20
Satan ila ngan tibur panasnga aea irangrang ngan aea rai bunoringring ede
* PM 9.1Idio ta nagera anggelo ede isulug buburiai ga inam. Ngan ibage, ikikisi baba kilikilinga aea kuklang ga sen ede kapei tau. * OM 3.1, PM 12.9Ei iluku ureru kapitnami. Ureru toa oa, ei mota mugaeai aea toa tiuato ei eaba paeamao ga Satan. Ta iaud ei ngan sen ga ila irangrang ngan aea rai bunoringring ede. Ta itado ei ga isulug ngan baba kilikilinga ta isaisai baba toa oa aea atama, be ipatoto aea kuklang ga matua. Toa bedaoa ta irangrang ngan ipakaka gid alu toa ngada ne tanoeai pade mao ga irangrang ngan rai bunoringring ede toa kus. Be muriai ngan, manta tipola ei ta ilalala alele kauteta.
* Dan 7.9,22,27, 1Ko 6.2, PM 13.17Ga kus ta nagera gid mul maron aea. Be gid panua timamado ngan gid mul toa oa, Deo ibada naurata pagid ngan matad inasnasi posanga toa gid panua timadid ngan ta tiraurau ad posanga. Ga pade, nagera gid panua matemate tautaudid toa panua padengada tiket gagalid ga put. Ad miri itamatama tipamate gid panua toa oa ngansa ngan ado toaiua timamado tanoeai maitne, tipamatua Iesus aea posanga ga tipapaola Deo ele posanga pade. Gid tisoa masilau saksak ieda mao ga aea namer ieda mao pade. Ga tibada aea kilala ga idae ngan bolabolad mao, ga ngan baged mao pade. Gid panua toa oa tidae mulian ngan led matenga ta timadid ga timugamuga toman ngan Kristus ga irangrang ngan ad rai bunoringring ede. Daenga mulian toa ne eine matamata aea. Be gid matemate padengada tidae mulian ngan ado toaiua mao. Gid tisanga rai bunoringring ede toa kus bua. * PM 1.6Kemi tau ngan gid panua tidae mulian toa matamata oa. Deo idol ele ul ngan gid. Matenga parua aea* Matenga parua aea eine panasnga ngan dinga imperno somisomi ga ilalala ga ila. Gera posanga ngan 21.8. irangrang ngan ipamukuru gid mao. Be gid ga tikakado naurata tenainga aea ton Deo ga ton Kristus. Ta gid ga timadid ga timugamuga toman ngan ei ga irangrang ngan ad rai bunoringring ede.
Satan aea panasnga
Be oangga rai bunoringring ede toa kus, eine ga tipola Satan ta itnan tibur panasnga aea. * Ese 38.2,9,15-16Ta ei ga iuot ga ila ta ipakaka gid alu toa ngada ne ngan tano igal toa pange ne. Eine gid ipom ton Gok ga ton Magok. Ta ei ga ipaluplup gid ngan kadonga paraunga. Dabad iuot busa tau mambe riringa lab aea. * 2Kin 1.10Gid tiama ngan tibur toa ngada ne tanoeai ga tinam ta tibaliu ngan Deo ele panua tututui led saupu ga ele tuanga toa ilolo ikim tau. Be mao. Dinga isulug buburiai ga inam ta inono gid ga kus. 10  * Sng 11.6, PM 19.20, 21.8Be eaba paeamao toa ipakaka gid, Deo itado ei ga isulug ngan liu dinga aea toa pat kaeau kakatol ianean ngan. Toa eoa masilau saksak ga eaba pakakanga aea tisulug mugaeai. Ta gid ga tibada ieieinga bong ga ado somisomi ga ilalala ga ila.
Gid matemate timadid ngan posanga
11 Ga kus ta nagera mul maron aea kapei ede be bodbode. Be nagera Eaba ede idio imamado ngan mul toa oa. Tano ga mariamba tiaoa ngan ei ta tisapa ga tila. 12  * Dan 7.9-10, Mt 25.31-46, PA 17.31, 2Ko 5.10, PM 13.8Ta nagera gid matemate toa edad kapeipei ga edad mao, toa ngada oa timadid mul maron aea imatai. Be gid laulau toa panua kelede kelede led kadonga aea ninipunga ienono ngan oa, gid laulau toa oa ipokakai ga ienono. Be laulau ede pade ipokakai, eine laulau madonga kemi aea. Eaba toa imamado ngan mul maron aea, imata inasi laulau aea posanga ngan gid panua led kadonga, ta irau gid kelede kelede ad posanga. 13  * Ro 2.6, 1Pe 1.17, PM 2.23, 22.12Be gid matemate toa tienono tadiai, tad ilongean gid ta tidae ga tinam. Be Matenga ga Tibur togid Panua Matemate, gid pade tilongean led panua matemate ta tidae ga tinam. Ta Eaba toa imamado ngan mul maron aea irau gid kelede kelede ad posanga ngan saoa kolinga ga tibada ngan led kadonga. 14 Ga kus ta itado Matenga ga Tibur togid Panua Matemate ta danga toa rua oa tisulug ngan liu kapei dinga aea. Liu kapei dinga aea eine matenga parua aea. 15 Be oangga sai ieda ienono ngan laulau madonga kemi aea mao, eine titado ei ga isulug ngan liu kapei dinga aea.

*20:1: PM 9.1

*20:2: OM 3.1, PM 12.9

*20:4: Dan 7.9,22,27, 1Ko 6.2, PM 13.17

*20:6: PM 1.6

*20:6: Matenga parua aea eine panasnga ngan dinga imperno somisomi ga ilalala ga ila. Gera posanga ngan 21.8.

*20:8: Ese 38.2,9,15-16

*20:9: 2Kin 1.10

*20:10: Sng 11.6, PM 19.20, 21.8

*20:12: Dan 7.9-10, Mt 25.31-46, PA 17.31, 2Ko 5.10, PM 13.8

*20:13: Ro 2.6, 1Pe 1.17, PM 2.23, 22.12