6
Irangrang ngan tapamadid oaeoaeda ngan iaoa kelede ton Kristus mao
Oangga ede ngan gimi ikeo ga ipamadid iuae ede pade ngan posanga, ikamado ga ipamadid ei pagid panua kusukusu matadeai, be ila pagid panua tututui ton Deo mao? Eine ga maeamaea gimi pagid panua kusukusu matadeai mao na? * PM 20.4Muriai gita panua tututui ton Deo ga taman madidnga patutuinga posanga aea ngan gid panua tanoeai ad, be gimi aoatai mao? Be oangga muriai gimi apatutui posanga kapeipei togid panua tanoeai ad, labone madongan? Arangrang ngan patutuinga posanga gereirei mao? Muriai gita ga taman madidnga patutuinga posanga aea ngan gid anggelo, be aoatai mao? Oangga bedane, gita tarangrang ngan tapatutui posanga ngan gid danga gereirei iuotot tanoeai. Tota oangga aoa kaukau bedane iuotot rabu ngan gimi, kemi ngan asio gid panua ngan iaoa kelede ton Kristus ta tipatutui ami posanga. Goibe, gid panua edad mao ngan iaoa kelede ton Kristus tirangrang! Naoangga napamaeamaea gimi ta nakado posanga toa ne. Be madongan? Kado eta ngan gimi ele oatainga irangrang ngan patutuinga posanga rabu ngan gimingada oaeoaemi mao? Be mao. Eaba ede ipamadid iuae ede pade ngan iaoa kelede ton Kristus. Be kadonga toa ne iuot panua kusukusu matadeai!
Lemi kadonga ngan pamadidnga gimi mulian ipasolan mambe gimi atap ngan nasinga kadonga ton Kristus na. Goibe, alongean panua ta tikado paeamao ngan gimi! Alongean gid ta tipaeaoa lemi danga sisid! Be mao. Akado paeamao pol ngan gimi ga apaeaoa ngan lemi danga sisid, be akakado ngan oaeoaemi ngan iaoa kelede ton Kristus.
* Gal 5.19-21, Ep 5.5, PM 22.15Gid panua papaeamao tirangrang ngan badanga madonga Deo ibageai mao, be gimi aoatai mao? Kado apakaka gimi mulian. Panua ga gid ne tirangrang ngan badanga madonga Deo ibageai mao: panua arala ad, ga panua tipaeabu ngan oaioainga ngan kadonga arala, ga panua tiraring ngan gid deo pakakanga ad namer, ga gid arangaranga titonton taine led kadonga, ga arangaranga tikakado arala pol ngan gid, 10 ga panua lublubnga ad, ga panua mogal buda, ga panua ununnga ad, ga panua led dabanga sasat, ga panua tipapaeaoa danga sisid. Irangrang ngan panua toa bedane timado Deo ibageai mao. 11  * Tt 3.3-7Be mugaeai, edengada ngan gimi tota bedaoa. Be Deo isigiri lemi kadonga sasat ga ila o, ta idol ele ul ngan gimi, ta aot panua tututui ngan Maron Iesus Kristus ieda ga ngan ada Deo Itautau Tutui.
Tinida iman Itautau Tutui ele luma
12  * 1Ko 10.23Panua edengada ngan gimi tikeo ga bedane, “Kadonga toa ngada ne eine tutui ngan nakado.” Be gau nakeo ga kadonga toa ngada ne irangrang ngan ilua gita mao. Kadonga toa ngada ne eine tutui ngan nakado, be irangrang ngan nalongean kadonga eta ga iman ag puda mao. 13  * 1Te 4.3-5Panua edengada tikeo ga, “Annga iman apada aea, be apada iman annga aea.” Be gau nakeo ga Deo ga ipaeabu ngan danga toa rua ne. Tinida iman arala aea mao. Be tinida iman Maron ele. Ga pade, Deo ei Maron ngan tinida. 14  * Ro 8.11, 1Ko 15.20, 2Ko 4.14Deo ipei mulian ada Maron ngan ele matenga. Be ngan ei iura, ei ga ipei gita mulian pade. 15  * Ep 5.30Gimi tinimi iman Kristus itin idanga sisid. Be gimi aoatai mao? Tota irangrang ngan nabada Kristus itin ta napalup toman ngan taine arala aea itin na? Mao tau! 16  * OM 2.24, Mt 19.5Eaba sai ila ilup toman ngan taine arala aea, gisirua tinid iuot kelede. Be aoatai mao? Ngansa Deo ele laulau aea posanga bedane, “Gisirua tinid ga iuot kelede.” 17  * Ins 17.21-23, Ro 8.9-11Be eaba sai ila ilup toman ngan Maron, ei itautau iuot kelede toman ngan Maron.
18 Manta ala aluai ngan kadonga arala. Ngan kadonga sasat padengada gid eababa tikakado, eine tikado kadonga sat ngan tinid mulian mao. Be eaba sai ikado kadonga arala, ei ikado kadonga sat ngan itin mulian. 19 Gimi tinimi iman Itautau Tutui ele luma. Be aoatai mao? Deo ibada Itautau Tutui pagimi, ta imamado lolomiai. Tinimi eine danga togimi mao. 20  * 1Ko 7.23, 1Pe 1.18-19Deo ibada gimi mulian ngan olnga kapei tau. Tota manta tinimi iman Deo ieda aea soanga.

*6:2: PM 20.4

*6:9: Gal 5.19-21, Ep 5.5, PM 22.15

*6:11: Tt 3.3-7

*6:12: 1Ko 10.23

*6:13: 1Te 4.3-5

*6:14: Ro 8.11, 1Ko 15.20, 2Ko 4.14

*6:15: Ep 5.30

*6:16: OM 2.24, Mt 19.5

*6:17: Ins 17.21-23, Ro 8.9-11

*6:20: 1Ko 7.23, 1Pe 1.18-19