6
Irangrang ngan tapul murida ngan Deo mao, ngan kado ta tatap ga taduaea
1-2 Tota manta taeasal gid posanga idil malamalan ta tala pan matada ga tabada oatainga ngan Kristus mambe gid panua kapeipei tikakado. Be gid posanga idil toa matamata aea, irangrang ngan aoada inasi pade ngan mao. Eine gid posanga idil mambe pulnga loloda, ga tnannga gid kadonga papaeamao toa ipaeabu ngan gita, ga loloda matua ngan Deo, ga paoatainga ngan paliliunga imata ede ga ede, ga dolnga bageda ga idae ngan gid panua ngan leda raring, ga daenga mulian ngan matenga, ga Deo ele naurata ngan pamadidnga gita ngan posanga ta isio leda madonga isaoa somisomi ga ilalala ga ila. Oangga tadio ngan gid posanga toa ne kekelen, eine mambe tapagun kadanga somisomi, be taeaud luma eta gadae ngan mao. Be oangga Deo ilongo, eine ga taeasal gid posanga toa ne.
Ngansa panua edengada tipul murid ngan Deo, ga kus ta tiuangga tiluagid mulian pan, be tirangrang mao. Tautaunga, mugaeai titnan madonga dodom aea ta tiuot ngan Deo ele taranga, ga titoba Deo ele tenainga buburiai aea, ga tilup kelede toman ngan Itautau Tutui, ga titoba Deo ele posanga ta tiuatai mambe eine kemi, ga tinaman Deo iura toa muriai ga iuot masaeai. * Ibr 10.26-27, 1Io 5.16Be oangga gid panua toa bedane tipul murid ngan Deo, eine led edap eta ngan pulnga lolod mulian ga ila pan mao. Ngansa eine mambe tipatoto Deo Inat ga idae ngan abei tabala pade ta tipamaeamaea ei panua busa matadeai.
Ngansa gita eababa mambe tano toa iunun aoara somisomi. Oangga tano toa oa ipapot annga kemikemi ngan luanga gid panua toa tiarum, eine Deo ele pamatuanga ga ienono ngan tano toa oa. * OM 3.17-18, Mt 13.7,22Be oangga tano ipapot oaroaro aea gigi ga purup papaeamao, eine kemi ngan danga eta mao. Mole mao Deo ga ikeo ngan tano toa oa manta iduaea. Muriai ta dinga inono ga ila paeamao.
Oaeoaeg kemikemi, tautaunga gai akado posanga matua bedane pagimi, be gai aeadi mambe gimi ga aduaea toa bedaoa mao. Gai aeadi mambe Deo ga ibada gimi mulian ta ilualua gimi. 10  * Ibr 10.32-34Ngansa Deo ei eaba bagbage kelede aea mao. Irangrang ngan imata sapian lemi naurata kemikemi ga lemi kadonga kimnga aea mao. Ei ga imata nanan lemi kadonga kimnga aea toa apasolan pagid ele panua ngan ei ieda. Ta ei iuatai mambe gimi alualua gid maitne. 11 Be gai akim gimi kelede kelede manta apasolan lemi kadonga kemikemi toa bedaoa ga ila irangrang ngan leda madonga tanoeai kus. Toa bedaoa ta gimi ga aoatai kemi mambe ei ga iparangrang ele posanga tautaunga pagimi ta asangasanga. 12 Toa bedaoa ta irangrang ngan tinimi imalai alele mao, be gimi ga anasi edap lalaede mambe gid panua toa lolod matua ngan Deo. Gid timadid matua ngan ad kadonga kulupulupu, ta gid ga tibada danga toa ngada oa Deo iposa tautaunga ngan.
Gita tarangrang ngan loloda matua ngan Deo ele posanga tautaunga
13  * OM 22.16-17Ngansa ngan ado toaiua Deo ikado posanga tautaunga ga ila pan Abraam, Deo iposa tautaunga gadae ngan ei mulian ngansa eaba eta imamado gadae ngan Deo mao. 14 Ta ikeo, “Tautaunga, gau ga nakado kemi tau ngan eao. Napakaka mao. Gau ga nakado ga lem gergeu ga tibutibum tiuot busa.” 15 Tota Abraam ilolo itarui ta isangasanga ga ila irangrang ngan Deo iparangrang ele posanga tautaunga toa oa.
16 Ngansa somisomi panua tikado posanga tautaunga gadae ngan eaba ede pade ieda toa iasal gid. Ta led posanga tautaunga gadae ipamatua saoa posanga toa tikado, ta ipakoko gid panua ta irangrang ngan aoad isokangai ngan mao. 17 Be Deo ipamatua ele posanga pan Abraam ngan ado toaiua ta ikado posanga tautaunga gadae, ngansa gid panua toa isio gid ngan badanga gid danga toa iposa tautaunga ngan, ei iuangga ipasolan gid mambe ei irangrang ngan ipalele ilolo mao ga mao tau. Be saoa posanga toa irau oa, eine ga ienono toa bedaoa. 18  * Nam 23.19Tota posanga idil rua ienono. Ede eine Deo ele posanga tautaunga pan Abraam, ga ede pade eine posanga tautaunga gadae toa ikado ngan pamatuanga ele posanga pan Abraam. Posanga idil toa rua ne irangrang ngan Deo ipakaka ngan mao, ga irangrang ngan eaba eta ipalele mao pade. Toa bedaoa ta oangga talado ga tala pan Deo ngan imariala ngan gita, eine posanga toa rua ne ga ipamatua loloda kemi, ta takisi matua ele posanga tautaunga toa ienono matadai ta tasangasanga. 19  * Wkp 16.2-3Danga kemi toa tasangasanga Deo ngan ne, eine ipamatua loloda mambe nagun ikisi matua oaga ta ding ga ienono ta irangrang ngan ipatpat alele mao. Danga toa ne ila idudunga Deo ele lumaeai, toa malo kapei idibe iadag. Eine Deo ele tibur madonga aea toa ele ul kapei tau ienono ngan. 20 Toa eoa Iesus imuga ngan gita ta ila idudunga ngan luanga gita. Ei ibada naurata ton Melkisedek ta iuot madidnga kapei tenainga aea somisomi ga ilalala ga ila.

*6:6: Ibr 10.26-27, 1Io 5.16

*6:8: OM 3.17-18, Mt 13.7,22

*6:10: Ibr 10.32-34

*6:13: OM 22.16-17

*6:18: Nam 23.19

*6:19: Wkp 16.2-3