Iesus imadmadid liu kapei Genesaret* Genesaret eine liu kapei Galili ieda ede pade. isaleai, be gid ipom tinam tigong ei ngansa tiuangga tilongo Deo ele posanga. Be igera oaga rua togid panua ia aea badanga toa titnan ga idio ipatpat lab imatai, be gid tila tisisigiri led puo. Tota ila idae ngan oaga ton Saimon ta ibeta ei ngan isarung oaga ta itnan lab ga iuot kauteta. Ta idio imado oagaeai be ipapaoatai gid ipom.
Ei iposaposa ga kus ta ikeo pan Saimon, “Toto ga la siliai, ta atado lemi puo ga isulug ngan badanga ia.”
* Ins 21.3-8Be Saimon ikoli ele posanga bedane, “Maron, bong dodol ga irangrang ngan gaisala, gai abokoboko toa bedane be abada ia eta mao. Be ngan eao lem posanga, eine ga natado gid puo ga isulug.”
Io, tikado toa bedaoa ta tibada ia idaba kapei tau, ta led puo iuangga itakai. Tota tikamo oaeoaed ngan oaga toa ede pade oa ta tinam ngan luanga gid. Ta tinonoi oaga toa rua oa ngan ia ga tiuangga timadi.
Be Saimon Petrus igera bedaoa, ta idol ilabora ga isulug boloma ngan Iesus iae ta ikeo, “Maron, la aluai ngan gau, ngansa gau eaba kadonga sasat ag.” Iposa bedaoa ngansa ei gisingada iuaeoae tikakrik tau ngan ia busa toa tibada. 10 Be Sebedi ele gergeu rua, Jems ga Ioanes toa gisingada Saimon led naurata kelede, gid pade tikakrik.
Be Iesus ikeo pan Saimon bedane, “Mataud mao. Toa labone ga ila, eao ga babada gid panua ga tinam pagau.” 11  * Mt 19.27Tota tisike led oaga ga idae labiai, ga kus ta titnan led danga sisid toa ngada oa ga idio, ta tila tinasi ei.
Iesus ikado kemi eaba aea dibala kankan
(Mateus 8.1-4, Markus 1.40-45)
12 Idio ta Iesus imamado ngan tuanga ede, be toa eoa eaba ede imamado, be dibala kankan iuon ngan itin. Ei igera Iesus ta idol ilabora ga isulug tanoeai ta iansaban ei ta ikeo, “Maron, oangga eao kim, eao rangrang ngan kado tinig ga iuot kemi Deo imatai Gid Iuda led apu ikeo ga oangga eaba ede aea dibala kankan, ei irangrang ngan imamado tuangai mao, ga iraring toman ngan panua padengada mao pade. Ngan kado ta dibala iuore ngan panua padengada. Toa bedaoa ta tikeo ga eaba toa oa itin paeamao Deo imatai. Gera posanga ngan Wkp 13.43-46..”
13 Io, Iesus igaga ibage ta idol ngan ei ta ikeo, “Gau nakim. Ot kemi toa patautene.” Mole mao dibala kankan itnan ei.
14  * Wkp 14.1-32Ta Iesus iposa matua pan bedane, “Eao keo pan eaba eta pade ngan danga toa ne mao. Be la pasolan tinim pan eaba tenainga aea ta kado lem tenainga ngan tinim aea keminga mambe Moses ele apu ikeo ngan. Kadonga toa ne ga ipasolan gid mambe tinim iuot kemi tautaunga.”
15 Be mao, posanga ngan Iesus ele kadonga iuasasa ga ila kapei. Tota gid ipom busa tinaganagam somisomi ta tiluplup ngan longonga ele posanga ga ngan ad dibala aea keminga. 16 Be ei ilagalaga ngan tibur modamodanga ta idio iraring.
Iesus ikado kemi eaba iae ga ibage imate
(Mateus 9.1-8, Markus 2.1-12)
17 Ado ede Iesus ipapaoatai gid ipom, be gid Parisi ga madidnga apu ad timamado. Gid tinam ngan tuanga busa Galili ga Iudea ga tuanga Ierusalem ga tinam. Be Maron iura kapei ienono pan ngan keminga dibala. 18 Be mole mao panua edengada tibisi eaba ede ngan aea nagarengreng ga inam. Ei iae ga ibage imate, be tiuangga tidudunga ta tidol ei ga idio Iesus imatai. 19 Be led edap eta mao, ngansa ipom kapei tau. Tota tidae luma ipaoeai ta tirepe usi ta tipasil ei toman ngan aea nagarengreng ga isulug rabu ngan gid panua, tutui Iesus imatai.


Tipasil ei toman ngan aea nagarengreng ga isulug tutui Iesus imatai.
20  * Ais 43.25, Lu 7.48Be Iesus igera led kadonga lolo matua aea ta ikeo pan dibala tamad bedane, “Leg eaba, gau nasamum lem kadonga sasat na.”
21 Be gid madidnga apu ad ga gid Parisi tikeo lolodeai bedane, “Eaba toa ne sai ta iuangga ibada Deo imul? Eaba eta irangrang ngan isamum gid kadonga sasat mao. Deo kekelen irangrang!”
22 Be Iesus iuatai ngan lolod ta ikeo pagid, “Ikamado ga akado posanga toa bedaoa lolomiai? 23 Posanga isaoa aea naurata malan: Oangga nakeo, ‘Gau nasamum lem kadonga sasat,’ mao oangga nakeo, ‘Dae madid ta lalala’? 24  * Ins 5.8Be gau ga napasolan gimi ta irangrang ngan aoatai kemi mambe Eaba Inat ieda kapei tanoeai ngan samumnga kadonga sasat.” Ta ikeo pan dibala tamad bedane, “Nakeo pago, dae madid, bada am nagarengreng ta la lem lumaeai.” 25 Io, mole mao ker ga idae imadid ipom matadeai, ta ibada aea nagarengreng toa ienono ngan oa ta ila ele lumaeai, be isoasoa Deo ieda.
26 Gid panua toa ngada oa timatala kapei ta tisoa Deo ieda. Be timataud pade ta tikeo, “Danga toa tagera labone eine ede pade tau!”
Iesus ibaba Livai
(Mateus 9.9-13, Markus 2.13-17)
27 Ga kus ta Iesus iuot ga ila ta igera eaba ede ibabada takis, ieda Livai, imamado ngan luma takis aea. Ta ikeo pan, “Eao nam nasi gau.” 28 Tota itnan ele danga sisid toa ngada oa ga idio ta idae ga ila inasi ei.
29 Idio ta Livai ikado eaneannga kapei ede ele lumaeai ngan Iesus. Be ipom kapei takis ad ga gid panua padengada tinam tianean toman ngan gid. 30  * Lu 15.1-2Be gid Parisi toman ngan led panua apu ad tiririak ga ila pagid ele aluagau ta tikeo, “Ikamado ga gimi aeanean ga aunun toman ngan gid panua takis ad ga kadonga sasat ad?”
31 Be Iesus ikoli led posanga bedane, “Gid panua tinid kemi, led ipu eta ngan tila pan eaba keminga aea mao. Be gid dibala tilagalaga pan. 32 Gau nanam ngan babanga gid panua tututui mao, be nanam ngan babanga gid panua kadonga sasat ad ta tipul lolod.”
Iesus ele posanga pau irangrang ngan itlan led kadonga mugamuga mao
(Mateus 9.14-17, Markus 2.18-22)
33 Be gid panua idanga ede tikeo pan Iesus bedane, “Ioanes ele aluagau somisomi tirararing ga tiplese annga, ga gid aluagau togid Parisi tikakado toa bedaoa pade. Be ikamado ga eao lem aluagau tianean ga tiunun?”
34  * Ins 3.29Ta Iesus ikeo pagid, “Oangga eaba ede iuai taine ta tikado eaneannga ngan led oainga, irangrang ngan gimi akado ga oaeoaed tiplese annga mao, ngansa eaba oainga imamado rabu ngan gid. 35 Be ado ede muriai, panua padengada ga tipaeaoa eaba oainga ga ila aluai ngan gid. Ta ngan ado toaiua, gid ga tiplese annga.”
36 Ta Iesus itado oanenga itna ede pade pagid bedane, “Eaba eta irangrang ngan itaka malo pau ilia ta isaisai ga idae ngan malo mugamuga aea baba mao. Oangga ikado bedaoa, eine ipaeabu ngan malo pau. Ga pade, malo pau ilia ga imata lalaede mambe malo mugamuga mao. 37 Be eaba eta irangrang ngan iparere oain pau ngan meme itin kukul mugamuga mao. Oangga ikado bedaoa, eine oain pau ga ikado meme itin kukul mugamuga ga pak, ta oain ga itoki, be meme itin kukul ga iduaea pade. 38 Be gita taparere oain pau ga idudunga ngan meme itin kukul papau. 39 Be oangga sai iun oain mugamuga, eine ga itin ngan unnga oain pau mao, ngansa ikeo ga oain mugamuga eine kemi.”

*5:1: Mt 13.1-2, Mk 3.9-10

*5:1: Genesaret eine liu kapei Galili ieda ede pade.

*5:5: Ins 21.3-8

*5:11: Mt 19.27

5:12: Gid Iuda led apu ikeo ga oangga eaba ede aea dibala kankan, ei irangrang ngan imamado tuangai mao, ga iraring toman ngan panua padengada mao pade. Ngan kado ta dibala iuore ngan panua padengada. Toa bedaoa ta tikeo ga eaba toa oa itin paeamao Deo imatai. Gera posanga ngan Wkp 13.43-46.

*5:14: Wkp 14.1-32

*5:20: Ais 43.25, Lu 7.48

*5:24: Ins 5.8

*5:30: Lu 15.1-2

*5:34: Ins 3.29