2
Toa bedaoa ta Deo ipasala ele naurata ngan bubur ga tano ga danga toa ngada ne ienono ngan.
* Ibr 4.4,10* IM 20.11Be ngan ado lima ga rua aea, Deo igera naurata toa ngada oa ipasala ga kus, ta iarai ngan ado toaiua. Tota Deo ikado posanga kemi ngan pamatuanga ado lima ga rua aea ta idol ele ul ngan ado toa oa. Ikado toa bedaoa ngansa ipasala ele naurata toa ngada oa ga kus, ta iarai ngan ado toaiua.
Deo ikado gid eababa ga tiuot ngan dadanga Iden
Ninipunga ga oaine eine ngan bubur ga tano led otnga ngan ado toaiua Deo ikado gid ga tiuot. Ngan ado toa Maron* Ngan posanga Ibru, tibode Deo ieda bedane: YHWH. Be eaba eta labone iuatai kemi ngan edaeda toa ne aea oatonga mao. Panua edengada tiuato edaeda toa ne Yawe. Be mugaeai ga inam, gid Ibru tilolon kapei ngan edaeda toa ne, ta tikeo ga eaba eta irangrang ngan iuato mao. Tibode ngan laulau, be ngan aoad tiuato edaeda ede pade ipu mambe Maron. Muriai Iesus ele aluagau pade tinasi kadonga toa ne ngan pulnga Deo ieda toa bedaoa. Tota labone tabode posanga idil toa ne Maron ngan gid leta kapeipei ngan pasolannga mambe posanga toa tapul, eine Deo ieda ngan posanga Ibru. Deo ikado bubur ga tano ga iuot, gid abei ga gilgilnga tibur aea tipara ga tidae tanoeai maitne. Eine ngansa Maron Deo ikado aoara ga itap tanoeai maitne, be eaba eta imamado ngan kadonga naurata dadangai mao. Be gid lelele tiuot tano iloleai ta tipaburisinga tibur toa ngada oa tano igogoeai. * 1Ko 15.45Idio ta Maron Deo ikapo tano aea kangkanga ga iuot mambe eababa. Ta iuso iaoa uru mata bibita aea ga idudunga eaba inudiai. Tota eaba Ngan posanga Ibru, posanga idil toa ne eaba eine lalaede mambe edaeda toa ne Adam. Be posanga idil toa ne ipu ede pade eine tano. toa oa imata bibita.
Be Maron Deo ikado dadanga ede ngan tibur Iden toa ado ele parangai. Toa eoa idol eaba toa ikado. * PM 2.7, 22.2,14Be Maron Deo ikado tano ga ipapot gid abei imata ede ga ede toa tautaudid kemikemi ngan eaneannga ga matad kemikemi. Be rabu ngan dadanga toa oa, abei rua timadmadid. Ede eine abei madonga kemi aea, be ede pade eine abei ibada oatainga ngan gid danga kemikemi ga danga papaeamao.
10 Be eau ede iuot ngan tibur Iden ta ipaburisinga dadanga toa oa. Toa iulngai oa imapoga ga iuot eau pange. 11 Eau toa iaoa ede ieda Pison. Eine ilele ga ibaliu ngan tibur kapei ieda Avila. Ngan tibur toa oa gol ienono. 12 Be gol toa oa kemikemi. Delium ga pat oniks ienono toa eoa pade. Eaba eta labone iuatai kemi ngan delium eine saoa danga mao. Panua oatainga ad busa tiadi mambe eine abei ede itekea iuad kemi. Be pat oniks eine pat ede aea olnga kapei tau imata mariluangge. 13 Be eau toa iaoa ede pade ieda Gion. Eine ilele ga ibaliu ngan tibur kapei ieda Kus. 14 Be eau toa iaoa tol aea ieda Taigris. Eine ilele ngan tibur kapei Asiria isaleai toa ado ele parangai. Be eau toa iaoa pange aea ieda Iupretis.
15 Idio ta Maron Deo ibada eaba toa oa ta idol ei ga idio imado ngan dadanga Iden, ta ikado naurata ngan ga imariala ngan. 16 Idio ta Maron Deo irenren matua pan ta ikeo, “Eao rangrang ngan ean abei toa ngada ne itautau, 17 be abei toa ibada oatainga ngan gid danga kemikemi ga danga papaeamao, eao rangrang ngan ean mao. Ngansa oangga ean, eao ga mate ngan ado toaiua.”
18 Idio ta Maron Deo ikeo, “Eaba toa ne ei kekelen imamado, eine kemi mao. Gau ga nakado iarea eta ngan luanga ei.”
19-20 Be mugaeai Maron Deo ikapo tano ta ikado gid masilau tibur aea ga gid man toa ngada oa ga tiuot. Ta ital gid ga tila pan eaba toa oa, ta Deo iuangga igera ei iuatoato gid kelede kelede edad. Tota iuatoato gid masilau mud ga masilau saksak ga gid man toa ngada oa edad. Ta saoa edaeda eaba toa oa iuatoato ngan gid, eiua gid edad.
Be Adam igera iarea eta ngan luanga ei mao. 21 Idio ta Maron Deo ikado ga eaba toa oa imate ngan enonga. Ei idio ieno, ta Deo inusi ituatua ede ikarkareai. Ga kus ta ipatoi mulian itin kukul. 22 Ta Maron Deo ikado taine ede ngan eaba ikarkare ituatua toa ibada. Ta ital ei ga ila pan.
23 Eaba igera taine toa oa ta ikeo,
 
“Ta! Patautene gau areag!
Ei ituatua iuot ngan gau tuatuag.
Be imedameda iuot ngan gau medamedag.
Gau ga naoato ei ‘taine§ Ngan posanga Ibru, posanga idil toa ne, taine, itang boloma lalaede mambe posanga idil ede pade, aranga.,’
ngansa Deo ikado ei ga iuot ngan gau tuatuag.”
 
24  * Mt 19.5, Mk 10.7-8, 1Ko 6.16, Ep 5.31Ngan ipu toaine kadonga ga oaine iuotot: Eaba ga itnan itama ga itna ta ila ilup toman ngan iadaoa, ta eine mambe gisirua tinid iuot kelede.
25 Be eaba toa oa ga iadaoa tibangabanga, be maeamaea gid mao.

*2:2: Ibr 4.4,10

*2:2: IM 20.11

*2:4: Ngan posanga Ibru, tibode Deo ieda bedane: YHWH. Be eaba eta labone iuatai kemi ngan edaeda toa ne aea oatonga mao. Panua edengada tiuato edaeda toa ne Yawe. Be mugaeai ga inam, gid Ibru tilolon kapei ngan edaeda toa ne, ta tikeo ga eaba eta irangrang ngan iuato mao. Tibode ngan laulau, be ngan aoad tiuato edaeda ede pade ipu mambe Maron. Muriai Iesus ele aluagau pade tinasi kadonga toa ne ngan pulnga Deo ieda toa bedaoa. Tota labone tabode posanga idil toa ne Maron ngan gid leta kapeipei ngan pasolannga mambe posanga toa tapul, eine Deo ieda ngan posanga Ibru.

*2:7: 1Ko 15.45

2:7: Ngan posanga Ibru, posanga idil toa ne eaba eine lalaede mambe edaeda toa ne Adam. Be posanga idil toa ne ipu ede pade eine tano.

*2:9: PM 2.7, 22.2,14

2:12: Eaba eta labone iuatai kemi ngan delium eine saoa danga mao. Panua oatainga ad busa tiadi mambe eine abei ede itekea iuad kemi. Be pat oniks eine pat ede aea olnga kapei tau imata mariluangge.

§2:23: Ngan posanga Ibru, posanga idil toa ne, taine, itang boloma lalaede mambe posanga idil ede pade, aranga.

*2:24: Mt 19.5, Mk 10.7-8, 1Ko 6.16, Ep 5.31