5
Iesus ikado kemi eaba ede ngan liu tiuato Betesda
Ado edengada muriai, Iesus ilalala ga ila Ierusalem ngan eaneannga ede raring aea togid Iuda. Be ngan tuanga Ierusalem liu ede ienono, tiuato ieda Betesda ngan posanga Ibru. Liu toa oa ienono boloma ngan tuanga aea atama toa gid sipsip tidudunga ngan. Be palata lima imadmadid isaleai. 3-4 Be ngan gid palata toa oa gid panua busa ad dibala timamado. Edengada matad ikilakila ga padengada aed imatemate ga baged imatemate.* Ngan laulau edengada ngan posanga Grik tigalbatan posanga ede pade ngan lain toa ne ga bedane: Gid dibala toa oa tisangasanga eau buk ga buk, 4 ngansa tiuangga pateatea anggelo ede ton Maron ga isulug ta imalango ngan eau toa oa ta buk ga idae, ta oangga sai idug ga imuga eauiai, eine ga itin iuot kemi. Be eaba ede, dibala ikado ei ga irangrang ngan aea rai sangaul tol igegea lima ga tol. Iesus igera eaba toa oa ienono ta iuatai mambe aea dibala ikakado ei mole tau. Ta ibeta ei bedane, “Eao kim tinim iuot kemi na?”
Ta dibala tamad ikeo, “Maron, gau leg eaba eta ngan luanga gau ga nasulug eauiai mao. Somisomi oangga eau buk ga buk ga idaedae, eaba ede pade ga imuga ngan gau ta isulug.”
* Mt 9.6Be Iesus ikeo pan, “Dae madid. Bada lem moe ta lalala.” Io, mole mao eaba toa oa itin iuot kemi ta ibada ele moe ta ilalala.
Be kadonga toa oa iuot ngan Ado Earainga aea. 10  * Neh 13.19, Jer 17.21-22Ta gid Iuda ad madidnga tikeo pan eaba toa itin iuot kemi oa bedane, “Eao kamado bisi lem moe? Labone eine ado Earainga aea! Lem kadonga toa ne itutui mao.”
11 Ta ikeo, “Eaba toa ikado ga tinig iuot kemi ne ikeo pagau bedane, ‘Bada lem moe ta lalala.’ ”
12 Ta tibeta ei, “Eaba sai toa ikeo pago ngan bada lem moe ta lalala?”
13 Be eaba toa itin iuot kemi oa iuatai ngan Iesus ei eaba sai mao, ngansa ei ilim ga idudunga toa ipom lolodeai oa.
14 Idio ga muriai Iesus igera ei gadudunga ngan Deo ele luma aea ala, ta ikeo pan, “Ega, tinim ta iuot kemi na. Be kado kadonga sasat pade mao. Ngan kado ta kadonga eta kulupu ga kulupu tau iuot ngan go.” 15 Ga kus ta eaba toa oa ila ikeo pagid madidnga togid Iuda mambe eaba toa ikado ga itin iuot kemi, eine Iesus.
16 Be ngan ado toaiua ga ila, gid Iuda ad madidnga timan Iesus aea isat, ngansa ei ikakado gid kadonga toa oa ngan Ado Earainga aea. 17 Idio ta Iesus ikeo pagid bedane, “Gau Tamag ikakado naurata somisomi ga irangrang ngan labone, be gau pade nakakado naurata.” 18  * Mt 26.4, Ins 7.1, 10.30Ngan ipu toaine gid Iuda ad madidnga tiparpar tau ngan ilonga edap eta ngan pamatenga ei. Ngansa ei itnan led apu ngan Ado Earainga aea kekelen mao, be ikeo ga Deo ei Itama pade. Ta ngan kadonga toa ne idol ei mulian ga iuot lalaede mambe Deo.
Deo Inat ieda kapei ngan peinga mulian gid matemate
19  * Ins 5.30Iesus ikoli led posanga bedane, “Nakeo tautaunga pagimi, Deo Inat irangrang ngan ikado danga eta ngan ei kekelen ele kimnga mao. Be saoa danga ei igera Itama ikakado, eine ikakado gid kadonga toa oa kekelen. Ngansa saoa kadonga Itama ikakado, eine Inat pade ikakado lalaede toa bedaoa. 20 Ngansa Itama ikim tau Inat ta ipasolan ei ngan danga toa ngada ne ei ikakado. Be ei ga ipasolan ei ngan gid naurata padengada kapeipei toa iasal gid naurata ikakado mugaeai. Be gimi ga agera gid naurata toa ne ta amatala ngan. 21 Ngansa Itama ipei mulian gid matemate ta ikado ga matad bibita. Be lalaede toa bedaoa, Inat pade irangrang ngan isio panua sapadua toa ei ikim, ta ikado ga matad bibita. 22  * Ins 5.27, PA 10.42Ga pade, Itama ipamadid eaba eta ngan posanga mao. Be naurata toa ngada oa ngan pamadidnga gid panua ngan posanga, eine idol ga idae Inat ibageai. 23  * Plp 2.10-11, 1Io 2.23Toa bedaoa ta panua toa ngada ne ga tilolon ngan Inat lalaede mambe tilolon ngan Itama. Oangga sai ilolon ngan Inat mao, eine ga ilolon ngan Itama toa isula ei oa mao pade.
24  * Ins 3.15-18“Nakeo tautaunga pagimi, oangga sapadua tilongo leg posanga ga lolod matua ngan Eaba toa isula gau, eine tibada madonga kemi somisomi, ta irangrang ngan tibada panasnga mao. Eine titnan matenga ga idio, ta tila tibada madonga kemi. 25 Nakeo tautaunga pagimi, ado toa gid matemate tibada madonga pau tota iuot ne. Gid panua matemate ga tilongo Deo Inat ilinge, ta sapadua tilongo, eine ga tibada madonga kemi. 26 Ngansa edap mata bibita aea ienono pan Itama, ta lalaede toa bedaoa, Deo ikeo ga edap mata bibita aea ienono pan Inat pade. 27 Ta Itama idol ieda kapei ta irangrang ngan ipamadid gid panua ngan posanga, ngansa ei Eaba Inat.
28 “Gimi akakrik ngan leg posanga toa ne padam, ngansa ado toa gid matemate tidae mulian ne, teta pade ga iuot. Ta gid toa ngada oa tienono ad dengaeai eine ga tilongo Eaba Inat ilinge. 29  * Dan 12.2, Mt 16.27, PA 24.15Ta gid ga titnan denga ga tiuot. Be sapadua tikado kadonga kemikemi, eine ga tidae mulian ta tibada madonga kemi, be sapadua tikado kadonga papaeamao, eine ga tidae mulian ta tibada ad panasnga.”
Gid kilala ipasolan mambe Iesus ei sai
30  * Ins 5.19, 6.38Iesus ikeo pade bedane, “Ngan gau kekelegau leg kimnga, irangrang ngan nakado danga eta mao. Be gau nalongo Tamag ele renrennga ga kus ta narau gid panua kelede kelede ad posanga. Ta posanga toa narau eine tutui, ngansa nanasi gau leg kimnga mao. Be nanasi Tamag ele kimnga toa isula gau ga nanam.
31 “Oangga napaola posanga ngan gau mulian, eine lemi ipu eta ngan lolomi matua ngan leg posanga mao. 32 Be Eaba ede pade imamado ta ipapaola posanga ngan gau, eine Tamag. Ta naoatai mambe posanga toa ipapaola ngan gau ne, eine tautaunga.
33 “Mugaeai gimi asula gid panua edengada ga tila pan Ioanes Paliliunga aea ngan longonga ele posanga, ta posanga toa ei ipapaola ngan gau eine tautaunga. 34 Be gau naeadi mambe eaba eta ele posanga irangrang ngan ipamatua leg posanga mao. Be gau napapei matami ngan Ioanes ele posanga ngansa nakim Deo ibada gimi mulian. 35 Ioanes ei mambe usi irarabal ta itara gimi. Ta ngan ado toaiua gimi alongo ele posanga, eine tinimi igelgel ngan ele posanga mambe usi itara gimi ngan ado pidaede.
36  * Ins 3.2, 14.11“Be kilala ede pade ngan gau ta ienono. Kilala toa ne iasal Ioanes ele posanga. Eine gid naurata toa Tamag ikeo ga napasala ne. Gid naurata toa nakakado ne ipasolan mambe Tamag isula gau ga nanam. 37  * Mt 3.17, Ins 5.32, 8.18Be Tamag toa isula gau ga nanam ne, ei pade ipaola ag posanga. Gimi alongo ele babanga eta mao ga agera imata mao pade. 38 Ta ele posanga ienono pagimi mao, ngansa lolomi matua ngan eaba toa ei isula ga inama ne mao. 39  * Lu 24.27Gimi matami inasnasi Deo ele laulau ngansa gimi aoangga abada madonga kemi somisomi ngan laulau toa ne. Laulau toa ne pade iposaposa ngan gau. 40 Be gimi atolatola ngan anam pagau ngan badanga madonga kemi.
41 “Gau nailoilo gid panua ngan tisoa gau edag mao. 42 Be gau naoatai ngan gimi. Toa lolomiai na gimi akim Deo mao. 43 Gau nanam ngan Tamag ieda, be gimi apul murimi ngan gau. Be oangga eaba eta pade inama ngan ei ieda, eine tinimi igelgel ngan badanga ei. 44 Gimi akim tau ngan oaeoaemi tisoasoa edami. Be Deo toa kelede oa isoasoa edami ngan edap ede pade. Be gimi tinimi ngan nasinga edap toa oa mao. Tota irangrang ngan lolomi matua madongan?
45 “Kado gimi aoangga gau ga nasol gimi ngan posanga toa Tamag imatai oa. Eine mao. Eaba toa ga isol gimi ngan posanga eine Moses toa aeadi ei ngan luanga gimi. 46  * PA 3.22Ngansa oangga lolomi matua ngan Moses tautaunga, eine ga lolomi matua ngan gau pade, ngansa ei ibode laulau ngan gau. 47 Be oangga lolomi matua ngan posanga toa Moses ibode ne mao, eine ga lolomi matua ngan gau leg posanga madongan?”

*5:3-4: Ngan laulau edengada ngan posanga Grik tigalbatan posanga ede pade ngan lain toa ne ga bedane: Gid dibala toa oa tisangasanga eau buk ga buk, 4 ngansa tiuangga pateatea anggelo ede ton Maron ga isulug ta imalango ngan eau toa oa ta buk ga idae, ta oangga sai idug ga imuga eauiai, eine ga itin iuot kemi.

*5:8: Mt 9.6

*5:10: Neh 13.19, Jer 17.21-22

*5:18: Mt 26.4, Ins 7.1, 10.30

*5:19: Ins 5.30

*5:22: Ins 5.27, PA 10.42

*5:23: Plp 2.10-11, 1Io 2.23

*5:24: Ins 3.15-18

*5:29: Dan 12.2, Mt 16.27, PA 24.15

*5:30: Ins 5.19, 6.38

*5:36: Ins 3.2, 14.11

*5:37: Mt 3.17, Ins 5.32, 8.18

*5:39: Lu 24.27

*5:46: PA 3.22