2
Kristus ei gita bebeda Tamada Deo imatai
* Ibr 7.25-26Leg gergeu, nabode posanga toa ne ga ila pagimi ngan luanga gimi ta akado kadonga sat mao. Be oangga eaba eta ikado kadonga sat, gita bebeda ede ta imamado Tamada Deo imatai. Ei eaba tutui tau toa Iesus Kristus. * Ins 1.29, Kol 1.20, 1Io 4.10Ele matenga ipatarui Deo ilolo ta iman edap ngan leda kadonga sasat aea samumnga. Be eine ngan gita kekelegita leda kadonga sasat mao. Eine edap ngan samumnga kadonga sasat togid panua toa ngada ne tanoeai.
Manta tanasnasi kadonga lalaede mambe Kristus
Oangga tanasnasi kemi Deo ilinge, kadonga toa ne iman kilala ga ipasolan mambe gita taoatai kemi ngan ei. Oangga eaba sai ikeo ga bedane, “Gau naoatai kemi ngan ei,” be inasnasi ilinge mao, ei eaba pakakanga aea. Posanga tautaunga eta ienono iloleai mao. * Ins 14.21,23Be oangga sai inasnasi ele posanga, tautaunga eaba toa oa ele kadonga ngan kimnga Deo ila iuot lai. Ngan idil ga oaine taoatai mambe talup tautaunga toman ngan ei: Eaba sai ikeo ga ilup toman ngan ei ga imulmuli, manta inasnasi kadonga lalaede mambe Kristus ikakado.
* Ins 13.34, 2Io 5-6Leg panua kemikemi, apu toa nabode pagimi ne, eine pau mao. Apu toa ne mugamuga. Ienono pagimi mugaeai ga inam. Apu toa mugamuga ne eine posanga toa gimi alongo na. * Ins 1.9, Ro 13.12Be apu toa nabode pagimi ne eine pau pade. Iuot tautaunga ngan Kristus ele madonga ga iuot tautaunga ngan gimi lemi madonga pade. Ngansa dodom iuangga kus. Be taranga tautaunga ta itara ga ienono.
* 1Io 4.20Oangga sai ikeo ga imamado tarangai, be ilolo paeamao ngan iuae ede pade, ei imamado dodomeai maitne. 10  * Ro 14.13Be oangga sai ikimkim iuae ede pade, ei imamado tarangai. Danga eta toa iloleai oa ga irangrang ngan ikado ei ga itap mao. 11  * Ins 12.35Be eaba sai toa ilolo paeamao ngan iuae ede pade, ei imamado dodomeai ga ilalala alele dodomeai. Ei iuatai ngan ila sida mao, ngansa dodom ipadodom imata.
 
12 Nabode posanga toa ne ga ila pagimi gergeu,
ngansa ei isamum lemi kadonga sasat ga kus ngan Kristus ieda.
13 Nabode posanga toa ne ga ila pagimi gergeu tamatamad,
ngansa aoatai kemi ngan eaba toa imamado mugaeai tau ga irangrang ngan labone.
Nabode posanga toa ne ga ila pagimi arangaranga toa tinimi gargar,
ngansa aeasal eaba paeamao ga kus.
14 Nabode posanga toa ne ga ila pagimi gergeu,
ngansa aoatai kemi ngan Tamada Deo.
Nabode posanga toa ne ga ila pagimi gergeu tamatamad,
ngansa aoatai kemi ngan eaba toa imamado mugaeai tau ga irangrang ngan labone.
Nabode posanga toa ne ga ila pagimi arangaranga toa tinimi gargar,
ngansa urami kapei,
ga Deo ele posanga ienono lolomiai,
ga aeasal eaba paeamao ga kus.
Irangrang ngan loloda ikim tano toa ne mao
15  * Ro 8.7Irangrang ngan lolomi ikim tano toa ne mao, ga gid danga sisid tanoeai aea mao pade. Oangga sai ilolo ikim tano toa ne, kadonga ngan kimnga Deo Tamada ienono pan mao. 16  * Ro 13.14Ngansa kadonga toa ngada ne togid panua tanoeai ad, mambe kimnga papaeamao tinida aea, ga ngalenga paeamao ngan saoa danga tagera ngan matada, ga parimnga sapaean ngan leda danga sisid, gid kadonga toa ne inam pan Deo Tamada mao, be inam tanoeai ga inam. 17  * Mt 7.21Be tano toa ne teta pade isapa ga ila toman ngan gid kimnga papaeamao tanoeai aea. Be eaba sai inasnasi Deo ele kimnga, eine ga imamado somisomi ga ilalala ga ila.
Kristus aea isat ta iuot
18  * Mt 24.5, 24, 2Io 7Leg gergeu, ado muriai ga muriai tau ta inam boloma na. Mugaeai gimi alongo mambe Kristus aea isat ga inam, be labone panua busa tinam ta timan Kristus aea isat. Ta kadonga toa ne ipasolan gita mambe teta pade ado muriai ga muriai tau ga iuot. 19  * PA 20.30Mugaeai gid panua toa oa timamado toman ngan gita iaoa kelede ton Kristus, ga kus ta titnan gita ga tila. Be tautaunga gid pagita ad mao. Ngansa oangga gid pagita ad, eine ga tidio pagita. Be mao. Titnan gita ga tila o. Ta kadonga toa ne ipasolan gita mambe gid panua toa oa pagita ad mao.
20  * 1Ko 2.15, 2Ko 1.21, 2Io 2Be Deo itok Itautau Tutui ga idae ngan gimi na. Ta gimi toa ngada ne lemi oatainga imata karanga. 21 Kado gimi aoangga naeadi mambe gimi aoatai ngan posanga tautaunga mao ta nabode posanga toa ne ga ila pagimi. Eine mao. Nabode ngansa gimi aoatai ngan posanga tautaunga. Ga pade, gimi aoatai mambe posanga tautaunga irangrang ngan ipaot posanga eta pakakanga mao. 22  * 1Io 4.3, 2Io 7Eaba pakakanga aea sai toa? Eine eaba sai toa ikeo ga Iesus ei Kristus* Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16. mao. Eaba toa bedane, ei ipul imur ngan Deo Tamada ga Inat pade. Tota iman Kristus aea isat. 23  * Ins 5.23, 1Io 4.15, 5.1Eaba sai ipul imur ngan Deo Inat, eine ilup toman ngan Deo Tamada mao. Be eaba sai toa iuaoa masaeai mambe Iesus ei Deo Inat, eine ilup toman ngan Deo Tamada pade.
Itautau Tutui ipaoatai gita ngan posanga tautaunga
24 Posanga toa gimi alongo mugaeai ga inam, manta ienono lolomiai. Oangga posanga toa gimi alongo mugaeai ga inam ne ienono lolomiai, eine gimi ga mulmulimi pan Tamada Deo ga Inat pade. 25 Be ikado ele posanga tautaunga pagita ga bedane: Gita ga tamado kemi somisomi ga ilalala ga ila.
26 Nabode posanga toa ne ga ila pagimi ngan gid panua toa titoba ngan pabuobuonga gimi. 27  * Ins 16.13Be Kristus itok Itautau Tutui ga idae ngan gimi ta ienono lolomiai. Tota lemi ipu eta ngan eaba sai ipaoatai gimi mao. Ngansa Itautau Tutui ipapaoatai gimi ngan danga toa ngada ne, ga Itautau Tutui ele posanga eine tautaunga. Eine pakakanga mao. Tota gimi manta mulmulimi pan, lalaede mambe Itautau Tutui ipaoatai gimi ngan.
Gita taman Deo ele gergeu
28 Tota leg gergeu, gimi manta mulmulimi pan Kristus. Toa bedaoa ta oangga ei per ga iuot masaeai ngan ado toaiua iluai mulian ga inam, eine ga tamataud mao, ga maeamaea gita mao pade.
29  * 1Io 3.10Oangga gimi aoatai mambe Kristus ele kadonga itutui tau, aoatai pade mambe panua toa ngada ne tinasnasi kadonga tutui eine timan Deo ele gergeu.

*2:1: Ibr 7.25-26

*2:2: Ins 1.29, Kol 1.20, 1Io 4.10

*2:5: Ins 14.21,23

*2:7: Ins 13.34, 2Io 5-6

*2:8: Ins 1.9, Ro 13.12

*2:9: 1Io 4.20

*2:10: Ro 14.13

*2:11: Ins 12.35

*2:15: Ro 8.7

*2:16: Ro 13.14

*2:17: Mt 7.21

*2:18: Mt 24.5, 24, 2Io 7

*2:19: PA 20.30

*2:20: 1Ko 2.15, 2Ko 1.21, 2Io 2

*2:22: 1Io 4.3, 2Io 7

*2:22: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*2:23: Ins 5.23, 1Io 4.15, 5.1

*2:27: Ins 16.13

*2:29: 1Io 3.10