3
Ngan Ado Earainga aea, Iesus ikemi eaba ibage
(Mateus 12.9-14, Lukas 6.6-11)
Idio ta Iesus idudunga pade ngan luma raring aea. Be eaba ede ibage imate imamado toa eoa. Be gid panua matad ingitngit Iesus, ngansa oangga tigera ei ikado kemi dibala ngan Ado Earainga aea, eine ga tisol ei ngan posanga. Be ikeo pan eaba toa ibage imate oa bedane, “Nam madid rabu.”
* Lu 14.3Ta ibeta gid bedane, “Ngan Ado Earainga aea, eine tutui ngan takado kadonga kemi, mao takado kadonga paeamao? Eine tutui oangga tabada mulian gid panua, mao tapaeabu ngan gid?” Be gid tiposa eta mao.
Ta imata inono gid kelede kelede be ilolo bake, ngansa tipaki tangad ngan posanga tautaunga, ta ei ilolo itang. Ta ikeo pan eaba toa oa, “Patutui bagem.” Io, ipatutui ibage, be ibage iuot kemi pade. * Mt 22.15-16Idio ta gid Parisi tiuot ga tila tiluplup toman ngan Erot ele panua, ta tiloilo edap eta ngan pamatenga ei.
Panua busa tiluplup boloma ngan liu kapei Galili
Idio ta Iesus asingada ele aluagau titnan tuanga toa oa ta tila ngan liu kapei Galili. Be gid ipom tinasi gid. Gid panua Galili, ga Iudea, ga tuanga Ierusalem, ga tibur Idumea, ga gid tuanga iadag ngan eau Iordan, ga tuanga Tair ga Saidon, ga gid tuanga boloma ngan, gid busa tilongo ngan ele kadonga ta tilagalaga pan. Ta ikeo pagid ele aluagau ngan tibada oaga eta ga inam ta imomono boloma, ta oangga gid ipom tigong ei, eine ga idug ga idae ngan. 10  * Mt 14.36Ngansa ei ikakado kemi panua busa. Ta sapadua tidibal, eine tiparpar ngan sibonga ei ta tipairile ngan gid.


Iesus ikakado kemi panua busa.
11  * Lu 4.41Be oangga gid iriau papaeamao tigera ei, gid tikor aed ngan ei ta tingangar ta tikeo, “Eao Deo Inat.” 12  * Mk 1.34Be ei ipakoko gid matua tau ngan tiuaoa ngan ei sai.
Iesus idol ele aluagau sangaul ga igegea rua
(Mateus 10.1-4, Lukas 6.12-16)
13 Idio ta Iesus idae ga ila lusiai ta ibaba gid panua toa ikim gid, ta tila pan. 14 Ei idol panua sangaul ga igegea rua ta iuato gid ele panua ato ad. Ei ikim timamado toman ngan ei somisomi, ta iuangga isula gid ga tila tipaola posanga, 15 ga iuangga ipamatua gid ngan serenga iriau papaeamao. 16  * Ins 1.42Gid sangaul ga igegea rua toa Iesus idol oa, edad ga bedane: Saimon toa Iesus iuato ieda ede pade Petrus, 17  * Lu 9.54ga Jems toa Sebedi inat, ga itar kakau Ioanes. (Iesus iuato gisirua edad ede pade Boanerges. Be edaeda toa ne ipu bedane: Gisirua mambe mariamba ele tandanga.) 18 Ga idol Andreas, ga Pilip, ga Bartolomeus, ga Mateus, ga Tomas, ga Jems toa Alpius inat, ga Tadius, ga Saimon Selot* Ngan ado toaiua, tidol edaeda Selot ga idae ngan eaba sai toa iuangga isere gid Rom ta titnan Israel ga tidio., 19 ga Iudas Iskariot toa muriai idol Iesus ga idae aea isat bagedeai.
Madidnga apu ad tiuangga Iesus iboko toman ngan Belsebul
(Mateus 12.22-32, Lukas 11.14-23, 12.10)
20 Idio ta Iesus idudunga lumaeai. Be panua busa tiluplup pade ta tikado ga Iesus asingada ele aluagau tirangrang ngan tian ad annga mao. 21 Be isobosobo tilongo toa bedaoa ta tikeo ga ei imangamanga. Tota tila ngan badanga ei mulian.
22  * Mt 9.34, 10.25Be gid madidnga apu ad titnan Ierusalem ga tinam ta tikeo, “Belsebul Belsebul eine Satan ieda ede pade. toa gid iriau papaeamao ad madidnga ienono pan, ta iseresere gid iriau papaeamao ngan Belsebul iura.”
23 Be Iesus ibaba gid ga tinam pan ta itado oanenga itna pagid bedane, “Satan irangrang ngan isere Satan mao. 24 Oangga maron kapei ede ele panua timapoga ta tiparau pol ngan gid, irangrang ngan timadid matua mao. 25 Ga oangga gid panua ngan luma ede timapoga ta tiparau pol ngan gid, gid iaoa kelede toa oa tirangrang ngan timadid matua mao pade. 26 Tota oangga Satan ele panua timapoga ta tiparau pol ngan gid, eine ga timadid matua mao, be gid ga timukuru ga tila. 27 Be eaba eta irangrang ngan idudunga sapaean ngan luma ton eaba iura kapei ngan lubnga ele danga sisid mao. Be oangga ikaukau eaba toa iura kapei oa ngan kenga ga kus, tota ei ga irangrang ngan ilub ele danga toa ngada oa lumaeai. 28 Nakeo tautaunga pagimi, Deo ga isamum panua led kadonga sasat ga led posanga papaeamao imata ede ga ede, 29 be eaba sai ipaeabu ngan Itautau Tutui ieda, Deo ga isamum ele kadonga sat mao. Labone ga muriai pade ele kadonga sat aea samumnga mao ga ilalala ga ila.”
30 Iesus ikeo bedaoa ngansa gid tikeo ga iriau paeamao ienono pan.
Iesus itna ga itar kakakau tila pan
(Mateus 12.46-50, Lukas 8.19-21)
31  * Mk 6.3, Ins 2.12, PA 1.14Idio ta Iesus itna toman ngan itar kakakau tinam ta timadmadid gaot ngan luma toa oa, be tisula ato ga ila pan ta tiuangga ei ila pagid. 32 Panua busa timamado ga tibalil ngan ei ta tikeo pan bedane, “Ega, tnam ga am kakakau ga liulium timadmadid gaot, be tiuangga tigera go.”
33 Ta ikoli led posanga bedane, “Sai gau tnag, ga sapadua ag kakakau?”
34 Ta imata ila pagid panua toa timamado ga tibalil ngan ei ta ikeo, “Ega, gau tnag ga ag kakakau tota eko. 35 Ngansa eaba sai inasi Deo ele kimnga, ei ag kakakau ga liuliug ga tnatnag.”

*3:4: Lu 14.3

*3:6: Mt 22.15-16

*3:10: Mt 14.36

*3:11: Lu 4.41

*3:12: Mk 1.34

*3:16: Ins 1.42

*3:17: Lu 9.54

*3:18: Ngan ado toaiua, tidol edaeda Selot ga idae ngan eaba sai toa iuangga isere gid Rom ta titnan Israel ga tidio.

*3:22: Mt 9.34, 10.25

3:22: Belsebul eine Satan ieda ede pade.

*3:31: Mk 6.3, Ins 2.12, PA 1.14