10
Gid tenainga tanoeai aea irangrang ngan isigiri panua lolod aea muk mao
Gid danga kemikemi toa iuangga iuot muriai, eine Moses ele apu iposaposa ngan, be tagera masaeai tau mao. Moses ele apu ipasolan gid danga toa oa ianun kekelen. Be iman danga toa oa itautau mao. Ngan ipu toaine, gid tenainga toa apu ikeokeo ngan ga tikakado somisomi ngan rai ga rai, eine irangrang ngan ikado ga gid panua raring ad tiuot tutui Deo imatai mao. Oangga bedaoa, eine ga tikaput ngan kadonga gid tenainga toa oa, ngansa tenainga toa tikado pakelede mon, eine ga isigiri lolod aea muk ga ila o. Toa bedaoa ta tinaman mambe led idil eta paeamao mao. Be mao. Ngan rai ga rai, tenainga toa tikakado oa ipapei matad mambe led kadonga sasat ienono maitne. * Ibr 9.13Ngansa bulmakao ga meme singid iura eta ngan samumnga gid panua led kadonga sasat mao.
* Sng 40.6-8Tota ngan ado toaiua Kristus isulug ga inam tanoeai, ei iposa ga bedane,
 
“O Deo, gid tenainga imata ede ga ede, eao tinim ngan mao.
Be eao dol patig mambe danga kemi tenainga aea.
Gid tenainga toa tinono ngan dinga ga imomout ga kus, ga gid tenainga tikado ngan samumnga kadonga sasat,
eao tinim igelgel eta ngan mao.
Tota nakeo ga bedane,
‘Ega, gau tota eko. Ag posanga ta ienono ngan lem laulau.
Gau nanama ngan nasinga eao lem kimnga.’ ”
 
Matamata ikeo ga, “Gid tenainga imata ede ga ede, ga gid tenainga tinono ngan dinga ga imomout ga kus, ga gid tenainga tikado ngan samumnga kadonga sasat, eine ikado ga tinim igelgel mao ga lolom ikim mao pade.” Be tautaunga apu ikeo ga gid manta tikado tenainga toa bedaoa. Ga kus ta ikeo, “Ega, gau tota eko. Gau nanama ngan nasinga eao lem kimnga.” Ngan posanga toa ne, ei dol nasinga mugamuga ga idio rol, ta ikado nasinga pau ga ibada imul. 10  * Ibr 9.12Ngan Deo ele kimnga toa Iesus Kristus iposaposa ngan, ei itenai ipat mulian ga ila pan Deo. Ta ngan kadonga toa ne, idol Deo ele ul ngan gita pakelede ta ienono somisomi ga ilalala ga ila.
Iesus ele tenainga irangrang tau ngan samumnga kadonga sasat
11  * IM 29.38Be gid panua tenainga ad toa ngada oa timadid ado ga ado ta tikakado led naurata tenainga aea imata ede ga ede. Tikakado gid tenainga lalaede toa bedaoa pabusa, be irangrang ngan isamum kadonga sasat mao.


Tikakado gid tenainga lalaede toa bedaoa pabusa, be irangrang ngan isamum kadonga sasat mao.
12 Be Kristus ikado tenainga ngan samumnga kadonga sasat pakelede mon. Be tenainga toa oa kemi ga ienono somisomi ga ilalala ga ila. Ga kus ta idio imado ngan Deo ibage oatai. 13  * Sng 110.1Ta labone ga ila, ei isangasanga ado toa Deo ga idol aea miri itamatama ga tidio iae ibuloloeai. 14 Ngansa ele tenainga toa kelede oa ikado ga gita Deo ele panua taot tutui imatai. Deo ipul gita kautede kautede ta tapasolan mambe ele ul ienono ngan gita, be Iesus ele tenainga toa kelede oa ikado gita ga taot tutui somisomi ga ilalala ga ila.
15 Be Itautau Tutui pade iposa pagita ngan gid danga toa ne ta mugaeai ikeo ga bedane,
 
16  * Jer 31.33, Ibr 8.10“Maron ikeo ga, ‘Posanga pau toa muriai ga narau toman ngan gid eine ga bedane:
Gau ga nadol leg apu ga ienono laboradeai.
Ga nabode leg posanga ga idae lolodeai.’ ”
 
17  * Jer 31.34Ga kus ta ikeo,
 
“Led kadonga sasat ga gid kadonga tikakado ngan pulnga murid ngan leg apu,
eine ga matag nanan pade mao.”
 
18 Tota oangga Deo isamum gid kadonga sasat ga kus, eine ipu eta ngan kadonga tenainga ngan samumnga kadonga sasat pade mao.
Manta loloda matua ta tala boloma pan Deo
19  * Ibr 4.16Oaeoaeg, Iesus ising isamum leda kadonga sasat ga ila o. Tota tarangrang ngan tadudunga ngan Deo ele palata ilolo toa aea ul kapei tau be tamataud mao. 20  * Mt 27.51Tanasi edap pau madonga kemi aea toa Iesus isaoa ngan gita. Ta tadudunga ga tala ngan Deo ele palata ilolo, toa malo kapei idibe iadag. Malo kapei toa ikantutu oa eine mambe oanenga itna ngan Iesus ipat. 21 Ta ei iman gita ada madidnga kapei tenainga aea ta imugamuga ngan Deo ele luma aea naurata toa buburiai oa. 22  * Wkp 8.30, Ese 36.25, Ep 5.26Tota kadonga pakakanga isaoa ienono lolodai, manta tatnan ga iduaea ta tala boloma pan Deo, ngansa Iesus itil ising ga idae ngan loloda na. Ta labone tanaman mambe leda idil eta paeamao Deo imatai mao. Ga pade, isigiri tinida ngan eau kemi mambe gid madidnga tenainga ad tikakado. Tota irangrang ngan tamataud mao, be manta loloda matua ngan Deo ta tala boloma pan. 23 Be ato kemi toa taoaoa ngan somisomi ga gid danga kemikemi iposa ngan ga tasangasanga, manta takisi matua, be loloda ruangada ngan mao. Ngansa eaba toa ikado posanga tautaunga pagita, ei eaba mata tutui aea. 24 Gita kelede kelede manta matada bada oaeoaeda ta tailoilo edap ngan papeinga lolod ngan kadonga kimnga aea ga naurata kemikemi. 25  * Ibr 3.13Be irangrang ngan takaput ngan leda luplupnga mao. Panua edengada titnan kadonga ngan luplupnga, be irangrang ngan tanasi gid mao. Manta tapamatua ngan loloda somisomi, be tamarum tau ngan kadonga toa bedaoa, ngansa tagera mambe ado toa Kristus iluai mulian ga inam, ta boloma ne.
Irangrang ngan tapul murida ngan Deo Inat mao
26  * Ibr 6.4-8Be oangga tabada oatainga ngan posanga tautaunga ga kus, be taparpar ngan nasinga kadonga sasat, eine tenainga eta ienono ngan samumnga leda kadonga sasat pade mao. 27  * Ais 26.11Toa bedaoa ta tamataud be tasangasanga ado kapei toa Deo ipamadid gita ngan posanga. Toa eoa dinga kapei bil ga bil ga inono Deo aea miri itamatama. 28  * Lo 17.6, 19.15Gita taoatai, mugaeai oangga eaba eta ipul imur ngan Moses ele apu be panua rua mao tol tigera ga tiuaoa ngan, irangrang ngan gid panua tuangai lolod isat ngan eaba toa oa mao. Eine ga tirau ei ga imate. 29  * Mt 12.30-32, 1Ko 11.27-29Oangga bedaoa, gimi agera eaba toa ipul imur ngan Deo Inat, eine ga iuot madongan? Eaba toa ne ga ibada panasnga paeamao ga paeamao tau, ngansa ei itado Deo Inat ga iduaea. Ga igera Iesus ising mambe danga buligaliga. Tautaunga, Iesus ising idol Deo ele ul ngan eaba toa oa ga iparangrang posanga toa Deo irau ngan ele panua, be oangga eaba toa oa ipul imur ngan, eine ga Deo ilolo isat ngan ei mao. Ngansa ei iaoa ibiu Itautau Tutui toa mugaeai ilolo marum ngan ei. 30  * Lo 32.35-36, Sng 135.14Ngansa gita taoatai ngan Deo toa ikado posanga ga bedane, “Kolinga paeamao eine naurata togau. Gau ga napanas gid panua ngan led kadonga papaeamao.” Be ikeo pade bedane, “Maron ga ipamadid ele panua ngan posanga ta imata inasi led kadonga.” 31 Tota oangga tadae Deo toa imamado somisomi ne ibageai ngan ada panasnga, eine ga tamataud paeamao tau.
Manta loloda matua ngan Deo ta tamadid matua ngan ada kadonga kulupulupu
32 Be manta matami nanan gid ado toa ila oa. Ngan ado toaiua, gimi abada oatainga ngan ato kemi mambe taranga itara gimi. Tautaunga, gid panua tipaieiei gimi paeamao tau, be gimi amadid matua ngan ami kadonga kulupulupu. 33 Ado edengada gid panua aoad ibiu gimi, ga tikakado paeamao ngan gimi, ga tipamaeamaea gimi panua busa matadeai. Be ado padengada gimi asokon oaeoaemi toa tinaman ieieinga lalaede toa bedaoa ta alualua gid. 34  * Mt 5.11-12, 6.20Ngansa oaeoaemi toa tila ngan luma panasnga aea, gimi lolomi isat ngan gid ta akado kemi ngan gid. Be ngan ado toaiua gid madidnga tigou lemi danga sisid ta tibada ga ila, tinimi igelgel kekelen ta alongean gid ga tikado, ngansa gimi aoatai mambe lemi danga sisid kemikemi ienono buburiai somisomi ga ilalala ga ila.
35 Mugaeai gimi amataud mao, be amadid matua ngan saoa kadonga iuotot ngan gimi. Be irangrang ngan atnan lemi kadonga toa oa mao. Ngansa oangga amadid matua toa bedaoa ga ilalala ga ila, eine Deo ga ilasu gimi kapei tau. 36 Gimi manta amadid matua ta anasi Deo ele kimnga. Toa bedaoa ta gimi ga abada gid danga toa Deo iposa tautaunga pagimi ngan. 37  * Hab 2.3-4Ngansa teta pade,
 
“Eaba toa iuangga inam, ei ga inam, be ei ga ikado aea gerei mao.
38 Be leg panua tututui, eine ga lolod matua ngan gau. Ta gid ga tibada madonga kemi ngan led kadonga lolo matua aea.
Be oangga timataud ta kos ga tiluagid mulian,
irangrang ngan tinig igelgel ngan gid mao.”
 
39 Be gita tamadid toman ngan gid panua toa kos ga tiluagid mulian mao. Gid ga tiduaea. Be gita tamadid toman ngan gid panua lolo matua ad ta tabada madonga kemi.

*10:4: Ibr 9.13

*10:5: Sng 40.6-8

*10:10: Ibr 9.12

*10:11: IM 29.38

*10:13: Sng 110.1

*10:16: Jer 31.33, Ibr 8.10

*10:17: Jer 31.34

*10:19: Ibr 4.16

*10:20: Mt 27.51

*10:22: Wkp 8.30, Ese 36.25, Ep 5.26

*10:25: Ibr 3.13

*10:26: Ibr 6.4-8

*10:27: Ais 26.11

*10:28: Lo 17.6, 19.15

*10:29: Mt 12.30-32, 1Ko 11.27-29

*10:30: Lo 32.35-36, Sng 135.14

*10:34: Mt 5.11-12, 6.20

*10:37: Hab 2.3-4