2
Iesus ipul eau ga iuot oain ngan tuanga Kena
Ngan ado tol aea, eaneannga oainga aea iuot ngan tuanga Kena ngan tibur Galili. Be Iesus itna imamado toa eoa pade. Be tibaba Iesus asingada ele aluagau ngan eaneannga toa oa pade. Idio ta oain kus, ta Iesus itna ikeo pan bedane, “Gid panua ad oain kus.”
* Ins 7.30, 8.20Be Iesus ikeo pan bedane, “Taine kapei, eine danga eta togau mao. Gau leg ado imata inam maitne.”
Idio ta itna ikeo pagid paeaeanga bedane, “Saoa danga ikeo pagimi ngan kadonga, gimi akado.”
Be ulo kapeipei eau aea lima ga ede ienono boloma. Gid ulo toa oa timan gid Iuda led sigiringa aea ngan nasinga led apu. Gid kelede kelede eine irangrang ngan galen sangaul rua mao sangaul tol.
Idio ta Iesus ikeo pagid bedane, “Anonoi gid ulo toa na ngan eau.” Tota tinonoi ga iuon kemi iaoai.
Ga kus ta ikeo pagid, “Aed kauteta ta abada ga ila pan eaba toa imuga ngan eaneannga.”
Io, tota tibada ga ila pan. Be eau toa oa ipul ei ga iuot oain o. Ta eaba toa imuga ngan eaneannga oa itoba imana. Be iuatai ngan oain toa oa inam sida ga inam mao. Be gid paeaeanga toa tied oa tiuatai. Tota eaba toa imuga ngan eaneannga oa ibaba eaba oainga aea ga ila pan


Eaba toa imuga ngan eaneannga itoba oain imana.
10 ta ikeo, “Somisomi gid panua tibada oain kemi ga imuga, be oangga panua tiun ga itara gid, ga kus ta tibada oain kemi tau mao ga ila pagid. Be eao dol oain kemi toa na ga irangrang ngan patautene.”
11 Io, uisinga toa Iesus ikado ngan tuanga Kena oa, eine iman kilala be imuga ngan gid uisinga padengada toa ikado muriai. Ngan kadonga toa oa, ipasolan iura ga ele taranga kapei, ta ele aluagau lolod matua ngan ei.
12  * Mt 4.13Ga kus ta isulug ga ila ngan tuanga Kapernaum toman ngan itna ga itar kakakau ga gid ele aluagau. Ta tidio toa eoa irangrang ngan ado pidaede.
Iesus isere panua tiboko ngan pat aea badanga Deo ele lumaeai
(Mateus 21.12-13, Markus 11.15-17, Lukas 19.45-46)
13  * IM 12.1-27Be gid Iuda led eaneannga Pasova aea inam boloma. Ta Iesus ilalala ga ila Ierusalem. 14 Be gadudunga ngan Deo ele luma aea ala, igera gid panua tilongean gid bulmakao ga sipsip ga gid man barur ta panua tiuolol. Be panua padengada timamado popouiai ta tilaumalile ngan gid pat. 15 Idio ta Iesus ibada oaro ta ikado ga iman muinga aea, ta isere gid panua toa ngada oa toman ngan led sipsip ga bulmakao ta tiuot ga tila gaot. Be ipul popou togid panua tilaumalile ngan pat, ta led pat ibilin alele. 16 Ta ikeo pagid panua toa tilongean gid man barur bedane, “Abada gid danga toa ne ga ila. Irangrang ngan gimi akado Tamag ele luma ga iman luma oalo aea mao!”
17  * Sng 69.9Be ele aluagau matad nanan posanga ienono ngan Deo ele laulau ga bedane, “Gau lolog ikim tau lem luma, ta kimnga toa ne eine mambe dinga ianean lologeai.”
18 Idio ta gid Iuda ad madidnga tibeta ei bedane, “Eao ga pasolan gai mambe edam kapei ngan kadonga toa bedane madongan? Kado uisinga eta ta iman kilala!”
19  * Mt 26.61, 27.40Be Iesus ikoli led posanga bedane, “Arepe Deo ele luma toa ne, ta gau ga napagun mulian ngan ado tol.”
20 Be gid Iuda tikeo, “Madongan? Deo ele luma toa ne, tipasala ngan aea rai sangaul pange igegea lima ga ede. Be eao keo ga pagun mulian ngan ado tol?” 21  * 1Ko 6.19Be luma toa Iesus iposaposa ngan oa, eine ei itin. 22  * Lu 24.6-8, Ins 12.16Tota muriai ngan ele daenga mulian ngan matenga, gid aluagau matad nanan posanga toa mugaeai ei ikado. Ta lolod matua ngan posanga ienono ngan Deo ele laulau toman ngan posanga toa Iesus ikado ngan ei mulian.
Iesus iuatai kemi ngan panua toa ngada ne lolod
23  * Ins 7.31Iesus imamado maitne Ierusalem ngan eaneannga Pasova aea, be panua busa tigera gid uisinga iman kilala toa ei ikakado, ta lolod matua ngan ei ieda. 24 Be Iesus iadi gid mao, ngansa ei iuatai motean ngan panua toa ngada oa. 25 Ga pade, ele ipu eta ngan eaba eta ipalongo ei ngan gid panua led kadonga mao, ngansa ei iuatai ngan saoa danga ienono panua lolodeai.

*2:4: Ins 7.30, 8.20

*2:12: Mt 4.13

*2:13: IM 12.1-27

*2:17: Sng 69.9

*2:19: Mt 26.61, 27.40

*2:21: 1Ko 6.19

*2:22: Lu 24.6-8, Ins 12.16

*2:23: Ins 7.31