7
Melkisedek ieda kapei tau
* OM 14.17-20Be Melkisedek ei maron kapei tuanga Salem aea. Ga pade, ei madidnga tenainga aea ton Deo Gadae Tau. Ei ila iuot pan Abraam ngan ado toaiua Abraam iasal gid mamaron kapeipei ngan paraunga ta iluai mulian ga inam. Melkisedek ila iuot pan ta ikado posanga kemi ngan pamatuanga ei. Ngan ado toaiua, Abraam ipota gid danga sisid toa ibada ngan paraunga ga iuot suknga sangaul. Ta ipan Melkisedek ele suknga ede. Be edaeda Melkisedek ipu mambe “maron kapei kadonga tutui aea.” Ga pade, ei maron kapei tuanga Salem aea. Be edaeda toa ne ipu mambe “maron kapei lolo tarui aea.” Melkisedek itama ga itna mao, ga aea titnga eta pan itubtub mao pade. Aea ado eta poponga aea mao, ga ele matenga mao pade. Ei iman madidnga tenainga aea somisomi ga ilalala ga ila, lalaede mambe Deo Inat.
Ega, gimi agera eaba toa ne ieda kapei tau. Ngansa tibuda Abraam pade ipota danga sisid toa ngada oa ibada ngan paraunga ga iuot suknga sangaul. Ta ipan suknga ede ga ila pan Melkisedek. * Nam 18.21Be gid iaoa kelede pan Livai toa tibada naurata tenainga aea, gid panua padengada Israel ad tipota led danga sisid ga iuot suknga sangaul ta tipan gid Livai led suknga ede. Tautaunga gid toa ngada oa tiuot iaoa kelede pan Abraam, be tikado toa bedaoa ngan oaeoaed, ngansa Deo ele apu ikeo toa bedaoa. Tautaunga Melkisedek aea titnga inam pagid iaoa kelede ton Livai mao, be ikado posanga kemi ngan pamatuanga Abraam, eaba toa Deo ikado posanga tautaunga pan, ga ibada iana ga inam pan Abraam pade. Be taoatai kemi mambe eaba sai ipamatua eaba ede pade, ei ieda kapei ga iasal eaba sai toa ibada pamatuanga. Irangrang ngan eaba eta iaoa isokangai ngan idil toaine mao. Be gid Livai toa tibada anad inam pagid Israel, gid eababa toa timatemate pade. Be Melkisedek toa ibada iana ga inam pan Abraam, Deo ele laulau ikeo ga imamado ga ilalala ga ila. Tota tarangrang ngan takeo ga gid Livai toa timan Abraam itubtub, gid pade tipan anad ga ila pan Melkisedek. 10 Ngansa ngan ado toaiua Melkisedek iuot pan Abraam, gid Livai timamado maitne ngan tibud Abraam ising.
Iesus ele naurata tenainga aea iasal naurata tenainga aea togid Livai
11 Gid Livai ga iaoa kelede ton Aron tibada naurata tenainga aea ta tipanasi gid Israel ngan apu ton Moses toa matamata oa. Be oangga naurata tenainga aea togid Livai irangrang ngan ikado ga gid panua tiuot tutui Deo imatai tautaunga, ikamado ga Deo ele laulau ikeo ngan madidnga tenainga aea ede pade manta inam ta ibada naurata ton Melkisedek, be ton Aron mao? 12 Oangga naurata tenainga aea idae pagid iaoa ede pade bagedeai, manta apu pau pade iuot. 13 Eaba toa Deo ikeo ga iman madidnga tenainga aea toa somisomi ne, ei iuot ngan lum ede pade. Be mugaeai ga inam, eaba eta ngan lum toaine ikado naurata tenainga aea mao. 14  * Ais 11.1, Mt 2.6, PM 5.5Ngansa gita taoatai, ada Maron Iesus iuot ngan lum pan Iuda. Be Moses ikeo ngan eaba eta ngan lum toaine ga ibada naurata tenainga aea mao. 15 Tota oangga madidnga tenainga aea pau iuot ta ibada naurata ton Melkisedek, eine taoatai kemi tau mambe ei ele naurata tenainga aea iasal tau gid Livai led naurata tenainga aea. 16 Gid Livai tibada led naurata tenainga aea ngansa apu ton Moses ikeo ga gid arangaranga ngan lum toaine manta tikisi naurata tenainga aea. Be Iesus ibada ele naurata toa ne ngan edap ede pade. Ei ibada ngansa ele madonga irangrang ngan kus mao. Ei iura kapei ta imamado somisomi ga ilalala ga ila. 17  * Sng 110.4, Ibr 5.6Ngansa Deo ikeo pan ga bedane,
 
“Eao ga man madidnga tenainga aea somisomi ga ilalala ga ila.
Eao bada naurata ton Melkisedek ta bokoboko ngan.”
 
18 Posanga toa ne ipasolan gita mambe Deo itnan apu mugamuga ga idio ngansa imanggurenggureng na. 19  * Ibr 10.22, Jms 4.8Ngansa apu irangrang ngan ikado ga danga eta iuot tutui Deo imatai mao. Tota Deo ikado edap ede pade ga iasal tau apu. Ngan edap pau toa ne, tinida igelgel ngan sanganga leda madonga kemi, be tala boloma pan Deo.
20 Iesus iuot madidnga tenainga aea sapaean mao. Deo iposa tautaunga gadae ta idol ei. Be Deo ikado posanga tautaunga gadae eta ngan gid panua tenainga ad padengada mao. 21  * Sng 110.4, Ibr 5.6Deo iposa tautaunga gadae, ta Iesus ibada ele naurata tenainga aea. Ngan ado toaiua, Deo ikeo pan bedane,
 
“Maron Deo ikado posanga tautaunga gadae,
ta irangrang ngan ipul ilolo pade ngan mao.
‘Eao ga man madidnga tenainga aea somisomi ga ilalala ga ila.’ ”
 
22  * Ibr 8.6, 12.24Ngan posanga tautaunga gadae toa ne, taoatai kemi mambe Iesus kekelen ikado ga posanga pau toa Deo irau ngan ele panua ngan badanga gid mulian, eine ga iuot tautaunga. Posanga pau toa ne iasal tau posanga mugamuga toa Deo irau ngan gid mugaeai.
23 Mugaeai panua busa tibabada naurata tenainga aea, ngansa eaba ede imate ga kus ta eaba ede pade ibada imul. Ta matenga ipakala gid ta irangrang ngan tikisi naurata toa ne somisomi mao. 24 Be Iesus imamado somisomi ga ilalala ga ila. Tota ele naurata tenainga aea irangrang ngan kus mao, be eaba eta irangrang ngan ibada imul mao pade. 25  * Ro 8.34Tota ei irangrang ngan ibada mulian sapadua tinam pan Deo ngan ei ieda, ta ele naurata ngan badanga gid mulian ila iuot lai. Ei irangrang ngan ikado bedane ngansa imamado somisomi ngan kadonga raring ngan luanga gid.
26 Ngansa gita tapapauis ngan madidnga kapei tenainga aea tota bedane ngan luanga gita. Ngansa Deo ele ul ienono ngan ei, ga ele idil eta paeamao mao, ga ilolo aea muk eta Deo imatai mao, ga ele kadonga ede pade tau ngan gid panua kadonga sasat ad, ga Deo idol ei gadae tau buburiai. 27  * Ibr 5.3Ele ipu eta ngan kadonga mambe gid madidnga padengada tenainga ad tikakado ne mao. Gid manta tikado tenainga ado ga ado ngan gid led kadonga sasat bua, ga kus ta tikado tenainga ngan kadonga sasat togid panua. Be ngan ado toaiua Iesus ilongean ei mulian ga imate, ei ikado tenainga pakelede ngan gid panua led kadonga sasat. Ta tenainga toa oa kemi ga ienono somisomi ga ilalala ga ila. 28 Apu ton Moses idol gid madidnga tenainga ad toa urad mao. Be Deo ele posanga tautaunga gadae inam muriai ngan Moses ele apu. Ngan posanga toa ne, Deo idol Inat ga iman madidnga kapei tenainga aea. Inat toa ne ele idil eta paeamao mao somisomi ga ilalala ga ila.

*7:1: OM 14.17-20

*7:5: Nam 18.21

*7:14: Ais 11.1, Mt 2.6, PM 5.5

*7:17: Sng 110.4, Ibr 5.6

*7:19: Ibr 10.22, Jms 4.8

*7:21: Sng 110.4, Ibr 5.6

*7:22: Ibr 8.6, 12.24

*7:25: Ro 8.34

*7:27: Ibr 5.3