13
Masilau saksak iuot tadiai
* PM 12.3, 17.3,7-12Ga kus ta nagera masilau saksak ede idae tadiai ga inam. Ei ilabora lima ga rua be aea pelenga sangaul. Be ngan aea pelenga toa kelede kelede oa imata, nakala ienono mambe nakala togid mamaron kapeipei. Be ngan ilabora toa kelede kelede oa, gid edaeda ienono. Gid edaeda toa oa eine ngan badanga Deo imul. * Dan 7.4-6Masilau saksak toa nagera oa imata lalaede mambe lepat* Lepat eine pusi saksak ede toa itin ilaun igalkomokomo.. Be iae imata lalaede mambe bea iae. Be iaoa imata lalaede mambe laion iaoa. Ureru ibada iura ga ila pan masilau saksak toa ne, ta idol ei ga iuot maron kapei ede ta ieda kapei tau. * PM 17.8Be ngan masilau saksak toa ilabora ede oa, aea tibun ienono. Imata mambe mugaeai tirau ei ga imate, be aea tibun toa oa imisi ga iuot kemi. Gid panua toa ngada ne tanoeai timatala ga tinasnasi masilau saksak toa oa. Gid panua tisoa ureru ieda ngansa idol edaeda kapei ngan masilau saksak toa oa. Be tisoa masilau saksak ieda pade ta tikeo, “Eaba eta lalaede mambe masilau saksak toa ne mao! Sai ga irangrang ngan ikado paraunga ga ila pan? Oo, eaba eta mao!”
* Dan 7.8,25, 11.36, PM 11.2Deo ilongean masilau saksak toa oa ta ikado posanga parimnga aea kapei tau ga posanga papaeamao. Ta ei imadid ga imugamuga ngan tibur toa ngada oa ga ila irangrang ngan taiko sangaul pange igegea rua. Iaoa ikakai ngan posanga ta iposa paeamao ngan Deo ga ipaeabu ngan ieda. Ga iposa paeamao ngan Deo ele tuanga ga gid panua toa buburiai oa pade. * PM 11.7Deo ilongean ei ta ikado paraunga ga ila pagid ele panua tututui ta iasal gid. Ei ibada edaeda kapei ta imadid ga imugamuga ngan gid alu toa ngada ne, ga tibur toa ngada ne tanoeai, ga posanga toa ngada ne tanoeai, ga gid panua tinid imata ede ga ede. * Sng 69.28, PM 17.8, 20.12, 15, 21.27Be gid panua sapadua toa Deo ibode edad ga idae ngan Sipsip Inat ele laulau madonga kemi aea mao, gid toa ngada oa ga tisoa masilau saksak ieda. Laulau madonga kemi aea toa oa, Deo ibode mugaeai ngan ikado danga toa ngada ne ga iuot. Be eine ton Sipsip Inat toa mugaeai tirau ei ga imate. Panua edengada oatainga ad tiuangga tapul lain 8b ngan edap ede pade ga bedane: Laulau madonga kemi aea toa oa eine ton Sipsip Inat toa Deo irau posanga ngan ele matenga toa mugaeai ngan ikado danga toa ngada ne ga iuot.
Eaba sai itanga, manta ilongo kemi posanga toa ne.
 
10  * Jer 15.2, 43.11, PM 14.12Oangga Deo isio eaba sai ngan ila ngan luma panasnga aea,
ei ga ila ngan luma panasnga aea.
Be oangga Deo isio eaba sai ngan tigal ei ngan didi ga imate,
eine ga tigal ei ngan didi ga imate.
 
Io, oangga kadonga toa bedane iuotot, gid panua tututui ton Deo manta timadid matua ga tikisi botbot led kadonga lolo matua aea.
Masilau saksak ede pade iuot tanoeai
11 Ga kus ta nagera masilau saksak ede pade iuot tanoeai ga inam. Aea pelenga rua imata lalaede mambe sipsip ele gergeu aea pelenga, be ele posanga mambe ureru ele posanga. 12 Edaeda kapei toa masilau saksak matamata aea ibada, masilau saksak toa ede pade ne ibada pade, ta imadid ga imugamuga ta ilualua masilau saksak toa matamata aea oa. Panua edengada tiuangga posanga idil toa ne ilualua masilau saksak aea posanga ipu ede pade ga bedane: ikakado ele naurata masilau saksak toa oa imatai. Posanga idil toa ne iuot pade ngan lain 14. Ei ikado ga gid panua tanoeai ad tisoa masilau toa matamata aea oa ieda. Eiua masilau toa aea tibun kapei ngan tirau ei ga imate, be aea tibun toa oa imisi pade. 13  * 1Kin 18.24-39, Mt 24.24, PM 19.20Masilau toa ede pade ne ikado gid uisinga kapeipei iman kilala. Ta irangrang ngan ikado ga dinga isulug buburiai ga inam tanoeai ta panua tigera. 14 Be Deo ilongean masilau saksak toa ne ta ikakado gid uisinga iman kilala ta ipakaka gid panua tanoeai ad, be ilualua masilau saksak toa matamata aea oa. Ta ikeo pagid panua tanoeai ad ta tikado namer ede inasi masilau toa matamata aea oa ianun. Eina masilau toa aea tibun ngan tirau ei ngan didi mugaeai ga imate, be idae mulian pade. 15 Deo ilongean masilau saksak toa ne ta ibada iaoa uru mata bibita aea ga ila pan masilau toa matamata aea oa aea namer. Toa bedaoa ta oangga sapadua tisoa namer toa oa ieda mao, eine namer toa oa irangrang ngan iposa ta tirau gid ga timate. 16  * PM 14.9-11, 16.2, 20.4Masilau toa ede pade ne ikado ga panua toa ngada ne tanoeai manta tibada kilala ede ga idae ngan baged oatai, mao ngan bolabolad. Gid panua toa edad mao ga panua toa edad kapeipei, ga gid panua toa led danga sisid busa, ga gid panua toa led danga sisid imata karanga mao, ga gid panua toa timan paeaeanga sapaean, ga gid panua toa timan paeaeanga sapaean mao, gid toa ngada oa manta tibada kilala toa oa. 17 Ta oangga sai ibada kilala toa oa mao, ei ga irangrang ngan iuol danga sisid mao, ga irangrang ngan ilongean ele danga sisid ga panua tiuol pan mao pade. Kilala toa ne eine masilau toa matamata aea oa ieda, mao ieda idaba.
18 Ikulupu ngan gid panua tiuatai ngan masilau ieda idaba toa ne ipu madongan. Be eaba sai toa ele oatainga kemi, ei ga irangrang ngan iuade ga ipaluplup posanga ipu ngan edaeda toa ne. Ngansa ieda idaba toa ne eine eaba ede ieda. Idaba eine buno lima buno ede, sangalima sangaul ede, igegea lima ga ede (666).

*13:1: PM 12.3, 17.3,7-12

*13:2: Dan 7.4-6

*13:2: Lepat eine pusi saksak ede toa itin ilaun igalkomokomo.

*13:3: PM 17.8

*13:5: Dan 7.8,25, 11.36, PM 11.2

*13:7: PM 11.7

*13:8: Sng 69.28, PM 17.8, 20.12, 15, 21.27

13:8: Panua edengada oatainga ad tiuangga tapul lain 8b ngan edap ede pade ga bedane: Laulau madonga kemi aea toa oa eine ton Sipsip Inat toa Deo irau posanga ngan ele matenga toa mugaeai ngan ikado danga toa ngada ne ga iuot.

*13:10: Jer 15.2, 43.11, PM 14.12

13:12: Panua edengada tiuangga posanga idil toa ne ilualua masilau saksak aea posanga ipu ede pade ga bedane: ikakado ele naurata masilau saksak toa oa imatai. Posanga idil toa ne iuot pade ngan lain 14.

*13:13: 1Kin 18.24-39, Mt 24.24, PM 19.20

*13:16: PM 14.9-11, 16.2, 20.4