8
Tibada taine arala aea ga ila pan Iesus
Be Iesus idae ga ila ngan bereo Oliv. Io, gaisala rumaruma ngan ado sae, Iesus ila idudunga ngan Deo ele luma aea ala pade, ta gid panua busa tila pan. Ei idio imado ta ipapaoatai gid. Be gid madidnga apu ad ga gid Parisi tiluku taine ede toa ikado kadonga arala, ta tibada ei ga ila imadid rabu ngan gid ipom. Ta tikeo pan Iesus bedane, “Eaba paoatainga am, gai agera taine toa ne ikado kadonga arala!


“Gai agera taine toa ne ikado kadonga arala!”
* Wkp 20.10, Lo 22.22-24Be ngan Moses ele apu, ikeo ga gid taine tikado bedane, manta taraurau gid ngan pat ga timate. Be eao keo mado?” Be tikado posanga toa bedaoa ngan tobanga ei, ngansa tiloilo ipu eta ngan solnga ei ngan posanga.
Be Iesus imouru ga isulug, ta ibode tano ngan ibage igonga. * Lo 17.7Io, tibetabeta ei maitne, ta Iesus idae imadid ta ikeo pagid, “Eaba sai rabu ngan gimi, oangga ele idil eta paeamao mao, goibe ei ga imuga ta itado pat ngan taine toa na.” Ga kus ta imouru ga isulug pade ta ibode tano.
Be gid tilongo posanga toa oa, ta gid kelede kelede sek ga sek ga tila. Gid kapeipei timuga, be gid kakau tila muriai. Ila ga irangrang ngan Iesus kekelen idio toman ngan taine toa imadmadid rabu oa. 10 Idio ta Iesus idae imadid ta ibeta ei bedane, “Taine, gid ipom toa ne sida ga tila? Eta ngan gid idio ngan panasnga go mao?”
11  * Ins 5.14Ta taine toa oa ikeo, “Maron, eaba eta idio mao.”
Ta Iesus ikeo, “Gau pade ga napanas go mao. Eao la, be muriai kado kadonga sasat pade mao.”
Iesus ei taranga ngan gid panua toa ngada ne tanoeai
12  * Ais 49.6, Ins 1.4-9, 9.5, 12.46Idio ta Iesus ikeo pagid pade bedane, “Gau taranga ngan gid panua toa ngada ne tanoeai. Oangga sai inasi gau, ei ga ilalala ngan dodom mao ga mao tau. Be ei ga ibada taranga madonga kemi aea.”
13 Ta gid Parisi tikeo pan bedane, “Eao rangrang ngan pasolan mambe lem posanga ne tautaunga mao, ngansa eao bebem eta ngan ipamatua lem posanga mao, be eao posaposa ngan eao mulian.”
14  * Ins 5.31-32, 7.28Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Tautaunga, nakado posanga ngan gau mulian, be leg posanga toa ne tautaunga. Ngansa gau naoatai ngan gau nanam sida ga nala sida pade. Be gimi aoatai ngan nanam sida mao ga aoatai ngan nala sida mao pade. 15  * Ins 12.47Gimi anasi gid eababa led oatainga ta asol gau ngan posanga. Be gau nasol eaba eta ngan posanga mao. 16  * Ins 5.30, 8.29Be oangga nasol eaba eta, eine leg posanga tautaunga, ngansa gau kekelegau nasol ei mao, be gau ga Tamag toa isula gau ga nanam ne, gairua asol ei. 17  * Lo 19.15Ngan gimi lemi apu, ikeo ga oangga panua rua tiposa lalaede ngan saoa danga, eine led posanga tautaunga. 18  * 1Io 5.9Gau nakado posanga ngan gau mulian. Be eaba toa iman bebeg ta ipamatua leg posanga, eine Tamag toa isula gau ga nanam.”
19 Ta tibeta ei, “Tamam toa eao posaposa ngan ne imamado sida?”
Ta Iesus ikeo, “Gimi aoatai ngan gau mao, ga Tamag mao pade. Oangga gimi aoatai ngan gau, eine ga aoatai ngan Tamag pade.” 20  * Ins 7.30Iesus ikado paoatainga toa oa gadudunga ngan Deo ele luma aea ala, boloma ngan apou tenainga aea. Be eaba eta idol ibage ga idae ngan ei mao, ngansa ele ado imata inam maitne.
Iesus ikeo ga gid panua tirangrang ngan tila ngan tibur toa ei ga ila ngan oa mao
21  * Ins 7.34, 13.33Iesus ikeo pagid pade bedane, “Gau ga natnan gimi, ta gimi ga ailo gau, be eine ga amate ngan lemi kadonga sasat. Irangrang ngan gimi ala ngan tibur toa gau nala ngan ne mao.”
22 Gid Iuda tilongo toa bedaoa ta tibeta pol ngan gid bedane, “Ikamado ga ikeo ga irangrang ngan tala ngan tibur toa ei ila ngan oa mao? Kado iuangga ipamate ei mulian?”
23  * Ins 3.31Idio ta ikeo, “Gimi panua gadio ami, be gau eaba gadae ag. Gimi panua tanoeai ami, be gau eaba tanoeai ag mao. 24 Mambe nakeo pagimi ga ila na, gimi ga amate ngan lemi kadonga sasat. Manta lolomi matua mambe Gau eine Ei.* Ipu madongan ta Iesus ikeo ga Gau eine Ei? Ikeo ga ei sai? Panua busa oatainga ad tiuangga ei ikeo ga ei Deo. Gera posanga lalaede bedane ngan Ais 41.4. Oangga lolomi matua ngan gau toa bedane mao, eine ga lemi kadonga sasat ienono ga irangrang ngan amatemate.”
25 Ta tibeta ei, “Eao sai?”
Ta Iesus ikeo, “Eine nakeo pagimi matamata ga irangrang ngan patautene. 26 Gau leg posanga busa ngan solsolnga gimi, be Eaba toa isula gau ga nanam, ei eaba posanga tautaunga aea. Gid posanga toa nalongolongo pan, eine napapaola pagid panua tanoeai.”
27 Be gid tiuatai mao mambe iposaposa pagid ngan Itama. 28  * Ins 3.14Idio ta Iesus ikeo, “Oangga gimi asoa Eaba Inat ga idae, Iesus ele posanga ipu madongan ta ikeo ga gimi asoa Eaba Inat ga idae? Panua busa oatainga ad tikeo ga iposa ngan ele matenga ngan abei tabala. Gera posanga ngan Ins 12.32-33. eine ga aoatai mambe Gau eine Ei. Ga pade, gimi ga aoatai mambe nakado danga eta ngan gau leg kimnga mao, be nakado gid posanga toa ne lalaede mambe Tamag ipaoatai gau ngan. 29 Eaba toa isula gau ne, ei imamado toman ngan gau, be itnan gau ga nadio kekelegau mao. Ngansa somisomi nakakado saoa danga ikado ei ga itin igelgel.” 30 Io, Iesus ikado posanga toa oa, ta gid busa lolod matua ngan ei.
“Posanga tautaunga ipola gimi ta atnan madonga mambe paeaeanga sapaean”
31 Iesus ikeo pagid Iuda toa lolod matua ngan ei bedane, “Oangga gimi anasnasi leg posanga, eine ga aman leg aluagau tautaunga. 32 Ta gimi ga aoatai ngan posanga tautaunga, ta posanga tautaunga toa ne ipola gimi ta atnan madonga mambe paeaeanga sapaean.”
33  * Mt 3.9Ta gid tikoli ele posanga bedane, “Gai iaoa kelede pan Abraam. Mugaeai ga inam, gai aman eaba eta ele paeaeanga sapaean mao. Tota eao kamado keo ga gai ga atnan madonga mambe paeaeanga sapaean?”
34  * Ro 6.16,20Ta Iesus ikeo, “Nakeo tautaunga pagimi, eaba sai ikado kadonga sasat, ei iman kadonga sat ele paeaeanga sapaean. 35 Gid paeaeanga sapaean timamado ngan luma toa tibokoboko ngan oa somisomi mao. Be luma itama inat imamado somisomi ga ilalala ga ila. 36 Ta oangga Deo Inat ipola gimi ta atnan madonga mambe paeaeanga sapaean, eine ga amado kemi tautaunga. 37 Gau naoatai mambe gimi iaoa kelede pan Abraam. Be gimi aoangga apamate gau, ngansa leg posanga idudunga lolomiai mao. 38 Gau naposa ngan saoa danga Tamag ipasolan pagau. Ta lalaede toa bedaoa, gimi akado saoa danga alongo pan tamami.”
39  * Mt 3.9Ta tikoli ele posanga bedane, “Abraam eine gai tibumai.”
Ta Iesus ikeo, “Oangga gimi Abraam itubtub, eine ga akakado saoa danga ei ikakado. 40 Be gau napaola posanga tautaunga pagimi mambe nalongo pan Deo. Ta labone gimi ailo edap ngan pamatenga gau. Abraam ele kadonga eta bedane mao. 41  * Ais 63.16Gimi anasi gid kadonga mambe tamami ikakado.”
Ta gid tikeo, “Gai ne budibala mao! Deo kekelen eine gai Tamamai!”
42 Ta Iesus ikeo pagid, “Oangga Deo ei Tamami, eine ga lolomi ikim gau. Ngansa gau namamado pan Deo ta nanam. Gau nanam sapaean ngan gau leg kimnga mao, be ei isula gau ta nanam. 43 Ikamado ga leg posanga iuot masaeai pagimi mao? Eine ngansa gimi tinimi ngan longonga leg posanga mao. 44  * 1Io 3.8Gimi anam pan tamami toa eaba paeamao, ta aoangga anasi tamami toa oa ele kimnga. Mugaeai ga inam, ei ipapamate gid panua ga iman posanga tautaunga aea isat. Ngansa posanga tautaunga eta ienono pan mao. Posanga pakakanga eine ele naurata iuaro. Ngansa ei eaba pakakanga aea ga aleburo itama. 45 Be gau leg posanga eine tautaunga, ta lolomi matua ngan gau mao. 46  * 2Ko 5.21, 1Pe 2.22Sai ngan gimi irangrang ngan ipasolan leg idil eta paeamao? Mao na? Tota oangga nakado posanga tautaunga, ikamado ga lolomi matua ngan gau mao? 47  * 1Io 4.6Oangga sai ei gergeu ton Deo, eine ilongolongo Deo ele posanga. Be gimi alongo ele posanga mao, ngansa gimi gergeu ton Deo mao.”
Iesus ikeo, “Abraam iuot maitne, be Gau Namamado”
48  * Mk 3.21-22Ta gid Iuda tikoli ele posanga bedane, “Gai akeo ga eao eaba ede Samaria am, be iriau paeamao ienono ngan go, eine tautaunga, na?”
49 Ta Iesus ikeo, “Iriau paeamao eta ienono ngan gau mao. Gau nalolon ngan Tamag, be gimi alolon ngan gau mao. 50 Gau nailoilo gid panua ngan tisoa gau edag mao. Eaba kelede isoa gau edag. Ei kekelen ga ipamadid gid panua ngan posanga. 51  * Ins 5.24Nakeo tautaunga pagimi, oangga sai inasi leg posanga, irangrang ngan imate mao ga ilalala ga ila.” Kado gimi aoangga Iesus ikeo ga sapadua tinasi ele posanga, eine ga tirangrang ngan timate ngan led madonga tanoeai mao. Eine mao. Be ei iposa ngan led madonga muriai buburiai. Ta ngan ado toaiua, irangrang ngan timate mao ga ilalala ga ila.
52 Ta gid Iuda tikeo pan bedane, “Ega, patautene gai aoatai, iriau paeamao ta ienono pago! Abraam imate ga gid panua tibada Deo iaoa timate pade. Be eao keo ga oangga sai inasi lem posanga, eine ga imate mao ga ilalala ga ila. 53 Ikamado? Eao oangga easal tibumai Abraam? Ei imate na, ga gid panua tibada Deo iaoa timate pade. Eao keo ga eao eaba madongan?”
54 Ta Iesus ikeo, “Oangga nasoa edag mulian, eine naparim ngan edag sapaean. Be Tamag, ei Eaba toa isoa gau edag. Ei Eaba toa gimi aoangga ei ami Deo. 55 Gimi aoatai ngan ei mao, be gau naoatai ngan ei. Oangga nakeo ga naoatai ngan ei mao, eine ga naot eaba pakakanga ag mambe gimi pade. Be tautaunga gau naoatai ngan ei, ga nanasnasi ele posanga. 56 Tibumi Abraam itin igelgel ngan geranga ado toa gau nanama ngan oa. Ei igera ta ilolo kemi.”
57 Ta gid Iuda tikeo, “Eao am rai sangalima maitne, be eao keo ga gera Abraam na?”
58  * Ins 1.1Ta Iesus ikeo, “Nakeo tautaunga pagimi, Abraam iuot maitne, be Gau Namamado§ Posanga idil toa ne Gau Namamado ipu ede pade ngan posanga Grik ga bedane: Gau eine Ei. Iesus ikeo lalaede bedane ngan 8.24 ga 8.28 ga 13.19..” 59 Io, tota tibada pat ta tiuangga tirau ngan ei, be ei imumul ta itnan Deo ele luma aea ala ga iuot.

*8:5: Wkp 20.10, Lo 22.22-24

*8:7: Lo 17.7

*8:11: Ins 5.14

*8:12: Ais 49.6, Ins 1.4-9, 9.5, 12.46

*8:14: Ins 5.31-32, 7.28

*8:15: Ins 12.47

*8:16: Ins 5.30, 8.29

*8:17: Lo 19.15

*8:18: 1Io 5.9

*8:20: Ins 7.30

*8:21: Ins 7.34, 13.33

*8:23: Ins 3.31

*8:24: Ipu madongan ta Iesus ikeo ga Gau eine Ei? Ikeo ga ei sai? Panua busa oatainga ad tiuangga ei ikeo ga ei Deo. Gera posanga lalaede bedane ngan Ais 41.4.

*8:28: Ins 3.14

8:28: Iesus ele posanga ipu madongan ta ikeo ga gimi asoa Eaba Inat ga idae? Panua busa oatainga ad tikeo ga iposa ngan ele matenga ngan abei tabala. Gera posanga ngan Ins 12.32-33.

*8:33: Mt 3.9

*8:34: Ro 6.16,20

*8:39: Mt 3.9

*8:41: Ais 63.16

*8:44: 1Io 3.8

*8:46: 2Ko 5.21, 1Pe 2.22

*8:47: 1Io 4.6

*8:48: Mk 3.21-22

*8:51: Ins 5.24

8:51: Kado gimi aoangga Iesus ikeo ga sapadua tinasi ele posanga, eine ga tirangrang ngan timate ngan led madonga tanoeai mao. Eine mao. Be ei iposa ngan led madonga muriai buburiai. Ta ngan ado toaiua, irangrang ngan timate mao ga ilalala ga ila.

*8:58: Ins 1.1

§8:58: Posanga idil toa ne Gau Namamado ipu ede pade ngan posanga Grik ga bedane: Gau eine Ei. Iesus ikeo lalaede bedane ngan 8.24 ga 8.28 ga 13.19.