4
Tibur earainga aea ienono maitne ngan Deo ele panua
Mugaeai Deo iposa tautaunga ngan badanga gita ga tala ngan ele tibur earainga aea. Be posanga toa ne ienono maitne. Tota manta tamataud. Ngan kado ta eaba eta ngan gimi isapir ngan tibur toa oa ta ila ngan mao. Ngansa gita tabada ato kemi lalaede mambe gid pade, be posanga toa tilongo oa ilua gid eta mao, ngansa tilongo sapaean, be lolod matua ngan mao. * Sng 95.11, Ibr 3.11Be gita panua toa loloda matua ngan ei, gita tadudunga ngan tibur earainga aea toa oa. Be gid panua toa lolod matua ngan ei mao, gid tidudunga mao. Eine lalaede mambe Deo ikeo ngan ga bedane,
 
“Tota lolog bake ta nakado posanga tautaunga gadae ngan gid ga bedane,
‘Irangrang ngan tila ngan leg tibur earainga aea mao ga mao tau.’ ”
 
Be tautaunga Deo ikado tibur toa oa ga ienono mugaeai ga inam. Ngansa ngan ado toaiua ikado bubur ga tano ga iuot, ipasala ele naurata toa ngada oa ga kus. * OM 2.2Ngansa Deo ele laulau aea posanga ede ikeo ngan ado lima ga rua aea ga bedane, “Be ngan ado lima ga rua aea, Deo igera naurata toa ngada oa ipasala ga kus, ta iarai ngan ado toaiua.” * Sng 95.11Be ele laulau aea posanga toa ede pade oa ikeo ga bedane, “Irangrang ngan tila ngan leg tibur earainga aea mao ga mao tau.”
Tota gita taoatai mambe Deo ele tibur earainga aea ienono maitne, ta panua edengada ga tirangrang ngan tidudunga ngan tibur toa oa. Be gid panua toa tilongo ato kemi aea paolanga mugaeai, tidudunga mao ngansa titolatola ngan posanga toa oa. * Sng 95.7-8Be muriai tau ngan ado toaiua, Deo idol ado ede pade. Ta ngan Devit iaoa, iuato ado toaiua “Labone.” Ikeo ga bedane,
 
“Labone, oangga tangami ibada ele posanga,
irangrang ngan lolomi itola ngan mao.”
 
* Lo 31.7, Jos 22.4Ngansa oangga Iosua ibada gid ga tila ngan tibur earainga aea tautaunga, irangrang ngan Deo ikeo ngan ado eta pade mao. Be eine mao. Deo ikeo ngan ado ede pade. Tota taoatai, earainga ede ta ienono maitne ngan Deo ele panua. Toa eoa ga tiaragid mambe Deo iarai ngan Ado Earainga aea. 10  * Ibr 4.4Ngansa eaba sai idudunga ngan Deo ele tibur earainga aea, ei ipasala ele naurata ga kus ta iarai, lalaede mambe Deo ipasala ele naurata ta iarai. 11 Tota gita manta tamarum tau ta irangrang ngan tadudunga ngan tibur earainga aea toa oa. Ngan kado ta eaba eta ngan gimi inasi edap lalaede mambe tibutibuda tinasi, ta ipul imur ngan Deo ta iduaea.
12  * Ep 6.17, PM 1.16, 19.13-15Ngansa Deo ele posanga imata bibita ta iboko matua ga ienono. Eine imata tau ga iasal didi imata rua. Eine irangrang ngan igal eaba ta ila iuot tutui iloleai ta ipoga ilolo ga itautau. Eine irangrang ngan iket aea gitnga ga ituatua iuto. Deo ele posanga toa ne irangrang ngan imata inasi eaba ele kimnga ga saoa danga imata nanan iloleai. 13 Rabu ngan danga toa ngada ne Deo ikado ga iuot, danga eta irangrang ngan imumul ngan Deo imata mao. Danga toa ngada ne ibangabanga ga ienono masaeai Deo imatai. Deo toa ne imata inasi leda kadonga ta ipamadid gita ngan posanga.
Iesus ei gita ada madidnga kapei tenainga aea
14  * Ibr 3.1, 10.23Tota gita manta takisi matua leda kadonga lolo matua aea toa taoaoa ngan somisomi, ngansa ada madidnga kapei tenainga aea ila idudunga buburiai o. Eine Iesus Deo Inat.

Horace Knowles © 1954, 1967, 1972, 1995 The British and Foreign Bible Society
Madidnga kapei tenainga aea
15 Be kado gimi aoangga ada madidnga kapei tenainga aea toa ne irangrang ngan inaman saoa danga toa itobatoba gita ne mao. Eine mao. Tobanga isaoa iuotot ngan gita, eine iuot lalaede ngan ei pade. Be ei ikado kadonga sat eta mao. Ei iuatai mambe urada mao ga tabuobuo alele, ta ilolo isat ngan gita. 16  * Ibr 10.19Tota kemi ngan tala boloma pan Deo toa imamado ngan ele mul maron aea, be tamataud mao. Toa eoa ilolo marum ngan gita. Ta tutui ngan ado imata isaoa tapapauis ngan ele luanga, eine ga ilua gita ngan ele kadonga lolo isat aea ga lolo marum aea.

*4:3: Sng 95.11, Ibr 3.11

*4:4: OM 2.2

*4:5: Sng 95.11

*4:7: Sng 95.7-8

*4:8: Lo 31.7, Jos 22.4

*4:10: Ibr 4.4

*4:12: Ep 6.17, PM 1.16, 19.13-15

*4:14: Ibr 3.1, 10.23

*4:16: Ibr 10.19